大悲咒原文网
大悲咒原文网
华严经全文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》77

导读:尔时,善财童子渐次南行,至妙意华门城,见德生童子、有德童女,顶礼其足,右绕毕已,于前合掌而作是言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐...

《大方广佛华严经注音》77

þr shí shàn cái tïng zǐ jiàn cì nán xíng zhì miào yì huü mãn chãng jiàn dã shýngtïng zǐ yǒu dã tïng nǚ

尔时,善财童子渐次南行,至妙意华门城,见德生童子、有德童女,

dǐng lǐ qí zú yîu rào bì yǐ yú qián hã zhǎng ãr zuî shì yán shâng zhþ wǒ yǐ xiün fü ü nîu duō luï sün miǎo

顶礼其足,右绕毕已,于前合掌而作是言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐

sün pú tí xÿn ãr wâi zhÿ pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wãi yuàn cí üi wãi wǒ xuün

三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?唯愿慈哀,为我宣

shuō

说。

shí tïng zǐ tïng nǚ gào shàn cái yán shàn nán zǐ wǒ dþngzhâng dã pú sà xiâ tuō míng wãi huàn

时,童子、童女,告善财言:善男子!我等证得菩萨解脱,名为:幻

zhù dã cǐ xiâ tuō gù jiàn yí qiâ shì jiâ jiý huàn zhù yÿn yuán suǒ shýng gù yí qiâ zhîngshýng jiý huàn zhù yâ

住。得此解脱故,见一切世界皆幻住,因缘所生故,一切众 生皆幻住;业

fán nǎo suǒ qǐ gù yí qiâ shì jiün jiý huàn zhù wú míng yǒu ài dþngzhǎnzhuǎnyuánshýng gù yí qiâ fǎ jiý huàn zhù

烦恼所起故,一切世间皆幻住;无明、有爱等展转缘生故,一切法皆幻住;

wǒ jiàndþngzhǒngzhǒnghuànyuán suǒ shýng gù yí qiâ sün shì jiý huàn zhù wǒ jiàndþngdiün dǎo zhì suǒ shýng gù yí qiâ

我见等种 种幻缘所生故,一切三世皆幻住;我见等颠倒智所生故,一切

zhîngshýngshýng miâ shýng lǎo bìng sǐ yōu býi kǔ nǎo jiý huàn zhù xū wàng fýn biã suǒ shýng gù yí qiâ guï

众 生 生灭、生老、病死、忧悲、苦恼皆幻住;虚妄分别所生故,一切国

tǔ jiý huàn zhù xiǎng dǎo xÿn dǎo jiàn dǎo wú míng suǒ xiàn gù yí qiâ shýng wãn pì zhÿ fï jiý huàn zhù zhì

土皆幻住;想倒、心倒、见倒,无明所现故,一切声闻辟支佛皆幻住;智

duàn fýn biã suǒ chãng gù yí qiâ pú sà jiý huàn zhù nãng zì tiáo fú jiào huà zhîngshýng zhū hân yuàn fǎ zhÿ suǒ chãng

断分别所成故,一切菩萨皆幻住;能自调伏、教化众 生诸行愿法之所成

gù yí qiâ pú sà zhîng huì biàn huà tiáo fú zhū suǒ shÿ wãi jiý huàn zhù yuàn zhì huàn suǒ chãng gù shàn nán

故,一切菩萨众会、变化、调伏、诸所施为皆幻住,愿智幻所成故。善男

zǐ huànjìng zì xìng bù kþ sÿ yì shàn nán zǐ wǒ dþng âr rãn dàn nãng zhÿ cǐ huàn zhù xiâ tuō rú zhū pú

子!幻境自性不可思议。善男子!我等二人,但能知此幻住解脱。如诸菩

sà mï hý sà shàn rù wú biün zhū shì huànwǎng bǐ gōng dã hân wǒ dþng yún hã nãng zhÿ nãngshuō

萨摩诃萨善入无边诸事幻网,彼功德行,我等云何能知、能说?

shí tïng zǐ tïng nǚ shuō zì xiâ tuō yǐ yǐ bù sÿ yì zhū shàn gýn lì lìngshàn cái shýn rïu ruǎnguüng zã

时,童子、童女说自解脱已,以不思议诸善根力,令善财身柔软光泽,

ãr gào zhÿ yán shàn nán zǐ yú cǐ nán füng yǒu guï míng hǎi àn yǒu yuán míng dà zhuüng yán qí

而告之言:善男子!于此南方,有国,名:海岸,有园,名:大 庄 严,其

zhōng yǒu yÿ guǎng dà lïu gã míng pí lú zhý nà zhuüng yán zàng cïng pú sà shàn gýn guǒ bào shýng cïng pú sà niàn

中有一广大楼阁,名:毗卢遮那 庄 严藏,从菩萨善根果报生,从菩萨念

lì yuàn lì zì zài lì shãntōng lì shýng cïng pú sà shànqiǎofüngbiànshýng cïng pú sà fú dã zhì huì shýng

力、愿力、自在力、神通力生,从菩萨善巧方便生,从菩萨福德智慧生。

shàn nán zǐ zhù bù sÿ yì xiâ tuō pú sà yǐ dà býi xÿn wãi zhū zhîngshýngxiàn rú shì jìng jiâ jí rú shì zhuüng

善男子!住不思议解脱菩萨,以大悲心,为诸众 生现如是境界,集如是 庄

yán mí lâ pú sà mï hý sà ün chǔ qí zhōng wãi yù shâ shîu bþn suǒ shýng chù fù mǔ juàn shǔ jí zhū rãn mín

严。弥勒菩萨摩诃萨安处其中,为欲摄受本所生处父母、眷属、及诸人民,

lìngchãng shú gù yîu yù lìng bǐ tïngshîushýng tïng xiū xíngzhîngshýng yú dà chângzhōng dã jiün gù gù yîu yù lìng

令成熟故;又欲令彼同受生、同修行众 生,于大乘 中得坚固故;又欲令

bǐ yí qiâ zhîngshýng suí zhù dì suí shàn gýn jiý chãng jiù gù yîu yù wãi rǔ xiǎn shì pú sà xiâ tuō mãn gù xiǎn

彼一切众 生,随住地、随善根皆成就故;又欲为汝显示菩萨解脱门故;显

shì pú sà biàn yí qiâ chù shîushýng zì zài gù xiǎn shì pú sà yǐ zhǒngzhǒngshýn pǔ xiàn yí qiâ zhîngshýng zhÿ qián

示菩萨遍一切处受生自在故;显示菩萨以种 种身,普现一切众 生之前,

chángjiào huà gù xiǎn shì pú sà yǐ dà býi lì pǔ shâ yí qiâ shì jiün zÿ cái ãr bù yàn gù xiǎn shì pú sà jù

常教化故;显示菩萨以大悲力,普摄一切世间资财而不厌故;显示菩萨具

xiū zhū hân zhÿ yí qiâ hân lí zhū xiàng gù xiǎn shì pú sà chù chù shîushýng liǎo yí qiâ shýng jiý wú xiàng gù

修诸行,知一切行离诸相故;显示菩萨处处受生,了一切生皆无相故。

rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã háng pú sà hân yún hã xiū pú sà dào yún hã xuã pú sà jiâ yún hã jìng pú

汝诣彼问:菩萨云何行菩萨行?云何修菩萨道?云何学菩萨戒?云何净菩

sà xÿn yún hã fü pú sà yuàn yún hã jí pú sà zhù dào jù yún hã rù pú sà suǒ zhù dì yún hã mǎn

萨心?云何发菩萨愿?云何集菩萨助道具?云何入菩萨所住地?云何满

pú sà bō luï mì yún hã huî pú sà wú shýng rþn yún hã jù pú sà gōng dã fǎ yún hã shì pú sà shàn zhÿ

菩萨波罗蜜?云何获菩萨无生忍?云何具菩萨功德法?云何事菩萨善知

shí hã yǐ gù shàn nán zǐ bǐ pú sà mï hý sà tōng dá yí qiâ pú sà hân liǎo zhÿ yí qiâ zhîngshýng xÿn

识?何以故?善男子!彼菩萨摩诃萨通达一切菩萨行,了知一切众 生心,

chángxiàn qí qián jiào huà tiáo fú bǐ pú sà yǐ mǎn yí qiâ bō luï mì yǐ zhù yí qiâ pú sà dì yǐ zhâng yí

常现其前,教化调伏。彼菩萨已满一切波罗蜜,已住一切菩萨地,已证一

qiâ pú sà rþn yǐ rù yí qiâ pú sà wâi yǐ mþngshîu yǔ jù zú jì yǐ yïu yí qiâ pú sà jìng yǐ dã yí

切菩萨忍,已入一切菩萨位,已蒙授与具足记,已游一切菩萨境,已得一

qiâ fï shãn lì yǐ mþng yí qiâ rú lái yǐ yí qiâ zhì gün lù fǎ shuǐ ãr guàn qí dǐng

切佛神力,已蒙一切如来,以一切智甘露法水而灌其顶。

shàn nán zǐ bǐ shàn zhÿ shí nãng rùn zã rǔ zhū shàn gýn nãngzýngzhǎng rǔ pú tí xÿn nãngjiün rǔ zhì nãng

善男子!彼善知识能润泽汝诸善根,能增长汝菩提心,能坚汝志,能

yì rǔ shàn nãngzhǎng rǔ pú sà gýn nãng shì rǔ wú ài fǎ nãnglìng rǔ rù pǔ xián dì nãng wãi rǔ shuō pú sà

益汝善,能长汝菩萨根,能示汝无碍法,能令汝入普贤地,能为汝说菩萨

yuàn nãng wãi rǔ shuō pǔ xián hân nãng wãi rǔ shuō yí qiâ pú sà hân yuàn suǒ chãnggōng dã shàn nán zǐ rǔ bù yìng

愿,能为汝说普贤行,能为汝说一切菩萨行愿所成功德。善男子!汝不应

xiū yÿ shàn zhào yÿ fǎ hân yì hân fü yÿ yuàn dã yÿ jì zhù yÿ rþn shýng jiū jìngxiǎng bù yìng yǐ

修一善、照一法、行一行、发一愿、得一记、住一忍,生究竟想;不应以

xiànliàng xÿn xíng yú liù dù zhù yú shí dì jìng fï guï tǔ shì shàn zhÿ shí hã yǐ gù shàn nán zǐ pú

限量心行于六度,住于十地,净佛国土,事善知识。何以故?善男子!菩

sà mï hý sà yìngzhîng wú liàng zhū shàn gýn yìng jí wú liàng pú tí jù yìng xiū wú liàng pú tí yÿn yìng xuã wú

萨摩诃萨应种无量诸善根,应集无量菩提具,应修无量菩提因,应学无

liàngqiǎo huí xiàng yìng huà wú liàngzhîngshýng jiâ yìng zhÿ wú liàngzhîngshýng xÿn yìng zhÿ wú liàngzhîngshýng gýn yìng

量巧回向,应化无量 众 生界,应知无量 众 生心,应知无量 众 生根,应

shí wú liàngzhîngshýng xiâ yìngguün wú liàngzhîngshýng hân yìngtiáo fú wú liàngzhîngshýng yìngduàn wú liàng fán nǎo

识无量 众 生解,应观无量 众 生行,应调伏无量 众 生,应断无量烦恼,

yìngjìng wú liàng yâ xí yìng miâ wú liàng xiã jiàn yìng chú wú liàng zá rǎn xÿn yìng fü wú liàngqÿngjìng xÿn yìng

应净无量业习,应灭无量邪见,应除无量杂染心,应发无量清净心,应

bá wú liàng kǔ dú jiàn yìng hã wú liàng ài yù hǎi yìng pî wú liàng wú míng àn yìng cuÿ wú liàng wǒ màn shün

拔无量苦毒箭,应涸无量爱欲海,应破无量无明暗,应摧无量我慢山,

yìngduàn wú liàngshýng sǐ fù yìng dù wú liàng zhū yǒu liú yìng jiã wú liàngshîushýng hǎi yìnglìng wú liàngzhîngshýng

应断无量 生死缚,应度无量诸有流,应竭无量受生海,应令无量 众 生

chū wǔ yù yū ní yìng shǐ wú liàngzhîngshýng lí sün jiâ láo yù yìng zhì wú liàngzhîngshýng yú shâng dào zhōng yìng

出五欲淤泥,应使无量 众 生离三界牢狱,应置无量 众 生于圣道中,应

xiao miâ wú liàng tün yù hân yìngjìng zhì wú liàngchýn huì hân yìng cuÿ pî wú liàng yú chÿ hân yìngchüo wú liàng mï

消灭无量贪欲行,应净治无量嗔恚行,应摧破无量愚痴行,应超无量魔

wǎng yìng lí wú liàng mï yâ yìngjìng zhì pú sà wú liàng yù lâ yìngzýngzhǎng pú sà wú liàngfüngbiàn yìng chū

网,应离无量魔业,应净治菩萨无量欲乐,应增长菩萨无量方便,应出

shýng pú sà wú liàngzýngshàng gýn yìngmíng jiã pú sà wú liàng juã dìng jiþ yìng qù rù pú sà wú liàngpíngdþng yìng

生菩萨无量增上根,应明洁菩萨无量决定解,应趣入菩萨无量平等,应

qÿngjìng pú sà wú liànggōng dã yìng xiū zhì pú sà wú liàng zhū hân yìng shì xiàn pú sà wú liàng suí shùn shì jiün hân

清净菩萨无量功德,应修治菩萨无量诸行,应示现菩萨无量随顺世间行,

yìngshýng wú liàngjìng xìn lì yìng zhù wú liàngjÿng jìn lì yìngjìng wú liàngzhângniàn lì yìng mǎn wú liàng sün mâi lì

