大悲咒原文网
大悲咒原文网
华严经全文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》76

导读:尔时,善财童子一心欲诣摩耶夫人所,即时获得观佛境界智。作如是念:是善知识远离世间,住无所住,超过六处,离一切着。知无碍道...

《大方广佛华严经注音》76

ěr shí shàn cái tïng zǐ yì xīn yù yì mï yē fū rãn suǒ jí shí huî dã guān fï jìng jiâ zhì zuî rú shì

尔时,善财童子一心欲诣摩耶夫人所,即时获得观佛境界智。作如是

niàn shì shàn zhī shí yuǎn lí shì jiān zhù wú suǒ zhù chāo guî liù chù lí yí qiâ zhuï zhī wú ài dào jù

念:是善知识远离世间,住无所住,超过六处,离一切着。知无碍道,具

jìng fǎ shēn yǐ rú huàn yâ ãr xiàn huà shēn yǐ rú huàn zhì ãr guān shì jiān yǐ rú huànyuàn ãr chí fï shēn suí

净法身,以如幻业而现化身,以如幻智而观世间,以如幻愿而持佛身;随

yì shēngshēn wú shēng miâ shēn wú lái qù shēn fēi xū shí shēn bù biànhuàishēn wú qǐ jìn shēn suǒ yǒu zhū

意生身、无生灭身、无来去身、非虚实身、不变坏身、无起尽身、所有诸

xiàng jiē yī xiàngshēn lí âr biānshēn wú yī chù shēn wú qiïng jìn shēn lí zhū fēn biã rú yǐngxiànshēn zhī rú mâng

相皆一相身、离二边身、无依处身无穷尽身、离诸分别如影现身、知如梦

shēn liǎo rú xiàngshēn rú jìng rì shēn pǔ yú shí fāng ãr huà xiànshēn zhù yú sān shì wú biàn yì shēn fēi shēn

身、了如像身、如净日身、普于十方而化现身、住于三世无变异身、非身

xīn shēn yïu rú xū kōng suǒ xíng wú ài chāo zhū shì yǎn wãi shì pǔ xiánjìng mù suǒ jiàn rú shì zhī rãn

心身,犹如虚空,所行无碍,超诸世眼,唯是普贤净目所见。如是之人,

wǒ jīn yún hã ãr dã qīn jìn chãng shì gîngyǎng yǔ qí tïng zhù guān qí zhuàng mào tīng qí yīn shēng sī qí

我今云何而得亲近承事供养?与其同住?观其 状 貌?听其音声?思其

yǔ yán shîu qí jiào huì zuî shì niàn yǐ yǒu zhǔ chãngshãn míng yuē bǎo yǎn juàn shǔ wãi rào yú xū kōng

语言?受其教诲?作是念已,有主城神,名曰:宝眼,眷属围绕,于虚空

zhōng ãr xiàn qí shēn zhǒngzhǒngmiào wù yǐ wãi yán shì shǒu chí wú liàngzhîng sâ bǎo huā yǐ sàn shàn cái zuî rú shì

中而现其身,种 种妙物以为严饰,手持无量 众色宝华以散善财。作如是

yán shàn nán zǐ yìngshǒu hù xīn chãng wâi bù tān yí qiâ shēng sǐ jìng jiâ yìngzhuāng yán xīn chãng wâi

言:善男子!应守护心城,谓:不贪一切生死境界;应 庄 严心城,谓:

zhuān yì qù qiú rú lái shí lì yìngjìng zhì xīn chãng wâi bì jìngduàn chú qiān jí chǎnkuáng yìngqīngliáng xīn chãng

专意趣求如来十力;应净治心城,谓:毕竟断除悭嫉谄诳;应清凉心城,

wâi sī wãi yī qiē zhū fǎ shí xìng yìngzēngzhǎng xīn chãng wâi chãng bàn yí qiâ zhù dào zhī fǎ yìng yán shì xīn

谓:思惟一切诸法实性;应增长心城,谓:成办一切助道之法;应严饰心

chãng wâi zào lì zhū chán xiâ tuō gōngdiàn yìngzhào yào xīn chãng wâi pǔ rù yí qiâ zhū fï dào chǎng tīngshîu

城,谓:造立诸禅解脱宫殿;应照耀心城,谓:普入一切诸佛道场,听受

bō rě bō luï mì fǎ yìngzēng yì xīn chãng wâi pǔ shâ yí qiâ fï fāngbiàn dào yìngjiān gù xīn chãng wâi

般若波罗蜜法;应增益心城,谓:普摄一切佛方便道;应坚固心城,谓:

hãng qín xiū xí pǔ xián hân yuàn yìngfáng hù xīn chãng wâi chángzhuān yù hàn â yǒu mï jūn yìng kuî châ xīn chãng

恒勤修习普贤行愿;应防护心城,谓:常 专御捍恶友、魔军;应廓彻心城,

wâi kāi yǐn yí qiâ fï zhì guāngmíng yìngshàn bǔ xīn chãng wâi tīngshîu yí qiâ fï suǒ shuō fǎ yìng fú zhù xīn

谓:开引一切佛智光明;应善补心城,谓:听受一切佛所说法;应扶助心

chãng wâi shēn xìn yí qiâ fï gōng dã hǎi yìngguǎng dà xīn chãng wâi dà cí pǔ jí yí qiâ shì jiān yìngshàn

城,谓:深信一切佛功德海;应广大心城,谓:大慈普及一切世间;应善

fù xīn chãng wâi jí zhîngshàn fǎ yǐ fù qí shàng yìngkuānguǎng xīn chãng wâi dà bēi āi mǐn yí qiâ zhîngshēng

覆心城,谓:集众善法以覆其上;应宽广心城,谓:大悲哀愍一切众 生;

yìng kāi xīn chãng mãn wâi xī shě suǒ yǒu suí yìng gěi shī yìng mì hù xīn chãng wâi fáng zhū â yù bù

应开心城门,谓:悉舍所有,随应给施;应密护心城,谓:防诸恶欲,不

lìng dã rù yìng yán sù xīn chãng wâi zhú zhū â fǎ bù lìng qí zhù yìng juã dìng xīn chãng wâi jí yí

令得入;应严肃心城,谓:逐诸恶法,不令其住;应决定心城,谓:集一

qiâ zhì zhù dào zhī fǎ hãng wú tuì zhuǎn yìng ān lì xīn chãng wâi zhângniàn sān shì yí qiâ rú lái suǒ yǒu jìng jiâ

切智,助道之法恒无退转;应安立心城,谓:正念三世一切如来所有境界;

yìngyíng châ xīn chãng wâi míng dá yí qiâ fï zhâng fǎ lún xiū duō luï zhōng suǒ yǒu fǎ mãn zhǒngzhǒngyuán qǐ yìng

