大悲咒原文网
大悲咒原文网
地藏经全文 地藏经译文 地藏经注音 地藏经经典 地藏经视频
主页/ 地藏经经典/ 文章正文

地藏经全文诵读注音版

导读:为了师兄能够更好的修行地藏经,师兄在正式修行地藏经前,就应该去了解地藏经全文诵读注音版,这样是能够有效的减少念错经文的发生,而且师兄也能很好的体会到地藏经讲解了什么意思,下面我们就先去简单的了解地藏经全文注音吧!地藏经全文注音: dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī 忉利天宫神通品第一 rú shì wǒ wén 。 yī shí fó zài dāo l...

 为了师兄能够更好的修行地藏经,师兄在正式修行地藏经前,就应该去了解地藏经全文诵读注音版,这样是能够有效的减少念错经文的发生,而且师兄也能很好的体会到地藏经讲解了什么意思,下面我们就先去简单的了解地藏经全文注音吧!

 地藏经全文注音:

 dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī

 忉利天宫神通品第一

 rú shì wǒ wén 。 yī shí fó zài dāo lì tiān ,

 如 是 我 闻。 一 时 佛 在 忉 利 天 ,

 wèi mǔ shuō fǎ 。 ěr shí shí fānɡ wú liànɡ shì jiè

 为 母 说 法 。 尔 时 十 方 无 量 世 界

 , bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū fó , jí

 , 不 可 说 不 可 说 一 切 诸 佛 , 及

 dà pú sà mó hē sà , jiē lái jí huì 。 zàn

 大 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 来 集 会。 赞

 tàn shì jiā móu ní fó , nénɡ yú wǔ zhuó è shì

 叹 释 迦 牟 尼 佛 , 能 于 五 浊 恶 世

 , xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì

 , 现 不 可 思 议 大 智 慧 神 通 之 力

 , tiáo fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , zhī kǔ yào fǎ ,

 , 调 伏 刚 强 众 生, 知 苦 乐 法 ,

 ɡè qiǎn shì zhě , wèn xùn shì zūn 。

 各 遣 侍 者, 问 讯 世 尊 。

 shì shí , rú lái hán xiào , fànɡ bǎi qiān wàn yì

 是 时, 如 来 含 笑, 放 百 千 万 亿

 dà ɡuānɡ mínɡ yún , suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún

 大 光 明 云, 所 谓 大 圆 满 光 明 云

 、 dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ

 、 大 慈 悲 光 明 云 、 大 智 慧 光 明

 yún 、 dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà sān mèi ɡuānɡ

 云 、大 般 若 光 明 云 、 大 三 昧 光

 mínɡ yún 、 dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà fú dé

 明 云 、 大 吉 祥 光 明 云 、 大 福 德

 ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡuī

 光 明 云 、 大 功 德 光 明 云 、 大 归

 yī ɡuānɡ mínɡ yún、 dà zàn tàn ɡuānɡ mínɡ yún , fànɡ

 依 光 明 云 、 大 赞 叹 光 明 云 ,放

 rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ 。 yòu chū

 如 是 等 不 可 说 光 明 云 已 。 又 出

 zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn , suǒ wèi tán bō luó mì

 种 种 微 妙 之 音, 所 谓 檀 波 罗 蜜

 yīn 、 shī bō luó mì yīn 、 chàn tí bō luó mì

 音 、尸 波 罗 蜜 音 、 羼 提 波 罗 蜜

 yīn 、 pí lí yē bō luó mì yīn 、 chán bō luó

 音 、毗 离 耶 波 罗 蜜 音 、 禅 波 罗

 mì yīn 、 bō rě bō luó mì yīn 、 cí bēi yīn

 蜜 音 、 般 若 波 罗 蜜 音 、 慈 悲 音

 、 xǐ shě yīn 、 xiè tuō yīn 、 wú lòu yīn 、

 、 喜 舍 音 、 解 脱 音 、 无 漏 音 、

 zhì huì yīn 、 dà zhì huì yīn 、 shī zǐ hǒu yīn

 智 慧 音 、 大 智 慧 音 、 师 子 吼 音

 、 dà shī zǐ hǒu yīn 、 yún léi yīn 、 dà yún léi yīn 。

 、 大 师 子 吼 音 、 云 雷 音 、 大 云 雷 音 。

 chū rú shì děnɡ bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,

 出 如 是 等 不 可 说 不 可 说 音 已 ,

 suō pó shì jiè , jí tā fānɡ ɡuó tǔ , yǒu wú

 娑 婆 世 界, 及 他 方 国 土 , 有 无

 liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén , yì jí dào dāo lì tiān

 量 亿 天 龙 鬼 神, 亦 集 到 忉 利 天

 ɡōnɡ , suǒ wèi sì tiān wánɡ tiān 、 dāo lì tiān 、

 宫, 所 谓 四 天 王 天 、 忉 利 天 、

 xū yàn mó tiān 、 dōu shuài tuó tiān 、 huà lè tiān

 须 焰 摩 天 、 兜 率 陀 天 、 化 乐 天

 、 tā huà zì zài tiān 、 fàn zhònɡ tiān 、 fàn fǔ

 、 他 化 自 在 天 、 梵 众 天 、 梵 辅

 tiān 、 dà fàn tiān 、 shǎo ɡuānɡ tiān 、 wú liànɡ ɡuānɡ

 天 、 大 梵 天 、 少 光 天 、 无量 光

 tiān 、 ɡuānɡ yīn tiān 、 shǎo jìnɡ tiān 、 wú liànɡ jìnɡ

 天 、 光 音 天 、 少 净 天 、 无 量 净

 tiān 、 biàn jìnɡ tiān 、 fú shēnɡ tiān 、 fú ài tiān

 天 、 遍 净 天 、 福 生 天 、 福 爱 天

 、 ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān 、 wú xiǎnɡ tiān 、 wú fán tiān 、

 、 广 果 天 、 无 想 天 、 无 烦 天 、

 wú rè tiān 、 shàn jiàn tiān 、 shàn xiàn tiān 、 sè

 无 热 天 、 善 见 天 、 善 现 天 、 色

 jiū jìnɡ tiān 、 mó xī shǒu luó tiān 、 nǎi zhì fēi

 究 竟 天 、 摩 醯 首 罗 天 、 乃 至 非

 xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chù tiān , yī qiè tiān zhònɡ 、 lónɡ

 想 非 非 想 处 天, 一 切 天 众 、 龙

 zhònɡ 、 ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ , xī lái jí huì 。 fù

 众 、 鬼 神 等 众, 悉 来 集 会。 复

 yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè , hǎi

 有 他方 国 土 , 及 娑 婆 世 界, 海

 shén 、 jiānɡ shén 、 hé shén 、 shù shén 、 shān shén

 神 、 江 神 、 河 神 、 树 神 、山 神

 、 dì shén 、 chuān zé shén 、 miáo jià shén 、 zhòu

 、 地 神 、 川 泽 神 、 苗 稼 神 、 昼

 shén 、 yè shén 、 kōnɡ shén 、 tiān shén 、 yǐn shí

 神 、 夜 神 、 空 神 、 天 神 、饮 食

 shén 、 cǎo mù shén , rú shì děnɡ shén , jiē lái jí huì。

 神 、 草 木 神, 如 是 等 神, 皆 来 集 会。

 fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè ,

 复 有 他 方 国 土 , 及 娑 婆 世 界,

 zhū dà ɡuǐ wánɡ 。 suǒ wèi : è mù ɡuǐ wánɡ 、

 诸 大 鬼 王。 所 谓 : 恶 目 鬼 王 、

 dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、 dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、 dàn tāi

 啖 血 鬼 王 、 啖 精 气 鬼 王 、 啖 胎

 luǎn ɡuǐ wánɡ 、 xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 shè dú ɡuǐ wánɡ

 卵 鬼 王 、 行 病 鬼 王 、 摄 毒 鬼 王

 、 cí xīn ɡuǐ wánɡ 、 fú lì ɡuǐ wánɡ 、 dà ài

 、 慈 心 鬼 王 、 福 利 鬼 王 、 大 爱

 jìnɡ ɡuǐ wánɡ , rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ , jiē lái jí huì。

 敬 鬼 王, 如 是 等 鬼 王, 皆 来 集 会 。

 ěr shí shì jiā móu ní fó 、 ɡào wén shū shī lì

 尔 时 释 迦 牟 尼 佛 、 告 文 殊 师 利

 fǎ wánɡ zǐ pú sà mó hē sà : rǔ ɡuān shì yī

 法 王 子 菩 萨 摩 诃 萨 : 汝 观 是 一

 qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén , cǐ shì

 切 诸 佛 菩 萨 及 天 龙 鬼 神, 此 世

 jiè 、 tā shì jiè , cǐ ɡuó tǔ 、 tā ɡuó tǔ

 界 、他 世 界, 此 国 土 、 他 国 土

 , rú shì jīn lái jí huì dào dāo lì tiān zhě ,

 , 如 是 今 来 集 会 到 忉 利 天 者,

 rǔ zhī shù fǒu ? wén shū shī lì bái fó yán :

 汝 知 数 不 ? 文 殊 师 利 白 佛 言 :

 shì zūn , ruò yǐ wǒ shén lì , qiān jié cè duó

 世 尊, 若 以 我 神 力 , 千 劫 测 度

 , bù nénɡ dé zhī 。

 , 不 能 得 知 。

 fó ɡào wén shū shī lì : wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù

 佛 告 文 殊 师 利 : 吾 以 佛 眼 观 故

 , yóu bú jìn shù 。 cǐ jiē shì dì zànɡ pú sà

 , 犹 不 尽 数。 此 皆 是 地 藏 菩 萨

 jiǔ yuǎn jié lái , yǐ dù 、 dānɡ dù 、 wèi dù

 久 远 劫 来, 已 度 、 当 度 、 未 度

 , yǐ chénɡ jiù 、 dānɡ chénɡ jiù 、 wèi chénɡ jiù 。

 , 已 成 就 、 当 成 就 、 未 成 就 。

 wén shū shī lì bái fó yán : shì zūn , wǒ yǐ

 文 殊 师 利 白 佛 言 : 世 尊, 我 已

 ɡuò qù jiǔ xiū shàn ɡēn 、 zhènɡ wú ài zhì 。 wén

 过 去久 修 善 根 、 证 无 碍 智。 闻

 fó suǒ yán , jí dānɡ xìn shòu 。 xiǎo ɡuǒ shēnɡ wén

 佛 所 言, 即 当 信 受。 小 果 声 闻

 、 tiān lónɡ bá bù 、 jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ

 、 天 龙 八 部 、 及 未 来 世 诸 众 生

 děnɡ , suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ , bì huái

 等, 虽 闻 如 来 诚 实 之 语 , 必 怀

 yí huò 。 shè shǐ dǐnɡ shòu , wèi miǎn xìnɡ bànɡ 。

 疑 惑。 设 使 顶 受, 未 免 兴 谤 。

 wéi yuàn shì zūn 、 ɡuǎnɡ shuō dì zànɡ pú sà mó hē

 唯 愿 世 尊 、 广 说 地 藏 菩 萨 摩 诃

 sà , yīn dì zuò hé xínɡ ? lì hé yuàn ? ér

 萨 , 因 地 作 何 行 ? 立 何 愿 ? 而

 nénɡ chénɡ jiù bù sī yì shì 。

 能 成 就 不 思 议 事 。

 fó ɡào wén shū shī lì : pì rú sān qiān dà qiān

 佛 告 文 殊 师 利 : 譬 如 三 千 大 千

 shì jiè suǒ yǒu cǎo mù cónɡ lín 、 dào má zhú wěi

 世 界 所 有 草 木 丛 林 、 稻 麻 竹 苇

 、 shān shí wēi chén , yī wù yī shù , zuò yī

 、 山 石 微 尘, 一 物 一 数, 作 一

 hénɡ hé ; yī hénɡ hé shā , yī shā yī jiè ;

 恒 河 ; 一 恒 河 沙, 一 沙 一 界 ;

 yī jiè zhī nèi 、 yī chén yī jié , yī jié zhī

 一 界 之 内 、 一 尘 一 劫, 一 劫 之

 nèi , suǒ jī chén shù , jìn chōnɡ wéi jié , dì

 内 , 所 积 尘 数, 尽 充 为 劫 ,地

 zànɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái , qiān bèi

 藏 菩 萨 证 十 地 果 位 以 来, 千 倍

 duō yú shànɡ yù 。 hé kuànɡ dì zànɡ pú sà zài shēnɡ

 多 于上 喻 。 何 况 地 藏 菩 萨 在 声

 wén 、 pì zhī fó dì 。 wén shū shī lì , cǐ

 闻 、辟 支 佛 地 。 文 殊 师 利 , 此

 pú sà wēi shén shì yuàn , bù kě sī yì 。 ruò

 菩 萨 威 神 誓 愿, 不 可 思 议 。 若

 wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén ,

 未 来 世, 有 善 男 子 、 善 女 人,

 wén shì pú sà mínɡ zi , huò zàn tàn 、 huò zhān

 闻 是 菩 萨 名 字 , 或 赞 叹 、 或 瞻

 lǐ 、 huò chēnɡ mínɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì cǎi

 礼 、 或 称 名 、 或 供 养, 乃 至 彩

 huà kè lòu sù qī xínɡ xiànɡ , shì rén dānɡ dé bǎi

 画 刻 镂 塑 漆 形 像, 是 人 当 得 百

 fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò è dào 。

 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 恶 道 。

 wén shū shī lì , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà

 文 殊 师 利 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨

 , yú ɡuò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō 、 bù kě shuō

 , 于 过 去 久 远 不 可 说 、 不 可 说

 jié qián , shēn wéi dà zhǎnɡ zhě zǐ 。 shí shì yǒu

 劫 前, 身 为 大 长 者 子 。 时 世 有

 fó , hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú

 佛 , 号 曰 师 子 奋 迅 具 足 万 行 如

 lái 。 shí zhǎnɡ zhě zǐ , jiàn fó xiànɡ hǎo , qiān

 来 。时 长 者 子 , 见 佛 相 好, 千

 fú zhuānɡ yán , yīn wèn bǐ fó : zuò hé xínɡ yuàn

 福 庄 严, 因 问 彼 佛 : 作 何 行 愿

 , ér dé cǐ xiànɡ ? shí shī zǐ fèn xùn jù zú

 , 而 得 此 相 ? 时 师 子 奋 迅 具 足

 wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎnɡ zhě zǐ : yù zhènɡ cǐ shēn

 万 行 如 来 告 长 者 子 : 欲 证 此 身

 , dānɡ xū jiǔ yuǎn dù tuō yī qiè shòu kǔ zhònɡ shēnɡ

 , 当 须 久 远 度 脱 一 切 受 苦 众 生

 。 wén shū shī lì ! shí zhǎnɡ zhě zǐ , yīn fā

 。 文 殊 师 利 ! 时 长 者 子 , 因 发

 yuàn yán : wǒ jīn jìn wèi lái jì bù kě jì jié

 愿 言 : 我 今 尽 未 来 际 不 可 计 劫

 , wèi shì zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ

 , 为 是 罪 苦 六 道 众 生, 广 设 方

 biàn , jìn lìnɡ jiě tuō , ér wǒ zì shēn , fānɡ

 便, 尽 令 解 脱, 而 我 自 身, 方

 chénɡ fó dào 。 yǐ shì yú bǐ fó qián , lì sī

 成 佛 道。 以 是 于 彼 佛 前, 立 斯

 dà yuàn , yú jīn bǎi qiān wàn yì nuó yóu tā bú

 大 愿, 于 今 百 千 万 亿 那 由 他 不

 kě shuō jié , shànɡ wéi pú sà 。

 可 说 劫, 尚 为 菩 萨 。

 yòu yú ɡuò qù , bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié

 又 于 过 去 , 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫

 , shí shì yǒu fó , hào yuē júe huá dìnɡ zì zài

 , 时 世 有 佛 , 号 曰 觉 华 定 自 在

 wánɡ rú lái , bǐ fó shòu mìnɡ , sì bǎi qiān wàn

 王 如 来, 彼 佛 寿 命, 四 百 千 万

 yì ā sēnɡ qí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu yī

 亿 阿 僧 祇 劫。 像 法 之 中, 有 一

 pó luó mén nǚ , sù fú shēn hòu , zhònɡ suǒ qīn

 婆 罗 门 女 , 宿 福 深 厚, 众 所 钦

 jìnɡ ; xínɡ zhù zuò wò , zhū tiān wèi hù 。 qí

 敬 ; 行 住 坐 卧 , 诸 天 卫 护 。 其

 mǔ xìn xié , chánɡ qīnɡ sān bǎo 。

 母 信 邪, 常 轻 三 宝 。

 shì shí shènɡ nǚ ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn , quàn yòu qí mǔ

 是 时 圣 女 广 设 方 便 ,劝 诱 其 母

 , lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn , ér cǐ nǚ mǔ , wèi quán

 , 令 生 正 见, 而 此 女 母 , 未 全

 shēnɡ xìn 。 bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ , hún shén duò zài wú

 生 信。 不 久 命 终, 魂 神 堕 在 无

 wú jiàn dì yù 。 shí pó luó mén nǚ , zhī mǔ zài

 间 地 狱 。 时 婆 罗 门 女 , 知 母 在

 shì , bú xìn yīn ɡuǒ 。 jì dānɡ suí yè , bì

 世 ,不 信 因 果。 计 当 随 业 , 必

 shēnɡ è qù 。 suí mài jiā zhái , ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huā

 生 恶 趣 。 遂 卖 家 宅, 广 求 香 华

 , jí zhū ɡònɡ jù , yú xiān fó tǎ sì , dà

 , 及 诸 供 具 , 于 先 佛 塔 寺 , 大

 xìnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 jiàn júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái

 兴 供 养。 见 觉 华 定 自 在 王 如 来

 , qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ , sù huà wēi rónɡ

 , 其 形 像 在 一 寺 中, 塑 画 威 容

 , duān yán bì bèi 。 shí pó luó mén nǚ , zhān

 , 端 严 毕 备。 时 婆 罗 门 女 , 瞻

 lǐ zūn rónɡ , bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。 sī zì niàn yán

 礼 尊 容, 倍 生 敬 仰。 私 自 念 言

 : fó mínɡ dà júe , jù yī qiè zhì 。 ruò zài

 : 佛 名 大 觉, 具 一 切 智。 若 在

 shì shí , wǒ mǔ sǐ hòu , tǎnɡ lái wèn fó ,

 世 时, 我 母 死 后, 倘 来 问 佛 ,

 bì zhī chù suǒ 。 shí pó luó mén nǚ , chuí qì

 必 知 处 所。 时 婆 罗 门 女 , 垂 泣

 liánɡ jiǔ , zhān liàn rú lái 。 hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ

 良 久, 瞻 恋 如 来。 忽 闻 空 中 声

 yuē : qì zhě shènɡ nǚ , wù zhì bēi āi , wǒ

 曰 :泣 者 圣 女 , 勿 至 悲 哀 , 我

 jīn shì rǔ mǔ zhī qù chù 。 pó luó mén nǚ hé

 今 示 汝 母 之 去 处。 婆 罗 门 女 合

 zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ , ér bái kōnɡ yuē : shì hé shén dé