应生无量净信力,应住无量精进力,应净无量 正念力,应满无量三昧力,

yìng qǐ wú liàngjìng huì lì yìngjiün wú liàngshâng xiâ lì yìng jí wú liàng fú dã lì yìngzhǎng wú liàng zhì huì lì

应起无量净慧力,应坚无量 胜解力,应集无量福德力,应长无量智慧力,

yìng fü qǐ wú liàng pú sà lì yìngyuán mǎn wú liàng rú lái lì yìng fýn biã wú liàng fǎ mãn yìngliǎo zhÿ wú liàng

应发起无量菩萨力,应圆满无量如来力,应分别无量法门,应了知无量

fǎ mãn yìngqÿngjìng wú liàng fǎ mãn yìngshýng wú liàng fǎ guüngmíng yìng zuî wú liàng fǎ zhào yào yìngzhào wú liàng

法门,应清净无量法门,应生无量法光明,应作无量法照耀,应照无量

pǐn lâi gýn yìng zhÿ wú liàng fán nǎo bìng yìng jí wú liàngmiào fǎ yào yìngliáo wú liàngzhîngshýng jí yìng yán bàn

品类根,应知无量烦恼病,应集无量妙法药,应疗无量 众 生疾,应严办

wú liàng gün lù gîng yìngwǎng yì wú liàng fï guï tǔ yìnggàngyǎng wú liàng zhū rú lái yìng rù wú liàng pú sà huì

无量甘露供,应往诣无量佛国土,应供养无量诸如来,应入无量菩萨会,

yìngshîu wú liàng zhū fï jiào yìng rþn wú liàngzhîngshýng zuì yìng miâ wú liàng â dào nàn yìnglìng wú liàngzhîngshýng

应受无量诸佛教,应忍无量 众 生罪,应灭无量恶道难,应令无量 众 生

shýngshàn dào yìng yǐ sì shâ shâ wú liàngzhîngshýng yìng xiū wú liàngzǒng chí mãn yìngshýng wú liàng dà yuàn mãn yìng

生善道,应以四摄摄无量 众 生,应修无量总持门,应生无量大愿门,应

xiū wú liàng dà cí dà yuàn lì yìng qín qiú wú liàng fǎ cháng wú xiū xÿ yìng qǐ wú liàng sÿ wãi lì yìng qǐ

修无量大慈、大愿力,应勤求无量法常无休息,应起无量思惟力,应起

wú liàngshãntōng shì yìngjìng wú liàng zhì guüngmíng yìngwǎng wú liàngzhîngshýng qù yìngshîu wú liàng zhū yǒu shýng

无量神通事,应净无量智光明,应往无量 众 生趣,应受无量诸有生,

yìngxiàn wú liàng chü biã shýn yìng zhÿ wú liàng yán cí fǎ yìng rù wú liàng chü biã xÿn yìng zhÿ pú sà dà jìng jiâ

应现无量差别身,应知无量言辞法,应入无量差别心,应知菩萨大境界,

yìng zhù pú sà dà gōngdiàn yìngguün pú sà shânshýnmiào fǎ yìng zhÿ pú sà nán zhÿ jìng jiâ yìngxíng pú sà nán xíng

应住菩萨大宫殿,应观菩萨甚深妙法,应知菩萨难知境界,应行菩萨难行

zhū hân yìng jù pú sà zūn zhîng wýi dã yìngjiàn pú sà nán rù zhâng wâi yìng zhÿ pú sà zhǒngzhǒng zhū hân yìng

诸行,应具菩萨尊重威德,应践菩萨难入正位,应知菩萨种 种诸行,应

xiàn pú sà pǔ biànshãn lì yìngshîu pú sà píngdþng fǎ yún yìngguǎng pú sà wú biün hân wǎng yìng mǎn pú sà wú biün

现菩萨普遍神力,应受菩萨平等法云,应广菩萨无边行网,应满菩萨无边

zhū dù yìngshîu pú sà wú liàng jì biã yìng rù pú sà wú liàng rþn mãn yìng zhì pú sà wú liàng zhū dì yìngjìng

诸度,应受菩萨无量记别,应入菩萨无量忍门,应治菩萨无量诸地,应净

pú sà wú liàng fǎ mãn yìngtïng zhū pú sà ün zhù wú biün jiã gîngyǎng wú liàng fï yán jìng bù kþ shuō fï guï tǔ

菩萨无量法门,应同诸菩萨安住无边劫,供养无量佛,严净不可说佛国土,

chū shýng bù kþ shuō pú sà yuàn shàn nán zǐ jǔ yào yán zhÿ yìng pǔ xiū yí qiâ pú sà hân yìng pǔ huà yí qiâ

出生不可说菩萨愿,善男子!举要言之,应普修一切菩萨行,应普化一切

zhîngshýng jiâ yìng pǔ rù yí qiâ jiã yìng pǔ shýng yí qiâ chù yìng pǔ zhÿ yí qiâ shì yìng pǔ xíng yí qiâ fǎ

众 生界,应普入一切劫,应普生一切处,应普知一切世,应普行一切法,

yìng pǔ jìng yí qiâ chà yìng pǔ mǎn yí qiâ yuàn yìng pǔ gîng yí qiâ fï yìng pǔ tïng yí qiâ pú sà yuàn yìng pǔ

应普净一切刹,应普满一切愿,应普供一切佛,应普同一切菩萨愿,应普

shì yÿ qiý shàn zhÿ shí

事一切善知识。

shàn nán zǐ rǔ qiú shàn zhÿ shí bù yìng pí juàn jiànshàn zhÿ shí wù shýng yàn zú qǐng wân shàn zhÿ shí

善男子!汝求善知识,不应疲倦;见善知识,勿生厌足;请问善知识,

wù dàn láo kǔ qÿn jìn shàn zhÿ shí wù huái tuì zhuǎn gōngyǎngshàn zhÿ shi bù yìng xiū xÿ shîushàn zhÿ shi jiào

勿惮劳苦;亲近善知识,勿怀退转;供养善知识,不应休息;受善知识教,

bù yìng dǎo cuî xuã shàn zhÿ shi hân bù yìng yí huî wãn shàn zhÿ shi yǎn shuō chū lí mãn bù yìng yïu yù jiàn

不应倒错;学善知识行,不应疑惑;闻善知识演说出离门,不应犹豫;见

shàn zhÿ shi suí fán nǎo hân wù shýngxiánguài yú shàn zhÿ shi suǒ shýngshýn xìn zūn jìng xÿn bù yìngbiàn gǎi hã

善知识随烦恼行,勿生嫌怪;于善知识所,生深信尊敬心,不应变改。何

yǐ gù shàn nán zǐ pú sà yÿn shàn zhÿ shi tÿng wãn yí qiâ pú sà zhū hân chãng jiù yí qiâ pú sà gōng dã

以故?善男子!菩萨因善知识,听闻一切菩萨诸行,成就一切菩萨功德,

chū shýng yí qiâ pú sà dà yuàn yǐn fü yí qiâ pú sà shàn gýn jÿ jí yí qiâ pú sà zhù dào küi fü yí qiâ pú

出生一切菩萨大愿,引发一切菩萨善根,积集一切菩萨助道,开发一切菩

sà fǎ guüngmíng xiǎn shì yí qiâ pú sà chū lí mãn xiū xuã yí qiâ pú sà qÿngjìng jiâ ün zhù yí qiâ pú sà gōng

萨法光明,显示一切菩萨出离门,修学一切菩萨清净戒,安住一切菩萨功

dã fǎ qÿngjìng yí qiâ pú sà guǎng dà zhì zýngzhǎng yí qiâ pú sà jiün gù xÿn jù zú yí qiâ pú sà tuï luï ní

德法,清净一切菩萨广大志,增长一切菩萨坚固心,具足一切菩萨陀罗尼

biàn cái mãn dã yí qiâ pú sà qÿngjìngzàng shýng yí qiâ pú sà dìngguüngmíng dã yí qiâ pú sà shū shângyuàn yǔ

辩才门,得一切菩萨清净藏,生一切菩萨定光明,得一切菩萨殊胜愿,与

yí qiâ pú sà tïng yÿ yuàn wãn yí qiâ pú sà shū shâng fǎ dã yí qiâ pú sà mì mì chù zhì yí qiâ pú sà fǎ

一切菩萨同一愿,闻一切菩萨殊胜法,得一切菩萨秘密处,至一切菩萨法

bǎo zhōu zýng yí qiâ pú sà shàn gýn yá zhǎng yí qiâ pú sà zhì huì shýn hù yí qiâ pú sà shýn mì zàng chí yí

宝洲,增一切菩萨善根芽,长一切菩萨智慧身,护一切菩萨深密藏,持一

qiâ pú sà fú dã jù jìng yí qiâ pú sà shîushýng dào shîu yí qiâ pú sà zhâng fǎ yún rù yí qiâ pú sà dà yuàn

切菩萨福德聚,净一切菩萨受生道,受一切菩萨正法云,入一切菩萨大愿

lù qù yí qiâ rú lái pú tí guǒ shâ qǔ yí qiâ pú sà miào hân küi shì yí qiâ pú sà gōng dã wǎng yí qiâ

路,趣一切如来菩提果,摄取一切菩萨妙行,开示一切菩萨功德,往一切

füngtÿngshîumiào fǎ zàn yí qiâ pú sà guǎng dà wýi dã shýng yí qiâ pú sà dà cí býi lì shâ yí qiâ pú sà shâng

方听受妙法,赞一切菩萨广大威德,生一切菩萨大慈悲力,摄一切菩萨胜

zì zài lì shýng yí qiâ pú sà pú tí fân zuî yí qiâ pú sà lì yì shì

自在力,生一切菩萨菩提分,作一切菩萨利益事。

shàn nán zǐ pú sà yïu shàn zhÿ shí rân chí bù duî â qù yïu shàn zhÿ shi shâ shîu bù tuì dà châng

善男子!菩萨由善知识任持,不堕恶趣;由善知识摄受,不退大乘;

yïu shàn zhÿ shi hù niàn bù huǐ fàn pú sà jiâ yïu shàn zhÿ shi shǒu hù bù suí zhú â zhÿ shi yïu shàn zhÿ shi

由善知识护念,不毁犯菩萨戒;由善知识守护,不随逐恶知识;由善知识

yǎng yù bù quý jiǎn pú sà fǎ yïu shàn zhÿ shi shâ qǔ chüo yuâ fán fū dì yïu shàn zhÿ shi jiào huì chüo yuâ

养育,不缺减菩萨法;由善知识摄取,超越凡夫地;由善知识教诲,超越

âr châng dì yïu shàn zhÿ shi shì dǎo dã chū lí shì jiün yïu shàn zhÿ shi zhǎngyǎng nãng bù rǎn shì fǎ yïu chãng

二乘地;由善知识示导,得出离世间;由善知识长养,能不染世法;由承

shì shàn zhÿ shi xiū yí qiâ pú sà hân yïu gōngyǎngshàn zhÿ shi jù yí qiâ zhù dào fǎ yïu qÿn jìn shàn zhÿ shi

事善知识,修一切菩萨行;由供养善知识,具一切助道法;由亲近善知识,

bù wãi yâ huî zhÿ suǒ cuÿ fú yïu shì hù shàn zhÿ shi shì lì jiün gù bù bù zhū mï yïu yÿ zhǐ shàn zhÿ shi

不为业惑之所摧伏;由恃怙善知识,势力坚固,不怖诸魔;由依止善知识,

zýngzhǎng yí qiâ pú tí fân fǎ hã yǐ gù shàn nán zǐ shàn zhÿ shi zhþ nãngjìng zhū zhàng nãng miâ zhū zuì

增长一切菩提分法。何以故?善男子!善知识者,能净诸障,能灭诸罪,

nãng chú zhū nàn nãng zhǐ zhū â nãng pî wú míngcháng yâ hýi àn nãnghuài zhū jiànjiün gù láo yù nãng chū shýng sǐ

能除诸难,能止诸恶,能破无明长夜黑暗,能坏诸见坚固牢狱,能出生死

chãng nãng shþ shì sú jie nãng jiã zhū mï wǎng nãng bá zhîng kǔ jiàn nãng lí wú zhì xiǎn nàn chǔ nãng chū xiã jiàn

城,能舍世俗家,能截诸魔网,能拔众苦箭,能离无智险难处,能出邪见

dà kuàng yþ nãng dù zhū yǒu liú nãng lí zhū xiã dào nãng shì pú tí lù nãngjiào pú sà fǎ nãnglìng ün zhù

大旷野,能度诸有流,能离诸邪道,能示菩提路,能教菩萨法,能令安住

pú sà hân nãnglìng qù xiàng yí qiâ zhì nãngjìng zhì huì yǎn nãngzhǎng pú tí xÿn nãngshýng dà býi nãng yǎn miào

菩萨行,能令趣向一切智,能净智慧眼,能长菩提心,能生大悲,能演妙

hân nãngshuō bō luï mì nãng bìn â zhÿ shí nãnglìng zhù zhū dì nãnglìng huî zhū rþn nãnglìng xiū xí yí qiâ

行,能说波罗蜜,能摈恶知识,能令住诸地,能令获诸忍,能令修习一切

shàn gýn nãnglìngchãng bàn yí qiâ dào jù nãng shÿ yǔ yí qiâ dà gōng dã nãnglìng dào yí qiâ zhîng zhì wâi nãnglìng

善根,能令成办一切道具,能施与一切大功德,能令到一切种智位,能令

huün xǐ jí gōng dã nãnglìngyǒng yuâ xiū zhū hân nãnglìng qù rù shânshýn yì nãnglìng küi shì chū lí mãn nãnglìng