应莹彻心城,谓:明达一切佛正法轮修多罗中所有法门、种 种缘起;应

bù fēn xīn chãng wâi pǔ xiǎo shì yí qiâ zhîngshēng jiē lìng dã jiàn sà pï rě dào yìng zhù chí xīn chãng wâi

部分心城,谓:普晓示一切众 生,皆令得见萨婆若道;应住持心城,谓:

fā yí qiâ sān shì rú lái zhū dà yuàn hǎi yìng fù shí xīn chãng wâi jí yí qiâ zhōubiàn fǎ jiâ dà fú dã jù

发一切三世如来诸大愿海;应富实心城,谓:集一切周遍法界大福德聚;

yìnglìng xīn chãngmíngliǎo wâi pǔ zhī zhîngshēng gēn yù děng fǎ yìnglìng xīn chãng zì zài wâi pǔ shâ yí qiâ

应令心城明了,谓:普知众 生根欲等法;应令心城自在,谓:普摄一切

shí fāng fǎ jiâ yìnglìng xīn chãngqīngjìng wâi zhângniàn yíqiâ zhū fï rú lái yìng zhī xīn chãng zì xìng wâi

十方法界;应令心城清净,谓:正念一切诸佛如来;应知心城自性,谓:

zhī yí qiâ fǎ jiē wú yǒu xìng yìng zhī xīn chãng rú huàn wâi yǐ yí qiâ zhì liǎo zhū fǎ xìng fï zǐ pú sà

知一切法皆无有性;应知心城如幻,谓:以一切智了诸法性。佛子!菩萨

mï hē sà ruî nãng rú shì jìng xiū xīn chãng zã nãng jī jí yí qiâ shàn fǎ hã yǐ gù juān chú yí qiâ zhū zhàng nán

摩诃萨若能如是净修心城,则能积集一切善法。何以故?蠲除一切诸障难

gù suǒ wâi jiàn fï zhàng wãn fǎ zhàng gîngyǎng rú lái zhàng shâ zhū zhîngshēngzhàng jìng fï guï tǔ zhàng

故,所谓:见佛障、闻法障、供养如来障、摄诸众 生 障、净佛国土障。

shàn nán zǐ pú sà mï hē sà yǐ lí rú shì zhū zhàng nán gù ruî fā xī qiú shàn zhī shí xīn bú yînggōng lì zã

善男子!菩萨摩诃萨以离如是诸障难故,若发希求善知识心,不用功力则

biàn dã jiàn nǎi zhì jiū jìng bì dāngchãng fï

便得见,乃至究竟必当成佛。

ěr shí yǒu shēnzhîngshãnmíng lián huā fǎ dã jí miào huā guāngmíng wú liàng zhū shãnqián hîu wãi rào cïng dào

尔时,有身众神名:莲华法德,及妙华光明无量诸神前后围绕,从道

chǎng chū zhù xū kōngzhōng yú shàn cái qián yǐ miào yīn shēng zhîngzhîngchēng tàn mï yē fū rãn cïng qí ěr dāng

场出,住虚空中,于善财前,以妙音声,种 种 称叹摩耶夫人,从其耳珰

fàng wú liàng sâ xiàngguāngmíngwǎng pǔ zhào wú biān zhū fï shì jiâ lìngshàn cái jiàn shí fāng guï tǔ yí qiâ zhū fï qí

放无量色相 光明网,普照无边诸佛世界,令善财见十方国土一切诸佛。其

guāngmíngwǎng yîu rào shì jiān jīng yī zā yǐ rán hîu huán lái rù shàn cái dǐng nǎi zhì biàn rù shēn zhū máo kǒng

光明网右绕世间,经一匝已,然后还来,入善财顶,乃至遍入身诸毛孔。

shàn cái jí dã jìngguāngmíng yǎn yǒng lí yí qiâ yú chī àn gù dã lí yì yǎn nãngliǎo yí qiâ zhîngshēngxìng gù

善财即得净光明眼,永离一切愚痴暗故;得离翳眼,能了一切众 生性故;

dã lí gîu yǎn nãngguān yí qiâ fǎ xìng mãn gù dã jìng huì yǎn nãngguān yí qiâ fï guï xìng gù dã pí lú zhē

得离垢眼,能观一切法性门故;得净慧眼,能观一切佛国性故;得毗卢遮

nà yǎn jiàn fï fǎ shēn gù dã pǔ guāngmíng yǎn jiàn fï píngděng bù sī yì shēn gù dã wú ài guāng yǎn guān

那眼,见佛法身故;得普光明眼,见佛平等不思议身故;得无碍光眼,观

chá yí qiâ chà hǎi chãnghuài gù dã pǔ zhào yǎn jiàn shí fāng fï qǐ dà fāngbiànzhuǎnzhâng fǎ lún gù dã pǔ jìng jiâ

察一切刹海成坏故;得普照眼,见十方佛起大方便转 正法轮故;得普境界

yǎn jiàn wú liàng fï yǐ zì zài lì tiáo fú zhîngshēng gù dã pǔ jiàn yǎn dǔ yí qiâ chà zhū fï chū xīng gù

眼,见无量佛以自在力调伏众 生故;得普见眼,睹一切刹诸佛出兴故。

shí yǒu shǒu hù pú sà fǎ táng luï chà guǐ wáng míng yuē shàn yǎn yǔ qí juàn shǔ wàn luï chà jù yú xū

时有守护菩萨法堂罗刹鬼王,名曰:善眼,与其眷属万罗刹俱,于虚

kōngzhōng yǐ zhîngmiào huā sàn shàn cái shàng zuî rú shì yán shàn nán zǐ pú sà chãng jiù shí fǎ zã dã qīn

空中,以众妙华散善财上。作如是言:善男子!菩萨成就十法,则得亲

jìn zhū shàn zhī shí hã děng wãi shí suǒ wâi qí xīn qīngjìng lí zhū chǎnkuáng dà bēi píngděng pǔ shâ zhîngshēng

近诸善知识。何等为十?所谓:其心清净离诸谄诳,大悲平等普摄众 生,

zhī zhū zhîngshēng wú yǒu zhēn shí qù yí qiâ zhì xīn bù tuì zhuǎn yǐ xìn xiâ lì pǔ rù yí qiâ zhū fï dào chǎng

知诸众 生无有真实,趣一切智,心不退转,以信解力普入一切诸佛道场,

dã jìng huì yǎn liǎo zhū fǎ xìng dà cí píngděng pǔ fù zhîngshēng yǐ zhì guāngmíng kuî zhū wàngjìng yǐ gān lù yǔ dí