 掌 向 空, 而 白 空 曰 : 是 何 神 德

 , kuān wǒ yōu lǜ 。 wǒ zì shī mǔ yǐ lái ,

 , 宽 我 忧 虑 。 我 自 失 母 以 来,

 zhòu yè yì liàn , wú chù kě wèn zhī mǔ shēnɡ jiè

 昼 夜 忆 恋, 无 处 可 问 知 母 生 界

 。 shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ , zài bào nǚ yuē : wǒ

 。 时 空 中 有 声, 再 报 女 曰 : 我

 shì rǔ suǒ zhān lǐ zhě , ɡuò qù júe huá dìnɡ zì

 是 汝 所 瞻 礼 者, 过 去 觉 华 定 自

 zài wánɡ rú lái , jiàn rǔ yì mǔ , bèi yú chánɡ

 在 王 如 来, 见 汝 忆 母 , 倍 于 常

 qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fèn , ɡù lái ɡào shì 。 pó luó

 情 众 生 之 分, 故 来 告 示。 婆 罗

 mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ , jǔ shēn zì pū , zhī

 门 女 闻 此 声 已 , 举 身 自 扑 , 肢

 jiě jiē sǔn 。 zuǒ yòu fú shì , liánɡ jiǔ fānɡ sū

 节 皆 损。 左 右 扶 侍, 良 久 方 苏

 。 ér bái kōnɡ yuē : yuàn fó cí mǐn , sù shuō

 。 而 白 空 曰 : 愿 佛 慈 愍, 速 说

 wǒ mǔ shēnɡ jiè , wǒ jīn shēn xīn , jiānɡ sǐ bú

 我 母 生 界, 我 今 身 心, 将 死 不

 jiǔ 。 shí júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái , ɡào

 久 。 时 觉 华 定 自 在 王 如 来 ,告

 shènɡ nǚ yuē : rǔ ɡònɡ yǎnɡ bì , dàn zǎo fǎn shè

 圣 女 曰 : 汝 供 养 毕 , 但 早 返 舍

 , duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào , jí dānɡ zhī

 , 端 坐 思 惟 吾 之 名 号, 即 当 知

 mǔ suǒ shēnɡ qù chù 。

 母 所 生 去 处 。

 shí pó luó mén nǚ xún lǐ fó yǐ , jí ɡuī qí

 时 婆 罗 门 女 寻 礼 佛 已 , 即 归 其

 shè 。 yǐ yì mǔ ɡù , duān zuò niàn júe huá dìnɡ

 舍 。 以 忆 母 故 , 端 坐 念 觉 华 定

 zì zài wánɡ rú lái 。 jīnɡ yī rì yī yè , hū

 自 在 王 如 来。 经 一 日 一 夜 , 忽

 jiàn zì shēn dào yī hǎi biān 。 qí shuǐ yǒnɡ fèi ,

 见 自 身 到 一 海 边。 其 水 涌 沸,

 duō zhū è shòu , jìn fù tiě shēn , fēi zǒu hǎi

 多 诸 恶 兽, 尽 复 铁 身, 飞 走 海

 shànɡ , dōnɡ xi chí zhú 。 jiàn zhū nán zǐ nǚ rén

 上, 东 西 驰 逐。 见 诸 男 子 女 人

 , bǎi qiān wàn shù , chū mò hǎi zhōnɡ , bèi zhū

 , 百 千 万 数, 出 没 海 中, 被 诸

 è shòu zhēnɡ qǔ shí dàn 。 yòu jiàn yè chā , qí

 恶 兽 争 取 食 啖。 又 见 夜 叉, 其

 xínɡ ɡè yì , huò duō shǒu duō yǎn 、 duō zú duō

 形 各 异 , 或 多 手 多 眼 、 多 足 多

 tóu 、 kǒu yá wài chū , lì rèn rú jiàn 。 qū

 头 、口 牙 外 出, 利 刃 如 剑。 驱

 zhū zuì rén , shǐ jìn è shòu , fù zì bó jué

 诸 罪 人, 使 近 恶 兽, 复 自 搏 攫

 , tóu zú xiānɡ jiù 。 qí xínɡ wàn lèi , bù ɡǎn

 , 头 足 相 就。 其 形 万 类, 不 敢

 jiǔ shì 。 shí pó luó mén nǚ , yǐ niàn fó lì

 久 视。 时 婆 罗 门 女 , 以 念 佛 力

 ɡù , zì rán wú jù 。 yǒu yī ɡuǐ wánɡ , mínɡ

 故 , 自 然 无 惧 。 有 一 鬼 王, 名

 yuē wú dú , qǐ shǒu lái yínɡ , bái shènɡ nǚ yuē

 曰 无 毒 , 稽 首 来 迎, 白 圣 女 曰

 : shàn zāi , pú sà , hé yuán lái cǐ ? shí

 : 善 哉, 菩 萨 , 何 缘 来 此 ? 时

 pó luó mén nǚ wèn ɡuǐ wánɡ yuē : cǐ shì hé chù

 婆 罗 门 女 问 鬼 王 曰 : 此 是 何 处

 ? wú dú dá yuē : cǐ shì dà tiě wéi shān xī

 ? 无 毒 答 曰 : 此 是 大 铁 围 山 西

 miàn dì yī chónɡ hǎi 。 shènɡ nǚ wèn yuē : wǒ wén

 面 第 一 重 海。 圣 女 问 曰 : 我 闻

 tiě wéi zhī nèi , dì yù zài zhōnɡ , shì shì shí

 铁 围 之 内, 地 狱 在 中, 是 事 实

 fǒu ? wú dú dá yuē : shí yǒu dì yù 。 shènɡ

 否 ?无 毒 答 曰 : 实 有 地 狱 。 圣

 nǚ wèn yuē : wǒ jīn yún hé dé dào yù suǒ ?

 女 问 曰 : 我 今 云 何 得 到 狱 所 ?

 wú dú dá yuē : ruò fēi wēi shén , jí xū yè

 无 毒 答 曰 : 若 非 威 神, 即 须 业

 lì , fēi cǐ èr shì , zhōnɡ bù nénɡ dào 。 shènɡ

 力 , 非 此 二 事, 终 不 能 到。 圣

 nǚ yòu wèn : cǐ shuǐ hé yuán , ér nǎi yǒnɡ fèi

 女 又 问 : 此 水 何 缘, 而 乃 涌 沸

 , duō zhū zuì rén , jí yǐ è shòu ? wú dú

 , 多 诸 罪 人, 及 以 恶 兽 ? 无 毒

 dá yuē : cǐ shì yán fú tí zào è zhònɡ shēnɡ ,

 答 曰 : 此 是 阎 浮 提 造 恶 众 生 ,

 xīn sǐ zhī zhě , jīnɡ sì shí jiǔ rì hòu , wú

 新 死 之 者, 经 四 十 九 日 后, 无

 rén jì sì , wèi zuò ɡōnɡ dé , jiù bá kǔ nàn

 人 继 嗣 , 为 作 功 德 , 救 拔 苦 难

 , shēnɡ shí yòu wú shàn yīn 。 dānɡ jù běn yè suǒ

 , 生 时 又 无 善 因。 当 据 本 业 所

 ɡǎn dì yù , zì rán xiān dù cǐ hǎi 。 hǎi dōnɡ

 感 地 狱 , 自 然 先 渡 此 海。 海 东

 shí wàn yóu xún , yòu yǒu yì hǎi , qí kǔ bèi

 十 万 由 旬, 又 有 一 海, 其 苦 倍

 cǐ 。 bǐ hǎi zhī dōnɡ , yòu yǒu yī hǎi , qí

 此 。 彼 海 之 东, 又 有 一 海, 其

 kǔ fù bèi 。 sān yè è yīn zhī suǒ zhāo ɡǎn ,

 苦 复 倍。 三 业 恶 因 之 所 招 感,

 ɡònɡ hào yè hǎi , qí chù shì yě 。 shènɡ nǚ yòu

 共 号 业 海, 其 处 是 也 。 圣 女 又

 wèn ɡuǐ wánɡ wú dú yuē : dì yù hé zài ? wú

 问 鬼 王 无 毒 曰 : 地 狱 何 在 ? 无

 dú dá yuē : sān hǎi zhī nèi , shì dà dì yù

 毒 答 曰 : 三 海 之 内, 是 大 地 狱

 , qí shù bǎi qiān , ɡè ɡè chā bié 。 suǒ wèi

 , 其 数 百 千, 各 各 差 别。 所 谓

 dà zhě , jù yǒu shí bā 。 cì yǒu wǔ bǎi ,

 大 者, 具 有 十 八 。 次 有 五 百,

 kǔ dú wú liànɡ 。 cì yǒu qiān bǎi , yì wú liànɡ

 苦 毒 无 量。 次 有 千 百, 亦 无 量

 kǔ 。 shènɡ nǚ yòu wèn dà ɡuǐ wánɡ yuē : wǒ mǔ

 苦 。 圣 女 又 问 大 鬼 王 曰 : 我 母

 sǐ lái wèi jiǔ , bù zhī hún shén dānɡ zhì hé qù

 死 来 未 久, 不 知 魂 神 当 至 何 趣

 ? ɡuǐ wánɡ wèn shènɡ nǚ yuē : pú sà zhī mǔ ,

 ? 鬼 王 问 圣 女 曰 : 菩 萨 之 母 ,

 zài shēnɡ xí hé háng yè ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ

 在 生 习 何 行 业 ? 圣 女 答 曰 : 我

 mǔ xié jiàn , jī huǐ sān bǎo 。 shè huò zàn xìn

 母 邪 见, 讥 毁 三 宝。 设 或 暂 信

 , xuán yòu bú jìnɡ 。 sǐ suī rì qiǎn , wèi zhī

 , 旋 又 不 敬。 死 虽 日 浅, 未 知

 shēnɡ chù 。 wú dú wèn yuē : pú sà zhī mǔ ,

 生 处。 无 毒 问 曰 : 菩 萨 之 母 ,

 xìnɡ shì hé děnɡ ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ fù wǒ

 姓 氏 何 等 ? 圣 女 答 曰 : 我 父 我

 mǔ , jù pó luó mén zhǒnɡ , fù hào shī luó shàn

 母 , 俱 婆 罗 门 种, 父 号 尸 罗 善

 xiàn , mǔ hào yuè dì lì 。 wú dú hé zhǎnɡ qǐ

 现, 母 号 悦 帝 利 。 无 毒 合 掌 启

 pú sà yuē : yuàn shènɡ zhě què fǎn běn chù , wú

 菩 萨 曰 : 愿 圣 者 却 返 本 处, 无

 zhì yōu yì bēi liàn 。 yuè dì lì zuì nǚ , shēnɡ

 至 忧 忆 悲 恋。 悦 帝 利 罪 女 , 生

 tiān yǐ lái , jīnɡ jīn sān rì 。 yún chénɡ xiào shùn

 天 以 来, 经 今 三 日 。 云 承 孝 顺

 zhī zǐ , wèi mǔ shè ɡònɡ xiū fú , bù shī júe

 之 子, 为 母 设 供 修 福 , 布 施 觉

 huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ sì 。 fēi wéi pú

 华 定 自 在 王 如 来 塔 寺 。 非 唯 菩

 sà zhī mǔ , dé tuō dì yù , yīnɡ shì wú jiàn

 萨 之 母 , 得 脱 地 狱 , 应 是 无 间

 zuì rén , cǐ rì xī dé shòu lè , jù tónɡ shēnɡ

 罪 人, 此 日 悉 得 受 乐, 俱 同 生

 qì 。 ɡuǐ wánɡ yán bì , hé zhǎnɡ ér tuì 。 pó

 讫 。 鬼 王 言 毕 , 合 掌 而 退。 婆

 luó mén nǚ , xún rú mènɡ ɡuī 。 wù cǐ shì yǐ

 罗 门 女 , 寻 如 梦 归。 悟 此 事 已

 , biàn yú júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ xiànɡ

 , 便 于 觉 华 定 自 在 王 如 来 塔 像

 zhī qián , lì hónɡ shì yuàn : yuàn wǒ jìn wèi lái

 之 前, 立 弘 誓 愿 : 愿 我 尽 未 来

 jié , yīnɡ yǒu zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

 劫 ,应 有 罪 苦 众 生, 广 设 方 便

 , shǐ lìnɡ jiě tuō 。

 , 使 令 解 脱 。

 fó ɡào wén shū shī lì : shí ɡuǐ wánɡ wú dú zhě

 佛 告 文 殊 师 利 : 时 鬼 王 无 毒 者

 , dānɡ jīn cái shǒu pú sà shì 。 pó luó mén nǚ

 , 当 今 财 首 菩 萨 是。 婆 罗 门 女

 zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。

 者 ,即 地 藏 菩 萨 是 。

 fēn shēn jí huì pǐn dì èr

 分身集会品第二

 ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì

 尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 、 不 可 议

 、 bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí

 、 不 可 量 、 不 可 说 无 量 阿 僧 祇

 shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ

 世 界, 所 有 地 狱 处, 分 身 地 藏

 pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ

 菩 萨 , 俱 来 集 在 忉 利 天 宫。 以

 rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn , yǔ zhū

 如 来 神 力 故 , 各 以 方 面, 与 诸

 dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān

 得 解 脱 从 业 道 出 者, 亦 各 有 千

 wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái

 万 亿 那 由 他 数, 共 持 香 华 ,来

 ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi , jiē yīn

 供 养 佛 。 彼 诸 同 来 等 辈, 皆 因

 dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā

 地 藏 菩 萨 教 化, 永 不 退 转 于 阿

 nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ

 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 是 诸 众 等

 , jiǔ yuǎn jié lái , liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào

 , 久 远 劫 来, 流 浪 生 死 , 六 道

 shòu kǔ , zàn wú xiū xi 。 yǐ dì zànɡ pú sà

 受 苦 , 暂 无 休 息 。 以 地 藏 菩 萨

 ɡuǎnɡ dà cí bēi , shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ

 广 大 慈 悲, 深 誓 愿 故 , 各 获 果

 zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān

 证。 既 至 忉 利 , 心 怀 踊 跃, 瞻

 yǎnɡ rú lái , mù bú zàn shě 。

 仰 如 来, 目 不 暂 舍 。

 ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān

 尔 时, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千

 wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ

 万 亿 不 可 思 、 不 可 议 、 不 可 量

 、 bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū

 、 不 可 说 、 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸

 fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò

 分 身 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶, 而 作

 shì yán : wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú

 是 言 : 吾 于 五 浊 恶 世, 教 化 如

 shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié

 是 刚 强 众 生, 令 心 调 伏 , 舍 邪

 ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr , shànɡ è xí zài 。

 归 正, 十 有 一 二 , 尚 恶 习 在 。

 wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。

 吾 亦 分 身 千 百 亿 , 广 设 方 便 。

 huò yǒu lì ɡēn , wén jí xìn shòu ; huò yǒu shàn

 或 有 利 根, 闻 即 信 受 ; 或 有 善

 ɡuǒ , qín quàn chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn , jiǔ

 果 , 勤 劝 成 就 ; 或 有 暗 钝 ,久

 huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ

 化 方 归 ; 或 有 业 重, 不 生 敬 仰

 。 rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,

 。 如 是 等 辈 众 生, 各 各 差 别,

 fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn 、 huò xiàn

 分 身 度 脱。 或 现 男 子 身 、 或 现

 nǚ rén shēn 、 huò xiàn tiān lónɡ shēn 、 huò xiàn shén

 女 人 身 、 或 现 天 龙 身 、 或 现 神

 ɡuǐ shēn 、 huò xiàn shān lín chuān yuán 、 hé chí quán

 鬼 身 、 或 现 山 林 川 原 、 河 池 泉

 jǐnɡ , lì jí yú rén , xī jiē dù tuō 。 huò

 井, 利 及 于 人, 悉 皆 度 脱。 或

 xiàn tiān dì shēn 、 huò xiàn fàn wánɡ shēn 、 huò xiàn

 现 天 帝 身 、 或 现 梵 王 身 、 或 现

 zhuǎn lún wánɡ shēn 、 huò xiàn jū shì shēn 、 huò xiàn

 转 轮 王 身 、 或 现 居 士 身 、 或 现

地藏经全文诵读注音版

 ɡuó wánɡ shēn 、 huò xiàn zǎi fǔ shēn 、 huò xiàn ɡuān

 国 王 身 、 或 现 宰 辅 身 、 或 现 官

 shǔ shēn 、 huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu

 属 身 、 或 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优

 pó sè 、 yōu pó yí shēn 、 nǎi zhì shēnɡ wén 、

 婆 塞 、 优 婆 夷 身 、 乃 至 声 闻 、

 luó hàn 、 pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér

 罗 汉 、 辟 支 佛 、 菩 萨 等 身 、 而

 yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn , dú xiàn qí qián

 以 化 度 。 非 但 佛 身, 独 现 其 前

 rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì

 汝 观 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脱 如 是

 děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi

 等 难 化 刚 强 罪 苦 众 生。 其 有 未

 tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù

 调 伏 者, 随 业 报 应。 若 堕 恶 趣

 , shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo

 , 受 大 苦 时, 汝 当 忆 念 吾 在 忉

 lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì

 利 天 宫, 殷 勤 付 嘱。 令 娑 婆 世

 jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī

 界, 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉

 shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì

 使 解 脱, 永 离 诸 苦 , 遇 佛 授 记

 ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,

 尔 时, 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 ,

 ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn , bái qí fó

 共 复 一 形, 涕 泪 哀 恋, 白 其 佛

 yán : wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái , ménɡ fó jiē yǐn

 言 :我 从 久 远 劫 来, 蒙 佛 接 引

 , shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì

 , 使 获 不 可 思 议 神 力 , 具 大 智

 huì 。 wǒ suǒ fēn shēn , biàn mǎn bǎi qiān wàn yì

 慧 。我 所 分 身, 遍 满 百 千 万 亿

 hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān

 恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千

 wàn yì shēn , měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén

 万 亿 身, 每 一 身 度 百 千 万 亿 人

 , lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo , yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì

 , 令 归 敬 三 宝, 永 离 生 死 ,至

 niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì

 涅 槃 乐。 但 于 佛 法 中 所 为 善 事

 , yī máo yī dī , yī shā yī chén , huò háo

 , 一 毛 一 渧 , 一 沙 一 尘, 或 毫

 fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。

 发 许 , 我 渐 度 脱, 使 获 大 利 。

 wéi yuàn shì zūn, bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ

 唯 愿 世 尊, 不 以 后 世 恶 业 众 生

 wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán : wéi yuàn shì

 为 虑。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 愿 世

 zūn , bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。

 尊 ,不 以 后 世 恶 业 众 生 为 虑 。

 ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán : shàn zāi

 尔 时, 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉

 ! shàn zāi ! wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù

 ! 善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就

 jiǔ yuǎn jié lái, fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ

 久 远 劫 来, 发 弘 誓 愿, 广 度将

 bì , jí zhènɡ pú tí 。

 毕 , 即 证 菩 提 。

 ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān

 观众生业缘品第三

 ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

 尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌

 wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

 问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众

 shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

 生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其

 shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè

 事 云 何 ? 地 藏 答 言 : 千 万 世 界

 , nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

 , 乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无

 dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;

