大悲咒原文网
大悲咒原文网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第八十四卷(注音)

导读:摄异门分之下  复次嗢拖南曰  欲三种延请法僧惠施故  厌梵志无常聚沫等为后  诸欲无常虚伪不实者。谓于诸欲宣说颠倒。...

瑜伽师地论第八十四卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè

mén
fēn
zhī
xià
tuō
nán
yuē


sān
zhǒng
yán
qǐng

sēng
huì
shī

yàn
fàn
zhì

cháng


děng
wéi
hòu

zhū


cháng

wěi

shí
zhě

wèi

zhū

xuān
shuō
diān
dǎo


shì

zhǒng
diān
dǎo
shì


dāng
zhī

zhōng

wěi


jìng


shíyóu

shì
chù

fēi
shí


rán

zhū


cháng
děng
xiàn

shuō
míng
wàng


diān
dǎo
shì


yún

zhū

míng
wéi
wàng


wéi
xiǎn


shuō
huàn
shì


suī
fēi
cháng
děng
rán

xiǎn
xiàn


tóng


kuáng
huò


zhě

wèi

wén
zhūshí
zhīcháng

héng
bèi

kuáng

shēn
shēng
rǎn
zhuó
wéi
biàn
huài

zhī
suǒ

chù

zhū
cōng
huì
zhě
shì


shí
zhī


yòu

zhū
zhě

lìng

bǎoduàn
ròu
zhě

duō
suǒ
gòngcǎo

zhě

shì
fēi

xíng
è
xíng
yīn
fēn
tàn
zhě

zēng
cháng

ài


nǎo

shé
zhě

wéi
zhū
shèng
xián
suǒ
yuǎn
mèng
suǒ

zhě


sǎn
huàisuǒ
jiǎ
jiè
zhuāng
yán

zhě

tuō
zhòng
yuánzhū
shù
duān
làn
shú
guǒ
zhě

wēi
wángyòu

jìng
zhě

shì

zǒng


yán
chòu
huì
zhě

shòu
yòng
yǐn
shí
biàn
huài
chéng


shǐ
niào
尿

jìng
biàn
huài
suǒ
chéng


míng
chòu
chù

zhū
ròu
xuè
děng
biàn
huài
suǒ
chéng


míng
shēng
chòu


yàn

zhě

shòu
yòng
yín

biàn
huài
suǒ
chéng

è

yīng
zhāo
yán
zhě

yuē
shè
shì
cái

yīng
fèng
qǐng
zhě

yuē
jìn
tān
ài


qiú
guǒ
bào

shì

zhāo
yán


qiú
jiě
tuō

shì

fèng
qǐng

yīng

zhǎng
zhě


wéi
èr
shì
ér
yán
qǐng
shí

yīng

jìng
zhě

yīng
shè

bài
wèn
xùn
děng


yīngjiè
jiàn
tóngshàng

tián
shì
yīng
fèng
shī
zhěhuì
shī
guǒ

liàngshàn
shuō
zhě

wén

qiǎo
miào


xiàn
jiàn
zhě


xiàn

zhōng

zhèng

zhě


fán
nǎoshí
zhě

chū
sān
shì


nán
yǐn
zhě

lǎo
bìng

děng

néng
yǐn


nán
jiàn
zhě

tiān
děng

zhōng


jiàn
suǒ
zhèng
zhě

wéi
xìn

děng

néng
zhèng


zhū
yǒu
zhì
zhě
zhě

wèi
xué

xué
wéi
shè
wéi
zhōu
wéi
jiù
wéi
guī
wéi

zhě

yóu
hòu
hòu

shì
qián
qián

xiǎn
chūyòu
néng
liǎo
zhī

shèngmíng
wéi
zhèng
jiàn

yán
shēng

zhěqiē
shí
róng

shēngshēng

zhě


guò

shì
zhù

xué
wèi

jīn
shēng

zhě


xiàn
zài
shì
huò

zhèng

huò
xiū
yuán
mǎn

dāng
shēng

zhě

huò
wèi
zhèng

huò
qín
xiū

yīng
xiū
yīng


yīng
duō
xiū

zhě

suí

suǒ
yīng

qián
dāng
zhī

yīng
suí

zhě

yuǎn

suí
shùn
tuì
退
duòyán
yīng
chù
zhě

yóu
shēnyīng
zuò
zhèng
zhě

huò
guǒ
huò
shēng
zhì

shuō


zhèng
dào


yīng
shí
ér
shuō
zhě

ruò
liǎo
zhī

yuàn


wén


kān
wén
zhě
fāng

wéi
shuō

zuò
bēi
zuò
děng
shì
míng
wéi
shí
yīng

dāng

shuō
xiān
shí
suǒ
zuò

ruò
liǎo
zhī

shì
zēng
shàngbiàn
便
yīn
zhòng