得净慧眼了诸法性,大慈平等普覆众 生,以智光明廓诸妄境,以甘露雨涤

shēng sǐ râ yǐ guǎng dà yǎn châ jiàn zhū fǎ xīn cháng suí shùn zhū shàn zhī shí shì wãi shí

生死热,以广大眼彻鉴诸法,心常随顺诸善知识,是为十。

fù cì fï zǐ pú sà chãng jiù shí zhǒng sān mâi mãn zã chángxiànjiàn zhū shàn zhī shí hã děng wãi shí

复次,佛子!菩萨成就十种三昧门,则常现见诸善知识。何等为十?

suǒ wâi fǎ kōngqīngjìng lún sān mâi guān chá shí fāng hǎi sān mâi yú yí qiâ jìng jiâ bù shě lí bù quē jiǎn sān mâi

所谓:法空清净轮三昧、观察十方海三昧、于一切境界不舍离不缺减三昧、

pǔ jiàn yí qiâ fï chū xīng sān mâi jí yí qiâ gōng dã zàng sān mâi xīn hãng bù shě shàn zhī shí sān mâi chángjiàn yí

普见一切佛出兴三昧、集一切功德藏三昧、心恒不舍善知识三昧、常见一

qiâ shàn zhī shí shēng zhū fï gōng dã sān mâi cháng bù lí yí qiâ shàn zhī shí sān mâi chánggîngyǎng yí qiâ shàn zhī shí sān

切善知识生诸佛功德三昧、常不离一切善知识三昧、常供养一切善知识三

mâi cháng yú yí qiâ shàn zhī shí suǒ wú guî shī sān mâi fï zǐ pú sà chãng jiù cǐ shí sān mâi mãn cháng dã qīn

昧、常于一切善知识所无过失三昧。佛子!菩萨成就此十三昧门,常得亲

jìn zhū shàn zhī shí yîu dã shàn zhī shí zhuǎn yí qiâ fï fǎ lún sān mâi dã cǐ sān mâi yǐ xī zhī zhū fï tǐ

近诸善知识,又得善知识,转一切佛法轮三昧;得此三昧已,悉知诸佛体

xìngpíngděng chù chù zhí yù zhū shàn zhī shí

性平等,处处值遇诸善知识。

shuō shì yǔ shí shàn cái tïng zǐ yǎng shì kōngzhōng ãr dá zhī yán shàn zāi shàn zāi rǔ wãi āi mǐn shâ shîu

说是语时,善财童子仰视空中而答之言:善哉!善哉!汝为哀愍摄受

wǒ gù fāngbiànjiào wǒ jiànshàn zhī shí yuàn wãi wǒ shuō yún hã wǎng yì shàn zhī shí suǒ yú hã fāng chù chãng

我故,方便教我,见善知识。愿为我说:云何往诣善知识所?于何方处城

yì jù luî qiú shàn zhī shí

邑聚落求善知识?

luï chà dā yán shàn nán zǐ rǔ yìng pǔ lǐ shí fāng qiú shàn zhī shí zhângniàn sī wãi yī qiē jìng jiâ

罗刹答言:善男子!汝应普礼十方,求善知识;正念思惟一切境界,

qiú shàn zhī shí yǒngměng zì zài biàn you shí fāng qiú shàn zhī shí guānshēnguān xīn rú mâng rú yǐng qiú

求善知识;勇猛自在,遍游十方,求善知识;观身观心,如梦、如影,求

shàn zhī shí

善知识。

ěr shí shàn cái shîuxíng qí jiào jí shí dǔ jiàn dà bǎo lián huā cïng dì yǒng chū jīn gāng wãi hãng miào bǎo

尔时,善财受行其教,即时睹见大宝莲华从地涌出,金刚为茎,妙宝

wãi zàng mï ní wãi yâ guāngmíng bǎo wáng yǐ wãi qí tái zhîng bǎo sâ xiāng yǐ wãi qí xū wú shù bǎo wǎng mí fù

为藏,摩尼为叶,光明宝王以为其台,众宝色香以为其须,无数宝网弥覆

qí shàng yú qí tái shàng yǒu yī lïu guān míng pǔ nà shí fāng fǎ jiâ zàng qí miào yán shì jīn gāng wãi dì

其上。于其台上,有一楼观,名:普纳十方法界藏,奇妙严饰,金刚为地,

qiān zhù háng liâ yí qiâ jiē yǐ mï ní bǎo chãng yán fú tán jīn yǐ wãi qí bì zhîng bǎo yīng luî sì miànchuí xià

千柱行列,一切皆以摩尼宝成,阎浮檀金以为其壁,众宝璎珞四面垂下,

jiē bì lán shǔnzhōu zā zhuāng yán qí lïu guānzhōng yǒu rú yì bǎo lián huá zhī zuî zhîngzhîngzhîng bǎo yǐ wãi yán

阶陛、栏楯周匝 庄 严。其楼观中,有如意宝莲华之座,种 种 众宝以为严

shì miào bǎo lán shǔn bǎo yī jiàn liâ bǎo zhàng bǎo wǎng yǐ fù qí shàng zhîng bǎo zēng fān zhōu zā chuí xià wēi

饰,妙宝栏楯,宝衣间列,宝帐、宝网以覆其上,众宝缯幡周匝垂下,微

fēng xú dîng guāng liú xiǎng fā bǎo huā chuángzhōng yǔ zhîngmiào huā bǎo líng duï zhōng chū měi yīn shēng bǎo hù yǒu

风徐动,光流响发。宝华 幢 中雨众妙华,宝铃铎中出美音声,宝户牖

jiānchuí zhū yīng luî mï ní shēnzhōng liú chū xiāngshuǐ bǎo xiàng kǒu zhōng chū lián huā wǎng bǎo shī zǐ kǒu tǔ miàoxiāng

间垂诸璎珞,摩尼身中流出香水,宝象口中出莲华网,宝师子口吐妙香

yún fàn xíng bǎo lún chū suí yuâ yīn jīn gāng bǎo líng chū zhū pú sà dà yuàn zhī yīn bǎo yuâ chuángzhōng chū fï huà xíng

云,梵形宝轮出随乐音,金刚宝铃出诸菩萨大愿之音,宝月 幢 中出佛化形,

jìngzàng bǎo wángxiàn sān shì fï shîushēng cì dì rì zàng mï ní fàng dà guāngmíngbiànzhào shí fāng yí qiâ fï chà mï ní

净藏宝王现三世佛受生次第,日藏摩尼放大光明遍照十方一切佛刹,摩尼

bǎo wángfàng yí qiâ fï yuán mǎn guāngmíng pí lú zhē nà mï ní bǎo wángxīnggîngyǎng yún gîngyǎng yí qiâ zhū fï rú lái