 地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;

 huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

 或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声

 wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

 闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地

 yù zuì bào yī děnɡ 。

 狱 罪 报 一 等 。

 mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

 摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于

 yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán

 阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言

 : shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī

 : 圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之

 。 fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。

 。 佛 母 白 言 : 愿 圣 者 说 。

 ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán

 尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎

 fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

 浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众

 shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò

 生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕

 wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī

 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期

 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

 。 若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三

 bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

 宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间

 dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。

 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní

 若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼

 , huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

 , 或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或

 hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù

 害 ,如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱

 , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有

 zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,

 众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,

 pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

 破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒

 lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ

 律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当

 duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

 堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出

 wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

 无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财

 wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù

 物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物

 bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

 不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千

 wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán

 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言

 : shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì

 : 圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪

 , dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ

 , 当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦

 yī niàn bù dé 。

 一 念 不 得 。

 mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún

 摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云

 hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :

 何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :

 shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

 圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之

 nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

 内 ,其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次

 yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi

 有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百

 , mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

 , 名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱

 chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

 城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,

 ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

 高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空

 quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ

 缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名

 hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn

 号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间

 , qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

 , 其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高

 yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià

 一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下

 , xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ

 , 下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火

 chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù

 驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。狱

 zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì

 中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪

 , zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

 , 自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人

 shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

 受 罪, 亦 各 自 见 身 满 床 上。 众

 yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。

 业 所 感 获 报 如 是 。

 yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

 又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜

 chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú

 叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如

 diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。

 电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。

 fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn

 复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身

 , huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi 。 pāo kōnɡ

 , 或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 抛 空

 fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

 翻 接 或 置 床 上, 复 有 铁 鹰 啖 罪

 rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

 人 目。 复 有 铁 蛇 绞 罪 人 颈。 百

 zhī jiē nèi , xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí

 肢 节 内, 悉 下 长 钉, 拔 舌 耕 犁

 , chōu chánɡ cuò zhǎn , yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu , rè tiě

 , 抽 肠 剉 斩, 烊 铜 灌 口, 热 铁

 chán shēn 。 wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

 缠 身。 万 死 千 生, 业 感 如 是 。

 dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

 动 经 亿 劫, 求 出 无 期 。 此 界 坏

 shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài , zhuǎn

 时 ,寄 生 他 界, 他 界 次 坏, 转

 jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì

 寄 他 方 ; 他 方 坏 时, 辗 转 相 寄

 。 cǐ jiè chénɡ hòu , huán fù ér lái 。 wú jiàn

 。 此 界 成 后, 还 复 而 来。 无 间

 zuì bào , qí shì rú shì 。

 罪 报, 其 事 如 是 。

 yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 hé děnɡ

 又 五 事 业 感, 故 称 无 间。 何 等

 wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

 为 五? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至

 jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn 。

 劫 数, 无 时 间 绝, 故 称 无 间 。

 èr zhě 、 yī rén yì mǎn , duō rén yì mǎn ,

 二 者 、 一 人 亦 满, 多 人 亦 满,

 ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

 故 称 无 间。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

 yīnɡ shé lánɡ quǎn , duì mó jù záo , cuò zhuó huò

 鹰 蛇 狼 犬, 碓 磨 锯 凿, 剉 斫 镬

 tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

 汤, 铁 网 铁 绳, 铁 驴 铁 马 , 生

 ɡé luò shǒu , rè tiě jiāo shēn , jī tūn tiě wán

 革 络 首, 热 铁 浇 身, 饥 吞 铁 丸

 , kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

 , 渴 饮 铁 汁, 从 年 竟 劫, 数 那

 yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn ,

 由 他 , 苦 楚 相 连, 更 无 间 断 ,

 ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

 故 称 无 间。 四 者 、 不 问 男 子 女

 rén , qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn , huò

 人 ,羌 胡 夷 狄 , 老 幼 贵 贱, 或

 lónɡ huò shén , huò tiān huò gui , zuì xíng yè ɡǎn

 龙 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 业 感

 , xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 wǔ zhě

 , 悉 同 受 之, 故 称 无 间。 五 者

 、 ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

 、 若 堕 此 狱 , 从 初 入 时, 至 百

 qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

 千 劫, 一 日 一 夜 , 万 死 万 生 ,

 qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn

 求 一念 间 暂 住 不 得 , 除 非 业 尽

 ,fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn。

 , 方 得 受 生, 以 此 连 绵, 故 称 无 间 。

 dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : wú jiàn dì yù

 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 无 间 地 狱

 , cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

 , 粗 说 如 是。 若 广 说 地 狱 罪 器

 děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

 等 名, 及 诸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

 qiú shuō bú jìn 。 mó yē fū rén wén yǐ , chóu

 求 说 不 尽。 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁

 yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。

 忧 合 掌, 顶 礼 而 退 。

 yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì

 阎浮众生业感品第四

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :

 shì zūn , wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù ,

 世 尊, 我 承 佛 如 来 威 神 力 故 ,

 biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè , fēn shì shēn xínɡ ,

 遍 百 千 万 亿 世 界, 分 是 身 形 ,

 jiù bá yī qiè yè bào zhònɡ shēnɡ 。 ruò fēi rú lái

 救 拔 一 切 业 报 众 生。 若 非 如 来

 dà cí lì ɡù , jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà

 大 慈 力 故 , 即 不 能 作 如 是 变 化

 。 wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ , zhì ā yì duō

 。 我 今 又 蒙 佛 付 嘱, 至 阿 逸 多

 chénɡ fó yǐ lái , liù dào zhònɡ shēnɡ , qiǎn lìnɡ dù

 成 佛 以 来, 六 道 众 生, 遣 令 度

 tuō 。 wéi rán shì zūn , yuàn bù yǒu lǜ 。

 脱 。唯 然 世 尊, 愿 不 有 虑 。

 ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : yī qiè zhònɡ shēnɡ

 尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 一 切 众 生

 wèi jiě tuō zhě, xìnɡ shí wú dìnɡ , è xí jié

 未 解 脱 者, 性 识 无 定, 恶 习 结

 yè , shàn xí jié ɡuǒ 。 wéi shàn wéi è, zhú

 业 , 善 习 结 果。 为 善 为 恶 , 逐

 jìnɡ ér shēnɡ 。 lún zhuǎn wǔ dào , zàn wú xiū xi

 境 而 生。 轮 转 五 道, 暂 无 休 息

 , dònɡ jīnɡ chén jié , mí huò zhànɡ nàn 。 rú yú

 , 动 经 尘 劫, 迷 惑 障 难。 如 鱼

 yóu wǎnɡ 。 jiānɡ shì chánɡ liú , tuō rù zàn chū ,

 游 网。 将 是 长 流, 脱 入 暂 出,

 yòu fù zāo wǎnɡ 。 yǐ shì děnɡ bèi , wú dānɡ yōu

 又 复 遭 网。 以 是 等 辈, 吾 当 忧

 niàn 。 rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn , lèi jié zhònɡ shì

 念。 汝 既 毕 是 往 愿, 累 劫 重 誓

 , ɡuǎnɡ dù zuì bèi , wú fù hé lǜ 。

 , 广 度 罪 辈, 吾 复 何 虑 。

 shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē

 说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃

 sà , mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ , bái fó yán : shì

 萨 , 名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世

 zūn , dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái , ɡè fā

 尊 ,地 藏 菩 萨 累 劫 以 来, 各 发

 hé yuàn , jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn 。 wéi

 何 愿, 今 蒙 世 尊 殷 勤 赞 叹。 唯

 yuàn shì zūn , luè ér shuō zhī 。

 愿 世 尊, 略 而 说 之 。

 ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : dì

 尔 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩 萨 : 谛

 tīnɡ dì tīnɡ ! shàn sī niàn zhī ! wú dānɡ wèi rǔ

 听 谛 听 ! 善 思 念 之 ! 吾 当 为 汝

 fēn bié jiě shuō 。 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ

 分 别 解 说。 乃 往 过 去 无 量 阿僧

 qí nuó yóu tā bù kě shuō jié , ěr shí yǒu fó

 祗 那 由 他 不 可 说 劫, 尔 时 有 佛

 , hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái , yìnɡ ɡònɡ 、

 , 号 一 切 智 成 就 如 来, 应 供 、

 zhènɡ biàn zhī 、 mínɡ xínɡ zú 、 shàn shì 、 shì jiān

 正 遍 知 、 明 行 足 、 善 逝 、世 间

 jiě 、 wú shànɡ shì 、 tiáo yù zhànɡ fu 、 tiān rén

 解 、 无 上 士 、 调 御 丈 夫 、 天 人

 shī 、 fó 、 shì zūn , qí fó shòu mìnɡ liù wàn

 师 、佛 、 世 尊, 其 佛 寿 命 六 万

 jié 。 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ , yǔ yī

 劫 。 未 出 家 时 为 小 国 王, 与一

 lín ɡuó wánɡ wéi yǒu , tónɡ hánɡ shí shàn , ráo yì

 邻 国 王 为 友, 同 行 十 善, 饶 益

 zhònɡ shēnɡ 。 qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín , duō

 众 生。 其 邻 国 内 所 有 人 民, 多

 zào zhònɡ è。 èr wánɡ yì jì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

 造 众 恶 。 二 王 议 计 , 广 设 方 便

 。 yī wánɡ fā yuàn , zǎo chénɡ fó dào , dānɡ dù

 。 一 王 发 愿, 早 成 佛 道, 当 度

 shì bèi , lìnɡ shǐ wú yú 。 yī wánɡ fā yuàn ,

 是 辈, 令 使 无 余 。 一 王 发 愿 ,

 ruò bù xiān dù zuì kǔ , lìnɡ shì ān lè , dé

 若 不 先 度 罪 苦 , 令 是 安 乐, 得

 zhì pú tí , wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó 。 fó ɡào

 至 菩 提 , 我 终 未 愿 成 佛 。 佛 告

 dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ

 定 自 在 王 菩 萨 : 一 王 发 愿 早 成

 fó zhě , jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 。

 佛 者, 即 一 切 智 成 就 如 来 是 。

 yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , wèi yuàn

 一 王 发 愿 永 度 罪 苦 众 生, 未 愿

 chénɡ fó zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。

 成 佛 者, 即 地 藏 菩 萨 是 。

 fù yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié , yǒu fó

 复 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛

 chū shì , mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , qí

 出 世, 名 清 净 莲 华 目 如 来 ,其

 fó shòu mìnɡ sì shí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu

 佛 寿 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有

 yī luó hàn , fú dù zhònɡ shēnɡ 。 yīn cì jiào huà

 一 罗 汉, 福 度 众 生。 因 次 教 化

 , yù yī nǚ rén , zì yuē ɡuānɡ mù , shè shí

 , 遇 一 女 人, 字 曰 光 目 , 设 食

 ɡònɡ yǎnɡ 。 luó hàn wèn zhī : yù yuàn hé děnɡ ?

 供 养。 罗 汉 问 之 : 欲 愿 何 等 ?

 ɡuānɡ mù dá yuē : wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì , zī

 光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日 , 资

 fú jiù bá , wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù ?

 福 救 拔 , 未 知 我 母 生 处 何 趣 ?

 luó hàn mǐn zhī , wèi rù dìnɡ ɡuān , jiàn ɡuānɡ mù

 罗 汉 愍 之, 为 入 定 观, 见 光 目

 nǚ mǔ duò zài è qù , shòu jí dà kǔ 。 luó

 女 母 堕 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。 罗

 hàn wèn ɡuānɡ mù yán : rǔ mǔ zài shēnɡ , zuò hé

 汉 问 光 目 言 : 汝 母 在 生, 作 何

 xíng yè ? jīn zài è qù , shòu jí dà kǔ 。

 行 业 ? 今 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。

 ɡuānɡ mù dā yán : wǒ mǔ suǒ xí , wéi hào shí

 光 目 答 言 : 我 母 所 习 , 唯 好 食

 dàn yú biē zhī shǔ 。 suǒ shí yú biē , duō shí

 啖 鱼 鳖 之 属。 所 食 鱼 鳖, 多 食

 qí zǐ , huò chǎo huò zhǔ , zì qínɡ shí dàn ,

 其 子 , 或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,

 jì qí mìnɡ shù , qiān wàn fù bèi 。 zūn zhě cí

 计 其 命 数, 千 万 复 倍。 尊 者 慈

 mǐn , rú hé āi jiù ? luó hàn mǐn zhī , wèi

 愍 ,如 何 哀 救 ? 罗 汉 愍 之, 为

 zuò fānɡ biàn , quàn ɡuānɡ mù yán : rǔ kě zhì chénɡ

 作 方 便, 劝 光 目 言 : 汝 可 志 诚

 niàn qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , jiān sù huà xínɡ

 念 清 净 莲 华 目 如 来, 兼 塑 画 形

 xiànɡ , cún wánɡ huò bào 。

 像, 存 亡 获 报。

 ɡuānɡ mù wén yǐ , jí

 光 目 闻 已 , 即

 shě suǒ ài , xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī ,

 舍 所 爱 , 寻 画 佛 像 而 供 养 之,

 fù ɡōnɡ jìnɡ xīn , bēi qì zhān lǐ 。 hū yú yè

 复 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 礼 。 忽 于 夜

 hòu , mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào , rú xū

 后 ,梦 见 佛 身 金 色 晃 耀, 如 须

 mí shān , fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ 。 ér ɡào ɡuānɡ mù :

 弥 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 :

 rǔ mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā , cái júe jī hán

 汝 母 不 久 当 生 汝 家, 才 觉 饥 寒

 , jí dānɡ yán shuō 。 qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī

 , 即 当 言 说。 其 后 家 内 婢 生 一

 zǐ , wèi mǎn sān rì , ér nǎi yán shuō 。 qǐ

 子 , 未 满 三 日 , 而 乃 言 说。 稽

 shǒu bēi qì , ɡào yú ɡuānɡ mù : shēnɡ sǐ yè yuán

 首 悲 泣 , 告 于 光 目 : 生 死 业 缘

 , ɡuǒ bào zì shòu , wú shì rǔ mǔ , jiǔ chù

 , 果 报 自 受, 吾 是 汝 母 , 久 处

 àn mínɡ 。 zì bié rǔ lái , lèi duò dà dì yù

 暗 冥。 自 别 汝 来, 累 堕 大 地 狱

 。 ménɡ rǔ fú lì , fānɡ dé shòu shēnɡ 。 wéi xià

 。 蒙 汝 福 力 , 方 得 受 生。 为 下

 jiàn rén , yòu fù duǎn mìnɡ 。 shòu nián shí sān ,

 贱 人, 又 复 短 命。 寿 年 十 三,

 ɡènɡ luò è dào 。 rǔ yǒu hé jì , lìnɡ wú tuō

 更 落 恶 道。 汝 有 何 计 , 令 吾 脱

 miǎn ? ɡuānɡ mù wén shuō , zhī mǔ wú yí , ɡěnɡ

 免 ? 光 目 闻 说, 知 母 无 疑 , 哽

 yè bēi tí ér bái bì zǐ : jì shì wǒ mǔ ,

 咽 悲 啼 而 白 婢 子 : 既 是 我 母 ,

 hé zhī běn zuì , zuò hé xíng yè , duò yú è

 合 知 本 罪, 作 何 行 业 , 堕 于 恶

 dào 。 bì zǐ dā yán : yǐ shā hài huǐ mà èr

 道 。婢 子 答 言 : 以 杀 害 毁 骂 二

 yè shòu bào 。 ruò fēi ménɡ fú , jiù bá wú nàn

 业 受 报。 若 非 蒙 福 , 救 拔 吾 难

 , yǐ shì yè ɡù , wèi hé jiě tuō 。 ɡuānɡ mù

 , 以 是 业 故 , 未 合 解 脱。 光 目

 wèn yán : dì yù zuì bào , qí shì yún hé ?

 问 言 : 地 狱 罪 报, 其 事 云 何 ?

 bì zǐ dā yán : zuì kǔ zhī shì , bù rěn chēnɡ

 婢 子 答 言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 称

 shuō , bǎi qiān suì zhōnɡ , zú bái nán jìnɡ 。 ɡuānɡ

 说, 百 千 岁 中, 卒 白 难 竟。 光

 mù wén yǐ , tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè :

 目 闻 已 , 啼 泪 号 泣 而 白 空 界 :

 yuàn wǒ zhī mǔ , yǒnɡ tuō dì yù , bì shí sān

 愿 我 之 母 , 永 脱 地 狱 , 毕 十 三

 suì , ɡènɡ wú zhònɡ zuì , jí lì è dào 。 shí

 岁 ,更 无 重 罪, 及 历 恶 道。 十

 fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ , tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ

 方 诸 佛 慈 哀 愍 我 , 听 我 为 母 所

 fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn 。 ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān

 发 广 大 誓 愿。 若 得 我 母 永 离 三

 tú jí sī xià jiàn , nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ

 途 及 斯 下 贱, 乃 至 女 人 之 身 永

 jié bú shòu zhě 。 yuàn wǒ zì jīn rì hòu , duì

 劫 不 受 者。 愿 我 自 今 日 后, 对

 qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián , què hòu bǎi

 清 净 莲 华 目 如 来 像 前, 却 后 百

 qiān wàn yì jié zhōnɡ , yīnɡ yǒu shì jiè , suǒ yǒu

 千 万 亿 劫 中, 应 有 世 界 ,所 有

 dì yù jí sān è dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , shì

 地 狱 及 三 恶 道 诸 罪 苦 众 生, 誓

 yuàn jiù bá , lìnɡ lí dì yù è qù , chù shenɡ

 愿 救 拔 , 令 离 地 狱 恶 趣 , 畜 生

 è ɡuǐ děnɡ , rú shì zuì bào děnɡ rén , jìn chénɡ

 饿 鬼 等, 如 是 罪 报 等 人, 尽 成

 fó jìnɡ , wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe 。 fā shì

 佛 竟, 我 然 后 方 成 正 觉。 发 誓

 yuàn yǐ , jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér

 愿 已 , 具 闻 清 净 莲 华 目 如 来 而

 ɡào zhī yuē : ɡuānɡ mù , rǔ dà cí mǐn , shàn

 告 之 曰 : 光 目 , 汝 大 慈 愍, 善

 nénɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn 。 wú ɡuān rǔ mǔ

 能 为 母 发 如 是 大 愿。 吾 观 汝 母

 shí sān suì bì , shě cǐ bào yǐ , shēnɡ wéi fàn

 十 三 岁 毕 , 舍 此 报 已 , 生 为 梵

 zhì , shòu nián bǎi suì 。 ɡuò shì bào hòu , dānɡ

 志 , 寿 年 百 岁。 过 是 报 后 ,当

 shēnɡ wú yōu ɡuó tǔ , shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

 生 无 忧 国 土 , 寿 命 不 可 计 劫 。

 hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ duó rén tiān ,shù rú hénɡ hé shā。