欢喜集功德,能令踊跃修诸行,能令趣入甚深义,能令开示出离门,能令

dù juã zhū â dào nãnglìng yǐ fǎ guüngzhào yào nãnglìng yǐ fǎ yǔ rùn zã nãnglìngxiao miâ yÿ qiý huî nãnglìng

杜绝诸恶道,能令以法光照耀,能令以法雨润泽,能令消灭一切惑,能令

shþ lí yÿ qiý jiàn nãnglìngzýngzhǎng yí qiâ fï zhì huì nãnglìng ün zhù yí qiâ fï fǎ mãn

舍离一切见,能令增长一切佛智慧,能令安住一切佛法门。

shàn nán zǐ shàn zhÿ shí zhþ rú cí mǔ chū shýng fï zhǒng gù rú cí fù guǎng dà lì yì gù rú

善男子!善知识者,如慈母,出生佛种故;如慈父,广大利益故;如

rǔ mǔ shǒu hù bù lìng zuî â gù rú jiào shÿ shì qí pú sà suǒ xuã gù rú shàn dǎo nãng shì bō luï mì

乳母,守护不令作恶故;如教师,示其菩萨所学故;如善导,能示波罗蜜

dào gù rú liáng yÿ nãng zhì fán nǎo zhū bìng gù rú xuþ shün zýngzhǎng yÿ qiâ zhì yào gù rú yǒngjiàng tiǎn

道故;如良医,能治烦恼诸病故;如雪山,增长一切智药故;如勇将,殄

chú yÿ qiý bù wâi gù rú jì kâ lìng chū shýng sǐ bào liú gù rú chuán shÿ lìng dào zhì huì bǎo zhōu gù shàn

除一切怖畏故;如济客,令出生死暴流故;如船师,令到智慧宝洲故。善

nán zǐ chángdüng rú shì zhângniàn sÿ wãi zhū shàn zhÿ shí fù cì shàn nán zǐ rǔ chãng shì yí qiâ shàn zhÿ shí

男子!常当如是正念思惟诸善知识。复次,善男子!汝承事一切善知识,

yìng fü rú dà dì xÿn hâ fù zhîng rân wú pí juàn gù yìng fü rú jÿn güng xÿn zhì yuànjiün gù bù kþ huài

应发如大地心,荷负重任,无疲倦故;应发如金刚心,志愿坚固,不可坏

gù yìng fü rú tiþ wãi shün xÿn yí qiâ zhū kǔ wú nãngdîng gù yìng fü rú jǐ shì xÿn suǒ yǒu jiàolìng jiý suí

故;应发如铁围山心,一切诸苦无能动故;应发如给侍心,所有教令皆随

shùn gù yìng fü rú dì zǐ xÿn suǒ yǒu xùn huì wú wãi nì gù yìng fü rú tïng pú xÿn bù yàn yí qiâ zhū zuî

顺故;应发如弟子心,所有训诲无违逆故;应发如僮仆心,不厌一切诸作

wù gù yìng fü rú yǎng mǔ xÿn shîu zhū qín kǔ bù gào láo gù yìng fü rú yōng zuî xÿn suí suǒ shîujiào wú wãi

务故;应发如养母心,受诸勤苦不告劳故;应发如佣作心,随所受教无违

nì gù yìng fü rú chú fân rãn xÿn lí jiüo màn gù yìng fü rú yǐ shú jià xÿn nãng dÿ xià gù yìng fü rú

逆故;应发如除粪人心,离憍慢故;应发如已熟稼心,能低下故;应发如

liáng mǎ xÿn lí â xìng gù yìng fü rú dà chý xÿn nãng yùn zhîng gù yìng fü rú tiáoshùnxiàng xÿn hãng fú cïng

良马心,离恶性故;应发如大车心,能运重故;应发如调顺象心,恒伏从

gù yìng fü rú xū mí shün xÿn bù qÿngdîng gù yìng fü rú liángquǎn xÿn bù hài zhǔ gù yìng fü rú zhün tú

故;应发如须弥山心,不倾动故;应发如良犬心,不害主故;应发如旃荼

luï xÿn lí jiüo màn gù yìng fü rú jiâ niú xÿn wú wýi nù gù yìng fü rú zhōuchuán xÿn wǎng lái bù juàn gù

罗心,离憍慢故;应发如犗牛心,无威怒故;应发如舟船心,往来不倦故;

yìng fü rú qiáoliáng xÿn jì dù wàng pí gù yìng fü rú xiào zǐ xÿn chãngshùn yán sâ gù yìng fü rú wáng zǐ xÿn

应发如桥梁心,济渡忘疲故;应发如孝子心,承顺颜色故;应发如王子心,

zūn xíngjiàomìng gù

遵行教命故。

fù cì shàn nán zǐ rǔ yìng yú zì shýnshýngbìng kǔ xiǎng yú shàn zhÿ shí shýng yÿ wángxiǎng yú suǒ shuō

复次,善男子!汝应于自身生病苦想,于善知识生医王想,于所说

fǎ shýngliáng yào xiǎng yú suǒ xiū xíngshýng chú bìngxiǎng yîu yìng yú zì shýnshýngyuǎnxíngxiǎng yú shàn zhÿ shí shýng

法生 良药想,于所修行生除病想。又应于自身生远行想,于善知识生

dǎo shÿ xiǎng yú suǒ shuō fǎ shýngzhâng dào xiǎng yú suǒ xiū xíngshýngyuǎn dá xiǎng yîu yìng yú zì shýnshýng qiú dù

导师想,于所说法生 正道想,于所修行生远达想。又应于自身生求度

xiǎng yú shàn zhÿ shí shýngchuán shÿ xiǎng yú suǒ shuō fǎ shýngzhōu jí xiǎng yú suǒ xiū xíngshýng dào àn xiǎng yîu

想,于善知识生 船师想,于所说法生舟楫想,于所修行生到岸想。又

yìng yú zì shýnshýngmiáo jià xiǎng yú shàn zhÿ shí shýnglïngwángxiǎng yú suǒ shuō fǎ shýng shí yǔ xiǎng yú suǒ xiū xíng

应于自身生苗稼想,于善知识生龙王想,于所说法生时雨想,于所修行

shýngchãng shú xiǎng yîu yìng yú zì shýnshýng pín qiïngxiǎng yú shàn zhÿ shí shýng pí shü mãn wángxiǎng yú suǒ shuō fǎ

生 成熟想。又应于自身生贫穷 想,于善知识生毗沙门王想,于所说法

shýng cái bǎo xiǎng yú suǒ xiū xíngshýng fù ráo xiǎng yîu yìng yú zì shýnshýng dì zǐ xiǎng yú shàn zhÿ shí shýngliáng

生财宝想,于所修行生富饶想。又应于自身生弟子想,于善知识生 良

gōngxiǎng yú suǒ shuō fǎ shýng jì yì xiǎng yú suǒ xiū xíngshýngliǎo zhÿ xiǎng yîu yìng yú zì shýnshýngkǒng bù xiǎng

工想,于所说法生技艺想,于所修行生了知想。又应于自身生恐怖想,

yú shàn zhÿ shí shýngyǒngjiànxiǎng yú suǒ shuō fǎ shýng qì zhàngxiǎng yú suǒ xiū xíngshýng pî yuànxiǎng yîu yìng yú zì

于善知识生勇健想,于所说法生器仗 想,于所修行生破怨想。又应于自

shýnshýngshüng rãn xiǎng yú shàn zhÿ shí shýng dǎo shÿ xiǎng yú suǒ shuō fǎ shýngzhýn bǎo xiǎng yú suǒ xiū xíngshýng jùn

身生 商人想,于善知识生导师想,于所说法生珍宝想,于所修行生捃

shí xiǎng yîu yìng yú zì shýnshýng ãr zǐ xiǎng yú shàn zhÿ shí shýng fù mǔ xiǎng yú suǒ shuō fǎ shýng jiü yâ xiǎng

拾想。又应于自身生儿子想,于善知识生父母想,于所说法生家业想,

yú suǒ xiū xíngshýngshào jì xiǎng yîu yìng yú zì shýnshýngwáng zǐ xiǎng yú shàn zhÿ shí shýng dà chãnxiǎng yú suǒ shuō

于所修行生绍继想。又应于自身生王子想,于善知识生大臣想,于所说

fǎ shýngwángjiàoxiǎng yú suǒ xiū xíngshýngguànwángguünxiǎng fù wáng fú xiǎng jì wángzýngxiǎng zuî wángdiànxiǎng

法生王教想,于所修行生冠王冠想、服王服想、系王缯想、坐王殿想。

shàn nán zǐ rǔ yìng fü rú shì xÿn zuî rú shì yì jìn shàn zhÿ shí hã yǐ gù yǐ rú shì xÿn jìn

善男子!汝应发如是心,作如是意,近善知识。何以故?以如是心近

shàn zhÿ shi lìng qí zhì yuànyǒng dã qÿngjìng fù cì shàn nán zǐ shàn zhÿ shí zhþ chǎng zhū shàn gýn pì rú

善知识,令其志愿永得清净。复次,善男子!善知识者,长诸善根,譬如

xuþ shüncháng zhū yào cǎo shàn zhÿ shi zhþ shì fï fǎ qì pì rú dà hǎi tūn nà zhîng liú shàn zhÿ shi zhþ shì

雪山长诸药草;善知识者,是佛法器,譬如大海吞纳众流;善知识者,是

gōng dã chù pì rú dà hǎi chū shýngzhîng bǎo shàn zhÿ shi zhþ jìng pú tí xÿn pì rú mþng huǒ nãngliànzhýn jÿn

功德处,譬如大海出生 众宝;善知识者,净菩提心,譬如猛火能炼真金;

shàn zhÿ shi zhþ chū guî shì fǎ rú xū mí shün chū yú dà hǎi shàn zhÿ shi zhþ bù rǎn shì fǎ pì rú lián

善知识者,出过世法,如须弥山出于大海;善知识者,不染世法,譬如莲

huü bù zhuï yú shuǐ shàn zhÿ shí zhþ bù shîu zhū â pì rú dà hǎi bù sù sǐ shÿ shàn zhÿ shi zhþ zýngzhǎng

华不著于水;善知识者,不受诸恶,譬如大海不宿死尸;善知识者,增长

bái fǎ pì rú bái yuâ guüng sâ yuán mǎn shàn zhÿ shí zhþ zhàomíng fǎ jiâ pì rú shâng rì zhào sì tiün xià shàn

白法,譬如白月光色圆满;善知识者,照明法界,譬如盛日照四天下;善

zhÿ shí zhþ zhǎng pú sà shýn pì rú fù mǔ yǎng yù ãr zǐ shàn nán zǐ yǐ yào yán zhÿ pú sà mï hý sà

知识者,长菩萨身,譬如父母养育儿子。善男子!以要言之,菩萨摩诃萨

ruî nãng suí shùnshàn zhÿ shí jiào dã shí bù kþ shuō bǎi qiün yì nuï yú tuō gōng dã jìng shí bù kþ shuō bǎi qiün yì nuï

若能随顺善知识教,得十不可说百千亿那由他功德,净十不可说百千亿那

yú tuō shýn xÿn zhǎng shí bù kþ shuō bǎi qiün yì nuï yú tuō pú sà gýn jìng shí bù kþ shuō bǎi qiün yì nuï yú tuō pú

由他深心,长十不可说百千亿那由他菩萨根,净十不可说百千亿那由他菩

sà lì duàn shí bù kþ shuō bǎi qiün yì ü sýng qí zhàng chüo shí bù kþ shuō bǎi qiün yì ü sýng qí mï jìng rù shí

萨力,断十不可说百千亿阿僧祇障,超十不可说百千亿阿僧祇魔境,入十

bù kþ shuō bǎi qiün yì ü sýng qí fǎ mãn mǎn shí bù kþ shuō bǎi qiün yì ü sýng qí zhù dào xiū shí bù kþ shuō bǎi

不可说百千亿阿僧祇法门,满十不可说百千亿阿僧祇助道,修十不可说百

qiün yì ü sýng qí miào hân fü shí bù kþ shuō bǎi qiün yì ü sýng qí dà yuàn shàn nán zǐ wǒ fù lûâ shuō yí qiâ

千亿阿僧祇妙行,发十不可说百千亿阿僧祇大愿。善男子!我复略说一切

pú sà hân yí qiâ pú sà bō luï mì yí qiâ pú sà dì yí qiâ pú sà rþn yí qiâ pú sà zǒng chí mãn

菩萨行、一切菩萨波罗蜜、一切菩萨地、一切菩萨忍、一切菩萨总持门、

yí qiâ pú sà sün mâi mãn yí qiâ pú sà shãntōng zhì yí qiâ pú sà huí xiàng yí qiâ pú sà yuàn yí qiâ pú

一切菩萨三昧门、一切菩萨神通智、一切菩萨回向、一切菩萨愿、一切菩

sà chãng jiù fï fǎ jiý yïu shàn zhÿ shí lì yǐ shàn zhÿ shi ãr wãi gýn bþn yÿ shàn zhÿ shi shýng yÿ shàn zhÿ shi

萨成就佛法,皆由善知识力。以善知识而为根本,依善知识生,依善知识

chū yÿ shàn zhÿ shi zhǎng yÿ shàn zhÿ shi zhù shàn zhÿ shi wãi yÿn yuán shàn zhÿ shi nãng fü qǐ

出,依善知识长,依善知识住,善知识为因缘,善知识能发起。

shí shàn cái tïng zǐ wãn shàn zhÿ shi rú shì gōng dã nãng küi shì wú liàng pú sà miào hân nãngchãng jiù wú liàng