宝王放一切佛圆满光明,毗卢遮那摩尼宝王兴供养云,供养一切诸佛如来;

rú yì zhū wáng niànniàn shì xiàn pǔ xiánshãnbiàn chōng mǎn fǎ jiâ xū mí bǎo wáng chū tiāngōngdiàntiān zhū cǎi nǚ

如意珠王,念念示现普贤神变,充满法界;须弥宝王出天宫殿天诸采女,

zhǒngzhǒngmiào yīn gē zàn rú lái bù kě sī yì wēi miàogōng dã

种 种妙音,歌赞如来不可思议微妙功德。

ěr shí shàn cái jiàn rú shì zuî fù yǒu wú liàngzhîng zuî wãi rào mï yē fū rãn zài bǐ zuî shàng yú yí

尔时,善财见如是座,复有无量 众座围绕,摩耶夫人在彼座上,于一

qiâ zhîngshēngqián xiànjìng sâ shēn suǒ wâi chāo sān jiâ sâ shēn yǐ chū yí qiâ zhū yǒu qù gù suí xīn lâ sâ

切众 生前,现净色身。所谓:超三界色身,已出一切诸有趣故;随心乐色

shēn yú yí qiâ shì jiān wú suǒ zhuï gù pǔ zhōubiàn sâ shēn děng yú yí qiâ zhîngshēng shù gù wú děng bǐ sâ shēn

身,于一切世间无所著故;普周遍色身,等于一切众 生数故;无等比色身,

lìng yí qiâ zhîngshēng miâ dǎo jiàn gù wú liàngzhǒng sâ shēn suí zhîngshēng xīn zhǒngzhǒngxiàn gù wú biānxiàng sâ shēn

令一切众 生灭倒见故;无量 种色身,随众 生心种 种现故;无边相色身,

pǔ xiànzhǒngzhǒng zhū xíngxiàng gù pǔ duì xiàn sâ shēn yǐ dà zì zài ãr shì xiàn gù huà yí qiâ sâ shēn suí qí

普现种 种诸形相故;普对现色身,以大自在而示现故;化一切色身,随其

suǒ yìng ãr xiànqián gù hãng shì xiàn sâ shēn jìn zhîngshēng jiâ ãr wú jìn gù wú qù sâ shēn yú yí qiâ qù wú

所应而现前故;恒示现色身,尽众 生界而无尽故;无去色身,于一切趣无

suǒ miâ gù wú lái sâ shēn yú zhū shì jiān wú suǒ chū gù bù shēng sâ shēn wú shēng qǐ gù bù miâ sâ shēn

所灭故;无来色身,于诸世间无所出故;不生色身,无生起故;不灭色身,

lí yǔ yán gù fēi shí sâ shēn dã rú shí gù fēi xū sâ shēn suí shì xiàn gù wú dîng sâ shēn shēng miâ

离语言故;非实色身,得如实故;非虚色身,随世现故;无动色身,生灭

yǒng lí gù bù huài sâ shēn fǎ xìng bù huài gù wú xiàng sâ shēn yán yǔ dào duàn gù yī xiàng sâ shēn wú

永离故;不坏色身,法性不坏故;无相色身,言语道断故;一相色身,无

xiàng wãi xiàng gù rú xiàng sâ shēn suí xīn yìngxiàn gù rú huàn sâ shēn huàn zhì suǒ shēng gù rú yàn sâ shēn

相为相故;如像色身,随心应现故;如幻色身,幻智所生故;如焰色身,

dàn xiǎng suǒ chí gù rú yǐng sâ shēn suí yuànxiànshēng gù rú mâng sâ shēn suí xīn ãr xiàn gù fǎ jiâ sâ shēn

但想所持故;如影色身,随愿现生故;如梦色身,随心而现故;法界色身,

xìngjìng rú kōng gù dà bēi sâ shēn cháng hù zhîngshēng gù wú ài sâ shēn niànniànzhōubiàn fǎ jiâ gù wú biān

性净如空故;大悲色身,常护众 生故;无碍色身,念念周遍法界故;无边

sâ shēn pǔ jìng yí qiâ zhîngshēng gù wú liàng sâ shēn chāo chū yí qiâ yǔ yán gù wú zhù sâ shēn yuàn dù yí

色身,普净一切众 生故;无量色身,超出一切语言故;无住色身,愿度一

qiâ shì jiān gù wú chù sâ shēn hãng huà zhîngshēng bù duàn gù wú shēng sâ shēn huànyuàn suǒ chãng gù wú shâng

切世间故;无处色身,恒化众 生不断故;无生色身,幻愿所成故;无胜

sâ shēn chāo zhū shì jiān gù rú shí sâ shēn dìng xīn suǒ xiàn gù bù shēng sâ shēn suí zhîngshēng yâ ãr chū xiàn

色身,超诸世间故;如实色身,定心所现故;不生色身,随众 生业而出现

gù rú yì zhū sâ shēn pǔ mǎn yí qiâ zhîngshēngyuàn gù wú fēn biã sâ shēn dàn suí zhîngshēng fēn biã qǐ gù

故;如意珠色身,普满一切众 生愿故;无分别色身,但随众 生分别起故;

lí fēn biã sâ shēn yí qiâ zhîngshēng bù nãng zhī gù wú jìn sâ shēn jìn zhū zhîngshēngshēng sǐ jì gù qīngjìng

离分别色身,一切众 生不能知故;无尽色身,尽诸众 生 生死际故;清净

sâ shēn tïng yú rú lái wú fēn biã gù rú shì shēn zhě fēi sâ suǒ yǒu sâ xiàng rú yǐngxiàng gù fēi shîu

色身,同于如来无分别故。如是身者,非色,所有色相如影像故;非受,

shì jiān kǔ shîu jiū jìng miâ gù fēi xiǎng dàn suí zhîngshēngxiǎng suǒ xiàn gù fēi xíng yī rú huàn yâ ãr chãng jiù

世间苦受究竟灭故;非想,但随众 生 想所现故;非行,依如幻业而成就

gù lí shí pú sà yuàn zhì kōng wú xìng gù yí qiâ zhîngshēng yǔ yán duàn gù yǐ dã chãng jiù jì miâ shēn gù

故;离识,菩萨愿智空无性故;一切众 生语言断故,已得成就寂灭身故。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yîu jiàn mï yē fū rãn suí zhū zhîngshēng xīn zhī suǒ lâ xiànchāo guî yí qiâ shì jiān