 后 成 佛 果, 广 度 人 天, 数 如 恒 河 沙 。

 fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ : ěr shí luó hàn fú dù

 佛 告 定 自 在 王 : 尔 时 罗 汉 福 度

 ɡuānɡ mù zhě , jí wú jìn yì pú sà shì 。 ɡuānɡ

 光 目 者, 即 无 尽 意 菩 萨 是。 光

 mù mǔ zhě , jí xiè tuō pú sà shì , ɡuānɡ mù

 目 母 者, 即 解 脱 菩 萨 是, 光 目

 nǚ zhě jí dì zànɡ pú sà shì 。 ɡuò qù jiǔ yuǎn

 女 者 即 地 藏 菩 萨 是。 过 去 久 远

 jié zhōnɡ , rú shì cí mǐn , fā hénɡ hé shā yuàn

 劫 中, 如 是 慈 愍, 发 恒 河 沙 愿

 , ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。 wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

 , 广 度 众 生。 未 来 世 中, 若 有

 nán zǐ nǚ rén , bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě ,

 男 子女 人, 不 行 善 者 行 恶 者,

 nǎi zhì bú xìn yīn ɡuǒ zhě , xié yín wànɡ yǔ zhě

 乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 语 者

 , liǎnɡ shé è kǒu zhě , huǐ bànɡ dà chénɡ zhě ,

 , 两 舌 恶 口 者, 毁 谤 大 乘 者,

 rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ , bì duò è qù 。 ruò

 如 是 诸 业 众 生, 必 堕 恶 趣 。 若

 yù shàn zhī shí , quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān , ɡuī

 遇 善 知 识, 劝 令 一 弹 指 间 ,归

 yī dì zànɡ pú sà , shì zhū zhònɡ shēnɡ , jí dé

 依 地 藏 菩 萨 , 是 诸 众 生, 即 得

 jiě tuō sān è dào bào 。 ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ

 解 脱 三 恶 道 报。 若 能 志 心 归 敬

 jí zhān lǐ zàn tàn , xiānɡ huā yī fu , zhǒnɡ zhǒnɡ

 及 瞻 礼 赞 叹, 香 华 衣 服 , 种 种

 zhēn bǎo , huò fù yǐn shí , rú shì fènɡ shì zhě

 珍 宝, 或 复 饮 食, 如 是 奉 事 者

 。 wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ , chánɡ zài zhū

 。 未 来 百 千 万 亿 劫 中, 常 在 诸

 tiān shòu shènɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn , xià shēnɡ

 天 受 胜 妙 乐。 若 天 福 尽, 下 生

 rén jiān , yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ , nénɡ

 人 间, 犹 百 千 劫 常 为 帝 王, 能

 yì sù mìnɡ yīn ɡuǒ běn mò 。

 忆 宿 命 因 果 本 末 。

 dìnɡ zì zài wánɡ ! rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú

 定 自 在 王 ! 如 是 地 藏 菩 萨 有 如

 cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì , ɡuǎnɡ lì zhònɡ

 此 不 可 思 议 大 威 神 力 , 广 利 众

 shēnɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú

 生 汝 等 诸 菩 萨 当 记 是 经 广 宣 流

 bù 。 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán : shì zūn ,

 布 。 定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,

 yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó

 愿 不 有 虑 。 我 等 千 万 亿 菩 萨 摩

 hē sà , bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ

 诃 萨 , 必 能 承 佛 威 神 广 演 是 经

 , yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ 。 dìnɡ zì zài

 , 于 阎 浮 提 利 益 众 生。 定 自 在

 wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì。

 王 菩 萨 白 世 尊 已 , 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退。

 ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ , hé zhǎnɡ

 尔 时 四 方 天 王 俱 从 座 起 , 合 掌

 ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán : shì zūn , dì zànɡ pú sà

 恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 萨

 yú jiǔ yuǎn jié lái , fā rú shì dà yuàn , yún

 于 久 远 劫 来, 发 如 是 大 愿, 云

 hé zhì jīn yóu dù wèi jué , ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì

 何 至 今 犹 度 未 绝, 更 发 广 大 誓

 yán 。 wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。

 言 。唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。

 fó ɡào sì tiān wánɡ : shàn zāi shàn zāi ! wú jīn

 佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今

 wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ , ɡuǎnɡ

 为 汝 及 未 来 现 在 天 人 众 等, 广

 lì yì ɡù , shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì

 利 益 故 , 说 地 藏 菩 萨 于 娑 婆 世

 jiè , yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ , cí āi

 界 ,阎 浮 提 内 生 死 道 中, 慈 哀

 jiù bá , dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn

 救 拔 , 度 脱 一 切 罪 苦 众 生 方 便

 zhī shì 。sì tiān wánɡ yán :wéi rán shì zūn ,

 之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,

 yuàn yào yù wén 。

 愿 乐 欲 闻 。

 fó ɡào sì tiān wánɡ : dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié

 佛 告 四 天 王 : 地 藏 菩 萨 久 远 劫

 lái , qì zhì yú jīn , dù tuō zhònɡ shēnɡ , yóu

 来 ,迄 至 于 今, 度 脱 众 生, 犹

 wèi bì yuàn , cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。

 未 毕 愿, 慈 愍 此 世 罪 苦 众 生。

 fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ , yīn màn bú duàn

 复 观 未 来 无 量 劫 中, 因 蔓 不 断

 , yǐ shì zhī ɡù , yòu fā zhònɡ yuàn 。

 , 以 是 之 故 , 又 发 重 愿。

 rú shì pú sà yú suō pó shì jiè , yán fú tí zhōnɡ ,

 如 是 菩 萨 于 娑 婆 世 界, 阎 浮 提 中 ,

 bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn , ér wèi jiào huà 。 sì

 百 千 万 亿 方 便, 而 为 教 化。 四

 tiān wánɡ , dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,

 天 王, 地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者,

 shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào 。 ruò yù qiè dào zhě ,

 说 宿 殃 短 命 报。 若 遇 窃 盗 者,

 shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 。 ruò yù xié yín zhě ,

 说 贫 穷 苦 楚 报。 若 遇 邪 淫 者,

 shuō què ɡē yuān yānɡ bào 。 ruò yù è kǒu zhě ,

 说 雀 鸽 鸳 鸯 报。 若 遇 恶 口 者,

 shuō juàn shǔ dòu zhēng bào 。 ruò yù huǐ bànɡ zhě ,

 说 眷 属 斗 诤 报。 若 遇 毁 谤 者,

 shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 。 ruò yù chēn huì zhě ,

 说 无 舌 疮 口 报。 若 遇 嗔 恚 者,

 shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 。 ruò yù qiān lìn zhě ,

 说 丑 陋 癃 残 报。 若 遇 悭 吝 者,

 shuō suǒ qiú wéi yuàn bào 。 ruò yù yǐn shí wú dù

 说 所 求 违 愿 报。 若 遇 饮 食 无 度

 zhě , shuō jī kě yān bìnɡ bào 。 ruò yù tián liè

 者 ,说 饥 渴 咽 病 报。 若 遇 畋 猎

 zì qínɡ zhě , shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào 。 ruò yù

 恣 情 者, 说 惊 狂 丧 命 报。 若 遇

 bèi nì fù mǔ zhě , shuō tiān dì zāi shā bào 。

 悖 逆父 母 者, 说 天 地 灾 杀 报 。

 ruò yù shāo shān lín mù zhě , shuō kuánɡ mí qǔ sǐ

 若 遇 烧 山 林 木 者, 说 狂 迷 取 死

 bào 。 ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě , shuō

 报 。若 遇 前 后 父 母 恶 毒 者, 说

 fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào 。 ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ

 返 生 鞭 挞 现 受 报。 若 遇 网 捕 生

 chú zhě , shuō ɡǔ ròu fēn lí bào 。 ruò yù huǐ

 雏 者, 说 骨 肉 分 离 报。 若 遇 毁

 bànɡ sān bǎo zhě , shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào 。 ruò

 谤 三 宝 者, 说 盲 聋 喑 哑 报。 若

 yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě , shuō yǒnɡ chù è dào bào

 遇 轻 法 慢 教 者, 说 永 处 恶 道 报

 。 ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě , shuō yì jié lún

 。 若 遇 破 用 常 住 者, 说 亿 劫 轮

 huí dì yù bào 。 ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,

 回 地 狱 报。 若 遇 污 梵 诬 僧 者,

 shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào 。 ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó

 说 永 在 畜 生 报。 若 遇 汤 火 斩 斫

 shānɡ shēnɡ zhě , shuō lún huí dì chánɡ bào 。 ruò yù

 伤 生 者, 说 轮 回 递 偿 报。 若 遇

 pò jiè fàn zhāi zhě , shuō qín shòu jī è bào 。

 破 戒 犯 斋 者, 说 禽 兽 饥 饿 报 。

 ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě , shuō suǒ qiú quē jué,

 若 遇 非 理 毁 用 者, 说 所 求 阙 绝

 bào 。 ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě , shuō bēi shǐ

 报 。若 遇 吾 我 贡 高 者, 说 卑 使

 xià jiàn bào 。 ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě , shuō

 下 贱 报。 若 遇 两 舌 斗 乱 者 ,说

 wú shé bǎi shé bào 。 ruò yù xié jiàn zhě , shuō

 无 舌 百 舌 报。 若 遇 邪 见 者, 说

 biān dì shòu shēnɡ bào 。 rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ

 边 地 受 生 报。 如 是 等 阎 浮 提 众

 shēnɡ , shēn kǒu yì yè , è xí jié ɡuǒ , bǎi

 生, 身 口 意 业 , 恶 习 结 果, 百

 qiān bào yìnɡ ,jīn cū luè shuō 。 rú shì děnɡ yán

 千 报 应, 今 粗 略 说。 如 是 等 阎

 fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié , dì zànɡ pú sà

 浮 提 众 生 业 感 差 别, 地 藏 菩 萨

 bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ

 百 千 方 便 而 教 化 之。 是 诸 众 生

 , xiān shòu rú shì děnɡ bào , hòu duò dì yù ,

 , 先 受 如 是 等 报, 后 堕 地 狱 ,

 dònɡ jīnɡ jié shù , wú yǒu chū qī 。 shì ɡù rǔ

 动 经 劫 数, 无 有 出 期 。 是 故 汝

 děnɡ hù rén hù ɡuó, wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí

 等 护 人 护 国, 无 令 是 诸 众 业 迷

 huò zhònɡ shēnɡ。

 惑 众 生 。

 sì tiān wánɡ wén yǐ , tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì。

 四 天 王 闻 已 , 涕 泪 悲 叹 合 掌 而 退。

 赞

 如来慈愍,转大法-轮,婆罗门女救慈亲,觉华度迷津,摩耶夫人,请问地

 藏因

 南无冥阳救苦大愿地藏王菩萨(三称)

 dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

 地狱名号品第五

 ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì zànɡ pú sà

 尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 白 地 藏 菩 萨

 yán : rén zhě, yuàn wèi tiān lónɡ sì zhònɡ, jí wèi

 言 : 仁 者, 愿 为 天 龙 四 众, 及 未

 lái xiàn zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, shuō suō pó shì jiè ,

 来 现 在 一 切 众 生, 说 娑 婆 世 界,

 jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, suǒ shòu bào chù ,

 及 阎 浮 提 罪 苦 众 生, 所 受 报 处,

 dì yù mínɡ hào, jí è bào děnɡ shì , shǐ wèi lái

 地 狱 名 号, 及 恶 报 等 事, 使 未 来

 shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, zhī shì ɡuǒ bào 。

 世 末 法 众 生, 知 是 果 报 。

 dì zànɡ dā yán : rén zhě, wǒ jīn chénɡ fó wēi shén

 地 藏 答 言 : 仁 者, 我 今 承 佛 威 神

 , jí dà shì zhī lì, luè shuō dì yù mínɡ hào ,

 , 及 大 士 之 力, 略 说 地 狱 名 号,

 jí zuì bào è bào zhī shì 。

 及 罪 报 恶 报 之 事 。

 rén zhě, yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān , hào yuē tiě

 仁 者, 阎 浮 提 东 方 有 山, 号 曰 铁

 wéi, qí shān hēi suì, wú rì yuè ɡuānɡ 。

 围, 其 山 黑 邃, 无 日 月 光。

 yǒu dà dì yù, hào jí wú jiàn, yòu yǒu dì yù

 有 大 地 狱, 号 极 无 间, 又 有 地 狱

 , mínɡ dà ā bí 。 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē sì

 , 名 大 阿 鼻 。 复 有 地 狱 ,名 曰 四

 jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē fēi dāo ; fù yǒu

 角 ; 复 有 地 狱, 名 曰 飞 刀 ; 复 有

 dì yù, mínɡ yuē huǒ jiàn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

 地 狱, 名 曰 火 箭 ; 复 有 地 狱, 名

 yuē jiá shān ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ ;

 曰 夹 山 ; 复 有 地 狱, 名 曰 通 枪 ;

 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě chē ; fù yǒu dì yù

 复 有 地 狱, 名 曰 铁 车 ; 复 有 地 狱

 , mínɡ yuē tiě chuánɡ ; fù yǒu dì yù , mínɡ yuē tiě

 , 名 曰 铁 床 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁

 niú ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě yī ; fù yǒu

 牛 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 衣 ; 复 有

 dì yù, mínɡ yuē qiān rèn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

 地 狱, 名 曰 千 刃 ; 复 有 地 狱, 名

 yuē tiě lǘ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē yánɡ tónɡ ;

 曰 铁 驴 ; 复 有 地 狱, 名 曰 烊 铜 ;

 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē bào zhù ; fù yǒu dì yù

 复 有 地 狱, 名 曰 抱 柱 ; 复 有 地 狱

 , mínɡ yuē liú huǒ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē ɡēnɡ

 , 名 曰 流 火 ; 复 有 地 狱, 名 曰 耕

 shé ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē cuò shǒu ; fù yǒu

 舌 ; 复 有 地 狱, 名 曰 剉 首 ; 复 有

 dì yù, mínɡ yuē shāo jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ

 地 狱, 名 曰 烧 脚 ; 复 有 地 狱, 名

 yuē dàn yǎn ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě wán ;

 曰 啖 眼 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 丸 ;

 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē zhēnɡ lùn ; fù yǒu dì yù

 复 有 地 狱, 名 曰 诤 论 ; 复 有 地 狱

 , mínɡ yuē tiě fū ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē duō chēn 。

 , 名 曰 铁 呋 ; 复 有 地 狱, 名 曰 多 嗔 。

 dì zànɡ bái yán : rén zhě, tiě wéi zhī nèi, yǒu

 地 藏 白 言 : 仁 者, 铁 围 之 内, 有

 rú shì děnɡ dì yù, qí shù wú xiàn 。

 如 是 等 地 狱, 其 数 无 限 。

 ɡènɡ yǒu jiào huɑn dì yù, bá shé dì yù , fèn niào

 更 有 叫 唤 地 狱, 拔 舌 地 狱, 粪 尿

 dì yù, tónɡ suǒ dì yù, huǒ xiànɡ dì yù , huǒ

 地 狱, 铜 锁 地 狱, 火 象 地 狱, 火

 ɡǒu dì yù, huǒ mǎ dì yù, huǒ niú dì yù ,

 狗 地 狱, 火 马 地 狱, 火 牛 地 狱 ,

 huǒ shān dì yù, huǒ shí dì yù, huǒ chuánɡ dì yù ,

 火 山 地 狱, 火 石 地 狱, 火 床 地 狱 ,

 huǒ liánɡ dì yù, huǒ yīnɡ dì yù, jù yá dì

 火 梁 地 狱, 火 鹰 地 狱, 锯 牙 地

 yù, bāo pí dì yù, yǐn xǐe dì yù, shāo shǒu

 狱, 剥 皮 地 狱, 饮 血 地 狱, 烧 手

 dì yù, shāo jiǎo dì yù, dào cì dì yù , huǒ

 地 狱, 烧 脚 地 狱 ,倒 刺 地 狱, 火

 wū dì yù, tiě wū dì yù, huǒ lánɡ dì yù 。

 屋 地 狱, 铁 屋 地 狱, 火 狼 地 狱 。

 rú shì děnɡ dì yù 。

 如 是 等 地 狱 。

 qí zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù , huò yī 、

 其 中 各 各 复 有 诸 小 地 狱, 或 一 、

 huò èr 、 huò sān 、 huò sì 、 nǎi zhì bǎi qiān ,

 或 二 、 或 三 、 或 四、 乃 至 百 千 ,

 qí zhōnɡ mínɡ hào, ɡè ɡè bù tónɡ 。

 其 中 名 号, 各 各 不 同 。

 dì zànɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán : rén zhě ,

 地 藏 菩 萨 告 普 贤 菩 萨 言 : 仁 者,

 cǐ zhě jiē shì nán yán fú tí xíng è zhònɡ shēnɡ, yè

 此 者 皆 是 南 阎 浮 提 行 恶 众 生, 业

 ɡǎn rú shì 。 yè lì shèn dà, nénɡ dí xū mí ,

 感 如 是。 业 力 甚 大, 能 敌 须 弥 ,

 nénɡ shēn jù hǎi, nénɡ zhànɡ shènɡ dào 。 shì ɡù zhònɡ shēnɡ

 能 深 巨 海 ,能 障 圣 道。 是 故 众 生

 mò qīnɡ xiǎo è, yǐ wéi wú zuì , sǐ hòu yǒu bào ,

 莫 轻 小 恶, 以 为 无 罪, 死 后 有 报,

 xiān háo shòu zhī 。 fù zǐ zhì qīn, qí lù ɡè

 纤 毫 受 之。 父 子 至 亲, 歧 路 各

 bié, zònɡ rán xiānɡ fénɡ, wú kěn dài shòu 。 wǒ jīn

 别, 纵 然 相 逢, 无 肯 代 受。 我 今

 chénɡ fó wēi lì, luè shuō dì yù zuì bào zhī shì ,

 承 佛 威 力, 略 说 地 狱 罪 报 之 事,

 wéi yuàn rén zhě zàn tīnɡ shì yán 。

 唯 愿 仁 者 暂 听 是 言 。

 pǔ xián dā yán : wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào ,

 普 贤 答 言 : 吾 已 久 知 三 恶 道 报,

 wànɡ rén zhě shuō, lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiè è xínɡ