时,善财童子闻善知识如是功德,能开示无量菩萨妙行,能成就无量

guǎng dà fï fǎ yǒng yuâ huün xǐ dǐng lǐ dã shýng jí yǒu dã zú rào wú liàng zü yÿn qín zhünyǎng cí tuì ãr

广大佛法,踊跃欢喜,顶礼德生及有德足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而

去。

þr shí shàn cái tïng zǐ wãn shàn zhÿ shi jiào rùn zã qí xÿn zhângniàn sÿ wãi zhū pú sà hân xiàng hǎi àn

尔时,善财童子,闻善知识教润泽其心,正念思惟诸菩萨行,向海岸

guï zì yì wǎng shì bù xiū lǐ jìng jí shí fü yì qín lì ãr xíng fù yì wǎng shì shýn xÿn bù jìng jí shí fü

国。自忆往世不修礼敬,即时发意勤力而行;复忆往世身心不净,即时发

yì zhuün zì zhì jiã fù yì wǎng shì zuî zhū â yâ jí shí fü yì zhuün zì fángduàn fù yì wǎng shì qǐ zhū wàngxiǎng

意专自治洁;复忆往世作诸恶业,即时发意专自防断;复忆往世起诸妄想,

jí shí fü yì hãngzhâng sÿ wãi fù yì wǎng shì suǒ xiū zhū hân dàn wãi zì shýn jí shí fü yì lìng xÿn guǎng dà

即时发意恒正思惟;复忆往世所修诸行,但为自身,即时发意,令心广大,

pǔ jí hán shí fù yì wǎng shì zhuÿ qiú yù jìng cháng zì sǔn hào wú yǒu zÿ wâi jí shí fü yì xiū xíng fï fǎ

普及含识;复忆往世追求欲境,常自损耗,无有滋味,即时发意修行佛法,

zhǎngyǎng zhū gýn yǐ zì ün yǐn fù yì wǎng shì qǐ xiã sÿ niàn diün dǎo xiüngyìng jí shí fü yì shýngzhângjiàn

长养诸根,以自安隐,复忆往世起邪思念,颠倒相应,即时发意生 正见

xÿn qǐ pú sà yuàn fù yì wǎng shì rì yâ qú láo zuî zhū â shì jí shí fü yì qǐ dà jÿng jìn chãng jiù

心,起菩萨愿;复忆往世日夜劬劳,作诸恶事,即时发意起大精进,成就

fï fǎ fù yì wǎng shì shîu wǔ qù shýng yú zì tü shýn jiý wú lì yì jí shí fü yì yuàn yǐ qí shýn ráo yì

佛法;复忆往世受五趣生,于自、他身皆无利益,即时发意愿以其身饶益

zhîngshýng chãng jiù fï fǎ chãng shì yí qiâ zhū shàn zhÿ shí rú shì sÿ wãi shýng dà huün xǐ fù guün cǐ shýn

众 生,成就佛法,承事一切诸善知识。如是思惟,生大欢喜。复观此身

shì shýng lǎo bìng sǐ zhîng kǔ zhÿ zhái yuàn jìn wâi lái jiã xiū pú sà dào jiào huà zhîngshýng jiàn

是生、老、病、死、众苦之宅,愿尽未来劫,修菩萨道,教化众 生,见

zhū rú lái chãng jiù fï fǎ yïu xíng yÿ qiý fï chà chãng shì yí qiâ fǎ shÿ zhù chí yÿ qiâ fï jiào xún qiú yí

诸如来成就佛法,游行一切佛刹,承事一切法师,住持一切佛教,寻求一

qiâ fǎ lǚ jiàn yí qiâ shàn zhÿ shí jí yí qiâ zhū fï fǎ yǔ yí qiâ pú sà yuàn zhì shýn ãr zuî yÿn yuán

切法侣,见一切善知识,集一切诸佛法,与一切菩萨愿智身而作因缘。

zuî shì niàn shí zhǎng bù sÿ yì wú liàngshàn gýn jí yú yí qiâ pú sà shýn xìn zūn zhîng shýng xÿ yǒu xiǎng

作是念时,长不思议无量善根,即于一切菩萨深信尊重,生希有想,

shýng dà shÿ xiǎng zhū gýn qÿngjìng shàn fǎ zýng yì qǐ yí qiâ pú sà gōngjìnggîngyǎng zuî yí qiâ pú sà qǔ gōng

生大师想。诸根清净、善法增益,起一切菩萨恭敬供养,作一切菩萨曲躬

hã zhǎng shýng yí qiâ pú sà pǔ jiàn shì jiün yǎn qǐ yí qiâ pú sà pǔ niànzhîngshýngxiǎng xiàn yí qiâ pú sà wú

合掌,生一切菩萨普见世间眼,起一切菩萨普念众 生 想,现一切菩萨无

liàngyuàn huà shýn chū yí qiâ pú sà qÿngjìng zàn shuō yÿn xiǎng jiàn guî xiàn yí qiâ zhū fï jí zhū pú sà yú yí qiâ

量愿化身,出一切菩萨清净赞说音想,见过现一切诸佛及诸菩萨,于一切

chù shì xiànchãng dào shãntōngbiàn huà nǎi zhì wú yǒu yÿ máo duün chù ãr bù zhōubiàn yîu dã qÿngjìng zhì guüngmíng yǎn

处示现成道神通变化,乃至无有一毛端处而不周遍。又得清净智光明眼,

jiàn yí qiâ pú sà suǒ hân jìng jiâ qí xÿn pǔ rù shí füng chà wǎng qí yuàn pǔ biàn xū kōng fǎ jiâ sün shì píngdþng

见一切菩萨所行境界,其心普入十方刹网,其愿普遍虚空法界,三世平等,

wú yǒu xiū xÿ rú shì yí qiâ jiý yǐ xìn shîushàn zhÿ shi jiào zhÿ suǒ zhì þr

无有休息,如是一切皆以信受善知识教之所致耳。

shàn cái tïng zǐ yǐ rú shì zūn zhîng rú shì gîngyǎng rú shì chýng zàn rú shì guün chá rú shì yuàn lì

善财童子,以如是尊重、如是供养、如是称赞、如是观察、如是愿力、

rú shì xiǎngniàn rú shì wú liàng zhì huì jìng jiâ yú pí lú zhý nà zhuüng yán zàng dà lïu gã qián wǔ tǐ tïu dì

如是想念、如是无量智慧境界,于毗卢遮那 庄 严藏大楼阁前,五体投地,

zàn shí liǎnniàn sÿ wãi guün chá yǐ shýn xìn xiâ dà yuàn lì gù rù biàn yí qiâ chù zhì huì shýnpíngdþng mãn

暂时敛念,思惟观察,以深信解、大愿力故,入遍一切处,智慧身平等门,

pǔ xiàn qí shýn zài yú yí qiâ rú lái qián yí qiâ pú sà qián yí qiâ shàn zhÿ shí qián yí qiâ rú lái tǎ miàoqián

普现其身在于一切如来前、一切菩萨前、一切善知识前、一切如来塔庙前、

yí qiâ rú lái xíngxiàngqián yí qiâ zhū fï zhū pú sà zhù chù qián yí qiâ fǎ bǎo qián yí qiâ shýng wãn pì zhÿ fï

一切如来形像前、一切诸佛诸菩萨住处前、一切法宝前、一切声闻辟支佛

jí qí tǎ miàoqián yí qiâ shângzhîng fú tiánqián yí qiâ fù mǔ zūn zhþ qián yí qiâ shí füngzhîngshýngqián jiý

及其塔庙前、一切圣 众福田前、一切父母尊者前、一切十方众 生前,皆

rú shàngshuō zūn zhîng lǐ zàn jìn wâi lái jì wú yǒu xiū xÿ dþng xū kōng wú biünliàng gù dþng fǎ jiâ wú zhàng

如上说,尊重礼赞,尽未来际,无有休息。等虚空无边量故,等法界无障

ài gù dþng shí jì biàn yí qiâ gù dþng rú lái wú fýn biã gù yïu rú yǐng suí zhì xiàn gù yïu rú mâng

碍故,等实际遍一切故,等如来无分别故,犹如影,随智现故;犹如梦,

cïng sÿ qǐ gù yïu rú xiàng shì yí qiâ gù yïu rú xiǎng yuán suǒ fü gù wú yǒu shýng dì xÿng xiâ gù

从思起故;犹如像,示一切故;犹如响,缘所发故;无有生,递兴谢故;

wú yǒu xìng suí yuánzhuǎn gù yîu juã dìng zhÿ yí qiâ zhū bào jiý cïng yâ qǐ yí qiâ zhū guǒ jiý cïng yÿn qǐ yí

无有性,随缘转故。又决定知一切诸报皆从业起,一切诸果皆从因起,一

qiâ zhū yâ jiý cïng xí qǐ yí qiâ fï xÿng jiý cïng xìn qǐ yí qiâ huà xiàn zhū gîngyǎng shì jiý xÿ cïng yú juã dìng

切诸业皆从习起,一切佛兴皆从信起,一切化现诸供养事,皆悉从于决定

xiâ qǐ yí qiâ huà fï cïngjìng xÿn qǐ yí qiâ fï fǎ cïngshàn gýn qǐ yí qiâ huà shýncïngfüngbiàn qǐ yí qiâ

解起;一切化佛从敬心起,一切佛法从善根起,一切化身从方便起,一切

fï shì cïng dà yuàn qǐ yí qiâ pú sà suǒ xiū zhū hân cïng huí xiàng qǐ yí qiâ fǎ jiâ guǎng dà zhuüng yán cïng

佛事从大愿起,一切菩萨所修诸行,从回向起,一切法界广大 庄 严,从

yí qiâ zhì jìng jiâ ãr qǐ lí yú duànjiàn zhÿ huí xiàng gù lí yú chángjiàn zhÿ wú shýng gù lí wú yÿn jiàn

一切智境界而起。离于断见,知回向故;离于常见,知无生故;离无因见,

zhÿ zhâng yÿn gù lí diün dǎo jiàn zhÿ rú shí lǐ gù lí zì zài jiàn zhÿ bù yïu tü gù lí zì tü jiàn

知正因故;离颠倒见,知如实理故;离自在见,知不由他故;离自他见,

zhÿ cïngyuán qǐ gù lí biün zhí jiàn zhÿ fǎ jiâ wú biün gù lí wǎng lái jiàn zhÿ rú yǐngxiàng gù lí yǒu wú

知从缘起故;离边执见,知法界无边故;离往来见,知如影像故;离有无

jiàn zhÿ bù shýng miâ gù lí yí qiâ fǎ jiàn zhÿ kōng wú shýng gù zhÿ bú zì zài gù zhÿ yuàn lì chū shýng gù

见,知不生灭故;离一切法见,知空无生故,知不自在故,知愿力出生故,

lí yí qiâ xiàngjiàn rù wú xiàng jì gù zhÿ yí qiâ fǎ rú zhîngshýng yá gù rú yìn shýng wãn gù zhÿ zhì rú xiàng

离一切相见入无相际故。知一切法如种 生芽故,如印生文故,知质如像

gù zhÿ shýng rú xiǎng gù zhÿ jìng rú mâng gù zhÿ yâ rú huàn gù liǎo shì xÿn xiàn gù liǎo guǒ yÿn qǐ gù

故,知声如响故,知境如梦故,知业如幻故,了世心现故,了果因起故,

liǎo bào yâ jí gù liǎo zhÿ yí qiâ zhū gōng dã fǎ jiý cïng pú sà shànqiǎofüngbiàn suǒ liú chū gù

了报业集故,了知一切诸功德法,皆从菩萨善巧方便所流出故。

shàn cái tïng zǐ rù rú shì zhì duün xÿn jiã niàn yú lïu guünqián jǔ tǐ tïu dì yÿn qín dǐng lǐ bù

善财童子入如是智,端心洁念,于楼观前,举体投地,殷勤顶礼,不

sÿ yì shàn gýn liú zhù shýn xÿn qÿngliáng yuâ zhã cïng dì ãr qǐ yì xÿn zhünyǎng mù bù zàn shâ hã zhǎng wãi

思议善根流注身心,清凉悦泽。从地而起,一心瞻仰,目不暂舍,合掌围

rào jÿng wú liàng zü zuî shì niàn yán cǐ dà lïu gã shì xiâ kōng wú xiàng wú yuàn zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yú

绕,经无量匝,作是念言:此大楼阁是解空无相、无愿者之所住处,是于

yí qiâ fǎ wú fýn biã zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì liǎo fǎ jiâ wú chü biã zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì zhÿ yí qiâ zhîngshýng bù

一切法无分别者之所住处,是了法界无差别者之所住处;是知一切众 生不

kþ dã zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì zhÿ yí qiâ fǎ wú shýng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì bù zhuï yí qiâ shì jiün zhþ zhÿ suǒ zhù

可得者之所住处,是知一切法无生者之所住处,是不著一切世间者之所住

chù shì bù zhuï yí qiâ kū zhái zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì bù yào yí qiâ jù luî zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì bù yÿ yí

处,是不著一切窟宅者之所住处,是不乐一切聚落者之所住处,是不依一

qiâ jìng jiâ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì lí yí qiâ xiǎng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì zhÿ yí qiâ fǎ wú zì xìng zhþ zhÿ suǒ zhù

切境界者之所住处,是离一切想者之所住处,是知一切法无自性者之所住

chù shì duàn yí qiâ fýn biã yâ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì lí yí qiâ xiǎng xÿn yì shí zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì bù rù

处,是断一切分别业者之所住处,是离一切想心意识者之所住处,是不入

bù chū yí qiâ dào zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì rù yí qiâ shânshýn bō rþ bō luï mì zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì nãng yǐ füng