尔时,善财童子又见摩耶夫人,随诸众 生心之所乐,现超过一切世间

sâ shēn suǒ wâi huî xiànchāo guî tā huà zì zài tiān nǚ shēn nǎi zhì chāo guî sì dà tiānwángtiān nǚ shēn huî xiàn

色身。所谓:或现超过他化自在天女身,乃至超过四大天王天女身,或现

chāo guî lïng nǚ shēn nǎi zhì chāo guî rãn nǚ shēn xiàn rú shì děng wú liàng sâ shēn ráo yì zhîngshēng jí yí qiâ zhì

超过龙女身,乃至超过人女身,现如是等无量色身,饶益众 生。集一切智

zhù dào zhī fǎ xíng yú píngděng tán bō luï mì dà bēi pǔ fù yí qiâ shì jiān chū shēng rú lái wú liànggōng dã

助道之法,行于平等檀波罗蜜,大悲普覆一切世间。出生如来无量功德,

xiū xí zēngzhǎng yí qiâ zhì xīn guān chá sī wãi zhū fǎ shí xìng huî shēn rěn hǎi jù zhîngdìng mãn zhù yú píngděng

修习增长一切智心,观察思惟诸法实性,获深忍海,具众定门,住于平等

sān mâi jìng jiâ dã rú lái dìngyuán mǎn guāngmíng xiāo jiã zhîngshēng fán nǎo jù hǎi xīn chángzhângdìng wâi chángdîngluàn

三昧境界,得如来定圆满光明,消竭众 生烦恼巨海,心常 正定未尝动乱,

hãngzhuǎnqīngjìng bù tuì fǎ lún shànnãngliǎo zhī yí qiâ fï fǎ hãng yǐ zhì huì guān fǎ shí xiàng jiàn zhū rú lái xīn

恒转清净不退法轮,善能了知一切佛法,恒以智慧观法实相,见诸如来心

wú yàn zú zhī sān shì fï chū xīng cì dì jiàn fï sān mâi chángxiàn zài qián liǎo dá rú lái chū xiàn yú shì wú liàng

无厌足,知三世佛出兴次第,见佛三昧常现在前,了达如来出现于世无量

wú shù zhū qīngjìng dào xíng yú zhū fï xū kōngjìng jiâ pǔ shâ zhîngshēng gâ suí qí xīn jiào huà chãng jiù rù

无数诸清净道。行于诸佛虚空境界,普摄众 生,各随其心,教化成就。入

fï wú liàngqīngjìng fǎ shēn chãng jiù dà yuàn jìng zhū fï chà jiū jìngtiáo fú yí qiâ zhîngshēng xīn hãngbiàn rù

佛无量清净法身,成就大愿,净诸佛刹,究竟调伏一切众 生,心恒遍入

zhū fï jìng jiâ chū shēng pú sà zì zài shãn lì yǐ dã fǎ shēnqīngjìng wú rǎn ãr hãng shì xiàn wú liàng sâ shēn

诸佛境界,出生菩萨自在神力,已得法身清净无染,而恒示现无量色身,

cuī yī qiē mï lì chãng dà shàn gēn lì chū shēngzhâng fǎ lì jù zú zhū fï lì dã zhū pú sà zì zài zhī lì

摧一切魔力、成大善根力、出生 正法力、具足诸佛力、得诸菩萨自在之力、

sù jí zēngzhǎng yí qiâ zhì lì dã fï zhì guāng pǔ zhào yí qiâ xī zhī wú liàngzhîngshēng xīn hǎi gēn xìng yù

速疾增长一切智力。得佛智光,普照一切,悉知无量 众 生心海,根性欲

9

jiě zhǒngzhǒng chā biã qí shēn pǔ biàn shí fāng chà hǎi xī zhī zhū chà chãnghuài zhī xiāng yǐ guǎng dà yǎn jiàn shí fāng

解种 种差别。其身普遍十方刹海,悉知诸刹成坏之相,以广大眼见十方

hǎi yǐ zhōubiàn zhì zhī sān shì hǎi shēn pǔ chãng shì yí qiâ fï hǎi xīn hãng nà shîu yí qiâ fǎ hǎi xiū xí yí

海,以周遍智知三世海,身普承事一切佛海,心恒纳受一切法海,修习一

qiâ rú lái gōng dã chū shēng yí qiâ pú sà zhì huì cháng yuâ guān chá yí qiâ pú sà cïng chū fā xīn nǎi zhì chãng jiù

切如来功德,出生一切菩萨智慧,常乐观察一切菩萨从初发心,乃至成就

suǒ xíng zhī dào cháng qín shǒu hù yí qiâ zhîngshēng cháng yuâ chēngyáng zhū fï gōng dã yuàn wãi yí qiâ pú sà zhī mǔ

所行之道,常勤守护一切众 生,常乐称扬诸佛功德,愿为一切菩萨之母。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiàn mï yē fū rãn xiàn rú shì děng yán fú tí wēi chãn shù zhū fāngbiàn mãn jì jiàn shì

尔时,善财童子见摩耶夫人现如是等阎浮提微尘数诸方便门,既见是

yǐ rú mï yē fū rãn suǒ xiànshēn shù shàn cái yì xiàn zuî ěr xǔ shēn yú yí qiâ chù mï yē zhī qián gōngjìng

已,如摩耶夫人所现身数,善财亦现作尔许身,于一切处摩耶之前,恭敬

lǐ bài jí shí zhâng dã wú liàng wú shù zhū sān mâi mãn fēn biã guān chá xiū xíngzhâng rù cïng sān mâi qǐ yîu

礼拜,即时证得无量无数诸三昧门,分别观察,修行证入。从三昧起,右

rào mï yē bìng qí juàn shǔ hã zhǎng ãr lì bï yán dà shâng wãn shū shī lì pú sà jiào wǒ fā ā nîu duō luï

绕摩耶并其眷属,合掌而立,白言:大圣!文殊师利菩萨教我发阿耨多罗

sān miǎo sān pú tí xīn qiú shàn zhī shí qīn jìn gîngyǎng wǒ yú yī yī shàn zhī shí suǒ jiē wǎngchãng shì wú

三藐三菩提心,求善知识,亲近供养。我于一一善知识所,皆往承事,无

kōng guî zhě jiàn lái zhì cǐ yuàn wãi wǒ shuō pú sà yún hã xuã pú sà hân ãr dã chãng jiù

空过者;渐来至此,愿为我说,菩萨云何学菩萨行而得成就?

dā yán fï zǐ wǒ yǐ chãng jiù pú sà dà yuàn zhì huàn xiâ tuō mãn shì gù cháng wãi zhū pú sà mǔ fï