suí

suǒ
néng
jìn

suǒ
yǒu
ér
wéi
shuō


wéi

kāi
shì


chà
bié
wèi
zēng
yǒu


fēi
zhí
huá


shuō
ér
zhě

kāi
shìsuí

zhě

shè
fáng
nán


suí
huì
zhě

xiǎn
shìlìng
huān

zhě
huà
shòu
jiào
zhě


lìng
ài

zhě

huà
chù
zhōng
zhě


lìng


zhě

huà
fěi
bàng
zhě


zàn

zhě

qiú

shíchèn
shùn
xīn


yán
yīn

yáng
zàn
měi


bìn
zhě

guān

shí
guòhuì
xīn


yán
yīn
kāi
shìdào

zhědàowèi
guān
dài
dào


zuò
yòng
dàoěr
dào


zhèng
chéng
dào


yǒu

zhě


suǒ
wéi
chù


shè
zhěluàn


yǒu

zhǔ


yǒu

zhě

néng
yǐn


děng
yǒu

liàng
zhǒng
chū

yuǎn

suǒ
shēng
zhòng
huì
zhě

suí
shà


děng

zhǒng
huì
zhòng
suǒ
kān
néng
xīn
zhě

wéi

lìng
xīn
zhě

yún

dāng
lìng
ruò
yǒu
yīn
zhòng
tīng
wén
zhèng


jiē


jiě

huò

āi
mǐn
xīn
zhě


lìng

xiū

suí

xíngsuǒ

zhě


wéi

yǎng
gōng
jìng
míng
chèn


wèi


zhǐ


děng
shì
zhǐ

jìng
děng
shì

wéi

lìngzhèng


yòuyǒu
suǒ
qīng
miè

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōgāo
zhě


wéi

yǎng
gōng
jìng
shì

zuò

shì
yán

wéi

néng
zhī

shìfēi

děng
bèi

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zàn

gōng

tán

guò
shī


shí
shí
jiān
yīng
tīng

zhě
zhì

shì
shí
yīng

guān
chá


jīn
shuō

duō
yǒu
suǒ
zuò


shuō

shí
yīng
zhèng
liǎo
zhīzhōng
dāng
wéi
zhàng
ài


biàn
便
yīn
zhòng

qiān
xià
xīn
zuò

bēi
zuòwēi


suí

suǒ
néng
tīng
wén
zhènggōng
jìng
xiāng

wéixiān
wèi
jiě

ér
xīng
qǐng
wèn

ruò


jiě

huò

shěn

zhōng


qiàoshēng
zhě
gōng
jìng
suí
shùn


děng

liè
gōng
jìng
qīng
miè


shuō

shī
shēn
shēng
zūn
zhòng


shuō

zhě
dāng
huò

shàng

guǒ
xiū
qīng

zhě


zuò
shì
yán


fēi

shì
wén

zhāng


suǒ
yǒu
wén


jiē

qiǎnqīng

shī
zhě


zuò
shì
yán
suǒ
zhǒng
xìng
bēi
liè
děng
qīng
zhě


zuò
shì
yánjiě


yǒu

néngsuǒ
zhèng

qiè
liè


fèng
jiào
xīn
zhě


nǎo
luàn
xīn
wéi

qiú
jiě


xīn


zhě

wéi

lǐng
jiě
wén

chà
bié


zhǔ
ěr
tīng
zhě

wéi

liǎo
zhī
yīn
yùn
chà
bié


xiū
zhì

zhě

wéishèn
shēn

qiē
xīnniàn
zhě

wéi


jiān
lǐng
jiě
yīn
yùn
wén


liǎo
zhītōng


ér
kōng
guò
zhěyán
zhèng
xíng
zhě

wèi
shì
zǒng


yīng

xíng
zhě

zhù
guǒ
yǒu
xué

zhì
zhí
xíng
zhě

zhù

xiàng
dào


jìng
xíng
zhě

shì


xué
yóu

wéi


shī
zhèng


xué
chù
děng
shēn
gōng
jìng


suí

xíng
zhě


yīn
zhuǎn
shí

suí

xíng

yóu
wén

yīn

zhèng


ér

weí


yòu
yīng

xíng
zhě

shì

zhèng
dào

guǒ
miè
xíng

zhì
zhí
xíng
zhěshèng
jiào
ér
zhèng
xiū
xíng


chǎn

kuáng

shí
xiǎn
xiàn


jìng
xíng
zhě


liù
jiān

ér
gòng
xiāng
yīng

suí

xíng
zhě


suí

xíng
zhū
ā
luó
hàn
zhū
lòu
yǒng
jìn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zuì