 望 仁 者 说, 令 后 世 末 法 一 切 恶 行

 zhònɡ shēnɡ, wén rén zhě shuō, shǐ lìnɡ ɡuī fó 。

 众 生, 闻 仁 者 说, 使 令 归 佛 。

 dì zànɡ bái yán :rén zhě ,dì yù zuì bào ,qí shì rú shì。

 地 藏 白 言 : 仁 者, 地 狱 罪 报, 其 事 如 是。

 huò yǒu dì yù, qǔ zuì rén shé, shǐ niú ɡēnɡ zhī 。

 或 有 地 狱, 取 罪 人 舌, 使 牛 耕 之 。

 huò yǒu dì yù qǔ zuì rén xīn, yè chā shí zhī 。

 或 有 地 狱 取 罪 人 心, 夜 叉 食 之 。

 huò yǒu dì yù, huò tānɡ shènɡ fèi, zhǔ zuì rén

 或 有 地 狱, 镬 汤 盛 沸, 煮 罪 人

 shēn 。 huò yǒu dì yù, chì shāo tónɡ zhù , shǐ zuì

 身。 或 有 地 狱, 赤 烧 铜 柱, 使 罪

 rén bào 。 huò yǒu dì yù, shǐ zhū huǒ shāo, chèn

 人 抱。 或 有 地 狱 ,使 诸 火 烧, 趁

 jí zuì rén 。 huò yǒu dì yù, yī xiànɡ hán bīnɡ 。

 及 罪 人。 或 有 地 狱, 一 向 寒 冰 。

 huò yǒu dì yù, wú xiàn fèn niào 。 huò yǒu dì yù ,

 或 有 地 狱, 无 限 粪 尿。 或 有 地 狱 ,

 chún fēi jí lí 。 huò yǒu dì yù, duō cuán huǒ

 纯 飞 钑 鑗 。 或 有 地 狱, 多 攒 火

 qiānɡ 。 huò yǒu dì yù, wéi zhuànɡ xiōnɡ bèi 。 huò yǒu

 枪。 或 有 地 狱, 唯 撞 胸 背。 或 有

 dì yù, dàn shāo shǒu zú 。 huò yǒu dì yù , pán

 地 狱, 但 烧 手 足 。 或 有 地 狱, 盘

 jiǎo tiě shé 。 huò yǒu dì yù, qū zhú tiě ɡǒu 。

 缴 铁 蛇。 或 有 地 狱, 驱 逐 铁 狗 。

 huò yǒu dì yù, jìn jià tiě luó 。

 或 有 地 狱, 尽 驾 铁 骡 。

 rén zhě, rú shì děnɡ bào, ɡè ɡè yù zhōnɡ , yǒu

 仁 者, 如 是 等 报, 各 各 狱 中, 有

 bǎi qiān zhǒnɡ yè dào zhī qì, wú fēi shì tónɡ shì tiě ,

 百 千 种 业 道 之 器, 无 非 是 铜 是 铁,

 shì shí shì huǒ, cǐ sì zhǒnɡ wù, zhònɡ yè xínɡ

 是 石 是 火, 此 四 种 物, 众 业 行

 ɡǎn 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì, yī yī

 感。 若 广 说 地 狱 罪 报 等 事, 一 一

 yù zhōnɡ, ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ, hé kuànɡ duō

 狱 中, 更 有 百 千 种 苦 楚, 何 况 多

 yù 。 wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn, luè

 狱 。 我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 问, 略

 shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ jiě shuō, qiónɡ jié bú jìn 。

 说 如 是。 若 广 解 说, 穷 劫 不 尽 。

 rú lái zàn tàn pǐn dì liù

 如来赞叹品第六

 ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

 尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百

 qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

 千 万 亿 恒 河沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

 yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

 音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

 mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

 摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

 fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

 非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

 zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

 藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现

 dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

 大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

 yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

 一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等

 zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

 诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广

 zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

 作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生

 zhènɡ niè pán lè 。

 证 涅 槃 乐 。

 shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

 说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名 曰

 pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

 普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见

 shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

 世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

 sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

 思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来

 shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

 世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

 rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

 人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

 jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

 及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

 ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

 尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

 dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

 sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

 萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

 pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

 普 广 白 言 :唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

 fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

 佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有

 shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

 善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

 mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

 摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者

 、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

 、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三

 shí jié zuì 。

 十 劫 罪 。

 pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

 普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或

 cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

 彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜

 tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

 铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是

 rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

 人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

 è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

 恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

 yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

 犹 为 国 王 ,不 失 大 利 。

 ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

 若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养

 dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

 地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁

 děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

 等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香

 、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

 、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱

 、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

 、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

 yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

 一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有

 nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn

 女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿

 lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

 力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承

 sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

 斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百

 qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

 千 万 劫 不 受 女 身 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

 复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋

 , duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

 , 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志

 xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

 心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫

 zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

 中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑

 lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

 陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万

 yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

 亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

 zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

 宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生

 , zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

 , 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

 zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

 藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

 复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人

 , nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

 , 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

 ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

 歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

 yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

 一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中

 jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

 及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫

 hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

地藏经全文诵读注音版

 护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲

 shòu zhū hènɡ 。

 受 诸 横 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

 复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人

 jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

 及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

 rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

 人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

 xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

 形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

 lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

 利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

 huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

 或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人

 fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

 非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之

 rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

 人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

 shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

 尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫

 yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

 已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受

 chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

 畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵

 shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

 受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

 duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

 多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

 fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

 复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人

 ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

 供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见

 huǐ miè 。

 毁 灭 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

 复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

 rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

 人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

 kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

 可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

 huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

 或 游 险 道 、或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

 rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

 日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫

 kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

 苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论

 duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

 对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

 dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

 得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

 dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

 但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

 cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

 此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

 huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

 或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对

 bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

 病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

 wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

 为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物, 或

 ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

 供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、或

 zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

 造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

 rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

 如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

 jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

 假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至

 yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

 一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

 yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

 以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是

 rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

 人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

 wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

 无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

 chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

 常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

 shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

 书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

 xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

 形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

 bì huò dà lì 。

 必 获 大 利 。

 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

 是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

 nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

 乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

 rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

 汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心

 mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

 莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

 kě sī yì ɡōnɡ dé 。

 可 思 议 功 德 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

 复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

 huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

 或 梦 或 寐 ,见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

 huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

 或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐

 、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

 、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千

 shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

 生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷

 shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

 属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处

 xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

 希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

 shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

 使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

 pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

 普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令

 duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经

 , huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

 , 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

 rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

 如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

 dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

 当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

 fù jiàn 。

 复 见 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

 复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱

 děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

 等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由

 zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

 之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志

 xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

 心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

 rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

 日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

 shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

 是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

 chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

 常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

 复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

 nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

 内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士

 、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

 、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新

 chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

 产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早

 yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

 与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念

 pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

 huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

 或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱

 , ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

 , 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承

 fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

 福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

 复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月

 yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

 一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

 shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

 十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十

 bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

 八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是

 zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

 诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

 nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

 南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

 shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

 是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害

 、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

 、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状

 。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

 。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤

 shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

 圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北

 bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

 百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

 dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

 当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来

 bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

 百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋

 rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

 日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸

 hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

 横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当

 zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

 知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千

 wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

 万 亿 大 威 神 力, 利益 之 事 。

 yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

 阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

 shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

 是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像

 , nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

 , 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

 yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

 一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之

 shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

 世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 ,生 尊

 ɡuì jiā 。

 贵 家 。

 ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

 尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹

 dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

 地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言

 : shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

 : 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

 kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

 可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未

 lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

 来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯

 rán dǐnɡ shòu 。

 然 顶 受 。

 shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

 世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

 fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

 佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

 zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

 藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

 zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

 藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫

 lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

 来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

 rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

 汝 等, 依 愿 流 布 。

 pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

 普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

 lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

 利益存亡品第七

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世

 zūn, wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

 尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念

 , wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

 , 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初

 xīn 。 ruò yù è yuán, niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

 心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等

 bèi rén, rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

 辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐

 kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

 困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识

 , tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

 , 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识

 yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

 有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚

 。 ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

 。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。

 shì zūn, xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān, biàn

 世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便

 zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

 至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临

 mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

 命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,

 yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

 以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。

 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

 或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣

 xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ

 像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名

 zì, yī mínɡ yī hào, lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,

 字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,

 huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

 或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业

 , jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

 , 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 ,缘 是 眷

 shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn , rú shì zhònɡ zuì

 属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪

 , xī jiē xiāo miè 。

 , 悉 皆 消 灭 。

 ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu, qī qí rì nèi ,

 若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,

 ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 。 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è

 广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶

 qù, dé shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

 趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在

 juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

 眷 属, 利 益 无 量。

 shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn, jí tiān lónɡ bá bù

 是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部

 rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

 人 非 人 等 ,劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终

 zhī rì, shèn wù shā hài, jí zào è yuán, bài

 之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜

 jì ɡuǐ shén, qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

 祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。

 hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

 何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无

 xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén, dàn jié zuì yuán

 纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘

 , zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

 , 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生

 , dé huò shènɡ fēn, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

 , 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临

 zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn, yì lìnɡ shì mìnɡ

 终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命

 zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn, wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

 终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况

 lín mìnɡ zhōnɡ rén, zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,

 临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

 ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

 各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何忍 眷 属

 ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

 更 为 增 业 。

 pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái, jué liánɡ sān rì ,

 譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,

 suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn, hū yù lín rén

 所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人

 ,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

 , 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。

 shì zūn, wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

 世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸

 fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

 佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

 yī shā yī chén, rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

 一 沙 一 尘, 如 是 利益, 悉 皆 自 得 。

 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

 说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰

 dà biàn, shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù shí

 大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十

 fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

 方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地

 zànɡ pú sà yán : dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

 藏 菩 萨 言 : 大 士 ,是 南 阎 浮 提 众

 shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

 生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修

 ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi, zào zhònɡ shàn yīn, shì

 功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是

 mìnɡ zhōnɡ rén, dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?

 命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?

 dì zànɡ dā yán : zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

 地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现

 zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

 在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是

 shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

 事。 长 者 ,未 来 现 在 诸 众 生 等 ,

 lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

 临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨

 mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

 名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪

 , xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén , zài

 , 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在

 shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

 生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后

 , juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

 , 眷 属 小 大, 为 造 福 利 一 切 圣 事

 , qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

 , 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德

 , shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

 , 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现

 zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

 在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己

 huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào , mínɡ mínɡ

 获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥

 yóu shén, wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi , rú

 游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如

 chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

 痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审

 dìnɡ zhī hòu, jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān ,

 定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,

 qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

 千 万 愁 苦 ,何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。

 shì mìnɡ zhōnɡ rén, wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

 是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

 nèi, niàn niàn zhī jiān, wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

 内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,

 yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu , suí yè

 与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业

 shòu bào 。 ruò shì zuì rén, dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

 受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中

 , wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

 , 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕

 dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

 大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。

 fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

 复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终

 zhī hòu, juàn shǔ ɡǔ ròu, wèi xiū yínɡ zhāi, zī

 之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资

 zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

 助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,

 mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

 米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食

 wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

 未 献 佛 僧 ,勿 得 先 食。 如 有 违 食

 , jí bù jīnɡ qín, shì mìnɡ zhōnɡ rén , liǎo bù dé

 , 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得

 lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

 力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命

 zhōnɡ rén, qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

 终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎

 fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

 浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属

 , mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

 , 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤

 kěn 。 rú shì zhī rén, cún wánɡ huò lì 。

 恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。

 shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

 说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿

 nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén, xī fā wú liànɡ pú tí

 那 由 他 阎 浮 鬼 神 ,悉 发 无 量 菩 提

 zhī xīn, dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

 之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。

 yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

 阎罗王众赞叹品第八

 ěr shí tiě wéi shān nèi, yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ, yǔ

 尔 时 铁 围 山 内, 有 无 量 鬼 王, 与

 yán luó tiān zǐ, jù yì dāo lì, lái dào fó suǒ

 阎 罗 天 子, 俱 诣 忉 利, 来 到 佛 所

 。 suǒ wèi : è dú ɡuǐ wánɡ 、 duō è ɡuǐ wánɡ 、

 。 所 谓 : 恶 毒 鬼 王 、 多 恶 鬼 王 、

 dà zhēnɡ ɡuǐ wánɡ 、 bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、 xuè hǔ ɡuǐ wánɡ

 大 诤 鬼 王 、 白 虎 鬼 王 、 血 虎 鬼 王

 、 chì hǔ ɡuǐ wánɡ 、 sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、 fēi shēn ɡuǐ

 、 赤 虎 鬼 王 、 散 殃 鬼 王 、 飞 身 鬼

 wánɡ 、 diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ 、 lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、 qiān yǎn

 王 、 电 光 鬼 王 、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼

 ɡuǐ wánɡ 、 dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、 fù shí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ

 鬼 王 、 啖 兽 鬼 王 、 负 石 鬼 王 、 主

 hào ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、

 耗 鬼 王 、 主 祸 鬼 王 、 主 食 鬼 王 、

 zhǔ cái ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ qín ɡuǐ wánɡ

 主 财 鬼 王 、主 畜 鬼 王 、 主 禽 鬼 王

 、 zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chǎn ɡuǐ

 、 主 兽 鬼 王 、 主 魅 鬼 王 、 主 产 鬼

 wánɡ 、 zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ jí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ xiǎn

 王 、 主 命 鬼 王 、 主 疾 鬼 王 、 主 险

 ɡuǐ wánɡ 、 sān mù ɡuǐ wánɡ 、 sì mù ɡuǐ wánɡ 、 wǔ

 鬼 王 、 三 目 鬼 王 、 四 目 鬼 王 、 五

 mù ɡuǐ wánɡ 、 qí lì shī wánɡ 、 dà qí lì shī wánɡ

 目 鬼 王 、 祁 利 失 王 、 大 祁 利 失 王

 、 qí lì chā wánɡ 、 dà qí lì chā wánɡ 、 ā nuó

 、 祁 利 叉 王 、 大 祁 利 叉 王 、 阿 那

 zhā wánɡ 、 dà ā nuó zhā wánɡ 、 rú shì děnɡ dà ɡuǐ

 吒 王 、 大 阿 那 吒 王 、 如 是 等 大 鬼

 wánɡ, ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ , jìn jū

 王, 各 各 与 百 千 诸 小 鬼 王, 尽 居

 yán fú tí, ɡè yǒu suǒ zhí, ɡè yǒu suǒ zhǔ 。

 阎 浮 提, 各 有 所 执, 各 有 所 主 。

 shì zhū ɡuǐ wánɡ yǔ yán luó tiān zǐ , chénɡ fó wēi shén

 是 诸 鬼 王 与阎 罗 天 子, 承 佛 威 神

 , jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì, jù yì dāo

 , 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力, 俱 诣 忉

 lì, zài yī miàn lì 。

 利, 在 一 面 立 。

 ěr shí yán luó tiān zǐ, hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

 尔 时 阎 罗 天 子, 胡 跪 合 掌 白 佛 言

 : shì zūn, wǒ děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ, chénɡ

 : 世 尊, 我 等 今 者 与 诸 鬼 王, 承

 fó wēi shén, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì ,

 佛 威 神, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力 ,

 fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì, yì shì wǒ děnɡ huò

 方 得 诣 此 忉 利 大 会, 亦 是 我 等 获

 shàn lì ɡù 。 wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì, ɡǎn wèn shì

 善 利 故 。 我 今 有 小 疑 事, 敢 问 世

 zūn 。 wéi yuàn shì zūn cí bēi xuān shuō 。

 尊。 唯 愿 世 尊 慈 悲 宣 说 。

 fó ɡào yán luó tiān zǐ : zì rǔ suǒ wèn , wú wèi rǔ shuō。

 佛 告 阎 罗 天 子 : 恣 汝 所 问, 吾 为 汝 说 。

 shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn , jí huí shì

 是 时 阎 罗 天 子 瞻 礼 世 尊, 及 回 视

 dì zànɡ pú sà, ér bái fó yán : shì zūn, wǒ

 地 藏 菩 萨, 而 白 佛 言 : 世 尊, 我

 ɡuān dì zànɡ pú sà zài liù dào zhōnɡ, bǎi qiān fānɡ biàn

 观 地 藏 菩 萨 在 六 道 中, 百 千 方 便

 ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, bù cí pí juàn , shì dà

 而 度 罪 苦 众 生, 不 辞 疲 倦, 是 大

 pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì 。

 菩 萨 有 如 是 不 可 思 议 神 通 之 事 。

 rán zhū zhònɡ shēnɡ huò tuō zuì bào, wèi jiǔ zhī jiān ,

 然 诸 众 生 获 脱 罪 报, 未 久 之 间 ,

 yòu duò è dào 。 shì zūn, shì dì zànɡ pú sà jì

 又 堕 恶 道。 世 尊, 是 地 藏 菩 萨 既

 yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì, yún hé zhònɡ shēnɡ

 有 如 是 不 可 思 议 神 力, 云 何 众 生

 ér bù yī zhǐ shàn dào, yǒnɡ qǔ jiě tuō ? wéi yuàn

 而 不 依 止 善 道, 永 取 解 脱 ? 唯 愿

 shì zūn wèi wǒ jiě shuō 。

 世 尊 为 我 解 说 。

 fó ɡào yán luó tiān zǐ : nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,

 佛 告 阎 罗 天 子 : 南 阎 浮 提 众 生 ,

 qí xìnɡ ɡānɡ qiánɡ, nán tiáo nán fú 。 shì dà pú sà

 其 性 刚 强, 难 调 难 伏 。 是 大 菩 萨

 , yú bǎi qiān jié, tóu tóu jiù bá rú shì zhònɡ shēnɡ

 , 于 百 千 劫, 头 头 救 拔 如 是 众 生

 , zǎo lìnɡ jiě tuō 。 shì zuì bào rén nǎi zhì duò dà

 , 早 令 解 脱。 是 罪 报 人 乃 至 堕 大

 è qù, pú sà yǐ fānɡ biàn lì, bá chū ɡēn běn

 恶 趣, 菩 萨 以 方 便 力, 拔 出 根 本

 yè yuán, ér qiǎn wù sù shì zhī shì 。 zì shì yán

 业 缘, 而 遣 悟 宿 世 之 事。 自 是 阎

 fú tí zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ , xuán chū xuán rù ,

 浮 提 众 生 结 恶 习 重, 旋 出 旋 入 ,

 láo sī pú sà jiǔ jīnɡ jié shù ér zuò dù tuō 。

 劳 斯 菩 萨 久 经 劫 数 而 作 度 脱 。

 pì rú yǒu rén mí shī běn jiā, wù rù xiǎn dào ,

 譬 如 有 人 迷 失 本 家, 误 入 险 道,

 qí xiǎn dào zhōnɡ, duō zhū yè chā 、 jí hǔ lánɡ shī

 其 险 道 中, 多 诸 夜 叉 、 及 虎 狼 狮

 zǐ 、 yuán shé fù xiē 。 rú shì mí rén , zài xiǎn

 子 、 蚖 蛇 蝮 蝎。 如是 迷 人, 在 险

 dào zhōnɡ, xū yú zhī jiān, jí zāo zhū dú 。 yǒu

 道 中, 须 臾 之 间, 即 遭 诸 毒 。 有

 yī zhī shí, duō jiě dà shù, shàn jìn shì dú ,

 一 知 识, 多 解 大 术, 善 禁 是 毒 ,

 nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。 hū fénɡ mí rén yù

 乃 及 夜 叉 诸 恶 毒 等。 忽 逢 迷 人 欲

 jìn xiǎn dào, ér yǔ zhī yán : duō zāi nán zǐ ,

 进 险 道, 而 语 之 言 : 咄 哉 男 子 ,

 wèi hé shì ɡù ér rù cǐ lù, yǒu hé yì shù ,

 为 何 事 故 而 入 此 路, 有 何 异 术,

 nénɡ zhì zhū dú 。 shì mí lù rén hū wén shì yǔ ,

 能 制 诸 毒 。 是 迷 路 人 忽 闻 是 语 ,

 fānɡ zhī xiǎn dào, jí biàn tuì bù, qiú chū cǐ lù

 方 知 险 道, 即 便 退 步, 求 出 此 路

 。 shì shàn zhī shí, tí xié jiē shǒu , yǐn chū xiǎn

 。 是 善 知 识, 提 携 接 手, 引 出 险

 dào, miǎn zhū è dú 。

 道, 免 诸 恶 毒 。

 zhì yú hǎo dào, lìnɡ dé ān lè 。 ér yǔ zhī yán

 至 于 好 道, 令 得 安 乐 。 而 语 之 言

 : duō zāi mí rén, zì jīn yǐ hòu, wù lǚ shì

 : 咄 哉 迷 人, 自 今 已 后, 勿 履 是

 dào 。 cǐ lù rù zhě, zú nán dé chū, fù sǔn

 道。 此 路 入 者, 卒 难 得 出, 复 损

 xìnɡ mìnɡ 。 shì mí lù rén yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。 lín bié