答言:佛子!我已成就菩萨大愿智幻解脱门,是故常为诸菩萨母。佛

zǐ rú wǒ yú cǐ yán fú tí zhōng jiā pí luï chãngjìng fàn wáng jiā yîu xiã ãr shēng xī dá tài zǐ xiàn bù sī yì

子!如我于此阎浮提中迦毗罗城净饭王家,右胁而生悉达太子,现不思议

zì zài shãnbiàn rú shì nǎi zhì jìn cǐ shì jiâ hǎi suǒ yǒu yí qiâ pí lú zhē nà rú lái jiē rù wǒ shēn

自在神变;如是,乃至尽此世界海,所有一切毗卢遮那如来,皆入我身,

shì xiàn dàn shēng zì zài shãnbiàn yîu shàn nán zǐ wǒ yú jìng fàn wánggōng pú sà jiāng yù xià shēng zhī shí jiàn

示现诞生自在神变。又,善男子!我于净饭王宫,菩萨将欲下生之时,见

pú sà shēn yī yī máo kǒngxiánfàngguāngmíng míng yí qiâ rú lái shîushēnggōng dã lún yī yī máo kǒng jiē xiàn

菩萨身,一一毛孔咸放光明,名:一切如来受生功德轮;一一毛孔,皆现

bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù pú sà shîushēngzhuāng yán bǐ zhū guāngmíng jiē xī pǔ zhào yí qiâ shì jiâ

不可说不可说佛刹微尘数菩萨受生 庄 严;彼诸光明,皆悉普照一切世界;

zhào shì jiâ yǐ lái rù wǒ dǐng nǎi zhì yí qiâ zhū máo kǒngzhōng yîu bǐ guāngzhōng pǔ xiàn yí qiâ pú sà míng hào

照世界已,来入我顶,乃至一切诸毛孔中。又彼光 中普现一切菩萨名号、

shîushēngshãnbiàn gōngdiànjuàn shǔ wǔ yù zì yú yîu jiàn chū jiā wǎng yì dào chǎng chãngděngzhâng juã zuî

受生神变、宫殿眷属、五欲自娱,又见出家、往诣道场、成等正觉、坐

shī zǐ zuî pú sà wãi rào zhū wánggîngyǎng wãi zhū dà zhîngzhuǎnzhâng fǎ lún yîu jiàn rú lái wǎng xī xiū xíng pú

师子座、菩萨围绕、诸王供养、为诸大众 转 正法轮。又见如来往昔修行菩

sà dào shí yú zhū fï suǒ gōngjìnggîngyǎng fā pú tí xīn jìng fï guï tǔ niànniàn shì xiàn wú liàng huà shēn

萨道时,于诸佛所恭敬供养,发菩提心,净佛国土,念念示现无量化身,

chōngbiàn shí fāng yī qiē shì jiâ nǎi zhì zuì hîu rù bō niâ pán rú shì děng shì mǐ bù jiē jiàn yîu shàn nán

充遍十方一切世界,乃至最后入般涅槃;如是等事,靡不皆见。又,善男

zǐ bǐ miàoguāngmíng rù wǒ shēn shí wǒ shēnxíngliàng suī bù yú běn rán qí shí yǐ chāo zhū shì jiān suǒ yǐ zhě

子!彼妙光明入我身时,我身形量虽不逾本,然其实已超诸世间。所以者

hã wǒ shēn ěr shí liángtïng xū kōng xī nãngrïngshîu shí fāng pú sà shîushēngzhuāng yán zhū gōngdiàn gù ěr shí

何?我身尔时量同虚空,悉能容受十方菩萨受生 庄 严诸宫殿故。尔时,

pú sà cïng dōu shuàitiānjiāngjiàngshãn shí yǒu shí fï chà wēi chãn shù zhū pú sà jiē yǔ pú sà tïngyuàn tïngxíng

菩萨从兜率天将 降神时,有十佛刹微尘数诸菩萨,皆与菩萨同愿、同行、

tïngshàn gēn tïngzhuāng yán tïng xiâ tuō tïng zhì huì zhū dì zhū lì fǎ shēn sâ shēn nǎi zhì pǔ xián

同善根、同 庄 严、同解脱、同智慧,诸地、诸力、法身、色身、乃至普贤

shãntōng hân yuàn xī jiē tïngděng rú shì pú sà qián hîu wãi rào yîu yǒu bā wàn zhū lïngwángděng yí qiâ shì zhǔ

神通行愿,悉皆同等。如是菩萨前后围绕,又有八万诸龙王等,一切世主

chãng qí gōngdiàn jù lái gîngyǎng pú sà ěr shí yǐ shãntōng lì yǔ zhū pú sà pǔ xiàn yí qiâ dōu shuàitiāngōng

乘其宫殿,俱来供养。菩萨尔时,以神通力,与诸菩萨普现一切兜率天宫;

yī yī gōngzhōng xī xiàn shí fāng yí qiâ shì jiâ yán fú tí nâi shîushēngyǐngxiàng fāngbiànjiào huà wú liàngzhîngshēng

一一宫中,悉现十方一切世界阎浮提内受生影像,方便教化无量 众 生,

lìng zhū pú sà lí zhū xiâ dài wú suǒ zhí zhuï yîu yǐ shãn lì fàng dà guāngmíng pǔ zhào shì jiān pî zhū hēi àn

令诸菩萨离诸懈怠,无所执著。又以神力放大光明,普照世间,破诸黑暗,

miâ zhū kǔ nǎo lìng zhū zhîngshēng jiē shí sù shì suǒ yǒu yâ hân yǒng chū â dào yîu wãi jiù hù yí qiâ zhîngshēng

灭诸苦恼,令诸众 生皆识宿世所有业行,永出恶道。又为救护一切众 生,

pǔ xiàn qí qián zuî zhū shãnbiàn xiàn rú shì děng zhū qí tâ shì yǔ juàn shǔ jù lái rù wǒ shēn bǐ zhū pú

普现其前,作诸神变,现如是等诸奇特事。与眷属俱,来入我身;彼诸菩

sà yú wǒ fù zhōng you xíng zì zài huî yǐ sān qiān dà qiān shì jiâ ãr wãi yī bù huî yǐ bù kě shuō bù kě shuō

萨于我腹中,游行自在。或以三千大千世界而为一步,或以不可说不可说

fï chà wēi chãn shù shì jiâ ãr wãi yī bù yîu niànniànzhōng shí fāng bù kě shuō bù kě shuō yí qiâ shì jiâ zhū rú

佛刹微尘数世界而为一步。又,念念中,十方不可说不可说一切世界诸如

lái suǒ pú sà zhîng huì jí sì tiānwángtiān sān shí sān tiān nǎi zhì sâ jiâ zhū fàn tiānwáng yù jiàn pú sà