jīu
jìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


míng
chū

chāo
chū
kēng
qiàn
yuè

kēng
qiàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yǒng
duàn

zhī
chéng
jiù
liù
zhī

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

huò


liú

diān
zhuì


jué
dìng

xiàng
sān


guǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

qiē


chù
suǒ
shè
shì
fēn
zhōng


dāng
guǎng
广
shuō

yòu

shī

zhě

shì

zǒngsuǒ
shēng
zhě

jiǎn


shēng
bēi
lièkǒu
suǒ
shēng
zhě

cóng
shuō

yīn
ér
dàn
shēngsuǒ
shēng
zhězuò


suí

xíng
zhī
suǒ
shēngsuǒ
huà
zhě

cóng

shēn

ér

chéng

xiāng

děng
fēn
zhě

shòu
yòng

lòu

zhī
cái
bǎo
xiāng

shì
zhū

xiǎn
shì
zēng
shàng
shēng
yuán
mǎnxiāng


shēng
yuán
mǎn

wèi
chūzēng
shàng
shēng
yuán
mǎn
zhōng

zhē

guò
shī


èr

zhē

jīng
xuè

jìng
suǒ
shēng


sān

zhē


tān
fēi
zhèng

shēng


shì
sān

xiǎn
shì
zēng
shàng
shēng
yuán
mǎn
xiǎn
shì


xiāng

zhī

xiǎn
shì
shòu
yòng
xiāng

zhīshì
èr

xiǎn
shì

xiāng


shēng
yuán
mǎn

yòu

zhě

shì
yuán


zhě

shì
yīn

yuán
zēng
shàng

míng

zhǒng
lèi

yīn
zēng
shàng

míng

suǒ
shēng

suī
yīn
suǒ
shēng
jiè
yuán
shì

fāng

shēng


wéi
yòu


zhōng
hòu

shì
qián

yòu
shàn
jiàn
zhě

shì

zǒng


yán
shàn
zhī
zhě

zhī
shàn

weí
zhězhèng

ér

weí


shàn
xiá
huì
zhě

quán
fēn
zhī


shàn
tōng

zhě


shí
zhī


yóu
hòu
èr

xiǎn
shàn
jiàn
xìng

yóu
qián
èr

xiǎn

jiā
xíng

yòu
yán
shèng
zhě

shì

lòuzài
shèng
zhě

xiāng

zhōng


yán
chū

zhě

chū

sān
jiè

qiēyán
jué

zhě

jīu
jìng
chū


tuì
退
zhuǎnzhū

jiē

shì
zūn
wéi
běn
zhě

yóu

shì
zūn
shì

zuì
chū
xiàn
děng
jué


shì
zūn
wéi
yǎn
zhě

xiàn
děng
jué

wéi
zhū
tiān
rén
děng
kāi
shì


shì
zūn
wéi

zhě
suǒ
shuō

zhōng
suí
suǒ
shēng


qiē

huò
jiē
néng
qiǎn


yòu

shì
zūn
néng
wéi
yǎn
zhě

wèi
néng
yǐn


shēng
huì


néng
wéi
zhì
zhě

wèi
néng
yǐn

jiā
xíng
huì


néng
wéi

zhě

wèi
néng
yǐn


suǒ
chéng
huì


néng
wéi

zhě

wèi
néng
yǐn

wén
suǒ
chéng
huìxiǎn
liǎo

néng
jué
liǎo
zhě


qiē

huò
jiē
néng
duàn


néng
wéi

qiē

suǒ

zhě

wèi
néng
yǐn


qiē
shì
jiān

chū
shì
jiān
xīng
shèng
shì
yàn
zhě

wèi

jiàn
dào

yán


zhě

wèi

xiū
dào


jīu
jìng

suǒ
yán
miè
zhě

wèi


xué

qiē

miè

qián
zhī
èr
zhǒng

jiā
xíng
wèi

xiū

yàn
xíngxíng

hòu
zhī

zhǒng
zài

xué
wèi

xíng

miè
xíng

yòu
yán
yàn
zhě

yóu
jiàn

qiē
xíng
jiē

yàn


yán


zhě

yóu

xiū
dào
yǒng
duàn
tān


yán
jiě
tuō
zhě

yóu

tānxiàng
ān
yǐn


fán
nǎo
xīn

jiě
tuō

biàn
jiě
tuō
zhě

fán
nǎo
duànshēng
děngjiě
tuō


shì
wéi

luó
mén
zhě

jīu
jìng
dào

àn


juān
chú
zhū
è


shì
wéi

xiāng


yóu

děng
zhěsuǒ
zhèng


huò


duàn
zhū
è
zuò
zhě


yīng
zuò
shì


zuòyīng
zuò
shì

yǒu
zuòzhū
tān
ài
zhě


yǒu

yǎng
gōng
jìng
àiyǒu
fēi
yǒu
zhuó

yǒu
suí
mián
zhě

suí
mián
yǒng
duàn


dāng
zhī

zhōng
ruò
xiàn
zài
shì
ruò
wèi
lái
shì
míng
zhī
wéi
yǒu


guò

shì
míng
wéi
fēi
yǒu

yóu

zhū


dǎo
guān
chá


luó
mén
xiāng
yóu
qián
sān

xiǎn
shì
duō
wén


zhèng
zhī
guān
chá

xiāng

huò
wèi

zhèng
xiū

shàn
pǐnxiǎn
shì
guān
chá

xiāng


zhōng
zhù
zhě

wèi

zhǒng
zhuó


fēi
yǒu
zhōng
zuò
chóu
yōu
zhuó


xiàn
zài
shì
suǒ
shè
yǒu
zhōng

yǒu

zhǒng
zhuó


zuò
xiū
zhì

èr
zuò
jiù


sān
zuò

suǒ


zuò
gāo
shēng


zuò
xià
liè


wèi
lái
shì
suǒ
shè
yǒu
zhōng

zuò
xíng
zuò
dòng
zǒng

sān
chù

zuò

hòu
zhòng
zuò

gān
wèi
zuò
chóu
yōu
zhě

suǒ
ài
biàn
huài


zuò
xiū
zhì
zhě

yǎng

shè
cáng


zuò
jiù

zhěnǎo
chù
qiú
zuò
jiùzuò

suǒ
zhě

zhí
wéi

suǒ


zuò
gāo
shēng
zhěwéi
shēng
ér

jiāo
mànshì
zūn
yán
shì
jiān
zhòng
shēng
màn
wéi
gāo
zhuàng


zuò
xià
liè
zhěwéi
liè
ér

jiāo
màn


yán
zuò
xíng
zhě

shì


wàng
wèi
lái
shì
ài

yán
zuò
dòng
zhěwàng

fāng
biàn
便
zhuī
qiú

zuò

hòu
zhòng
zhě

shì
suǒ
ài

fēi

shí
yòng

wèi
jīn
yín
děng
yīng

mào


zuò

gān
wèi