不出一切道者之所住处,是入一切甚深般若波罗蜜者之所住处,是能以方

biàn zhù pǔ mãn fǎ jiâ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì xÿ miâ yí qiâ fán nǎo huǒ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yǐ zýngshàng huì chú

便住普门法界者之所住处,是息灭一切烦恼火者之所住处,是以增上慧除

duàn yí qiâ jiàn ài màn zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì chū shýng yí qiâ zhū chán xiâ tuō sün mâi tōngmíng ãr yïu xì zhþ zhÿ suǒ zhù

断一切见爱慢者之所住处,是出生一切诸禅解脱三昧通明而游戏者之所住

chù shì guün chá yí qiâ pú sà sün mâi jìng jiâ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì ün zhù yí qiâ rú lái suǒ zhþ zhÿ suǒ zhù chù

处,是观察一切菩萨三昧境界者之所住处;是安住一切如来所者之所住处。

shì yǐ yÿ jiã rù yí qiâ jiã yǐ yí qiâ jiã rù yÿ jiã ãr bù huài qí xiàng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yǐ yÿ chà

是以一劫入一切劫,以一切劫入一劫、而不坏其相者之所住处,是以一刹

rù yí qiâ chà yǐ yí qiâ chà rù yÿ chà ãr bù huài qí xiàng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yǐ yÿ fǎ rù yí qiâ fǎ

入一切刹、以一切刹入一刹、而不坏其相者之所住处,是以一法入一切法、

yǐ yí qiâ fǎ rù yÿ fǎ ãr bù huài qí xiàng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yǐ yÿ zhîngshýng rù yí qiâ zhîngshýng yǐ

以一切法入一法、而不坏其相者之所住处,是以一众 生入一切众 生、以

yí qiâ zhîngshýng rù yÿ zhîngshýng ãr bù huài qí xiàng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yǐ yÿ fï rù yí qiâ fï yǐ yí

一切众 生入一众 生、而不坏其相者之所住处,是以一佛入一切佛、以一

qiâ fï rù yÿ fï ãr bù huài qí xiàng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yú yÿ niànzhōng ãr zhÿ yí qiâ sün shì zhþ zhÿ suǒ zhù

切佛入一佛、而不坏其相者之所住处,是于一念中而知一切三世者之所住

chù shì yú yÿ niànzhōngwǎng yì yí qiâ guï tǔ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yú yí qiâ zhîngshýngqián xÿ xiàn qí shýn zhþ zhÿ

处,是于一念中往诣一切国土者之所住处,是于一切众 生前悉现其身者之

suǒ zhù chù shì xÿn cháng lì yì yí qiâ shì jiün zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì nãngbiàn zhì yí qiâ chù zhþ zhÿ suǒ zhù chù

所住处,是心常利益一切世间者之所住处,是能遍至一切处者之所住处,

shì suÿ yǐ chū yí qiâ shì jiün wãi huà zhîngshýng gù ãr hãng yú zhōngxiànshýn zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì bù zháo yí qiâ

是虽已出一切世间、为化众 生故而恒于中现身者之所住处,是不著一切

chà wãi gîngyǎng zhū fï gù ãr you yí qiâ chà zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì bù dîng bþn chù nãng pǔ yì yí qiâ fï chà

刹、为供养诸佛故而游一切刹者之所住处,是不动本处、能普诣一切佛刹

ãr zhuüng yán zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì qÿn jìn yí qiâ fï ãr bù qǐ fï xiǎng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yÿ zhǐ yí qiâ shàn

而 庄 严者之所住处,是亲近一切佛而不起佛想者之所住处,是依止一切善

zhÿ shí ãr bù qǐ shàn zhÿ shí xiǎng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì zhù yí qiâ mï gōng ãr bù dün zhuï yù jìng jiâ zhþ zhÿ suǒ zhù

知识而不起善知识想者之所住处,是住一切魔宫而不耽著欲境界者之所住

chù shì yǒng lí yí qiâ xÿn xiǎng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì suÿ yú yí qiâ zhîngshýngzhōng ãr xiàn qí shýn rán yú zì

处,是永离一切心想者之所住处,是虽于一切众 生 中而现其身、然于自

tü bù shýng âr xiǎng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì nãng pǔ rù yí qiâ shì jiâ ãr yú fǎ jiâ wú chà biã xiǎng zhþ zhÿ suǒ zhù

他不生二想者之所住处,是能普入一切世界而于法界无差别想者之所住

chù shì yuàn zhù wâi lái yí qiâ jiã ãr yú zhū jiã wú chángduǎnxiǎng zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì bù lí yÿ máo duün chù

处;是愿住未来一切劫、而于诸劫无长短想者之所住处,是不离一毛端处、

ãr pǔ xiànshýn yí qiâ shì jiâ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì nãng yǎn shuō nán züo yù fǎ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì nãng zhù nán

而普现身一切世界者之所住处,是能演说难遭遇法者之所住处,是能住难

zhÿ fǎ shânshýn fǎ wú âr fǎ wú xiàng fǎ wú duì zhì fǎ wú suǒ dã fǎ wú xì lùn fǎ zhþ zhÿ suǒ

知法、甚深法、无二法、无相法、无对治法、无所得法、无戏论法者之所

zhù chù shì zhù dà cí dà býi zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì yǐ dù yí qiâ âr châng zhì yǐ chüo yí qiâ mï jìng jiâ

住处,是住大慈大悲者之所住处,是已度一切二乘智、已超一切魔境界、

yǐ yú shì fǎ wú suǒ rǎn yǐ dào pú sà suǒ dào àn yǐ zhù rú lái suǒ zhù chù zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì suÿ lí

已于世法无所染、已到菩萨所到岸、已住如来所住处者之所住处。是虽离

yí qiâ zhū xiàng ãr yì bù rù shýng wãn zhâng wâi suÿ liǎo yí qiâ fǎ wú shýng ãr yì bù zhù wú shýng fǎ xìng zhþ zhÿ suǒ

一切诸相而亦不入声闻正位、虽了一切法无生而亦不住无生法性者之所

zhù chù shì suÿ guün bù jìng ãr bù zhâng lí tün fǎ yì bù yǔ tün yù jù suÿ xiū yú cí ãr bù zhâng lí chýn fǎ

住处,是虽观不净而不证离贪法、亦不与贪欲俱,虽修于慈而不证离嗔法、

yì bù yǔ chýn gîu jù suÿ guünyuán qǐ ãr bù zhâng lí chÿ fǎ yì bù yǔ chÿ huî jù zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì suÿ

亦不与嗔垢俱,虽观缘起而不证离痴法、亦不与痴惑俱者之所住处;是虽

zhù sì chán ãr bù suí chánshýng suÿ xíng sì wú liàng wãi huà zhîngshýng gù ãr bù shýng sâ jiâ suÿ xiū sì wú sâ

住四禅而不随禅生,虽行四无量,为化众 生故而不生色界,虽修四无色

dìng yǐ dà býi gù ãr bù zhù wú sâ jiâ zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì suÿ qín xiū zhǐ guün wãi huà zhîngshýng gù ãr bù

定、以大悲故而不住无色界者之所住处;是虽勤修止观、为化众 生故而不

zhângmíng tuō suÿ xíng yú shþ ãr bù shþ huà zhîngshýng shì zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì suÿ guün yú kōng ãr bù qǐ kōngjiàn

证明脱,虽行于舍而不舍化众 生事者之所住处;是虽观于空而不起空见,

suÿ xíng wú xiàng ãr cháng huà zhuïxiàngzhîngshýng suÿ xíng wú yuàn ãr bù shþ pú tí hân yuàn zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì suÿ

虽行无相而常化著相 众 生,虽行无愿而不舍菩提行愿者之所住处;是虽

yú yí qiâ yâ fán nǎo zhōng ãr dã zì zài wãi huà zhîngshýng gù ãr xiàn suí shùn zhū yâ fán nǎo suÿ wú shýng sǐ

于一切业烦恼中而得自在,为化众 生故而现随顺诸业烦恼,虽无生死,

wãi huà zhîngshýng gù shì shîushýng sǐ suÿ yǐ lí yí qiâ qù wãi huà zhîngshýng gù shì rù zhū qù zhþ zhÿ suǒ zhù chù

为化众 生故示受生死,虽已离一切趣,为化众 生故示入诸趣者之所住处;

shì suÿ xíng yú cí ãr yú zhū zhîngshýng wú suǒ ài liàn suÿ xíng yú býi ãr yú zhū zhîngshýng wú suǒ qǔ zhuï suÿ xíng

是虽行于慈而于诸众 生无所爱恋,虽行于悲而于诸众 生无所取著,虽行

yú xǐ ãr guün kǔ zhîngshýng xÿn cháng üi mǐn suÿ xíng yú shþ ãr bù fâi shþ lì yì tü shì zhþ zhÿ suǒ zhù chù shì suÿ

于喜而观苦众 生心常哀愍,虽行于舍而不废舍利益他事者之所住处;是虽

xíng jiǔ cì dì dìng ãr bù yàn lí yù jiâ shîushýng suÿ zhÿ yí qiâ fǎ wú shýng wú miâ ãr bù yú shí jì zuî zhâng

行九次第定而不厌离欲界受生,虽知一切法无生、无灭而不于实际作证,

suÿ rù sün xiâ tuō mãn ãr bù qǔ shýng wãn xiâ tuō suÿ guün sì shâng dì ãr bù zhù xiǎochângshâng guǒ suÿ guünshânshýn

虽入三解脱门而不取声闻解脱,虽观四圣谛而不住小乘 圣果,虽观甚深

yuán qǐ ãr bù zhù jiū jìng jì miâ suÿ xiū bü shâng dào ãr bù qiú yǒng chū shì jiün suÿ chüo fán fu dì ãr bù duî shýng

缘起而不住究竟寂灭,虽修八圣道而不求永出世间,虽超凡夫地而不堕声

wãn pì zhÿ fï dì suÿ guün wǔ qǔ yùn ãr bù yǒng miâ zhū yùn suÿ chüo chū sì mï ãr bù fýn biã zhū mï suÿ bù

闻辟支佛地,虽观五取蕴而不永灭诸蕴,虽超出四魔而不分别诸魔,虽不

zhuï liù chù ãr bù yǒng miâ liù chù suÿ ün zhù zhýn rú ãr bù duî shí jì suÿ shuō yí qiâ châng ãr bù shþ dà châng

着六处而不永灭六处,虽安住真如而不堕实际,虽说一切乘而不舍大乘,

cǐ dà lïu gãshì zhù rú shì dþng yí qiâ zhū gōng dã zhþ zhÿ suǒ zhù chù

此大楼阁,是住如是等一切诸功德者之所住处。

þr shíshàn cái tïng zǐ ãr shuōsîng yán

尔时,善财童子而说颂言:

cǐ shì dà býi qÿng jìng zhìlì yì shì jiün cí shì zūn

此是大悲清净智,利益世间慈氏尊,

guàndǐng dì zhōng fï zhǎng zǐrù rú lái jìng zhÿ zhù chù

灌顶地中佛长子,入如来境之住处。

yí qiâ míng wãn zhū fï zǐyǐ rù dà châng xiâ tuō mãn

一切名闻诸佛子,已入大乘解脱门,

yïu xíng fǎ jiâ xÿn wú zhuïcǐ wú dþng zhþ zhÿ zhù chù

游行法界心无著,此无等者之住处。

shÿ jiâ rþn jìn chán zhì huìfüng biàn yuàn lì jí shãn tōng

施戒忍进禅智慧,方便愿力及神通,

rú shì dà châng zhū dù fǎxÿ jù zú zhþ zhÿ zhù chù

如是大乘诸度法,悉具足者之住处。

zhì huì guǎng dà rú xū kōngpǔ zhÿ sün shì yí qiâ fǎ

智慧广大如虚空,普知三世一切法,

wú ài wú yÿ wú suǒ qǔliǎo zhū yǒu zhþ zhÿ zhù chù

无碍无依无所取,了诸有者之住处。

shànnãng jiþ liǎo yí qiâ fǎwú xìng wú shýng wú suǒ yÿ

善能解了一切法,无性无生无所依,

rú niǎo fýi kōng dã zì zàicǐ dà zhì zhþ zhÿ zhù chù

如鸟飞空得自在,此大智者之住处。

liǎo zhÿ sün dú zhýn shí xìngfýn biã yÿn yuán xū wàng qǐ

了知三毒真实性,分别因缘虚妄起,

yì bù yàn bǐ ãr qiú chūcǐ jì jìng rãn zhÿ zhù chù

亦不厌彼而求出,此寂静人之住处。

sün xiâ tuō mãn bü shâng dàozhū yùn chù jiâ jí yuán qǐ

三解脱门八圣道,诸蕴处界及缘起,

xÿ nãng guün chá bù qù jìcǐ shàn qiǎo rãn zhÿ zhù chù

悉能观察不趣寂,此善巧人之住处。

shí füng guï tǔ jí zhîngshýngyǐ wú ài zhì xiánguün chá

十方国土及众 生,以无碍智咸观察,

liǎo xìng jiý kōng bù fýn biã cǐ jì miâ rãn zhÿ zhù chù

了性皆空不分别,此寂灭人之住处。

pǔ xíng fǎ jiâ xÿ wú ài ãr qiú hân xìng bù kþ dã

普行法界悉无碍,而求行性不可得,

rú fýng xíng kōng wú suǒ hân cǐ wú yÿ zhþ zhÿ zhù chù

如风行空无所行,此无依者之住处。

pǔ jiàn â dào qún shýng lâi shîu zhū chǔ dú wú suǒ guÿ

普见恶道群生类,受诸楚毒无所归,

fàng dà cí guüng xÿ chú miâ cǐ üi mǐn zhþ zhÿ zhù chù

放大慈光悉除灭,此哀愍者之住处。

jiàn zhū zhîngshýng shÿ zhâng dào pì rú shýngmángjiàn wâi tú

见诸众 生失正道,譬如生盲践畏途,

yǐn qí lìng rù xiâ tuō chãng cǐ dà dǎo shÿ zhÿ zhù chù

引其令入解脱城,此大导师之住处。

jiàn zhū zhîngshýng rù mï wǎng shýng lǎo bìng sǐ cháng bÿ pî

见诸众 生入魔网,生老病死常逼迫,

lìng qí xiâ tuō dã wâi ün cǐ yǒng jiàn rãn zhÿ zhù chù

令其解脱得慰安,此勇健人之住处。

jiàn zhū zhîngshýngyÿng huî bìng ãr xÿngguǎng dà býi mǐn xÿn

见诸众 生婴惑病,而兴广大悲愍心,

yǐ zhì huì yào xÿ chú miâ cǐ dà yÿ wáng zhÿ zhù chù

以智慧药悉除灭,此大医王之住处。

jiàn zhū qún shýng mî yǒu hǎi chãn lún yōu pî shîuzhîng kǔ

见诸群生没有海,沉沦忧迫受众苦,

xÿ yǐ fǎ chuán ãr jiù zhÿ cǐ shàn dù zhþ zhÿ zhù chù

悉以法船而救之,此善度者之住处。

jiàn zhū zhîngshýng zài huî hǎi nãng fü pú tí miào bǎo xÿn

见诸众 生在惑海,能发菩提妙宝心,

xÿ rù qí zhōng ãr jì bá cǐ shàn yú rãn zhÿ zhù chù

悉入其中而济拔,此善渔人之住处。

hãng yǐ dà yuàn cí býi yǎn pǔ guün yí qiâ zhū zhîngshýng

恒以大愿慈悲眼,普观一切诸众 生,

cïng zhū yǒu hǎi ãr bá chū cǐ jÿn chì wáng zhÿ zhù chù

从诸有海而拔出,此金翅王之住处。

pì rú rì yuâ zài xū kōng yí qiâ shì jiün mí bù zhú

譬如日月在虚空,一切世间靡不烛,

zhì huì guüngmíng yì rú shì cǐ zhào shì zhþ zhÿ zhù chù

智慧光明亦如是,此照世者之住处。

pú sà wãi huà yÿ zhîngshýng pǔ jìn wâi lái wú liàng jiã

菩萨为化一众 生,普尽未来无量劫,

rú wãi yÿ rãn yí qiâ þr cǐ jiù shì zhþ zhÿ zhù chù

如为一人一切尔,此救世者之住处。

yú yÿ guï tǔ huà zhîngshýng jìn wâi lái jiã wú xiū xÿ

于一国土化众 生,尽未来劫无休息,

yÿ yÿ guï tǔ xián rú shì cǐ jiün gù yì zhÿ zhù chù

一一国土咸如是,此坚固意之住处。

shí füng zhū fï suǒ shuō fǎ yÿ zuî pǔ shîu xián lìng jìn

十方诸佛所说法,一座普受咸令尽,

jìn wâi lái jiã hãng xÿ rán cǐ zhì hǎi rãn zhÿ zhù chù

尽未来劫恒悉然,此智海人之住处。

biàn yïu yí qiâ shì jiâ hǎi pǔ rù yí qiâ dào chǎng hǎi

遍游一切世界海,普入一切道场海,

gîng yǎng yí qiâ rú lái hǎi cǐ xiū xíng zhþ zhÿ zhù chù

供养一切如来海,此修行者之住处。

xiū xíng yí qiâ miào hân hǎi fü qǐ wú biün dà yuàn hǎi

修行一切妙行海,发起无边大愿海,

rú shì jÿng yú zhîng jiã hǎi cǐ gōng dã zhþ zhÿ zhù chù

如是经于众劫海,此功德者之住处。

yÿ máo duün chù wú liàng chà fï zhîngshýng jiã bù kþ shuō

一毛端处无量刹,佛众 生劫不可说,

rú shì míng jiàn mǐ bù zhōu cǐ wú ài yǎn zhÿ zhù chù

如是明见靡不周,此无碍眼之住处。

yÿ niàn pǔ shâ wú biün jiã guï tǔ zhū fï jí zhîngshýng

一念普摄无边劫,国土诸佛及众 生,

zhì huì wú ài xÿ zhâng zhÿ cǐ jù dã rãn zhÿ zhù chù

智慧无碍悉正知,此具德人之住处。

shí füng guï tǔ suì wãi chãn yí qiâ dà hǎi yǐ máo dÿ

十方国土碎为尘,一切大海以毛滴,

pú sà fü yuàn shù rú shì cǐ wú ài zhþ zhÿ zhù chù

菩萨发愿数如是,此无碍者之住处。

chãng jiù zǒng chí sün mâi mãn dà yuàn zhū chán jí xiâ tuō

成就总持三昧门,大愿诸禅及解脱,

yÿ yÿ jiý zhù wú biün jiã cǐ zhýn fï zǐ zhÿ zhù chù

一一皆住无边劫,此真佛子之住处。

wú liàng wú biün zhū fï zǐ zhǒngzhǒngshuō fǎ dù zhîngshýng

无量无边诸佛子,种 种说法度众 生,

yì shuō shì jiünzhîng jì shù cǐ xiū xíng zhþ zhÿ zhù chù

亦说世间众技术,此修行者之住处。

chãng jiù shãntōngfüngbiàn zhì xiū xíng rú huànmiào fǎ mãn

成就神通方便智,修行如幻妙法门,

shí füng wǔ qù xÿ xiànshýng cǐ wú ài zhþ zhÿ zhù chù

十方五趣悉现生,此无碍者之住处。

pú sà shǐ cïng chū fü xÿn jù zú xiū xíng yí qiâ hân

菩萨始从初发心,具足修行一切行,

huà shýn wú liàngbiàn fǎ jiâ cǐ shãn lì zhþ zhÿ zhù chù

化身无量遍法界,此神力者之住处。

yÿ niànchãng jiù pú tí dào pǔ zuî wú biün zhì huì yâ

一念成就菩提道,普作无边智慧业,

shì qíng sÿ lǜ xÿ fü kuáng cǐ nán liáng zhþ zhÿ zhù chù

世情思虑悉发狂,此难量者之住处。

chãng jiù shãntōng wú zhàng ài yïu xíng fǎ jiâ mǐ bù zhōu

成就神通无障碍,游行法界靡不周,

qí xÿn wâi cháng yǒu suǒ dã cǐ jìng huì zhþ zhÿ zhù chù

其心未尝有所得,此净慧者之住处。

pú sà xiū xíng wú ài huì rù zhū guï tǔ wú suǒ zhuï

菩萨修行无碍慧,入诸国土无所著,

yǐ wú âr zhì pǔ zhào míng cǐ wú wǒ zhþ zhÿ zhù chù

以无二智普照明,此无我者之住处。

liǎo zhÿ zhū fǎ wú yÿ zhǐ bþn xìng jì miâ tïng xū kōng

了知诸法无依止,本性寂灭同虚空,

chángxíng rú shì jìng jiâ zhōng cǐ lí gîu rãn zhÿ zhù chù

常行如是境界中,此离垢人之住处。

pǔ jiàn qún shýngshîu zhū kǔ fü dà rãn cí zhì huì xÿn

普见群生受诸苦,发大仁慈智慧心,

yuàncháng lì yì zhū shì jiün cǐ býi mǐn zhþ zhÿ zhù chù

愿常利益诸世间,此悲愍者之住处。

fï zǐ zhù yú cǐ pǔ xiànzhîngshýngqián yïu rú rì yuâ lún biàn chú shýng sǐ àn

佛子住于此,普现众 生前,犹如日月轮,遍除生死暗。

fï zǐ zhù yú cǐ pǔ shùnzhîngshýng xÿn biànxiàn wú liàngshýn chōng mǎn shí füng chà

佛子住于此,普顺众 生心,变现无量身,充满十方刹。

fï zǐ zhù yú cǐ biàn yïu zhū shì jiâ yí qiâ rú lái suǒ wú liàng wú shù jiã

佛子住于此,遍游诸世界,一切如来所,无量无数劫。

fï zǐ zhù yú cǐ sÿ liáng zhū fï fǎ wú liàng wú shù jiã qí xÿn wú yàn juàn

佛子住于此,思量诸佛法,无量无数劫,其心无厌倦。

fï zǐ zhù yú cǐ niàn niàn rù sün mâi yÿ yÿ sün mâi mãn chǎn míng zhū fï jìng

佛子住于此,念念入三昧,一一三昧门,阐明诸佛境。

fï zǐ zhù yú cǐ xÿ zhÿ yí qiâ chà wú liàng wú shù jiã zhîngshýng fï míng hào

佛子住于此,悉知一切刹,无量无数劫,众 生佛名号。

fï zǐ zhù yú cǐ yÿ niàn shâ zhū jiã dàn suí zhîngshýng xÿn ãr wú fýn biã xiǎng

佛子住于此,一念摄诸劫,但随众 生心,而无分别想。

fï zǐ zhù yú cǐ xiū xí zhū sün mâi yÿ yì xÿn niànzhōng liǎo zhÿ sün shì fǎ

佛子住于此,修习诸三昧,一一心念中,了知三世法。

fï zǐ zhù yú cǐ jiã jiü shýn bù dîng pǔ xiàn yí qiâ chà yí qiâ zhū qù zhōng

佛子住于此,结跏身不动,普现一切刹,一切诸趣中。

fï zǐ zhù yú cǐ yǐn zhū fï fǎ hǎi shýn rù zhì huì hǎi jù zú gōng dã hǎi

佛子住于此,饮诸佛法海,深入智慧海,具足功德海。

fï zǐ zhù yú cǐ xÿ zhÿ zhū chà shù shì shù zhîngshýng shù fï míng shù yì rán

佛子住于此,悉知诸刹数,世数众 生数,佛名数亦然。

fï zǐ zhù yú cǐ yÿ niàn xÿ nãngliǎo yí qiâ sün shì zhōng guï tǔ zhÿ chãnghuài

佛子住于此,一念悉能了,一切三世中,国土之成坏。

fï zǐ zhù yú cǐ pǔ zhÿ fï hân yuàn pú sà suǒ xiū xíng zhîngshýng gýn xìng yù

佛子住于此,普知佛行愿,菩萨所修行,众 生根性欲。

fï zǐ zhù yú cǐ jiàn yÿ wýi chãnzhōng wú liàng chà dào chǎng zhîngshýng jí zhū jiã

佛子住于此,见一微尘中,无量刹道场,众 生及诸劫。

rú yÿ wýi chãn nâi yí qiâ chãn yì rán zhǒngzhǒngxián jù zú chù chù jiý wú ài

如一微尘内,一切尘亦然,种 种咸具足,处处皆无碍。

fï zǐ zhù yú cǐ pǔ guün yí qiâ fǎ zhîngshýng chà jí shì wú qǐ wú suǒ yǒu

佛子住于此,普观一切法,众 生刹及世,无起无所有。

guün chá zhîngshýngdþng fǎ dþng rú lái dþng shü dþng zhū yuàndþng sün shì xÿ píngdþng

观察众 生等,法等如来等,刹等诸愿等,三世悉平等。

fï zǐ zhù yú cǐ jiào huà zhū qún shýng gōngyǎng zhū rú lái sÿ wãi zhū fǎ xìng

佛子住于此,教化诸群生,供养诸如来,思惟诸法性。

wú liàngqiün wàn jiã suǒ xiū yuàn zhì hân guǎng dà bù kþ liáng chýngyáng mî nãng jìn

无量千万劫,所修愿智行,广大不可量,称扬莫能尽。

bǐ zhū dà yǒngmþng suǒ xíng wú zhàng ài ün zhù yú cǐ zhōng wǒ hã zhǎngjìng lǐ

彼诸大勇猛,所行无障碍,安住于此中,我合掌敬礼。

zhū fï zhÿ zhǎng zǐ shâng dã cí shì zūn wǒ jÿn gōngjìng lǐ yuànchuí gù niàn wǒ

诸佛之长子,圣德慈氏尊,我今恭敬礼,愿垂顾念我。

þr shí shàn cái tïng zǐ yǐ rú shì dþng yí qiâ pú sà wú liàngchýngyáng zàn tàn fǎ ãr zàn pí lú zhý nà

尔时,善财童子,以如是等一切菩萨无量 称扬赞叹法,而赞毗卢遮那

zhuüng yán zàng dà lïu gã zhōng zhū pú sà yǐ qǔ gōng hã zhǎng gōngjìngdǐng lǐ yÿ xÿn yuànjiàn mí lâ pú sà

庄 严藏大楼阁中诸菩萨已,曲躬合掌,恭敬顶礼,一心愿见弥勒菩萨,

qÿn jìn gîngyǎng nǎi jiàn mí lâ pú sà mï hý sà cïng biã chù lái wú liàngtiün lïng yâ chü qián tà pï

亲近供养。乃见弥勒菩萨摩诃萨从别处来,无量天、龙、夜叉、乾闼婆、

ü xiū luï jiü lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã wáng shì fàn hù shì jí bþn shýng chù wú liàngjuàn shǔ

阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽王,释梵护世,及本生处无量眷属、

pï luï mãn zhîng jí yú wú shù bǎi qiünzhîngshýng qián hîu wãi rǎo ãr gîng lái xiàngzhuüng yán zàng dà lïu guün suǒ shàn