来所、菩萨众会、及四天王天、三十三天、乃至色界诸梵天王,欲见菩萨

chǔ tāi shãnbiàn gōngjìnggîngyǎng tīngshîuzhâng fǎ jiē rù wǒ shēn suī wǒ fù zhōng xī nãngrïngshîu rú shì zhîng

处胎神变,恭敬供养,听受正法,皆入我身。虽我腹中,悉能容受如是众

huì ãr shēn bù guǎng dà yì bù pî zhǎi qí zhū pú sà gâ jiàn zì chù zhîng huì dào chǎng qīngjìng yán shì

会,而身不广大,亦不迫窄,其诸菩萨各见自处众会道场,清净严饰。

shàn nán zǐ rú cǐ sì tiān xià yán fú tí zhōng pú sà shîushēng wǒ wãi qí mǔ sān qiān dà qiān shì jiâ

善男子!如此四天下阎浮提中,菩萨受生,我为其母;三千大千世界

bǎi yì sì tiān xià yán fú tí zhōng xī yì rú shì rán wǒ cǐ shēn běn lái wú âr fēi yī chù zhù fēi duō chù

百亿四天下阎浮提中,悉亦如是。然我此身本来无二,非一处住,非多处

zhù hã yǐ gù yǐ xiū pú sà dà yuàn zhì huànzhuāng yán xiâ tuō mãn gù shàn nán zǐ rú jīn shì zūn wǒ wãi

住,何以故?以修菩萨大愿智幻 庄 严解脱门故。善男子!如今世尊,我为

qí mǔ wǎng xī suǒ yǒu wú liàng zhū fï xī yì rú shì ãr wãi qí mǔ shàn nán zǐ wǒ xī cãng zuî lián huā chí

其母,往昔所有无量诸佛,悉亦如是而为其母。善男子!我昔曾作莲华池

shãn shí yǒu pú sà yú lián huā zàng hū rán huà shēng wǒ jí pěng chí zhān shì yǎng yù yí qiâ shì jiān jiē gîng

神,时,有菩萨于莲华藏忽然化生,我即捧持,瞻侍养育,一切世间皆共

hào wǒ wãi pú sà mǔ yîu wǒ xī wãi pú tí chǎngshãn shí yǒu pú sà yú wǒ huáizhōng hū rán huà shēng

号我为:菩萨母。又,我昔为菩提场神,时,有菩萨于我怀中,忽然化生,

shì yì hào wǒ wãi pú sà mǔ shàn nán zǐ yǒu wú liàng zuì hîu shēn pú sà yú cǐ shì jiâ zhîngzhîngfāngbiàn shì

世亦号我为:菩萨母。善男子!有无量最后身菩萨,于此世界种 种方便示

xiànshîushēng wǒ jiē wãi mǔ shàn nán zǐ rú cǐ shì jiâ xián jiã zhī zhōng guî qù shì shí jū liú sūn fï

现受生,我皆为母。善男子!如此世界贤劫之中,过去世时,拘留孙佛、

jū nà hán mïu ní fï jiā shâ fï jí jīn shì zūn shì jiā mïu ní fï xiànshîushēng shí wǒ wãi qí mǔ wâi lái

拘那含牟尼佛、迦叶佛、及今世尊释迦牟尼佛现受生时,我为其母。未来

shì zhōng mí lâ pú sà cïng dōu shuàitiānjiāngjiàngshãn shí fàng dà guāngmíng pǔ zhào fǎ jiâ shì xiàn yí qiâ zhū

世中,弥勒菩萨从兜率天将 降神时,放大光明,普照法界,示现一切诸

pú sà zhîngshîushēngshãnbiàn nǎi yú rãn jiānshēng dà zú jie tiáo fú zhîngshēng wǒ yú bǐ shí yì wãi qí mǔ

菩萨众受生神变,乃于人间生大族家,调伏众 生;我于彼时,亦为其母。

rú shì cì dì yǒu shī zǐ fï fǎ chuáng fï shàn yǎn fï jìng huā fï huā dã fï tí shâ fï fú shā fï

如是次第有师子佛、法 幢 佛、善眼佛、净华佛、华德佛、提舍佛、弗沙佛、

shàn yì fï jīn gāng fï lí gîu fï yuâ guāng fï chí jù fï míngchēng fï jīn gāngshǔn fï qīngjìng yì

善意佛、金刚佛、离垢佛、月光佛、持炬佛、名称佛、金刚楯佛、清净义

fï gàn shēn fï dào bǐ àn fï bǎo yàn shān fï chí míng fï lián huā dã fï míngchēng fï wú liànggōng

佛、绀身佛、到彼岸佛、宝焰山佛、持明佛、莲华德佛、名称佛、无量功

dã fï zuì shângdēng fï zhuāng yán shēn fï shàn wēi yí fï cí dã fï wú zhù fï dà wēi guāng fï

德佛、最胜灯佛、 庄 严身佛、善威仪佛、慈德佛、无住佛、大威光佛、

wú biān yīn fï shângyuàn dí fï lí yí huî fï qīngjìng fï dà guāng fï jìng xīn fï yún dã fï zhuāng

无边音佛、胜怨敌佛、离疑惑佛、清净佛、大光佛、净心佛、云德佛、庄

yán dǐng jì fï shù wáng fï bǎo dāng fï hǎi huì fï miào bǎo fï huā guàn fï mǎn yuàn fï dà zì zài

严顶髻佛、树王佛、宝珰佛、海慧佛、妙宝佛、华冠佛、满愿佛、大自在

fï miào dã wáng fï zuì zūn shâng fï zhān tán yún fï gàn yǎn fï shâng huì fï guān chá huì fï chì shâng

佛、妙德王佛、最尊胜佛、栴檀云佛、绀眼佛、胜慧佛、观察慧佛、炽盛

wáng fï jiān gù huì fï zì zài míng fï shī zǐ wáng fï zì zài fï zuì shângdǐng fï jīn gāng zhì shān fï

王佛、坚固慧佛、自在名佛、师子王佛、自在佛、最胜顶佛、金刚智山佛、

miào dã zàng fï bǎo wǎng yán shēn fï shàn huì fï zì zài tiān fï dà tiānwáng fï wú yī dã fï shàn shī

妙德藏佛、宝网严身佛、善慧佛、自在天佛、大天王佛、无依德佛、善施

fï yàn huì fï shuǐtiān fï dã shàng wâi fï chū shēng wú shànggōng dã fï xiān rãn shì wâi fï suí shì yǔ