zhě

shì

shí
yòng


yǒu
chà
bié

wèilüè
xiǎn

dào
dào
guǒ
zuò
zhèng

shì
wéi

luó
mén
zhě

lüè
xiǎn

dào


yóu

děng
duàn
zhū
è
zuò

zhū
tān
ài

yǒu
fēi
yǒu
zhuó

yǒu
suí
mián
zhě


shì
zhū

lüè
xiǎn
huò

dào
guǒ
zuò
zhèngsuǒ
jiě

huò
duànsuǒ
xíng
zhōng

qiē
wàng
shī

xíng
duànwèi
lái
shì

yīn
duàn


xiàn
zài

yīn

zhòng
duàn


suǒ
yán
yǒu
zhě

wèi


zhōng
dāng
zhī


sān
jiè
suǒ
shè
zhū
xiāng
zuò


yán
fēi
yǒu
zhěxiāng
jiè
zuò


weí

suǒ
yán
zhù
zhě

wèi


zhōng
shì
tān
tián
chīxiāng
dìng
zhū
yǒu
xué
zhě

yóu
yǒu
suí
mián

fēi
ā
luó
hàn

yǒu
xún


lùn
zhù
xiǎng

zhǒng

rǎn

qián
èr
shì
chū
jiā
pǐn

hòu
èr
shì
zài
jiā
pǐn

yóu
yǒu
zhuó
suí
mián
shēng


zhū
chū
jiā
zhě
yóu
zhuī

niàn
zēng
suǒ
gēng
jìng


yǒu
xún

dòng
luàn
xiàn
xíng


yǒu

lùn

zhū
zài
jiā
zhě
zhù
xiàn
qián
jìng

yǒu
zhuó
yǒu
xiǎng
yóu
yǒu
rǎn
zhuó

zhū
xiāngyǒu
èr
zhǒng

rǎn
yīn
yuán

wèizuòshùn

chù


yóu

yīn
yuán


shēng


shì

shuō

wéi

yīn
yuánsuǒ
yǒu

cháng
jiē
shì

zhěwèi


ruò
yǒu

cháng
zhòng
tóng
fēn
zhě

yǒu
shēng
lǎo
děng
zhòng

shēng


ruò

zhū
chù
yǒu
zhū
shòu
zhě


jiē
biàn
huài

shēng

xún
miè


shuō
zhū
shòu
jiē

shì


ruò
yǒu
shēng
děng
yǒu
huài
děng
jiē
fēi
shì
chù
suǒyǒu


yóu

shè
shòu
kōng


xíng

yòu
jiě
liǎo
zhě

wén
suǒ
chéng
huì

zhū
zhì
lùn
zhě

shì
shuō


děng
jiě
liǎo
zhě


suǒ
chéng
huì

shěn
jiě
liǎo
zhě

xiū
suǒ
chéng
huì
shì
sān
huì
xíng
zhōng
suǒ
yǒu
zhū
rěn

míng
wéiruò
děngruò
biànyòu
yǒu

cháng
suí
guān
duàn
suí
guān


suí
guān
miè
suí
guān
zhě


shēng
wén


guǎng
广
fēn
bié

yòu

cháng

zhī
suǒ
sǔn
hài

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

zhōng
zēng

lüè
wén
xiǎn

cháng
děng
chà
bié

zhàng
ài
chà
bié
wéi
hòu


suǒ
yīng

wéi

huò

suǒ
wèi

zhě

zuì
chūhuò
xiān
xià
liè
yǒu
suǒ
zhèngshàng
chà
bié
ér
zuò
zhèng
zhě

wèi


duàn
ér
zuò
zhèng


yán
guān
chá
zhě


shuō

huì

yán
shěn

zhě

shuō
sān

guān
chá
zhě


shuō
èr


diān
dǎo
zhuǎn

suī
shí

yǒu
ér
xiǎn
xiàn
zhě

wèi


zhōng
shí

zhě

kōng
wěi
zhě


jìngjiān
zhě


cháng
xiǎn
shì


diān
dǎo


zhě


zēng
jiǎn


shuǐ
jiè
shēngyǐn
shí
wèi
shuǐ
suǒ
shēng
róufēi


tuán

lìng
zhuǎn
biàn
zào
zuòshì

shuō
yán


róu


yòu
shí
fēixiǎn
xiàn

néngyǒu
qíng
jiě


shòu


pào
zhě

sān


shēng

jiǔ
jiān
zhù
xiāng
yán


zhě

suǒ
wèi
zhū
gēn

shēngyán

yún
zhě

wèi
zhū
jìng
jiè

yán


zhě

suǒ
wèi
zhū
shí
zhě

suǒ
wèi
zhū
chùpào
zhě

suǒ
wèi
zhū
shòuxiè

jiān
zhù


xiǎng
tóng
yáng
yàn
zhě

tái
tái
yán
dòng
xìngliàng
zhǒng
xiāng
biàn

shēng


lìng

suǒ
yuán

diān
dǎo


lìng

jìng
jiè

xiǎn
liǎo


yóu

fēn
bié
nán

děng
xiāng
chéng
chà
bié


yún

xíng
lèi

jiāo


míng
yǎn
rén
zhě

wèi
shèngyán

rèn
zhě

wèi
miào
huì
dāo

yán

lín
zhě

wèi

pān
yuán
zhǒng
zhǒng

xìng
zhòng

chà
bié
tóng
shùwéi

duān
zhí

jiāo
zhù
zhě

wèi
wéi
zuò
zhě
shòu
zhě

jiàn

jié

gēn
zhě

wèi
duàn

jiàn

dǎi

zhé

zhě

wěi

jiǎn

wéi
yǒu
zhǒng
zhǒng

děng
zhū
xíng
chà
bié


zhōng
dōu

suǒ
huò
zhě

wèi

jīng
shí

jiān
zhùkuàng
jiān
shí
zhě


kuàng
yǒu

cháng
héng
shí

zuò
zhě
shòu
zhě
ér


jiàn

yún

shí

huàn
shì

yán
huàn
shì
zhě

suí

fēi


dòng
xíng

shí
zhù


dào
zhě

zhù

shí
zhù

zào
zuò

zhǒng
huàn
huà
shì
zhě

wèi
xiàng

děng


xiàng
shēn
děng
suī
xiàn

jiàn

ér

zhēn
shí
xiàng
shēn
děng
shì


shì
yīng
zhī
suí

fēi


dòng
xíng

shí
zhù

shí
zhù

suī
yǒu
zuò
zhě

shòu
zhě
děng

xiāng

jiàn

rán

zhēn
shí

xìngyòu
shí


yǐn

shí
xìng

wài
xiàn

xiāng
yóu

huàn
xiàng
shuō
bái
pǐn

mén

hēi
pǐn

mén

jīn
dāng
shuō


tuō
nán
yuē

shēng
lǎo

cáng
děng

xīn
děng
fán
nǎo

guǎng
广
shuō
tān
tián
chī
shǎo
děng
chà
bié
děng

suǒ
yán
shēng
zhě

wèi
chū
jié
shēng


míng

wèi
děng
shēng


shì
tāi
cáng
yuán
mǎn

chū
wèi
chū
tāi

xiàn
wèi
yīng
hái
nǎi
zhì
shǎo
nián

zhōng
nián