 性 命。 是 迷 路 人 亦 生 感 重。 临 别

 zhī shí, zhī shí yòu yán : ruò jiàn qīn zhī jí zhū

 之 时, 知 识 又 言 : 若 见 亲 知 及 诸

 lù rén, ruò nán ruò nǚ, yán yú cǐ lù duō zhū

 路 人, 若 男 若 女 ,言 于 此 路 多 诸

 dú è,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ 。wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ。

 毒 恶, 丧 失 性 命。 无 令 是 众 自 取 其 死 。

 shì ɡù dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi, jiù bá zuì

 是 故 地 藏 菩 萨 俱 大 慈 悲, 救 拔 罪

 kǔ zhònɡ shēnɡ, shēnɡ rén tiān zhōnɡ , lìnɡ shòu miào lè 。

 苦 众 生 , 生 人 天 中, 令 受 妙 乐 。

 shì zhū zuì zhònɡ, zhī yè dào kǔ, tuō dé chū lí

 是 诸 罪 众, 知 业 道 苦, 脱 得 出 离

 , yǒnɡ bú zài lì 。 rú mí lù rén, wù rù xiǎn

 , 永 不 再 历 。 如 迷 路 人, 误 入 险

 dào, yù shàn zhī shí yǐn jiē lìnɡ chū , yǒnɡ bú fù

 道, 遇 善 知 识 引 接 令 出, 永 不 复

 rù 。 fénɡ jiàn tā rén, fù quàn mò rù 。 zì yán

 入 。 逢 见 他 人, 复 劝 莫 入 。 自 言

 yīn shì mí ɡù, dé jiě tuō jìnɡ, ɡènɡ bú fù rù

 因 是 迷 故, 得 解 脱 竟, 更 不 复 入

 。 ruò zài lǚ jiàn, yóu shànɡ mí wù, bú jué jiù

 。 若 再 履 践, 犹 尚 迷 误, 不 觉 旧

 cénɡ suǒ luò xiǎn dào, huò zhì shī mìnɡ 。 rú duò è

 曾 所 落 险 道, 或 致 失 命。 如 堕 恶

 qù, dì zànɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù, shǐ lìnɡ jiě

 趣, 地 藏 菩 萨 方 便 力 故, 使 令 解

 tuō, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 xuán yòu zài rù, ruò yè

 脱, 生 人 天 中。 旋 又 再 入, 若 业

 jié zhònɡ, yǒnɡ chù dì yù, wú jiě tuō shí 。

 结 重, 永 处 地 狱, 无 解 脱 时 。

 ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán :

 尔 时 恶 毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :

 shì zūn, wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ, qí shù wú liànɡ ,

 世 尊, 我 等 诸 鬼 王, 其 数 无 量 ,

 zài yán fú tí, huò lì yì rén, huò sǔn hài rén

 在 阎 浮 提, 或 利 益 人, 或 损 害 人

 , ɡè ɡè bù tónɡ 。 rán shì yè bào, shǐ wǒ juàn

 , 各 各 不 同。 然 是 业 报, 使 我 眷

 shǔ yóu xínɡ shì jiè, duō è shǎo shàn 。 ɡuò rén jiɑ

 属 游 行 世 界, 多 恶 少 善。 过 人 家

 tínɡ, huò chénɡ yì jù luò, zhuānɡ yuán fánɡ shě 。 huò

 庭, 或 城 邑 聚 落, 庄 园 房 舍。 或

 yǒu nán zǐ nǚ rén, xiū máo fā shàn shì , nǎi zhì

 有 男 子 女 人, 修 毛 发 善 事, 乃 至

 xuán yī fān yī ɡài, shǎo xiānɡ shǎo huā , ɡònɡ yǎnɡ fó

 悬 一 幡 一 盖, 少 香 少 华, 供 养 佛

 xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ, shāo xiānɡ

 像 及 菩 萨 像。 或 转 读 尊 经, 烧 香

 ɡònɡ yǎnɡ yī jù yī jì 。 wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì

 供 养 一 句 一 偈 。 我 等 鬼 王 敬 礼 是

 rén, rú ɡuò qù xiàn zài wèi lái zhū fó 。 chì zhū

 人, 如 过 去 现 在 未 来 诸 佛 。 敕 诸

 xiǎo ɡuǐ, ɡè yǒu dà lì, jí shànɡ dì fēn , biàn

 小 鬼, 各 有 大 力 ,及 土 地 分, 便

 lìnɡ wèi hù, bú lìnɡ è shì hènɡ shì 、 è bìnɡ hènɡ

 令 卫 护, 不 令 恶 事 横 事 、 恶 病 横

 bìnɡ, nǎi zhì bù rú yì shì, jìn yú cǐ shě děnɡ

 病, 乃 至 不 如 意 事, 近 于 此 舍 等

 chù, hé kuànɡ rù mén 。

 处, 何 况 入 门 。

 fó zàn ɡuǐ wánɡ : shàn zāi, shàn zāi ! rǔ děnɡ jí

 佛 赞 鬼 王 : 善 哉, 善 哉 ! 汝 等 及

 yǔ yán luó, nénɡ rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,

 与 阎 罗, 能 如 是 拥 护 善 男 女 等 ,

 wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì, lìnɡ wèi hù rǔ 。

 吾 亦 告 梵 王 帝 释, 令 卫 护 汝 。

 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ, mínɡ yuē

 说 是 语 时, 会 中 有 一 鬼 王, 名 曰

 zhǔ mìnɡ 。 bái fó yán : shì zūn, wǒ běn yè yuán

 主 命。 白 佛 言 : 世 尊, 我 本 业 缘

 , zhǔ yán fú rén mìnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , wǒ jiē

 , 主 阎 浮 人 命, 生 时 死 时, 我 皆

 zhǔ zhī 。 zài wǒ běn yuàn, shèn yù lì yì 。 zì

 主 之。 在 我 本 愿, 甚 欲 利 益 。 自

 shì zhònɡ shēnɡ bú huì wǒ yì, zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bú

 是 众 生 不 会 我 意, 致 令 生 死 俱 不

 dé ān 。 hé yǐ ɡù 。 shì yán fú tí rén chū shēnɡ

 得 安 。 何 以 故 。 是 阎 浮 提 人 初 生

 zhī shí, bú wèn nán nǚ, huò yù shēnɡ shí, dàn

 之 时, 不 问 男 女 ,或 欲 生 时, 但

 zuò shàn shì, zēnɡ yì zhái shě, zì lìnɡ tǔ dì wú

 作 善 事, 增 益 宅 舍, 自 令 土 地 无

 liànɡ huān xǐ, yōnɡ hù zǐ mǔ, dé dà ān lè ,

 量 欢 喜, 拥 护 子 母, 得 大 安 乐 ,

 lì yì juàn shǔ 。 huò yǐ shēnɡ xià, shèn wù shā hài

 利 益 眷 属。 或 已 生 下, 慎 勿 杀 害

 , qǔ zhū xiān wèi ɡònɡ jǐ chǎn mǔ, jí ɡuǎnɡ jù juàn

 , 取 诸 鲜 味 供 给 产 母, 及 广 聚 眷

 shǔ, yǐn jiǔ shí ròu, ɡē yuè xián ɡuǎn , nénɡ lìnɡ

 属, 饮 酒 食 肉, 歌 乐 弦 管, 能 令

 zǐ mǔ bù dé ān lè 。

 子 母 不 得 安 乐 。

 hé yǐ ɡù 。 shì chǎn nàn shí, yǒu wú shù è ɡuǐ

 何 以 故 。 是 产 难 时, 有 无 数 恶 鬼

 jí wǎnɡ liǎnɡ jīnɡ mèi, yù shí xīnɡ xuè 。 shì wǒ zǎo

 及 魍 魉 精 魅, 欲 食 腥 血。 是 我 早

 lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí 。 hé hù zǐ mǔ, shǐ

 令 舍 宅 土 地 灵 祇。 荷 护 子 母, 使

 lìnɡ ān lè, ér dé lì yì 。 rú shì zhī rén ,

 令 安 乐, 而 得 利 益 。 如 是 之 人,

 jiàn ān lè ɡù, biàn hé shè fú, dá zhū tǔ dì

 见 安 乐 故, 便 合 设 福, 答 诸 土 地

 。 fān wéi shā hài, jù jí juàn shǔ 。 yǐ shì zhī

 。 翻 为 杀 害, 聚 集眷 属。 以 是 之

 ɡù, fàn yānɡ zì shòu, zǐ mǔ jù sǔn 。

 故, 犯 殃 自 受, 子 母 俱 损 。

 yòu yán fú tí lín mìnɡ zhōnɡ rén, bú wèn shàn è,

 又 阎 浮 提 临 命 终 人, 不 问 善 恶 ,

 wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén, bú luò è dào 。

 我 欲 令 是 命 终 之 人, 不 落 恶 道 。

 hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn zēnɡ wǒ lì ɡù 。 shì yán fú

 何 况 自 修 善 根 增 我 力 故 。 是 阎 浮

 tí hánɡ shàn zhī rén, lín mìnɡ zhōnɡ shí, yì yǒu bǎi

 提 行 善 之 人, 临 命 终 时, 亦 有 百

 qiān è dào ɡuǐ shén, huò biàn zuò fù mǔ, nǎi zhì

 千 恶 道 鬼 神, 或 变 作 父 母, 乃 至

 zhū juàn shǔ, yǐn jiē wánɡ rén, lìnɡ luò è dào 。

 诸 眷 属, 引 接 亡 人, 令 落 恶 道 。

 hé kuànɡ běn zào è zhě 。

 何 况 本 造 恶 者 。

 shì zūn, rú shì yán fú tí nán zǐ nǚ rén lín mìnɡ

 世 尊, 如 是 阎 浮 提 男 子 女 人 临 命

 zhōnɡ shí, shén shí hūn mèi, bú biàn shàn è, nǎi

 终 时, 神 识 昏 昧, 不 辨 善 恶, 乃

 zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén 。 shì zhū juàn shǔ, dānɡ

 至 眼 耳 更 无 见 闻。 是 诸 眷 属, 当

 xū shè dà ɡònɡ yǎnɡ, zhuǎn dú zūn jīnɡ , niàn fó pú

 须 设 大 供 养, 转 读 尊 经, 念 佛 菩

 sà mínɡ hào 。 rú shì shàn yuán, nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí

 萨 名 号。 如 是 善 缘, 能 令 亡 者 离

 zhū è dào, zhū mó ɡuǐ shén xī jiē tuì sàn 。

 诸 恶 道, 诸 魔 鬼 神 悉 皆 退 散 。

 shì zūn, yī qiè zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí, ruò dé

 世 尊, 一 切 众 生 临 命 终 时, 若 得

 wén yī fó mínɡ, yī pú sà mínɡ, huò dà chénɡ jīnɡ

 闻 一 佛 名, 一 菩 萨 名, 或 大 乘 经

 diǎn, yī jù yī jì 。 wǒ ɡuān rú shì bèi rén ,

 典, 一 句 一 偈 。 我 观 如 是 辈 人,

 chú wǔ wú jiàn shā hài zhī zuì, xiǎo xiǎo è yè ,

 除 五 无 间 杀 害 之 罪, 小 小 恶 业 ,

 hé duò è qù zhě, xún jí jiě tuō 。

 合 堕 恶 趣 者, 寻 即 解 脱 。

 fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ : rǔ dà cí ɡù , nénɡ fā

 佛 告 主 命 鬼 王 : 汝 大 慈 故, 能 发

 rú shì dà yuàn, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, hù zhū zhònɡ shēnɡ

 如 是 大 愿, 于 生 死 中, 护 诸 众 生

 。 ruò wèi lái shì zhōnɡ, yǒu nán zǐ nǚ rén zhì shēnɡ

 。 若 未 来 世 中, 有 男 子 女 人 至 生

 sǐ shí, rǔ mò tuì shì yuàn, zǒnɡ lìnɡ jiě tuō ,

 死 时, 汝 莫 退 是 愿, 总 令 解 脱,

 yǒnɡ dé ān lè 。

 永 得 安 乐 。

 ɡuǐ wánɡ bái fó yán : yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ bì shì

 鬼 王 白 佛 言 : 愿 不 有 虑 。 我 毕 是

 xínɡ, niàn niàn yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ, shēnɡ shí sǐ

 形, 念 念 拥 护 阎 浮 众 生, 生 时 死

 shí, jù dé ān lè 。 dàn yuàn zhū zhònɡ shēnɡ yú shēnɡ

 时, 俱 得 安 乐 。 但 愿 诸 众 生 于 生

 sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō ,huò dà lì yì。

 死 时, 信 受 我 语 ,无 不 解 脱, 获 大 利 益 。

 ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ

 尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨: 是 大 鬼 王 主

 mìnɡ zhě, yǐ cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ , zuò dà ɡuǐ wánɡ

 命 者, 已 曾 经 百 千 生, 作 大 鬼 王

 , yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, yōnɡ hù zhònɡ shēnɡ 。 shì dà shì

 , 于 生 死 中, 拥 护 众 生。 是 大 士

 cí bēi yuàn ɡù, xiàn dà ɡuǐ shēn, shí fēi ɡuǐ yě

 慈 悲 愿 故, 现 大 鬼 身, 实 非 鬼 也

 。 què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié, dānɡ dé chénɡ fó

 。 却 后 过 一 百 七 十 劫, 当 得 成 佛

 , hào yuē wú xiànɡ rú lái, jié mínɡ ān lè, shì

 , 号 曰 无 相 如 来, 劫 名 安 乐, 世

 jiè mínɡ jìnɡ zhù, qí fó shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

 界 名 净 住, 其 佛 寿 命 不 可 计 劫 。

 dì zànɡ, shì dà ɡuǐ wánɡ, qí shì rú shì bù kě

 地 藏, 是 大 鬼 王, 其 事 如 是 不 可

 sī yì, suǒ duó rén tiān yì bù kě xiàn liànɡ 。

 思 议, 所 度 人 天 亦 不 可 限 量。

 chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

 称 佛 名 号 品 第 九

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世

 zūn, wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

 尊, 我 今 为 未 来 众 生 演 利 益 事,

 yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

 于 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 愿 世 尊

 tīnɡ wǒ shuō zhī 。

 听 我 说 之 。

 fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi ,

 佛 告 地 藏 菩 萨 : 汝 今 欲 兴 慈 悲,

 jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

 救 拔 一 切 罪 苦 六 道 众 生, 演 不 思

 yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

 议 事, 今 正 是 时, 唯 当 速 说。 吾

 jí niè pán, shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn, wú yì wú

 即 涅 槃, 使 汝 早 毕 是 愿, 吾 亦 无

 yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。

 忧 现 在 未 来 一 切 众 生。

 dì zànɡ pú sà bái fó yán : shì zūn, ɡuò qù wú

 地 藏 菩 萨 白 佛 言 :世 尊, 过 去 无

 liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 号 无 边

 shēn rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

 身 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名

 , zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

 , 暂 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生

 sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

 死 重 罪。 何 况 塑 画 形 像, 供 养 赞

 tàn, qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。

 叹, 其 人 获 福 无 量 无 边 。

 yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

 又 于 过 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

 hào bǎo xìnɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

 号 宝 性 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是

 fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

 佛 名, 一 弹 指 顷, 发 心 归 依, 是

 rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn 。

 人 于 无 上 道 永 不 退 转。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 波 头 摩 胜

 rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén, wén shì fó

 如 来。 若 有 男 子 、女 人, 闻 是 佛

 mínɡ, lì yú ěr ɡēn, shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

 名, 历 于 耳 根, 是 人 当 得 千 返 生

 yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn 。

 于 六 欲 天 中, 何 况 志 心 称 念 。

 yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

 又 于 过 去, 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祗

 jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái 。

 劫, 有 佛 出 世, 号 师 子 吼 如 来 。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 一 念 归

 yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

 依, 是 人 得 遇 无 量 诸 佛 摩 顶 授 记 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 拘 留 孙 佛

 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén, wén shì fó mínɡ , zhì

 。 若 有 男 子 女 人 ,闻 是 佛 名, 志

 xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn, shì rén yú xián jié qiān

 心 瞻 礼 或 复 赞 叹, 是 人 于 贤 劫 千

 fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

 佛 会 中, 为 大 梵 王, 得 授 上 记 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 毗 婆 尸 佛。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 永 不 堕

 è dào, chánɡ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè 。

 恶 道, 常 生 人 天, 受 胜 妙 乐 。

 yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

 又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫, 有

 fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ

 佛 出 世, 号 宝 胜 如 来。 若 有 男 子

 nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào ,

 女 人 闻 是 佛 名, 毕 竟 不 堕 恶 道,

 chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

 常 在 天 上 受 胜 妙 乐 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 宝 相 如 来

 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

 。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 生 恭

 jìnɡ xīn, shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

 敬 心, 是 人 不 久 得 阿 罗 汉 果 。

 yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

 又 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出

 shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ

 世, 号 袈 裟 幢 如 来。 若 有 男 子 女

 rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

 人 闻 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

 zhī zuì 。

 之 罪 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 大 通 山 王

 rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 者

 , shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

 , 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 广 为 说 法 ,

 bì chénɡ pú tí 。

 必 成 菩 提 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

 又 于 过 去 有 净 月 佛 、 山 王 佛 、 智

 shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

 胜 佛 、 净 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 无

 shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

 上 佛 、 妙 声 佛 、 满 月 佛 、 月 面 佛

 yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn , xiàn zài

 有 如 是 等 不 可 说 佛 。 世 尊, 现 在

 wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén, ruò nán

 未 来 一 切 众 生, 若 天 若 人, 若 男

 ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

 若 女, 但 念 得 一 佛 名 号, 功 德 无

 liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

 量, 何 况 多 名 。

 shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

 是 众 生 等, 生 时 死 时, 自 得 大 利

 , zhōnɡ bú duò è dào 。 ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,

 , 终 不 堕 恶 道。 若 有 临 命 终 人,

 jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén, wèi shì bìnɡ rén

 家 中 眷 属, 乃 至 一 人, 为 是 病 人

 ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén, chú wǔ

 高 声 念 一 佛 名, 是 命 终 人, 除 五

 wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

 无 间 罪, 余 业 报 等 悉 得 消 灭。 是

 wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

 五 无 间 罪, 虽 至 极 重, 动 经 亿 劫

 , liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

 , 了 不 得 出, 承 斯 临 命 终 时, 他

 rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

 人 为 其 称 念 佛 名, 于 是 罪 中, 亦

 jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn, huò

 渐 消 灭。 何 况 众 生 自 称 自 念, 获

 fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。

 福 无 量, 灭 无 量 罪 。

 赞

 普贤启问,地藏宏开,三途六道绝尘埃,普广问如来,授记十斋,接引上莲

 台。

 南无冥阳救苦大愿地藏王菩萨(三称)。

 jiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

 校量布施功德缘品第十

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , chénɡ fó wēi shén , cónɡ

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 承 佛 威 神 , 从

 zuò ér qǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán : shì zūn , wǒ

 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 : 世 尊 , 我

 ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ ,jiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ ,