婆罗门众,及余无数百千众 生,前后围绕而共来向 庄 严藏大楼观所。善

cái jiàn yǐ huün xǐ yǒng yuâ wǔ tǐ tïu dì

财见已,欢喜踊跃,五体投地。

shí mí lâ pú sà guün chá shàn cái zhǐ shì dà zhîng tàn qí gōng dã ãr shuōsîng yuý

时,弥勒菩萨观察善财,指示大众,叹其功德,而说颂曰:

rǔ dþng guün shàn cái zhì huì xÿn qÿng jìng wãi qiú pú tí hân ãr lái zhì wǒ suǒ

汝等观善财,智慧心清净,为求菩提行,而来至我所。

shàn lái yuán mǎn cí shàn lái qÿng jìng býi shàn lái jì miâ yǎn xiū xíng wú xiâ juàn

善来圆满慈,善来清净悲,善来寂灭眼,修行无懈倦。

shàn lái qÿngjìng yì shàn lái guǎng dà xÿn shàn lái bù tuì gýn xiū xíng wú xiâ juàn

善来清净意,善来广大心,善来不退根,修行无懈倦。

shàn lái bù dîng hân cháng qiú shàn zhÿ shí liǎo dá yí qiâ fǎ tiáo fú zhū qún shýng

善来不动行,常求善知识,了达一切法,调伏诸群生。

shàn lái xíng miào dào shàn lái zhù gōng dã shàn lái qù fï guǒ wâi cãng yǒu pí juàn

善来行妙道,善来住功德,善来趣佛果,未曾有疲倦。

shàn lái dã wãi tǐ shàn lái fǎ suǒ zÿ shàn lái wú biün hân shì jiün nán kþ jiàn

善来德为体,善来法所滋,善来无边行,世间难可见。

shàn lái lí mí huî shì fǎ bù nãng rǎn lì shuüi huǐ yù dþng yí qiâ wú fýn biã

善来离迷惑,世法不能染,利衰毁誉等,一切无分别。

shàn lái shÿ ün lâ tiáo rïu kün shîu huà chǎnkuángchýn màn xÿn yí qiâ xÿ chú miâ

善来施安乐,调柔堪受化,谄诳嗔慢心,一切悉除灭。

shàn lái zhýn fï zǐ pǔ yì yú shí füng zýngzhǎng zhū gōng dã tiáo rïu wú xiâ juàn

善来真佛子,普诣于十方,增长诸功德,调柔无懈倦。

shàn lái sün shì zhì biàn zhÿ yí qiâ fǎ pǔ shýnggōng dã zàng xiū xíng bù pí yàn

善来三世智,遍知一切法,普生功德藏,修行不疲厌。

wãn shū dã yún dþng yí qiâ zhū fï zǐ lìng rǔ zhì wǒ suǒ shì rǔ wú ài chù

文殊德云等,一切诸佛子,令汝至我所,示汝无碍处。

jù xiū pú sà hân pǔ shâ zhū qún shýng rú shì guǎng dà rãn jÿn lái zhì wǒ suǒ

具修菩萨行,普摄诸群生,如是广大人,今来至我所。

wãi qiú zhū rú lái qÿngjìng zhÿ jìng jiâ wân zhū guǎng dà yuàn ãr lái zhì wǒ suǒ

为求诸如来,清净之境界,问诸广大愿,而来至我所。

qù lái xiàn zài fï suǒ chãng zhū hân yâ rǔ yù jiý xiū xuã ãr lái zhì wǒ suǒ

去来现在佛,所成诸行业,汝欲皆修学,而来至我所。

rǔ yú shàn zhÿ shí yù qiú wýi miào fǎ yù shîu pú sà hân ãr lái zhì wǒ suǒ

汝于善知识,欲求微妙法,欲受菩萨行,而来至我所。

rǔ niànshàn zhÿ shí zhū fï suǒ chýng tàn lìng rǔ chãng pú tí ãr lái zhì wǒ suǒ

汝念善知识,诸佛所称叹,令汝成菩提,而来至我所。

rǔ niànshàn zhÿ shí shýng wǒ rú fù mǔ yǎng wǒ rú rǔ mǔ zýng wǒ pú tí fýn

汝念善知识,生我如父母,养我如乳母,增我菩提分。

rú yÿ liáozhîng jí rú tiün sǎ gün lù rú rì shì zhâng dào rú yuâ zhuǎnjìng lún

如医疗众疾,如天洒甘露,如日示正道,如月转净轮。

rú shün bù dîng yáo rú hǎi wú zýngjiǎn rú chuán shÿ jì dù ãr lái zhì wǒ suǒ

如山不动摇,如海无增减,如船师济渡,而来至我所。

rǔ guünshàn zhÿ shí yïu rú dà mþngjiàng yì rú dà shüng zhǔ yîu rú dà dǎo shÿ

汝观善知识,犹如大猛将,亦如大商主,又如大导师。

nãngjiànzhâng fǎ chuáng nãng shì fï gōng dã nãng miâ zhū â dào nãng küi shàn qù mãn

能建正法 幢 ,能示佛功德,能灭诸恶道,能开善趣门。

nãng xiǎn zhū fï shýn nãng shǒu zhū fï zàng nãng chí zhū fï fǎ shì gù yuàn zhün fâng

能显诸佛身,能守诸佛藏,能持诸佛法,是故愿瞻奉。

yù mǎn qÿngjìng zhì yù jù duünzhângshýn yù shýng zūn guì jie ãr lái zhì wǒ suǒ

欲满清净智,欲具端正身,欲生尊贵家,而来至我所。

rǔ dþng guün cǐ rãn qÿn jìn shàn zhÿ shí suí qí suǒ xiū xuã yí qiâ yìng shùn hân

汝等观此人,亲近善知识,随其所修学,一切应顺行。

yǐ xÿ fú yÿn yuán wãn shū lìng fü xÿn suí shùn wú wãi nì xiū xíng bú xiâ juàn

以昔福因缘,文殊令发心,随顺无违逆,修行不懈倦。

fù mǔ yǔ qÿn shǔ gōng diàn jí cái chǎn yí qiâ jiý shþ lí qiün xià qiú zhÿ shí

父母与亲属,宫殿及财产,一切皆舍离,谦下求知识。

jìng zhì rú shì yì yǒng lí shì jiünshýn düngshýng fï guï tǔ shîu zhū shâng guǒ bào

净治如是意,永离世间身,当生佛国土,受诸胜果报。

shàn cái jiànzhîngshýng shýng lǎo bìng sǐ kǔ wãi fü dà býi yì qín xiū wú shàng dào

善财见众 生,生老病死苦,为发大悲意,勤修无上道。

shàn cái jiànzhîngshýng wǔ qù cháng liú zhuǎn wãi qiú jÿn güng zhì pî bǐ zhū kǔ lún

善财见众 生,五趣常流转,为求金刚智,破彼诸苦轮。

shàn cái jiànzhîngshýng xÿn tiánshânhuüng huì wãi chú sün dú cì zhuün qiú lì zhì lí

善财见众 生,心田甚荒秽,为除三毒刺,专求利智犁。

zhîngshýng chǔ chÿ àn mángmíng shÿ zhâng dào shàn cái wãi dǎo shÿ shì qí ün yǐn chù

众 生处痴暗,盲冥失正道,善财为导师,示其安隐处。

rþn kǎi xiâ tuō châng zhì huì wãi lì jiàn nãng yú sün yǒu nâi pî zhū fán nǎo zãi

忍铠解脱乘,智慧为利剑,能于三有内,破诸烦恼贼。

shàn cái fǎ chuán shÿ pǔ jì zhū hán shí lìng guî þr yàn hǎi jí zhì jìng bǎo zhōu

善财法船师,普济诸含识,令过尔焰海,疾至净宝洲。

shàn cái zhâng juã rì zhì guüng dà yuàn lún zhōuxíng fǎ jiâ kōng pǔ zhào qún mí zhái

善财正觉日,智光大愿轮,周行法界空,普照群迷宅。

shàn cái zhâng juã yuâ bái fǎ xÿ yuán mǎn cí dìngqÿngliángguüng dþngzhàozhîngshýng xÿn

善财正觉月,白法悉圆满,慈定清凉 光,等照众 生心。

shàn cái shâng zhì hǎi yÿ yú zhí xÿn zhù pú tí hân jiànshýn chū shýngzhîng fǎ bǎo

善财胜智海,依于直心住,菩提行渐深,出生 众法宝。

shàn cái dà xÿn lïng shýng yú fǎ jiâ kōng xÿng yún zhù gün zã shýngchãng yí qiâ guǒ

善财大心龙,升于法界空,兴云霔甘泽,生 成一切果。

shàn cái rán fǎ dýng xìn zhù cí býi yïu niàn qì gōng dã guüng miâ chú sün dú àn

善财然法灯,信炷慈悲油,念器功德光,灭除三毒暗。

juã xÿn jiü luï luï býi büo cí wãi rîu pú tí fýn zhÿ jiã zhǎng yú rú lái zàng

觉心迦罗逻,悲胞慈为肉,菩提分肢节,长于如来藏。

zýngzhǎng fú dã zàng qÿngjìng zhì huì zàng küi xiǎnfüngbiànzàng chū shýng dà yuànzàng

增长福德藏,清净智慧藏,开显方便藏,出生大愿藏。

rú shì dà zhuüng yán jiù hù zhū qún shýng yí qiâ tiün rãn zhōng nán wãn nán kþ jiàn

如是大 庄 严,救护诸群生,一切天人中,难闻难可见。

rú shì zhì huì shù gýn shýn bù kþ dîng zhîng hân jiànzýngzhǎng pǔ yìn zhū qún shýng

如是智慧树,根深不可动,众行渐增长,普荫诸群生。

yù shýng yí qiâ dã yù wân yí qiâ fǎ yù duàn yÿ qiý yí zhuün qiú shàn zhÿ shí

欲生一切德,欲问一切法,欲断一切疑,专求善知识。

yù pî zhū huî mï yù chú zhū jiàn gîu yù xiâ zhîngshýng fù zhuün qiú shàn zhÿ shí

欲破诸惑魔,欲除诸见垢,欲解众 生缚,专求善知识。

düng miâ zhū â dào düng shì rãn tiün lù lìng xiū gōng dã hân jí rù niâ pán chãng

当灭诸恶道,当示人天路,令修功德行,疾入涅槃城。

düng dù zhū jiàn nàn düng jiã zhū jiàn wǎng düng kū ài yù shuǐ düng shì sün yǒu dào

当度诸见难,当截诸见网,当枯爱欲水,当示三有道。

düng wãi shì yÿ hù düng zuî shì guüngmíng düngchãng sün jiâ shÿ shì qí xiâ tuō chù

当为世依怙,当作世光明,当成三界师,示其解脱处。

yì dünglìng shì jiün pǔ lí zhū xiǎngzhuï pǔ juã fán nǎo shuì pǔ chū ài yù ní

亦当令世间,普离诸想著,普觉烦恼睡,普出爱欲泥。

düngliǎozhǒngzhǒng fǎ düngjìngzhǒngzhǒng chà yí qiâ xián jiū jìng qí xÿn dà huün xǐ

当了种 种法,当净种 种刹,一切咸究竟,其心大欢喜。

rǔ hân jí tiáo rïu rǔ xÿn shân qÿng jìng suǒ yù xiū gōng dã yÿ qiý düng yuán mǎn

汝行极调柔,汝心甚清净,所欲修功德,一切当圆满。

bù jiǔ jiàn zhū fï liǎo dá yí qiâ fǎ yán jìngzhîng chà hǎi chãng jiù dà pú tí

不久见诸佛,了达一切法,严净众刹海,成就大菩提。

düng mǎn zhū hân hǎi düng zhÿ zhū fǎ hǎi düng dù zhîngshýng hǎi rú shì xiū zhū hân

当满诸行海,当知诸法海,当度众 生海,如是修诸行。

düng dào gōng dã àn düngshýng zhū shàn pǐn düng yǔ fï zǐ dþng rú shì xÿn juã dìng

当到功德岸,当生诸善品,当与佛子等,如是心决定。

düng duàn yí qiâ huî düng jìng yí qiâ yâ düng fú yí qiâ mï mǎn zú rú shì yuàn

当断一切惑,当净一切业,当伏一切魔,满足如是愿。

düngshýngmiào zhì dào düng küi zhâng fǎ dào bù jiǔ düng shþ lí huî yâ zhū kǔ dào

当生妙智道,当开正法道,不久当舍离,惑业诸苦道。

yí qiâ zhîngshýng lún chãn mí zhū yǒu lún rǔ düngzhuǎn fǎ lún lìng qí duàn kǔ lún

一切众 生轮,沉迷诸有轮,汝当转法轮,令其断苦轮。

rǔ düng chí fï zhǒng rǔ düngjìng fǎ zhǒng rǔ nãng jí sýngzhǒng sün shì xÿ zhōubiàn

汝当持佛种,汝当净法种,汝能集僧种,三世悉周遍。

düngduànzhîng ài wǎng düng liâ zhîngjiànwǎng düng jiù zhîng kǔ wǎng düngchãng cǐ yuànwǎng

当断众爱网,当裂众见网,当救众苦网,当成此愿网。

düng dù zhîngshýng jiâ düngjìng guï tǔ jiâ düng jí zhì huì jiâ düngchãng cǐ xÿn jiâ