wèi


zhě

nǎi
zhì

lǎo
nián
wèi

yòu
yùn

zhě

wèi
míng

wèi
jièshì


wèi
zhōng

zhǒngyán
chù

zhě

míng

zēng
cháng
liù
chù
yuán
mǎn

zhū
yùn
xiàn
zhě

wèi
cóng
chū
tāi
nǎi
zhì
lǎo
wèi

mìng
gēn

zhě

shè

zhòng
tóng
fēn


xīn
zhòng
tóng
fēnyán
diān
jué
zhě

nián
shuāi
mài
shí
xíng


lái
duō
jiāngyán
hào
shǒu
zhě


máo
biàn
gǎi
bái
yínyán
zhé
duō
zhě


huǎn
zhòu


yán
shuāi
shú
zhě

nián
shuāi
mài
shí


huáng
cūn

guāngyán
xiǔ
huài
zhě

shì

yǒng
jiàn
jiē

yǒu

zhě

shēn
xíng
qián
lóu
píng
zhàng
xíng


duō
zhū
hēi

zhuāng
yán
shēn
zhě

qīng
hēi

yǎn
biàn
zhīyán
hūn
mào
zhě


suǒ
zuò
shì
jīng
xíng
zhù
děng

duō
néng


yán
léi
liè
zhě

zhū
gēn

jìng

duō
néng


yán
shuāi
tuì
退
zhě

niàn
zhì
huì
děng

duō
néng


biàn
shuāi
tuì
退
zhě


zhū
gēn
děng
jīng


niàn

shùn

děng
wèi
jiàn
sǔn
jiǎn


zhū
gēn
shú
zhěshuāi
fèi

kān
néng


zhū
xíng
xiǔ
zhě

gēn
suǒ

chù
shí
jīng
jiǔ
bài
zhěsuǒ
shuō
xìng
shuāi
biànyǔn
zhě

shè
shēn
xíng


zhōng
zhě

lín

shí


sàng
zhě

ruò

shì
shí
shī
hái
yóu
zài


zhě

ruò

shì
shí
shī
hái
tiǎn
miè

yòu
sàng
zhěshēn


méi
zhě


míng
shēn


shòu
寿
tuì
退
nuǎn
tuì
退
zhě

jiāng

zhōng
shí

xīn
chù
zài

mìng
gēn
miè
zhě


qiē
shòu
寿
liàng
jiē
qióng
jìnzhě


shí

shè
xīn
xiōng
chùluò
zhě

cóng


hòu
huò
huò

jīng

èr
sān

qiēshēng


liù
chù
yóu
zhí


míng
cáng

zhí

suǒ

míng


yóu

jiā


wéi
gēn
běnshì
jiān
jiàn

chà
bié


màn
zēng
shàng
ài
xiàn
xíng

míngshùn

shòu
suǒ
yǒu
liù
chù

yǒu
tān


míng
wèi


shùn

shòu
suǒ
yǒu
liù
chù

yǒu
tián
huì

míng
jié


shùn
shòu
suǒ
yǒu
liù
chù

yǒu

chī

míngguò

shì
suǒ
yǒu
liù
chù

yǒu

liàn

míng
suí
mián


wèi
lái
shì
suǒ
yǒu
liù
chù

yǒu

wàng

míng

zhǔ


xiàn
zài
shì
suǒ
yǒu
liù
chù

yǒu
dān
rǎn

míng
zhí
zhuóshè
shòu

shēn
liù
chù

zhí
wéi

suǒ


liè
zhōng
shēng
fēi

shè
shòu

shēn
liù
chù


màn
zhǒng
lèimàndìng


jiè
suǒ
hòu
hòu
suǒ
yǒu

qiúdìng
suǒ
yīng

yóu
guǎng
广

wēi
miào
hòu
zhòng


zài
jiā
pǐn

shēng
xiāng
wèi
chù

yóu
ài
wèi
juàn
zhǔ
suǒ
suí
zhú
gān
wèi


chū
jiā
pǐn
liù
chù

yóu
xiè
dài
fàng

fán
nǎo


biàn


qiē

néng
shè

xīnài


zhě

dāng
zhīlüè
xiǎn

ài
shìài
shì
lüè
yǒu
sān
zhǒng
qiú
shì

èr

xún

shì

sān

dān
zhuó
shì

wèi
lái

ài
shì


qiú


míng
wéi

xīn

guò


ài
shì
wéiwéi
míng
wéixiàn
zài

ài
shì
lüè
yǒu
èr
zhǒng


jìng
jiè
shì

èr
lǐng
shòu
shì

ruò
jìng
jiè
shì

àimíng
wéi

ài

ruò
lǐng
shòu
shì

àimíng
wéi
shì
suǒ
shuō
zhū

ài
shì

huò
guò

huò
wèi
lái
huò
xiàn
zài

huò
jìng
jiè
huò
lǐng
shòu

yǒu
chà
bié


huò
míng


qiú
shì

huò
míng

xún

shì

huò
míng

dān
zhuó
shì

shì

xuān
shuō

shì

qiē
zhū

chà
bié

yòu

xīn
zhě
yuē
wèi
lái
shìqiú
zhě

yuē
xiàn
zài
shì

xiàn
yàn

zhě

yuē
guò

shì

suí
niàn


ér
zhuī
ài
zhě

yuē
miào

xiāng

guàn
tōng
sān
shì
jiē

ài


yòu


zhě

yuè


niànsuǒ
yǐn
zhě


jièhuò

suí
shùn
èr
zhǒng
chà
bié
shòu
yòng
rǎn
zhù
zhě

tān
chù
suǒ

zhǒng
shì
néng
shuō
míng
wéi
jié


zhǒng
shì
zhě


suǒ
jié
shì

èr
néng
jié
shì

sān
zuì
guò
shì


děng
liú
shìxiàng
shì

zhū
jié
suǒ
yuán
míng
suǒ
jié
shì

suǒ

zhě


yóu
ài
huì
děng


suǒ
yuán
suí
xiāng
chà
bié
ér


zhū
jié
zhǎn
zhuǎn
xiāng
yǐn
ér
míng
néng
jié
shì

zhū
jié
yīn
yuán

xiàn

zhōng
néng
shēng
guò
zuì

nǎi
zhì
lǐng
shòu

cóng

suǒ
shēng
xīn

yōu


yóu

yīn
yuán
néng
míng
zuì
guò
shì

wéi
dāng
lái
shì
měng

tān
děng
shēng
chéng
zhī
yīn
ér
míng
děng
liú
shì

néng
shēngzhū

zhōng
néng
míng

xiàng
shì

yóu

yīn
yuán

xíng
è
xíng

zāo

chī


bìn
hài
děng
zhǒng
zhǒng
zhòng

ér
shēngmíng
néng

sǔn

ruò


zāo
lìng

zāo


míng
néng
sǔn


ruò
yóu

zāo

míng
néng

sǔn

néng
shēng
xiàn

zuì
zhě

wèi
yóu


zāo

suǒ
shuō
zhǒng
zhǒng

shì

rán

jué
dìng
wǎng
zhū
è


néng
shēng
hòu

zuì
zhě

wèi
yóu


suī

xiàn


suǒ

zhī

rán
néng
wéi
yīn
wǎng
zhū