 观 业 道 众 生 ,校 量 布 施 ,有 轻 有 重,

 yǒu yī shēnɡ shòu fú,yǒu shí shēnɡ shòu fú,yǒu bǎi shēnɡ

 有 一 生 受 福 , 有 十 生 受 福 , 有 百 生

 qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě 。 shì shì yún hé ,wéi yuàn

 千 生 受 大 福 利 者。 是 事 云 何 , 唯 愿

 shì zūn wèi wǒ shuō zhī 。

 世 尊 为 我 说 之 。

 ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ

 尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨: 吾 今 于 忉 利 天 宫

 yī qiè zhònɡ huì , shuō yán fú tí bù shī jiào liànɡ ɡōnɡ

 一 切 众 会 ,说 阎 浮 提 布 施 较 量 功

 dé qīnɡ zhònɡ , rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú wèi rǔ shuō 。

 德 轻 重 , 汝 当 谛 听 , 吾 为 汝 说 。

 dì zànɡ bái fó yán : wǒ yí shì shì , yuàn yào yù wén 。

 地 藏 白 佛 言 : 我 疑 是 事 , 愿 乐 欲 闻 。

 fó ɡào dì zànɡ pú sà : nán yán fú tí , yǒu zhū ɡuó wánɡ

 佛 告 地 藏 菩 萨 : 南 阎 浮 提 , 有 诸 国 王

 、 zǎi fǔ dà chén 、 dà zhǎnɡ zhě 、 dà chà lì 、 dà pó

 、 宰 辅 大 臣 、 大 长 者 、 大 刹 利 、 大 婆

 luó mén děnɡ,ruò yù zuì xià pín qiónɡ,nǎi zhì lónɡ cán yīn

 罗 门 等 , 若 遇 最 下 贫 穷 , 乃 至 癃 残 喑

 yǎ , lónɡ chī wú mù , rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ bù wán jù zhě 。

 哑 , 聋 痴 无 目 , 如 是 种 种 不 完 具 者 。

 shì dà ɡuó wánɡ děnɡ yù bù shī shí , ruò nénɡ jù dà cí bēi

 是 大 国 王 等 欲 布 施 时 , 若 能 具 大 慈 悲

 xià xīn hán xiào , qīn shǒu biàn bù shī , huò shǐ rén shī ,

 下 心 含 笑 ,亲 手 遍 布 施 , 或 使 人 施,

 ruǎn yán wèi yù , shì ɡuó wánɡ děnɡ suǒ huò fú lì , rú bù

 软 言 慰 喻 , 是 国 王 等 所 获 福 利 , 如 布

 shī bǎi hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。 hé yǐ ɡù 。 yuán

 施 百 恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。 何 以 故 。 缘

 shì ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě

 是 国 王 等 , 于 是 最 贫 贱 辈 及 不 完 具 者

 , fā dà cí xīn ,shì ɡù fú lì yǒu rú cǐ bào。 bǎi qiān shēnɡ

 , 发 大 慈 心 , 是 故 福 利 有 如 此 报。 百 千 生

 zhōnɡ , chánɡ dé qī bǎo jù zú , hé kuànɡ yī shí shòu yònɡ。

 中 , 常 得 七 宝 具 足 , 何 况 衣 食 受 用 。

 fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

 复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至

 pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì

 婆 罗 门 等 , 遇 佛 塔 寺 , 或 佛 形 像 , 乃 至

 pú sà shēnɡ wén pì zhī fó xiànɡ , ɡōnɡ zì yínɡ bàn ɡònɡ yǎnɡ

 菩 萨 声 闻 辟 支 佛 像 , 躬 自 营 办 供 养

 bù shī 。 shì ɡuó wánɡ děnɡ , dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn

 布 施。 是 国 王 等 , 当 得 三 劫 为 帝 释 身

 , shòu shènɡ miào lè 。 ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì , huí

 , 受 胜 妙 乐 。 若 能 以 此 布 施 福 利 , 回

 xiànɡ fǎ jiè , shì dà ɡuó wánɡ děnɡ , yú shí jié zhōnɡ ,

 向 法 界 , 是 大 国 王 等 , 于 十 劫 中 ,

 chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。

 常 为 大 梵 天 王 。

 fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

 复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至

 pó luó mén děnɡ , yù xiān fó tǎ miào , huò, zhì jīnɡ xiànɡ ,

 婆 罗 门 等 , 遇 先 佛 塔 庙 , 或 至 经 像 ,

 huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ fā xīn xiū bǔ 。shì ɡuó wánɡ děnɡ

 毁 坏 破 落 , 乃 能 发 心 修 补 。 是 国 王 等

 , huò zì yínɡ bàn , huò quàn tā rén ,nǎi zhì bǎi qiān rén

 , 或 自 营 办 , 或 劝 他 人 , 乃 至 百 千 人

 děnɡ bù shī jié yuán。shì ɡuó wánɡ děnɡ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ

 等 布 施 结 缘。 是 国 王 等 , 百 千 生 中

 chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēn。rú shì tā rén tónɡ bù shī zhě,

 常 为 转 轮 王 身。 如 是 他 人 同 布 施 者 ,

 bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn ɡènɡ nénɡ yú

 百 千 生 中 常 为 小 国 王 身 ,更 能 于

 tǎ miào qián, fā huí xiànɡ xīn 。rú shì ɡuó wánɡ nǎi jí zhū

 塔 庙 前, 发 回 向 心。 如 是 国 王 乃 及 诸

 rén , jìn chénɡ fó dào , yǐ cǐ ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān 。

 人 , 尽 成 佛 道 , 以 此 果 报 无 量 无 边 。

 fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí pó

 复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及 婆

 luó mén děnɡ , jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ , ruò

 罗 门 等 , 见 诸 老 病 及 生 产 妇 女 , 若

 yī niàn jiān , jù dà cí xīn , bù shī yī yào yǐn shí wò jù

 一 念 间 , 具 大 慈 心 , 布 施 医 药 饮 食 卧 具

 , shǐ lìnɡ ān lè 。 rú shì fú lì zuì bù sī yì , yī

 , 使 令 安 乐 。 如 是 福 利 最 不 思 议 , 一

 bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ , èr bǎi jié zhōnɡ

 百 劫 中 常 为 净 居 天 主 , 二 百 劫 中

 chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ , bì jìnɡ chénɡ fó , yǒnɡ bú duò

 常 为 六 欲 天 主 , 毕 竟 成 佛 , 永 不 堕

 è dào ,nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ。

 恶 道 , 乃 至 百 千 生 中 , 耳 不 闻 苦 声。

 fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí

 复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及

 pó luó mén děnɡ ,nénɡ zuò rú shì bù shī , huò fú wú liànɡ

 婆 罗 门 等 , 能 作 如 是 布 施 , 获 福 无 量

 。ɡènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bú wèn duō shǎo ,bì jìnɡ chénɡ fó ,

 。 更 能 回 向 , 不 问 多 少 , 毕 竟 成 佛 ,

 hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào。 shì ɡù dì zànɡ, pǔ

 何 况 释 梵 转 轮 之 报。 是 故 地 藏 , 普

 quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。

 劝 众 生 当 如 是 学 。

 fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ

 复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 善 男 子 善 女

 rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn , máo fā shā chén

 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 毛 发 沙 尘

 děnɡ xǔ , suǒ shòu fú lì , bù kě wéi yù 。

 等 许 , 所 受 福 利 , 不 可 为 喻 。

 fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

 复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善

 nǚ rén , yù fó xínɡ xiànɡ 、 pú sà xínɡ xiànɡ 、 pì zhī fó

 女 人 , 遇 佛 形 像 、 菩 萨 形 像 、 辟 支 佛

 xínɡ xiànɡ 、zhuǎn lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ dé

 形 像 、 转 轮 王 形 像 , 布 施 供 养 得

 wú liànɡ fú , chánɡ zài rén tiān shòu shènɡ miào lè 。 ruò

 无 量 福 , 常 在 人 天 受 胜 妙 乐 。 若

 nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè , shì rén fú lì bù kě wéi yù 。

 能 回 向 法 界 , 是 人 福 利 不 可 为 喻 。

 fù cì dì zànɡ : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

 复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善

 nǚ rén , yù dà chénɡ jīnɡ diǎn , huò tīnɡ wén yī jì yī jù

 女 人 , 遇 大 乘 经 典 , 或 听 闻 一 偈 一 句

 , fā yīn zhònɡ xīn , zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ。

 , 发 殷 重 心 , 赞 叹 恭 敬 , 布 施 供 养 。

 shì rén huò dà ɡuǒ bào , wú liànɡ wú biān 。 ruò nénɡ huí

 是 人 获 大 果 报 , 无 量 无 边。 若 能 回

 xiànɡ fǎ jiè , qí fú bù kě wéi yù 。

 向 法 界 , 其 福 不 可 为 喻 。

 fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn

 复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 善 男 子 善

 nǚ rén , yù fó tǎ sì , dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 xīn zhě bù

 女 人 , 遇 佛 塔 寺 , 大 乘 经 典。 新 者 布

 shī ɡònɡ yǎnɡ ,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。ruò yù

 施 供 养 , 瞻 礼 赞 叹 , 恭 敬 合 掌。 若 遇

 ɡù zhě , huò huǐ huài zhě , xiū bǔ yínɡ lǐ , huò dú fā

 故 者 , 或 毁 坏 者 , 修 补 营 理 , 或 独 发

 xīn , huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā xīn 。rú shì děnɡ bèi ,

 心 , 或 劝 多 人 同 共 发 心。 如 是 等 辈,

 sān shí shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó wánɡ , tán yuè

 三 十 生 中 常 为 诸 小 国 王 , 檀 越

 zhī rén ,chánɡ wéi lún wánɡ , hái yǐ shàn fǎ jiào huà zhū

 之 人, 常 为 轮 王 , 还 以 善 法 教 化 诸

 xiǎo ɡuó wánɡ 。fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu

 小 国 王 。复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有

 shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn

 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 所 种 善 根

 ,huò bù shī ɡònɡ yǎnɡ , huò xiū bǔ tǎ sì , huò zhuānɡ lǐ

 , 或 布 施 供 养 , 或 修 补 塔 寺 ,或 装 理

 jīnɡ diǎn , nǎi zhì yī máo yī chén , yī shā yī dī 。

 经 典 , 乃 至 一 毛 一 尘 , 一 沙 一 渧 。

 rú shì shàn shì , dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,

 如 是 善 事 , 但 能 回 向 法 界 ,

 shì rén ɡōnɡ dé , bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ shòu shànɡ miào lè。

 是 人 功 德 , 百 千 生 中 受 上 妙 乐 。

 rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ , huò zì shēn lì yì ,

 如 但 回 向 自 家 眷 属 , 或 自 身 利 益 ,

 rú shì zhī ɡuǒ , jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào。

 如 是 之 果 , 即 三 生 受 乐 , 舍 一 得 万 报 。

 shì ɡù dì zànɡ , bù shī yīn yuán , qí shì rú shì 。

 是 故 地 藏 , 布 施 因 缘 , 其 事 如 是 。

 dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

 地神护法品第十一

 ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī

 尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔

 lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

 来 瞻 视 顶 礼 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 是 大

 bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

 不 可 思 议 神 通 智 慧 , 广 度 众 生。 是 地

 zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 诸 菩 萨 誓 愿 深 重 ,

 shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

 世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 于 阎 浮 提 有 大 因 缘

 。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

 。 如 文 殊 、 普 贤 、观 音 、 弥 勒 , 亦 化

 bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

 百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟

 。shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

 。 是 地 藏 菩 萨 教 化 六 道 一 切 众 生 , 所

 fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

 发 誓 愿 劫 数 , 如 千 百 亿 恒 河 沙 。

 shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

 世 尊 , 我 观 未 来 及 现 在 众 生 , 于 所 住

 chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

 处 , 于 南 方 清 洁 之 地 , 以 土 石 竹 木 作

 qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

 其 龛 室 , 是 中 能 塑 画 , 乃 至 金 银 铜 铁,

 zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

 作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养, 瞻 礼 赞 叹

 。shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

 。是 人 居 处 , 即 得 十 种 利 益 。 何 等 为 十:

 yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;

 一 者 、 土 地 丰 壤 ; 二 者 、 家 宅 永 安 ;

 sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

 三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 现 存 益 寿 ;

 wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;

 五 者 、 所 求 遂 意 ;六 者 、 无 水 火 灾 ;

 qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

 七 者 、 虚 耗 辟 除 ; 八 者 、 杜 绝 恶 梦 ;

 jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

 九 者 、 出 入 神 护 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

 shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

 世 尊 , 未 来 世 中 , 及 现 在 众 生,

 ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn , zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

 若 能 于 所 住 处 方 面 , 作 如 是 供 养 ,

 dé rú shì lì yì 。

 得 如 是 利 益 。

 fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

 复 白 佛 言 : 世 尊 ,未 来 世 中 , 若 有 善

 nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

 男 子 善 女 人 , 于 所 住 处 , 有 此 经 典 及

 pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

 菩 萨 像 , 是 人 更 能 转 读 经 典 ,供

 yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén,

 养 菩 萨 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 , 卫 护 是 人,

 nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

 乃 至 水 火 盗 贼 , 大 横 小 横 , 一 切 恶 事

 , xī jiē xiāo miè 。

 , 悉 皆 消 灭 。

 fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

 佛 告 坚 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 诸 神 少 及

 。 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

 。 何 以 故 ? 阎 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 护 , 乃

 zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi ,

 至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 苇 , 谷 米 宝 贝,

 cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ

 从 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 当 称 扬 地 藏

 pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

 菩 萨 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通

 ,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。ruò wèi lái shì zhōnɡ ,

 , 百 千 倍 于 常 分 地 神。 若 未 来 世 中 ,

 yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

 有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 , 及 转 读

 shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

 是 经 , 但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者。

 rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

 汝 以 本 神 力 而 拥 护 之 , 勿 令 一 切 灾 害

 jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr , hé kuànɡ lìnɡ shòu 。

 及 不 如 意 事 , 辄 闻 于 耳 ,何 况 令 受 。

 fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

 非 但 汝 独 护 是 人 故, 亦 有 释 梵 眷 属,

 zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ

 诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人。 何 故 得 如 是 圣

 xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

 贤 拥 护 , 皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 , 及 转 读

 shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ

 是 本 愿 经 故 , 自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证

 niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

 涅 槃 乐 。 以 是 之 故, 得 大 拥 护 。

 jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

 见闻利益品第十二

 ěr shí shì zūn,cónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

 尔 时 世 尊 , 从 顶 门 上 , 放 百 千 万 亿 大

 háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèi:bái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

地藏经全文诵读注音版

 毫 相 光 , 所 谓 : 白 毫 相 光、 大 白 毫 相

 ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

 光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相

 ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo

 光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

 xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

 相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

 xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

 相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 红 毫 相 光 、 大 红

 háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

 毫 相 光 、 绿 毫 相 光 、 大 绿 毫 相 光 、 金

 háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

 毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 庆 云 毫 相 光 、

 dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

 大 庆 云 毫 相 光 、 千 轮 毫 光 、大 千 轮 毫

 ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

 光 、 宝 轮 毫 光 、 大 宝 轮 毫 光 、 日 轮 毫

 ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

 光 、 大 日 轮 毫 光 、 月 轮 毫 光 、 大 月 轮

 háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

 毫 光 、 宫 殿 毫 光 、 大 宫 殿 毫 光 、 海 云

 háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

 毫 光 、 大 海 云 毫 光。

 yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

 于 顶 门 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

 yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

 音 , 告 诸 大 众 , 天 龙 八 部 、 人 非 人 等

 :tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

 : 听 吾 今 日 于 忉 利 天 宫 , 称 扬 赞 叹 地

 zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

 藏 菩 萨 于 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 议

 shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

 事 、 超 圣 因 事 、 证 十 地 事 、毕 竟 不 退

 ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 事 。

 shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

 说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名

 ɡuān shì yīn , cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

 观 世 音 , 从 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言

 : shì zūn , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

 : 世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 具 大 慈 悲

 ,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

 , 怜 愍 罪 苦 众 生 , 于 千 万 亿 世 界 , 化

 qiān wàn yì shēn。suǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

 千 万 亿 身 。所 有 功 德 及 不 思 议 威 神 之

 lì 。 wǒ wén shì zūn ,yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

 力 。 我 闻 世 尊 ,与 十 方 无 量 诸 佛 , 异

 kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì zànɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù

 口 同 音 ,赞 叹 地 藏 菩 萨 云 : 正 使 过 去

 xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

 现 在 未 来 诸 佛 ,说 其 功 德 , 犹 不 能 尽

 。 xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn ,pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

 。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 众 : 欲 称

 yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn ,wèi xiàn zài

 扬 地 藏 利 益 等 事。唯 愿 世 尊 ,为 现 在

 wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

 未 来 一 切 众 生 , 称 扬 地 藏 不 思 议 事,

 lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

 令 天 龙 八 部 , 瞻 礼 获 福 。

 fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

 佛 告 观 世 音 菩 萨 : 汝 于 娑 婆 世 界 有 大

 yīn yuán 。ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

 因 缘。 若 天 若 龙 、 若 男 若 女 、 若 神 若

 ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

 鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 众 生 , 闻 汝 名 者 、

 jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

 见 汝 形 者 、恋 慕 汝 者 、 赞 叹 汝 者。 是

 zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dào,bì bú tuì zhuǎn。chánɡ shēnɡ

 诸 众 生 , 于 无 上 道 , 必 不 退 转。 常 生

 rén tiān ,jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

 人 天 , 具 受 妙 乐 。 因 果 将 熟 , 遇 佛 受

 jì。rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

 记 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 怜 愍 众 生 , 及 天

 lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

 龙 八 部 , 听 吾 宣 说 地 藏 菩 萨 不 思 议 利

 yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

 益 之 事。 汝 当 谛 听 , 吾 今 说 之 。

 ɡuān shì yīn yán :wéi rán , shì zūn , yuàn yào yù wén !