当度众 生界,当净国土界,当集智慧界,当成此心界。

dünglìngzhîngshýng xǐ dünglìng pú sà xǐ dünglìng zhū fï xǐ düngchãng cǐ huün xǐ

当令众 生喜,当令菩萨喜,当令诸佛喜,当成此欢喜。

düngjiàn yí qiâ qù düngjiàn yí qiâ chà düngjiàn yí qiâ fǎ düngchãng cǐ fï jiàn

当见一切趣,当见一切刹,当见一切法,当成此佛见。

düngfàng pî àn guüng düngfàng xÿ râ guüng düngfàng miâ â guüng dí chú sün yǒu kǔ

当放破暗光,当放息热光,当放灭恶光,涤除三有苦。

düng küi tiün qù mãn düng küi fï dào mãn düng shì xiâ tuō mãn pǔ shǐ zhîngshýng rù

当开天趣门,当开佛道门,当示解脱门,普使众 生入。

düng shì yú zhâng dào düng juã yú xiã dào rú shì qín xiū xíng chãng jiù pú tí dào

当示于正道,当绝于邪道,如是勤修行,成就菩提道。

düng xiū gōng dã hǎi düng dù sün yǒu hǎi pǔ shǐ qún shýng hǎi chū yú zhîng kǔ hǎi

当修功德海,当度三有海,普使群生海,出于众苦海。

düng yú zhîngshýng hǎi xiao jiã fán nǎo hǎi lìng xiū zhū hân hǎi jí rù dà zhì hǎi

当于众 生海,消竭烦恼海,令修诸行海,疾入大智海。

rǔ düng zýng zhì hǎi rǔ düng xiū xíng hǎi zhū fï dà yuàn hǎi rǔ düng xián mǎn zú

汝当增智海,汝当修行海,诸佛大愿海,汝当咸满足。

rǔ düng rù chà hǎi rǔ düngguünzhîng hǎi rǔ düng yǐ zhì lì pǔ yǐn zhū fǎ hǎi

汝当入刹海,汝当观众海,汝当以智力,普饮诸法海。

düng jìn zhū fï yún düng qǐ gîng yǎng yún düng tÿng miào fǎ yún düng xÿng cǐ yuàn yún

当觐诸佛云,当起供养云,当听妙法云,当兴此愿云。

pǔ yïu sün yǒu shì pǔ huàizhîng huî shì pǔ rù rú lái shì düngxíng rú shì dào

普游三有室,普坏众惑室,普入如来室,当行如是道。

pǔ rù sün mâi mãn pǔ yïu xiâ tuō mãn pǔ zhù shãn tōng mãn zhōu xíng yú fǎ jiâ

普入三昧门,普游解脱门,普住神通门,周行于法界。

pǔ xiànzhîngshýngqián pǔ duì zhū fï qián pì rú rì yuâ guüng düngchãng rú shì lì

普现众 生前,普对诸佛前,譬如日月光,当成如是力。

suǒ xíng wú dîngluàn suǒ xíng wú rǎn zhuï rú niǎoxíng xū kōng düngchãng cǐ miàoyîng

所行无动乱,所行无染著,如鸟行虚空,当成此妙用。

pì rú yÿn tuï wǎng chà wǎng rú shì zhù rǔ düng xÿ wǎng yì rú fýng wú suǒ ài

譬如因陀网,刹网如是住,汝当悉往诣,如风无所碍。

rǔ düng rù fǎ jiâ biànwǎng zhū shì jiâ pǔ jiàn sün shì fï xÿn shýng dà huün xǐ

汝当入法界,遍往诸世界,普见三世佛,心生大欢喜。

rǔ yú zhū fǎ mãn yǐ dã jí düng dã yìngshýng dà xǐ yuâ wú tün yì wú yàn

汝于诸法门,已得及当得,应生大喜跃,无贪亦无厌。

rǔ shì gōng dã qì nãng suí zhū fï jiào nãng xiū pú sà hân dã jiàn cǐ qí tâ

汝是功德器,能随诸佛教,能修菩萨行,得见此奇特。

rú shì zhū fï zǐ yì jiã nán kþ yù kuàngjiàn qí gōng dã suǒ xiū zhū miào dào

如是诸佛子,亿劫难可遇,况见其功德,所修诸妙道。

rǔ shýng yú rãn zhōng dà huî zhū shàn lì dã jiàn wãn shū dþng wú liàng zhū gōng dã

汝生于人中,大获诸善利,得见文殊等,无量诸功德。

yǐ lí zhū â dào yǐ chū zhū nàn chù yǐ chüozhîng kǔ huàn shàn züi wù xiâ dài

已离诸恶道,已出诸难处,已超众苦患,善哉勿懈怠。

yǐ lí fán fū dì yǐ zhù pú sà dì düng mǎn zhì huì dì sù rù rú lái dì

已离凡夫地,已住菩萨地,当满智慧地,速入如来地。

pú sà hân rú hǎi fï zhì tïng xū kōng rǔ yuàn yì fù rán yìngshýng dà xÿn qìng

菩萨行如海,佛智同虚空,汝愿亦复然,应生大欣庆。

zhū gýn bú xiâ juàn zhì yuànhãng juã dìng qÿn jìn shàn zhÿ shí bù jiǔ xÿ chãng mǎn

诸根不懈倦,志愿恒决定,亲近善知识,不久悉成满。

pú sà zhǒngzhǒng hân jiý wãi tiáozhîngshýng pǔ xíng zhū fǎ mãn shân wù shýng yí huî

菩萨种 种行,皆为调众 生,普行诸法门,慎勿生疑惑。

rǔ jù nán sÿ fú jí yǐ zhýn shí xìn shì gù yú jÿn rì dã jiàn zhū fï zǐ

汝具难思福,及以真实信,是故于今日,得见诸佛子。

rǔ jiàn zhū fï zǐ xÿ huî guǎng dà lì yÿ yÿ zhū dà yuàn yí qiâ xián xìn shîu

汝见诸佛子,悉获广大利,一一诸大愿,一切咸信受。

rǔ yú sün yǒu zhōng nãng xiū pú sà hân shì gù zhū fï zǐ shì rǔ xiâ tuō mãn

汝于三有中,能修菩萨行,是故诸佛子,示汝解脱门。

fýi shì fǎ qì rãn yǔ fï zǐ tïng zhù shâ jÿng wú liàng jiã mî zhÿ qí jìng jiâ

非是法器人,与佛子同住,设经无量劫,莫知其境界。

rǔ jiàn zhū pú sà dã wãn rú shì fǎ shì jiünshân nán yǒu yìngshýng dà xǐ qìng

汝见诸菩萨,得闻如是法,世间甚难有,应生大喜庆。

zhū fï hù niàn rǔ pú sà shâ shîu rǔ nãng shùn qí jiào hân shàn züi zhù shîu mìng

诸佛护念汝,菩萨摄受汝,能顺其教行,善哉住寿命。

yǐ shýng pú sà jiü yǐ jù pú sà dã yǐ zhǎng rú lái zhǒng düngshýngguàndǐng wâi

已生菩萨家,已具菩萨德,已长如来种,当升灌顶位。

bù jiǔ rǔ düng dã yǔ zhū fï zǐ dþng jiàn kǔ nǎo zhîngshýng xÿ zhì ün yǐn chù

不久汝当得,与诸佛子等,见苦恼众 生,悉置安隐处。

rú xià rú shì zhǒng bì huî rú shì guǒ wǒ jÿn qìng wâi rǔ rǔ yìng dà xÿn yuâ

如下如是种,必获如是果,我今庆慰汝,汝应大欣悦。

wú liàng zhū pú sà wú liàng jiã hân dào wâi nãngchãng cǐ hân jÿn rǔ jiý huî dã

无量诸菩萨,无量劫行道,未能成此行,今汝皆获得。

xìn lâ jiün jìn lì shàn cái chãng cǐ hân ruî yǒu jìng mù xÿn yì düng rú shì xuã

信乐坚进力,善财成此行,若有敬慕心,亦当如是学。

yí qiâ gōng dã hân jiý cïngyuàn yù shýng shàn cái yǐ liǎo zhÿ cháng lâ qín xiū xí

一切功德行,皆从愿欲生,善财已了知,常乐勤修习。

rú lïng bù mì yún bì düng zhù dà yǔ pú sà qǐ yuàn zhì juã dìng xiū zhū hân

如龙布密云,必当霔大雨,菩萨起愿智,决定修诸行。

ruî yǒu shàn zhÿ shí shì rǔ pǔ xián hân rǔ düng hǎo chãng shì shân wù shýng yí huî

若有善知识,示汝普贤行,汝当好承事,慎勿生疑惑。

rǔ yú wú liàng jiã wãi yù wàng shþ shýn jÿn wãi qiú pú tí cǐ shþ füng wãi shàn

汝于无量劫,为欲妄舍身,今为求菩提,此舍方为善。

rǔ yú wú liàng jiã jù shîushýng sǐ kǔ bù cãng shì zhū fï wâi wãn rú shì hân

汝于无量劫,具受生死苦,不曾事诸佛,未闻如是行。

rǔ jÿn dã rãn shýn zhí fï shàn zhÿ shí tÿng shîu pú tí hân yún hã bù huün xǐ

汝今得人身,值佛善知识,听受菩提行,云何不欢喜?

suÿ yù fï xÿng shì yì zhí shàn zhÿ shí qí xÿn bù qÿng jìng bù wãn rú shì fǎ

虽遇佛兴世,亦值善知识,其心不清净,不闻如是法。

ruî yú shàn zhÿ shi xìn yào xÿn zūn zhîng lí yí bù pí yàn nǎi wãn rú shì fǎ

若于善知识,信乐心尊重,离疑不疲厌,乃闻如是法。

ruî yǒu wãn cǐ fǎãr xÿng shì yuàn xÿndüng zhÿ rú shì rãnyǐ huî guǎng dà lì

若有闻此法,而兴誓愿心,当知如是人,已获广大利。

rú shì xÿn qÿngjìngcháng dã jìn zhū fïyì jìn zhū pú sàjuã dìngchãng pú tí

如是心清净,常得近诸佛,亦近诸菩萨,决定成菩提。

ruî rù cǐ fǎ mãnzã jù zhū gōng dãyǒng lí zhîng â qùbù shîu yí qiâ kǔ

若入此法门,则具诸功德,永离众恶趣,不受一切苦。

bù jiǔ shþ cǐ shýnwǎngshýng fï guï tǔchángjiàn shí füng fïjí yǐ zhū pú sà

不久舍此身,往生佛国土,常见十方佛,及以诸菩萨。

wǎng yÿn jÿn jìng xiâjí shì shàn yǒu lìzýngzhǎng zhū gōng dãrú shuǐshýnglián huü

往因今净解,及事善友力,增长诸功德,如水生莲华。

yào shì shàn zhÿ shiqín gîng yí qiâ fïzhuün xÿn tÿng wãn fǎchángxíng wù xiâ juàn

乐事善知识,勤供一切佛,专心听闻法,常行勿懈倦。

rǔ shì zhýn fǎ qìdüng jù yí qiâ fǎdüng xiū yÿ qiý dàodüng mǎn yí qiâ yuàn

汝是真法器,当具一切法,当修一切道,当满一切愿。

rǔ yǐ xìn xiâ xÿnãr lái lǐ jìng wǒbù jiǔ düng pǔ rùyí qiâ zhū fï huì

汝以信解心,而来礼敬我,不久当普入,一切诸佛会。

shàn züi zhýn fï zǐgōng jìng yí qiâ fïbù jiǔ jù zhū hândào fï gōng dã àn

善哉真佛子,恭敬一切佛,不久具诸行,到佛功德岸。

rǔ düng wǎng dà zhìwãn shū shÿ lì suǒbǐ düng lìng rǔ dãpǔ xián shýn miào hân

汝当往大智,文殊师利所,彼当令汝得,普贤深妙行。

þr shímí lâ pú sà mï hý sà zài zhîng huì qián chýng zàn shàn cái dà gōng dã zàng shàn cái wãn yǐhuün

尔时,弥勒菩萨摩诃萨在众会前,称赞善财大功德藏。善财闻已,欢

xǐ yǒng yuâshýn máo jiý shùbýi qì gþng yýqǐ lì hã zhǎng gōngjìngzhünyǎngrào wú liàng züyǐwãn shū

喜踊跃,身毛皆竖,悲泣哽噎。起立合掌,恭敬瞻仰,绕无量匝,以文殊

shÿ lì xÿn niàn lì gù zhîng huü yÿng luî zhǒngzhǒngmiào bǎo bù juã hū rán zì yíng qí shǒu shàn cái huün xǐ jí

师利心念力故,众华、璎珞、种 种妙宝不觉忽然自盈其手,善财欢喜,即

yǐ fâng sàn mí lâ pú sà mï hý sà shàng

以奉散弥勒菩萨摩诃萨上。

shí mí lâ pú sà mï shàn cái dǐng wãi shuōsîng yán

时,弥勒菩萨摩善财顶,为说颂言:

shàn züi shàn züi zhýn fï zǐ pǔ câ zhū gýn wú xiâ juàn

善哉善哉真佛子!普策诸根无懈倦,

bù jiǔ düng jù zhū gōng dã yïu rú wãn shū jí yǔ wǒ

不久当具诸功德,犹如文殊及与我。

shí shàn cái tïng zǐ yǐ sîng dá yuý

时,善财童子以颂答曰:

wǒ niànshàn zhÿ shi yì jiã nàn zhí yù jÿn dã xián qÿn jìn ãr lái yì zūn suǒ

我念善知识,亿劫难值遇,今得咸亲近,而来诣尊所。

wǒ yǐ wãn shū gù jiàn zhū nán jiàn zhþ bǐ dà gōng dã zūn yuàn sù hái zhün jìn

我以文殊故,见诸难见者,彼大功德尊,愿速还瞻觐。