è


néng
shēng
xiàn

hòu

zuì
zhě

wèi

èr
zhǒng


xiàn

zhōng
duō
huái
怀
rǎn
zhuó

suǒ


suì
guǎng
广
shēng
zhǒng
zhǒng
xīn

yōu
dāng
lái
wǎng
zhū
è


jié
suī

liàng
jiù
shēng
ér
yán
lüè
yǒu
jiǔ
jié

yòu
yuē

suí
suǒ
shuō
yǒu
sān


wèi
tān
tián
chī

sān
shòu


yóu

yīn
yuán
suī

tuō

ér

néng
tuō


míng
wéi


yòu
fán
nǎo
pǐn

zhòng
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

shuō
míng
suí
mián

shì
suí


shì
wēi

gēn
běn
dàn
yǒu

zhǒng

yòu
cóng
fán
nǎo
shēng


qīn
jìn
fán
nǎo


suí
nǎo
luàn
xīn


míng
suí
fán
nǎo

chú

suí
mián

suǒ


qiē
rǎn

xīn


jiē
suí
fán
nǎo

yòu
xiàn

xiāng


duàn
jué


shuō
míng
wéi
chán

chán
yǒu

zhǒng

wèi

cán
děng

yòu

néng
lìng
zhuǎn
chéng
shàng
pǐn
xiāng
néng
lìng
shēn
xīn

kān
néng


shuō
wéi
zhū

tián

rén
gēng
zhí

yòu
chù
suǒ
biésuǒ
shēng

yǒu
chà
bié


shuō

xīn
zhū

tān
děng
bié


shuō
yǒu
sān
zhǒng

yòu

néng
lìng

qīng
jìng


shuō
míng
wéi
gòu

yòu

zhū
chù
mén
cháng
liú
zhù


míng
wéicháng
néng
hàimíngyòu

néng
lìng


jìng


shuō
míng
wéi
jiàn


bèi

jiàn
ruò
wèi

shí
duō


jìng

yòu
néng
zhàng
shè

yǒu

lùn


míng
wéi
suǒ
yǒu

yòu
fēi

xíng

píng
děng
xíng
xiàn
zài
qián


shuō
míng
è
xíng

yòu
néng
děng


qiē
fán
nǎo
zhū
è
xíng


shuō
míng
wéi
gēn

yòu
néng
chū
shēng
dāng
lái
shēng


shuō
míng
wéi
lòu

yòu

shēng

yóu
lǎo

děng
lìng
kuìshuō
míng
wéi
kuì

yòu
fēi
ài

huì
suǒ
ài
guāi


tān
qiú

yǎng
suǒ
shāo
rán


shuō
míng
wéi
shāo

yòu
néng
lìng
chóu
tàn
yōu

nǎo


shuō
míng
wéi
nǎo

yòu
néng
lìng
shùn
liú
ér
piāoshuō
míng
bào
liú

yòu

qián

néng
wéi
xiàn

shēng

liú
zhuǎn
shēng
fāng
biàn
便


shuō
míng
wéi
è

yòu

xiàn
zài
néng
wéi
wèi
lái
shēng
fāng
biàn
便


shuō
míng
wéi


yòu
nán
jiě


shuō
míng
wéi


yòu

suǒ
zhī
shì
néng
zhàng
zhì


shuō
míng
wéi
gài

yòu
wàngjiè


jiè
wéi
xià
fēn

wàng

xiū
dào

jiàn
dào
wéi
xià
fēn

yóu
yuē

èr
xià
fēn
chà
bié

suí

suǒ
yīng
shuō
míng

xià
fēn
zhàng


míng

xià
fēn
jiéxiāng
wéi
dāng
zhī
shuō
yǒu

shàng
fēn
jié

yòu
yán
lín
zhě

néng
shēng
zhǒng
zhǒng

yùn


xìng
yóu
qīn
àizēng
cháng

shuō
míng
chóu
lín

yòu
néng


zhū
dǒu
sòng
děng
zhǒng
zhǒng
fèn
忿
jìng


míng
wéi
zhèng

míng
suǒ
zhì


shuō
míng
wéi
hēi

néng
yǐnshuō
míng
suǒ
yòng


shuō
míng


xià
xìng
rǎnshuō
míng
yǒu
zuì


yīng

jìn


shuō
míng
yīng
yuǎn


huǐ
fàn
suǒ
shòu
qīng
jìng
jiè


míng

shī
luó

yòu
è

zhě

wèi

měng


cán

kuì


xìn

děng
huǐ
bàng
xián
shèng

xié
jiàn
xiāng
yīng


huò

zhǒng
zhǒng
è

xiàn
xíng


yòu
yǒu
tān

tián
huì
xīn
děng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

zhōng

xiǔ
bài
zhě

wài
chí
shā
mén
xiāng
shā
ményóuwài

jiān
miào

bèi
chóng
shí


yǒu
shí

xià
chǎn
shēng
zhě

guǎng
广

xià
chǎn

fēi
xià
chǎn

mén
zhōng
shuō

shuǐ
shēng

luó
zhě

wèi
suǒ
tīng
shòu

shuǐ
xiāng

chú

ài


ruò
zhū

chú
fàn
jìn
jiè
děng
luó
huì
zhuó
jìng
shuǐ

shì

yóu

yǒu

luó
shuǐ

kān
yǐn
yòng

yīng
yuǎnluó
yīn
gǒu
xíng
zhě

wèi
zhū

chú

xíng
è
xíng


shòu

yǎng


děng
shí


chèn
nián

zuì
shí
fēi
shā
mén
chèn
shā
mén
zhě


shī

chú
fēn
chèn
yǒu

chú
fēn


shí
huái
怀
è


ér

chèn
yán

shì


zhēn
shā
mén


fēi
fàn
xíng
zhě

shí
fēi
yuǎn

yín

huì


ér

chèn
yán

yuǎnyòu
shī

chú
xìng

ér

chèn
yǒu

chú
xìng

shì

shuō
míng
wàng
chèn
fàn
xíng

shí
fēi
shā
mén

ér

chèn
yán

shì


zhēn
shí
shā
mén

shì

shuō
míng
wàng
chèn
shā
mén

yòu
shè
suǒ
shòu


míng

shī
luó

xiān
shè
è


huánmíng
wéi
è


xíng
xiāng
xiāng
chèn

yóu
shì
yīn
yuán
míng

xiǔ
bài

suí

suǒ

ér
xíng
zhù


míng
xià
chǎn
shēng

huǐ

suǒ
wén


míng
shuǐ
shēng

luó

yóu
xié
shòu
yòng
zhū
xìn
shī


míng
luó
yīn
gǒu
xíng

xié
yán
shuō


míng
wéi
wàng
chèn
shā
mén
fàn
xíng

yòu
yǒu
tān
tián
chī
fèn
忿
hèn
děng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
zhū