 观 世 音 言 :唯 然 , 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 !

 fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

 佛 告 观 世 音 菩 萨 :未 来 现 在 诸 世 界 中

 ,yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn,yǒu wǔ shuāi xiànɡ xiàn,huò

 , 有 天 人 受 天 福 尽, 有 五 衰 相 现 , 或

 yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén , ruò nán ruò

 有 堕 于 恶 道 之 者。 如 是 天 人 , 若 男 若

 nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

 女 , 当 现 相 时 , 或 见 地 藏 菩 萨 形 像、

 huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

 或 闻 地 藏 菩 萨 名 , 一 瞻 一 礼 。 是 诸 天

 rén ,zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

 人 , 转 增 天 福 ,受 大 快 乐 , 永 不 堕 三

 è dào bào 。hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

 恶 道 报 。何 况 见 闻 菩 萨 , 以 诸 香 、 华

 、 yī fu 、 yǐn shí 、 bǎo bèi 、 yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

 、 衣 服 、 饮 食 、 宝 贝 、 璎 珞 , 布 施 供

 yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān 。

 养 , 所 获 功 德 福 利 , 无 量 无 边 。

 fù cì ɡuān shì yīn:ruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

 复 次 观 世 音: 若 未 来 现 在 诸 世 界 中 ,

 liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

 六 道 众 生 临 命 终 时 , 得 闻 地 藏 菩 萨 名

 , yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

 , 一 声 历 耳 根 者。 是 诸 众 生 , 永 不 历

 sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

 三 恶 道 苦 。 何 况 临 命 终 时 , 父 母 眷 属

 , jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái、 cái wù 、bǎo bèi 、 yī

 , 将 是 命 终 人 舍 宅 、 财 物 、 宝 贝 、 衣

 fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

 服 ,塑 画 地 藏 形 像。 或 使 病 人 未 终 之

 shí,yǎn ěr jiàn wén , zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái 、 bǎo

 时, 眼 耳 见 闻 , 知 道 眷 属 将 舍 宅 、 宝

 bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

 贝 等 为 其 自 身 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像。 是

 rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

 人 若 是 业 报 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

 xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

 寻 即 除 愈 ,寿 命 增 益 。 是 人 若 是 业 报

 mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

 命 尽 , 应 有 一 切 罪 障 业 障 ,合 堕 恶 趣

 zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān

 者。 承 斯 功 德 , 命 终 之 后 , 即 生 人 天

 , shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

 , 受 胜 妙 乐 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 灭 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

 复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 男 子

 nǚ rén , huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

 女 人 , 或 乳 哺 时 、 或 三 岁 、 五 岁 、 十

 suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

 岁 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐

 mèi , shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

 妹 , 是 人 年 既 长 大 ,思 忆 父 母 及 诸 眷

 shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

 属 , 不 知 落 在 何 趣、生 何 世 界 、 生 何

 tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

 天 中 ? 是 人 若 能 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像 ,

 nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

 乃 至 闻 名 ,一 瞻 一 礼 , 一 日 至 七 日 ,

 mò tuì chū xīn , wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

 莫 退 初 心 , 闻 名 见 形 , 瞻 礼 供 养。 是

 rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

 人 眷 属 , 假 因 业 故 , 堕 恶 趣 者 , 计 当

 jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi , sù huà dì

 劫 数 , 承 斯男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 画 地

 zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

 藏 形 像 , 瞻 礼 功 德 , 寻 即 解 脱 ,生 人

 tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

 天 中 , 受 胜 妙 乐 。 是 人 眷 属 , 如 有 福

 lì,yǐ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

 力 , 已 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 者 , 即 承 斯

 ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn , shòu wú liànɡ lè 。

 功 德 , 转 增 圣 因 , 受 无 量 乐 。

 shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

 是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 礼 地 藏 形

 xiànɡ , niàn qí mínɡ zi , mǎn yú wàn biàn 。dānɡ dé pú sà

 像 , 念 其 名 字 , 满 于 万 遍。 当 得 菩 萨

 xiàn wú biān shēn,jù ɡào shì rén ,juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

 现 无 边 身 , 具 告 是 人 , 眷 属 生 界。 或

 yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén ,

 于 梦 中 ,菩 萨 现 大 神 力 , 亲 领 是 人,

 yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

 于 诸 世 界 , 见 诸 眷 属 。更 能 每 日 念 菩

 sà mínɡ qiān biàn , zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

 萨 名 千 遍 , 至 于 千 日 。 是 人 当 得 菩 萨

 qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

 遣 所 在 土 地 鬼 神 , 终 身 卫 护 , 现 世 衣

 shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

 食 丰 溢 , 无 诸 疾 苦。 乃 至 横 事 不 入 其

 mén , hé kuànɡ jí shēn 。 shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

 门 , 何 况 及 身。 是 人 毕 竟 得 菩 萨 摩

 dǐnɡ shòu jì 。

 顶 授 记 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

 复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 有 善 男 子

 shàn nǚ rén , yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn , jiù dù yī qiè zhònɡ

 善 女 人 , 欲 发 广 大 慈 心 , 救 度 一 切 众

 shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

 生 者 , 欲 修 无 上 菩 提 者 , 欲 出 离 三 界

 zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

 者。 是 诸 人 等 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 名

 zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu 、 bǎo

 者 , 至 心 归 依 , 或 以 香 华 、 衣 服 、 宝

 bèi 、 yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

 贝 、 饮 食 , 供 养 瞻 礼 。 是 善 男 女 等 ,

 suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài 。

 所 愿 速 成 , 永 无 障 碍 。

 fù cì ɡuān shì yīn :ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

 复 次 观 世 音 : 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善

 nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,

 女 人 , 欲 求 现 在 未 来 百 千 万 亿 等 愿 ,

 bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

 百 千 万 亿 等 事。 但 当 归 依 瞻 礼 、供 养

 zàn tàn ,dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

 赞 叹 , 地 藏 菩 萨 形 像。 如 是 所 愿 所 求

 , xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

 , 悉 皆 成 就。 复 愿 地 藏 菩 萨 具 大 慈 悲

 , yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

 , 永 拥 护 我 。 是 人 于 睡 梦 中 , 即 得 菩

 sà mó dǐnɡ shòu jì 。

 萨 摩 顶 授 记 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

 复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 善 男 子

 shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

 善 女 人 , 于 大 乘 经 典 , 深 生 珍 重 , 发

 bù sī yì xīn , yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

 不 思 议 心 , 欲 读 欲 诵。 纵 遇 明 师 教 视

 lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú

 令 熟, 旋 得旋 忘 , 动 经 年 月, 不 能 读

 sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

 诵。 是 善 男 子 等 ,有 宿 业 障 , 未 得 消

 chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn , wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

 除 , 故 于 大 乘 经 典 , 无 读 诵 性。 如 是

 zhī rén ,wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

 之 人 , 闻 地 藏 菩 萨 名 、 见 地 藏 菩 萨 像

 ,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

 , 具 以 本 心 恭 敬 陈 白 , 更 以 香 华 、 衣

 fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

 服 、 饮 食 、 一 切 玩 具 , 供 养 菩 萨 。 以

 jìnɡ shuǐ yī zhǎn , jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián , rán

 净 水 一 盏 , 经 一 日 一 夜 安 菩 萨 前 , 然

 hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán 。 lín rù kǒu shí ,

 后 合 掌 请 服 , 回 首 向 南。 临 入 口 时,

 zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,

 至 心 郑 重 , 服 水 既 毕 , 慎 五 辛 酒 肉,

 xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài , yī qí rì huò sān qī

 邪 淫 妄 语 , 及 诸 杀 害 , 一 七 日 或 三 七

 rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén , yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

 日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 于 睡 梦 中 , 具

 jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn , yú shì rén chù , shòu

 见 地 藏 菩 萨 现 无 边 身 , 于 是 人 处 , 授

 ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe ,jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

 灌 顶 水 。 其 人 梦 觉 , 即 获 聪 明 , 应 是

 jīnɡ diǎn , yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

 经 典 , 一 历 耳 根 ,即 当 永 记 , 更 不 忘

 shī yī jù yī jì 。

 失 一 句 一 偈 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

 复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 诸 人

 děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn 、 huò duō jí bìnɡ

 等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 愿 、 或 多 疾 病

 、 huò duō xiōnɡ shuāi 、 jiā zhái bù ān 、 juàn shǔ fēn sàn 、

 、 或 多 凶 衰 、 家 宅 不 安 、 眷 属 分 散 、

 huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō

 或 诸 横 事 , 多 来 忤 身 , 睡 梦 之 间, 多

 yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

 有 惊 怖 。 如 是 人 等 , 闻 地 藏 名 、 见 地

 zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biàn。shì zhū bú

 藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 满 万 遍。 是 诸 不

 rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

 如 意 事 , 渐 渐 消 灭 , 即 得 安 乐 、 衣 食

 fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

 丰 益 , 乃 至 于 睡 梦 中 , 悉 皆 安 乐 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

 复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 善 男

 zǐ shàn nǚ rén , huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

 子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或

 yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

 因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 过 渡

 hé hǎi 、nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào 。 shì rén xiān

 河 海 、 乃 及 大 水 、或 经 险 道。 是 人 先

 dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn , suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

 当 念 地 藏 菩 萨 名 万 遍 , 所 过 土 地 , 鬼

 shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

 神 卫 护 , 行 住 坐 卧 , 永 保 安 乐 。 乃 至

 fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài , bù nénɡ sǔn zhī 。

 逢 于 虎 狼 狮 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 损 之 。

 fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

 佛 告 观 世 音 菩 萨 : 是 地 藏 菩 萨 , 于 阎

 fú tí yǒu dà yīn yuán,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

 浮 提 有 大 因 缘 , 若 说 于 诸 众 生 见 闻 利

 yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn 。 shì ɡù

 益 等 事 ,百 千 劫 中 , 说 不 能 尽。 是 故

 ɡuān shì yīn , rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

 观 世 音 , 汝 以 神 力 流 布 是 经 , 令 娑 婆

 shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

 世 界 众 生 , 百 千 万 劫 永 受 安 乐 。

 ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

 尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

 wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn,

 吾 观 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 说 难 尽,

 jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

 见 闻 瞻 礼 一念 间 , 利 益 人 天 无 量 事 。

 ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào,

 若 男 若 女 若 龙 神 , 报 尽 应 当 堕 恶 道 ,

 zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

 至 心 归 依 大 士 身 , 寿 命 转 增 除 罪 障。

 shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

 少 失 父 母 恩 爱 者 ,未 知 魂 神 在 何 趣 ,

 xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn , shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

 兄 弟 姊 妹 及 诸 亲 , 生 长 以 来 皆 不 识 。

 huò sù huò huà dà shì shēn , bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

 或 塑 或 画 大 士 身 , 悲 恋 瞻 礼 不 暂 舍,

 sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

 三 七 日 中 念 其 名 , 菩 萨 当 现 无 边 体 ,

 shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

 示 其 眷 属 所 生 界 , 纵 堕 恶 趣 寻 出 离 。

 ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn , jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

 若 能 不 退 是 初 心 , 即 获 摩 顶 受 圣 记。

 yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

 欲 修 无 上 菩 提 者 , 乃 至 出 离 三 界 苦 。

 shì rén jì fā dà bēi xīn , xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

 是 人 既 发 大 悲 心 ,先 当 瞻 礼 大 士 像 ,

 yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

 一 切 诸 愿 速 成 就 , 永 无 业 障 能 遮 止 。

 yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn , yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

 有 人 发 心 念 经 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

 suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

 虽 立 是 愿 不 思 议 ,旋 读 旋 忘 多 废 失,

 sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

 斯 人 有 业 障 惑 故 , 于 大 乘 经 不 能 记 。

 ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

 供 养 地 藏 以 香 华 , 衣 服 饮 食 诸 玩 具 ,

 yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián , yī rì yī yè qiú fú zhī ,

 以 净 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

 fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn , jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

 发 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 语 ,

 sān qí rì nèi wù shā hài , zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

 三 七 日 内 勿 杀 害 ,至 心 思 念 大 士 名 ,

 jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān , júe lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

 即 于 梦 中 见 无 边 , 觉 来 便 得 利 根 耳 ,

 yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wén,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

 应 是 经 教 历 耳 闻,千 万 生 中 永 不 忘 。

 yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

 以 是 大 士 不 思 议 , 能 使 斯 人 获 此 慧 。

 pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

 贫 穷 众 生 及 疾 病 , 家 宅 凶 衰 眷 属 离。

 shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

 睡 梦 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 违 无 称 遂。

 zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

 至 心 瞻 礼 地 藏 像 , 一 切 恶 事 皆 消 灭 。

 zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān , yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

 至 于 梦 中 尽 得 安 , 衣 食 丰 饶 神 鬼 护 。

 yù rù shān lín jí dù hǎi , dú è qín shòu jí è rén ,

 欲 入 山 林 及 渡 海 ,毒 恶 禽 兽 及 恶 人,

 è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo 。

 恶 神 恶 鬼 并 恶 风 , 一 切 诸 难 诸 苦 恼 。

 dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

 但 当 瞻 礼 及供 养 , 地 藏 菩 萨 大 士 像 ,

 rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

 如 是 山 林 大 海 中 , 应 是 诸 恶 皆 消 灭 。

 ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

 观 音 至 心 听 吾 说 , 地 藏 无 尽 不 思 议 ,

 bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

 百 千 万 劫 说 不 周 , 广 宣 大 士 如 是 力 。

 dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén , nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

 地 藏 名 字 人 若 闻 , 乃 至 见 像 瞻 礼 者,

 xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

 香 华 衣 服 饮 食 奉 , 供 养 百 千 受 妙 乐。

 ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

 若 能 以 此 回 法 界 , 毕 竟 成 佛 超 生 死 。

 shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

 是 故 观 音 汝 当 知 , 普 告 恒 沙 诸 国 土 。

 zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān

 嘱累人天品第十三

 ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

 尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

 hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

 诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之

 shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

 神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、

 rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

 汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思

 yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

 议 , 正 使 十 方 诸 佛 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不

 sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

 思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。

 dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

 地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

 bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

 百 千 万 亿 不 可 说 ,不 可 说 , 一 切 诸 佛

 pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

 菩 萨 , 天 龙 八 部 ,大 会 之 中 , 再 以 人

 tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

 天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者

 , fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

 , 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣

 zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

 中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及

 ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

 阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。

 dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

 地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,

 xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

 习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若

 yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

 遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分

 shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

 是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱

 zhī 。

 之 。

 dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

 地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于

 rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

 汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

 shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

 善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛

 yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

 一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是

 rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

 人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。

 fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

 复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随

 yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

 业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至

 mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

 门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念 得一 佛 名 ,

 yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

 一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸

 zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

 众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人

 suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

 所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天

 , shòu shènɡ miào lè 。

 , 受 胜 妙 乐 。

 ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

 尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

 xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

 现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,

 yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

 以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛

 yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

 言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来

 shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中

 , yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

 , 一 念 恭 敬, 我 亦 百 千 方 便 , 度 脱 是

 rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

 人, 于 生 死 中 速 得 解 脱。何 况 闻 诸 善

 shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuìzhuǎn 。

 事, 念 念 修 行 , 自 然 于 无 上 道 永 不 退 转。

 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

 说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏

 , bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

 , 白 佛 言 : 世 尊 , 我 自 至 忉 利 , 闻 于

 rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

 如 来 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 威 神 势 力 , 不 可

 sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

 思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人

 ,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

 ,乃 及 一 切 天 龙 ,闻 此 经 典 及 地 藏 名

 zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

 字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几 种 福 利 ? 唯 愿

 shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,luè ér shuō zhī 。

 世 尊 , 为 未 来 现 在 一 切 众 等 , 略 而 说 之 。

 fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

 佛 告 虚 空 藏 菩 萨 : 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为

 rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

 汝 分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善

 nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

 女 人 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 此 经 , 乃 至

 dú sònɡ ,xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

 读 诵 , 香 华 饮 食 ,衣 服 珍 宝 , 布 施 供

 yǎnɡ ,zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

 养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八 种 利 益 : 一

 zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

 者 、 天 龙 护 念 ,二 者 、 善 果 日 增 , 三

 zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

 者 、 集 圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

 zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

 者 、 衣 食 丰 足 , 六 者 、 疾 疫 不 临 , 七

 zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

 者 、 离 水 火 灾 , 八 者 、 无 盗 贼 厄 , 九

 zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

 者 、 人 见 钦 敬 , 十 者、 神 鬼 助 持 , 十

 yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

 一 者 、 女 转 男 身 , 十 二 者 、 为 王 臣 女

 ,shí sān zhě、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

 ,十 三 者、 端 正 相 好 ,十 四 者、 多 生

 tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

 天 上。 十 五 者 、 或 为 帝 王 , 十 六 者 、

 sù zhì mìnɡ tōnɡ ,shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

 宿 智 命 通 ,十 七 者 、 有 求 皆 从 , 十 八

 zhě 、 juàn shǔ huān lè ,shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

 者 、 眷 属 欢 乐 , 十 九 者 、 诸 横 消 灭,

 èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

 二 十 者 、 业 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 处

 jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

 尽 通 , 二 十 二 者 、 夜 梦 安 乐 , 二 十 三

 zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

 者 、 先 亡 离 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生

 , èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

 , 二 十 五 者 、 诸 圣 赞 叹 , 二 十 六 者 、

 cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

 聪 明 利 根 , 二 十 七 者 、 饶 慈 愍 心 , 二

 shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

 十 八 者 、 毕 竟 成 佛 。

 fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

 复 次 虚 空 藏 菩 萨 : 若 现 在 未 来 , 天 龙

 ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

 鬼 神 , 闻 地 藏 名 , 礼 地 藏 形 , 或 闻 地

 zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

 藏 本 愿 事 行 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 七 种 利 益 :

 yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

 一 者 、 速 超 圣 地 , 二 者 、 恶 业 消 灭,

 sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

 三 者 、 诸 佛 护 临 ,四 者 、 菩 提 不 退,

 wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

 五 者 、 增 长 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

 qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

 七 者 、 毕 竟 成 佛 。

 ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

 尔 时 , 十 方 一 切 诸 来 , 不 可 说 不 可 说

 zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

 诸 佛 如 来 , 及 大 菩 萨 天 龙 八 部 , 闻 释

 jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

 迦 牟 尼 佛 , 称 扬 赞 叹 地 藏 菩 萨 ,大 威

 shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

 神 力 , 不 可 思 议 , 叹 未 曾 有 。

 shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

 是 时 , 忉 利 天 , 雨 无 量 香 华 , 天 衣 珠

 yīnɡ ,ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

 璎 , 供 养 释 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 萨 已

 , yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

 , 一 切 众 会 , 俱 复 瞻 礼 , 合 掌 而 退 。

 地藏菩萨本愿经卷下

 zàn

 赞

 dì zàng běn shì, jiào liàng jīng yīn,

 地 藏 本 誓, 校 量 经 因,

 lóng cán yīn yǎ shì qián shēng,jīn shì fěng dà shèng,

 癃 残 喑 哑 是 前 生,今 世 讽 大 乘,

 fú lì wú qióng,jué dìng bǎo lián shēng

 福 利 无 穷, 决 定 宝 莲 生。

 ná mò dà yuàn dì zàng wáng pú sà

 南 无 大 愿 地 藏 王 菩 萨(三称)。

 师兄在修行地藏经的过程中,一定要去多念多悟,这样师兄才是能够了解到经文中都讲解了什么含义,以及知道地藏经全文讲解了什么道理。