suì
shì

shè
shì
fēn
zhōng

dāng
guǎng
广
shuō

yòu
yǒu

cháng

kōng


shēng

lǎo

nǎi
zhì
shāo


suí

chù
suǒzhōng

dāng
guǎng
广
shuō


rǎn
zhě

wèi

zhuó
shòu
yòng


zhù
zhě

wèi
suǒ
tāo
tiè
zhě

wèi

wàng
wèi
lái
suǒ

shòu
yòng
shì


tūn

zhě

wèi

suǒ

zhù
bàn
fán
nǎo
suǒ
tūn
mèn
zhě


hòu
dāng
shuō

dān
zhù
zhě

wèi
jiān
zhísuǒ
yíng
wéi


tān
qiú
zhě

wèi
zhuī
qiú
wèi

qín
jiā
xíngzhě

wèi

wèi
qiú
huò


shòu
yòng


tān
zhě

wèi

shòu
yòng


jiān
zhuó


qīn


àisuǒ
qīn

suǒ
ài

zhōng

yīng
zhī

xiāng

cáng
zhě

wèi


suǒ
shè


zhōng
àizhě

wèi


xiāng

zhōng
ài


zhí
zhě

wèi


suǒ
zhōng
àizhě

wèi
bèi
zēng

qiú


suǒ
rǎn
zhě

wèi
tān

chù


suǒ
jiāo
zhě

wèi

zhǒng
jiāo
suǒ

chù


suǒ

zhě

wèi
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi
shòu
yòng
tān

suǒ

chù


suǒ
qīn

zhě

wèi
shì
guò

zhū

liàn

ài
suǒ
suí
chù


suǒ
ài

zhě

wèi
shì
xiàn
zài
zhū
xīn

ài
suǒ
suí
chù


yòu
xiàn

zhōng
chuàn
suǒ

ài

míng
wéi
qīn宿
shì
chuàn

suǒ

shēng
ài

míng
wéi
ài


suǒ

mèn
zhě


néng

zhōng
guān
chá
gōng


guò
shī


suǒ
tān
zhù
zhě

shì
dān

xīn
suǒ

chù


suǒ

zhuó
zhě

shì
tān
tián
chī
suǒ

chù


suǒ

qiú
zhě

néng
shēng
ài


suǒ


zhě

shì

qiē
jié
suǒ

chù


shì
è
zhě
zhě

wèi
néngshànwéi
lìng
xiàn
qián
ér


zhě

wèi

wàng


wéi
lìng
xiàn
qián
ér
yán
shuō
zhě

wèi


yán
ér
zhuī
qiú


wéi
lìng
zhèng

ér


zhě

wèi
shēng
tān
zhuó
shēn
zhuī
qiú


dān
zhuó
ér
zhù
zhě

wèi


bào
chí
ér

shè


děng
rǎn
zhě

wèi


shòu

tānděng
è
zhě

wèi


shòu

tián
huì


děng

zhě

wèi

sān
shòu


chīliàn
zhě

wèi

guò
xīn
zhě

wèi

wèi
láiláo
zhě

wèi
yóu

yīn
yuán
zhèng

zhuī
qiú


chì
rán
zhě

wèi
suǒ

guǒ
suì

rǎn

xīn


shāo
zhě

wèi
suǒ

shuāi
sǔn

rǎn

xīn


nǎo
zhě

wèi
suǒ

biàn
huài


wéi

dǎo
zhě

xiǎn
shì

zhuó

xiáng
ài


wéi
chù
duì
zhě

xiǎn
shì

zhuó

zhí
ài


wéi

qiú
zhě

xiǎn
shì

zhuó


ài


wéi
xīn
yuè
zhě

xiǎn
shì

zhuóweí
suǒ
yǒu
ài


yòu

zhū


xīn


qīng
jìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhǒng
chū

jiè

yīng
zhī

qián
sān


duō


shuō

yán
jiāo
zùi
zhě

wèi

sān
jiāo
gòng
xiāng
yīngjiāo
zùi
zhě

wèi

shàng
jiāo
biàn

zhū
è

shàn

zhōng

néng
lìng

xīn

fáng
jiāo
zùi
zhě

wèi

jiāo
zùi
suǒ
yǒu
yīn
yuán
shòu
xué
zhuǎnzhū

zhōng
shēng
děng
jiāo
zhě

wèi

guān
guò
shòu
yòngpíng
ān
zhě

wèi

shòu

xiāng


lǐng
shòu
zhě

wèi
zhū
shòu
gòng
xiāngshòu
zhě

wèi

shòu
yīn
xiāng


yòu

tān
jiān
zhuó

ài
tāo
tiè
děng
tān


wén
suǒ
chéng


shuō


yán

gòu
zhě

wèi

yuàn


jiān
chí

shè
zhě

wèi

suǒ
ài
zhàng
ài
zhù
zhě

wèi
néng
yǐn

suǒ

àiyuàn
zhě

wèi
néng
yǐn

suǒ
yòu
ài
děng

fān


děng

qián
yīng
zhī

yòu
yán

zhě

wèi


xìngsuí

niànsǔn
hài
zhě

wèi
xiàn
qiánwéi

zhě

wèi

sān
shì

weí
shùn

zhě

wèi
xiàn
yǒu

néng
sǔn
hài


yòu

měng

jiān
yìng
xīn
chǔděng


shè
shì
fēn

dāng
guǎng
广
shuō

yòu
bào
è
zhě

shì

zǒng


chóng
dàn
chóng
ruò
zhě


yán
měng
qiē


yuàn


zhě

wèi
zào
wén


yǒu

wéi

guǎng
yán


yuàn
xián
zhě

wèi
huǐ

suǒfèn

zhě

wèi
chū
yán
xiǎn

è
huì
hài
zhě

wèi

shǒu
děng
ér
jiā
hài


pín

ér
zhù
zhě

wèi
fèn
hài

hòu
pín

méi
miàn

rán
ér
zhù


biàn
shēng
fèn
huì
zhě

wèi
shù
shù
zhuī
niàn

ráo

xiāng

shēn
huái
怀
yuàn
hèn
nǎo
luàn
xīn


ruò
shēng
fán
nǎo
nǎo
luàn

xīn

yóu

yīn
yuán
biàn
便
zhù
shuō

chú
xiè
dài

zhū
è
biàn
便
zhù

zhòng


yǒu

zhě

wèi

shè
shòu
wèi
láiyǒu
kuì
zhě

wèi

yuǎn

zhū
shàn
pǐn


yǒu
zāi
zhě

wèi

néng
wéi

huò
yīn


yǒu

zhě

wèi

hòu
shí


nǎo


yòu
yán

zhě

shì

zǒng


yǒu

zhě

wèi
yōu

xiāng
yīng


yǒu
kuì
zhě

wèi

shòu
biàn
huài


yǒu
zāi
zhě

wèi
zài
shòu
zhōng


èr

jiě
tuō


yǒu

zhě

wèi


děng


suǒ
yīng
yǒu
tān
tián
chī
huǒ


yǒu

guò

yǒuwèi
lái
yǒu
kuì

yòu
hài
zhě
zhě

xiǎn
shì
shè
shòu
shàng
pǐn
yuàn
xiánzhě

yuàn
zhě


qián

shuō

yòu
cūi

zhě

wèi

wèi
shēng
shì
yòng
shēng
xiāng
wéihuài
zhě

wèi

shēng

shì
yòng
zhù
xiāng
wéi


wéi

suǒ
shēng
zhě

wèi

wèi
shēng
gōng
néng
shēng
xiāng
wéi


luò
zài

hòu
zhě

wèi


shēng
gōng
néng
zhù
xiāng
wéi


yòu

cūihuài
fēi
suǒ
shēng
yǒu
suǒ
shēng
zhě


shì
zhū

yóu
qián
zhūyīng
zhī


zài
qián


zhì
zhě

wèi

guò

zhū
xíng

cháng

xìng


liǎo
zhīhòu


zhì
zhě

wèi

xiàn
zài
zhū
xíng
jìn
miè

xìng


liǎo
zhīqián
hòu


zhì
zhě

wèi

wèi
lái
zhū
xíng
dāng
shēng

xìng

dāng
shēng

dāng
jìn

xìng


liǎo
zhī

shì

liǎo
zhī
zhě

wèi

qián

děng

weíguò

shì
wéi
zēng
yǒu


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


wéi
shì
shuí

shuí
dāng
shì


jīn

yǒu
qíng
cóng

ér
láiméi

dāng
wǎng

suǒ


shì

qián
hòu
zuò

shì

cháng

xìng


chī

liǎo


zhū
xíng
zhōng

jiàn
suí
zhú
wài


èr
zhǒng

wéi
yǒu

xìng

néng
liǎo
zhī


wèi

chù

wài
wèi
wàiwài

shì
gēn
suǒ
zhù
chùchù

yóu

zhū


yòu
shì
wài
chù
zhī
suǒ
shè

zhì
zhě

wèi

zhū

wéi
yǒu
xíng
xìng

néng
liǎo
zhī

ér
wàngwéi
zuò
zhěshú

zhì
zhě

wèi

yǒu
qíng
shì
jiān


shì
jiān

ruò

jìng
jiè

yīn
suǒ


wàng


zài
zuò
zhě
shēng
zhě
shú

zhì
zhě

wèi
biàn


qiē

huò

fěi
bàng

guǒ
xié
jiànxuān
shuō
wài
dào

shēng

zhū

zhōng
suǒ
yǒu

zhì
zhì
zhě

wèi

liǎo
zhī

lái

shēn

zhū
xíng
xiāng
zhì
zhě

wèi

liǎo
zhī
shàn
shuō
děng
xiāng


sēng

zhì
zhě

wèi

liǎo
zhī
shàn
xíng
děng
xiāngděng

zhì
zhě

wèi

zhū
jīng
suǒ
fēn
bié
xiāng


shí
liù
xíng
zhōng


liǎo
zhīyīn

zhì
zhě

wèi


míng
děng
zhū
yǒu
zhī
zhōng
néng
wéi
xíng
děng
suǒ
yǒu
yīn
xìng


liǎo
zhīyīn
suǒ
shēng

zhì
zhě

wèi

xíng
děng
zhū
yǒu
zhī
zhōng
cóng

míng
děng
yīn
suǒ
shēng
xìng

liǎo
zhī


yòu


rǎn
qīng
jìng
pǐn


wèi

shàn
shàn
yǒu
zuì

zuì
guò
huàn
gōng


xiāng
yīng

suí
shùn
hēi
bái

wèi

míng
míng
fēn


hēi
hēi

shú

bái
bái

shú


yǒu
duì
fēn

wèi

hēi
bái
hēi
bái

shú


shì

qiē
jiē
cóng
yīn
yuán
zhī
suǒ
shēng


míng
wéi
yuán
shēng
qiē

liǎo
zhī


míng
wéi

zhì

huò

liù
chù
chù

néng

shí
biàn
tōng

zhě

wèi

liù
chù
shùn

shòu
děng
chù
suǒ
shēng
zhōng


miè

jìng

néng

shí
biàn
liǎo
zhī


yòu

jiā
xíng

néng

shí


tōng

zhī
jiàn
xiàn
guān
zhě

wèi


shí
zhī


zhěsuǒ
shuō
huò
suǒ
wèi
shuō


zhī
zhěxiàn
jiàn


jiàn
zhě


xiàn
jiàn
xiàn
qián


xiàn
guān
zhěshí
zhèng

yóu

yuán

hēi
ān
zhěshí
shì

zhèng
liǎo
zhī


chī
zhěshí
shì
wàng
shēng
zēngmíng
zhě


suǒ
zhī
shì

néng
shàn
qiǎo
chù

zhèng
liǎo
zhī

wèisuǒ
shuō

zhōngmíng

wén
shēn

néng
jiě
liǎo

hūn
ān
zhě

chéng
jiù
fěi
bàng

qiē
xié
jiàn

yòu
zhàng
gài

yǎn
děng
guǎng
广
shuō

shè
shì
fēn

yòu


yǐn
méi
hūn
mèi
biàn
hūn
mèi
děng

guǎng
广
shuō

ài

jīng


gōng
jìng
zhě


xiū
gōng
jìngzūn
zhòng
zhě


xìn

guì
shàng
zhě

lìng

suǒ

yǒu
kuì
gōng
yǎng
zhě


shī

yǎng


yòu

gōng
jìng
nǎi
zhì

gōng
yǎng
zhě

dāng
zhī
zhǎn
zhuǎn
hòu

shì
qián

yòu

gōng
jìng

zūn
zhòng

xìn

yǒu
ér
tīng
wén

děng

guǎng
广
shuō

shè
jué

fēn

yòu

chéng
tīng
zhěwénshěn
tīng
zhě

xīn
sǎn
luànzhù
fèng
jiào
xīn
zhěxiū
xíngxiū
zhèng
xíng
zhěsuí

zhèng
xiū
xíng


yòu

shòu
xué
zhuǎn
zhěshī
shèng
jiào

néng
zhèng


yòu

shuì
mián


shēng
mìng
zhě

shì

zǒng


táng
juān
zhě


néng
xiū
wǎng
shàn

yīnguǒ
zhě


néng


shàn

guǒ
zhě


néng
xiū

niè
pán
yīn
zhě


néng


niè
pán
guǒ


yòu
wèn
shǎo
bìng
nǎo

zhě

jiè


píng
děng


shǎo
shì


zhě

jiā
xíng
shìpíng
děng
qīng


zhěyǐn
shí

yǐn
shí


xiāo
huà


yòu

zuì
děng


shēng
wén

shí
zhī
liàng
zhōng

shuō

xiāng

yòu

jiǎnjiǎn

děng

guǎng
广
shuō

shēng
wén


yòu


weí

chèn
liàng
děng

guǎng
广
shuō


shēng
wénshǎo
zhě

gāo
guǎng
广
liàng

xiāng
yīng


xiǎo
zhě

bēi
xiá
liàng
xiāng
yīng


xiān
zhě

cái
shòu
shì
jiān
yán
shuō
liànghuò

mén
zhě


xiāng
chà
bié


huò


zhě


xiāng
chà
bié


huò
shū

zhě

yīn
xiāng
chà
bié


shì
míng
wéi
shè

mén
fēn


shì

mén

zhū
jīng
zhōng
suí


xiǎn
yán
duō
yòng
zhě

lüè

cǎi

shì
chà
bié

liàng
zhū

shì
zūn
suǒ
shuō

mén


chà
bié

yóu

fāng

yóu

suǒ
xué
yóu

yán
jiào

yīng
dāng
jīng
qín
bié
biémén


xiǎn
shì
ān