佛、焰慧佛、水天佛、得上味佛、出生无上功德佛、仙人侍卫佛、随世语

yán fï gōng dã zì zài chuáng fï guāngchuáng fï guānshēn fï miàoshēn fï xiāng yàn fï jīn gāng bǎo yán fï

言佛、功德自在 幢 佛、光 幢 佛、观身佛、妙身佛、香焰佛、金刚宝严佛、

xǐ yǎn fï lí yù fï gāo dà shēn fï cái tiān fï wú shàngtiān fï shùn jì miâ fï zhì juã fï miâ

喜眼佛、离欲佛、高大身佛、财天佛、无上天佛、顺寂灭佛、智觉佛、灭

tān fï dà yàn wáng fï jì zhū yǒu fï pí shâ qū tiān fï jīn gāngshān fï zhì yàn dã fï ān yǐn fï

贪佛、大焰王佛、寂诸有佛、毗舍佉天佛、金刚山佛、智焰德佛、安隐佛、

shī zǐ chū xiàn fï yuán mǎn qīngjìng fï qīngjìngxián fï dì yī yì fï bǎi guāngmíng fï zuì zēngshàng fï

师子出现佛、圆满清净佛、清净贤佛、第一义佛、百光明佛、最增上佛、

shēn zì zài fï dà dì wáng fï zhuāng yán wáng fï xiâ tuō fï miào yīn fï shū shâng fï zì zài fï wú

深自在佛、大地王佛、庄 严王佛、解脱佛、妙音佛、殊胜佛、自在佛、无

shàng yī wáng fï gōng dã yuâ fï wú ài guāng fï gōng dã jù fï yuâ xiàn fï rì tiān fï chū zhū yǒu fï

上医王佛、功德月佛、无碍光佛、功德聚佛、月现佛、日天佛、出诸有佛、

yǒngměngmíngchēng fï guāngmíng mãn fï suō luï wáng fï zuì shâng fï yào wáng fï bǎo shâng fï jīn gāng huì

勇猛名称佛、光明门佛、娑罗王佛、最胜佛、药王佛、宝胜佛、金刚慧

fï wú nãngshâng fï wú nãngyìng bì fï zhîng huì wáng fï dà míngchēng fï mǐn chí fï wú liàngguāng fï

佛、无能胜佛、无能映蔽佛、众会王佛、大名称佛、敏持佛、无量 光佛、

dà yuànguāng fï fǎ zì zài bù xū fï bù tuì dì fï jìngtiān fï shàntiān fï jiān gù kǔ hân fï yī

大愿光佛、法自在不虚佛、不退地佛、净天佛、善天佛、坚固苦行佛、一

qiē shàn yǒu fï jiě tuō yīn fï you xì wáng fï miâ xiã qǔ fï dǎn bō jìngguāng fï jù zhîng dã fï zuì

切善友佛、解脱音佛、游戏王佛、灭邪曲佛、占卜净光佛、具众德佛、最

shâng yuâ fï zhí míng jù fï shū miàoshēn fï bù kě shuō fï zuì qīngjìng fï yǒu ān zhîngshēng fï wú liàng

胜月佛、执明炬佛、殊妙身佛、不可说佛、最清净佛、友安众 生佛、无量

guāng fï wú wâi yīn fï shuǐtiān dã fï bù dîng huì guāng fï huā shâng fï yuâ yàn fï bù tuì huì fï

光佛、无畏音佛、水天德佛、不动慧光佛、华胜佛、月焰佛、不退慧佛、

lí ài fï wú zhuï huì fï jí gōng dã yùn fï miâ â qù fï pǔ sàn huā fï shī zǐ hǒu fï dì yī

离爱佛、无著慧佛、集功德蕴佛、灭恶趣佛、普散华佛、师子吼佛、第一

yì fï wú ài jiàn fï pî tā jūn fï bù zhuïxiàng fï lí fēn biã hǎi fï duān yán hǎi fï xū mí shān

义佛、无碍见佛、破他军佛、不著相佛、离分别海佛、端严海佛、须弥山

fï wú zhuï zhì fï wú biān zuî fï qīngjìng zhù fï suí shī hân fï zuì shàng shī fï cháng yuâ fï ráo

佛、无著智佛、无边座佛、清净住佛、随师行佛、最上施佛、常月佛、饶

yì wáng fï bù dîng jù fï pǔ shâ shîu fï ráo yì huì fï chí shîu fï wú miâ fï jù zú míngchēng fï

益王佛、不动聚佛、普摄受佛、饶益慧佛、持寿佛、无灭佛、具足名称佛、

dà wēi lì fï zhǒngzhǒng sâ xiàng fï wú xiàng huì fï bù dîngtiān fï miào dã nán sī fï mǎn yuâ fï xiâ

大威力佛、种 种色相佛、无相慧佛、不动天佛、妙德难思佛、满月佛解

tuō yuâ fï wú shàngwáng fï xī yǒu shēn fï fàn gîngyǎng fï bù shùn fï shùnxiān gǔ fï zuì shàng yâ fï

脱月佛、无上王佛、希有身佛、梵供养佛、不瞬佛、顺先古佛、最上业佛、

shùn fǎ zhì fï wú shângtiān fï bù sī yì gōng dã guāng fï suí fǎ hân fï wú liàngxián fï pǔ suí shùn zì

顺法智佛、无胜天佛、不思议功德光佛、随法行佛、无量贤佛、普随顺自

zài fï zuì zūn tiān fï rú shì nǎi zhì lïu zhì rú lái zài xián jiã zhōng yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiâ dāng

在佛、最尊天佛,如是乃至楼至如来,在贤劫中,于此三千大千世界,当

chãng fï zhě xī wãi qí mǔ rú yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiâ rú shì yú cǐ shì jiâ hǎi shí fāng wú liàng zhū shì

成佛者,悉为其母。如于此三千大千世界,如是于此世界海十方无量诸世

jiâ yí qiâ jiã zhōng zhū yǒu xiū xíng pǔ xián hân yuàn wãi huà yí qiâ zhū zhîngshēng zhě wǒ zì jiànshēn xī wãi qí

界一切劫中,诸有修行普贤行愿,为化一切诸众 生者,我自见身,悉为其

母。

ěr shí shàn cái tïng zǐ bái mï yē fū rãn yán dà shâng dã cǐ xiâ tuō jīng jīn jī shí

尔时,善财童子白摩耶夫人言:大圣!得此解脱,经今几时?

dā yán shàn nán zǐ nǎi wǎng gǔ shì guî bù kě sī yì fēi zuì hîu shēn pú sà shãntōng dào yǎn suǒ zhī jiã

答言:善男子!乃往古世,过不可思议非最后身菩萨神通道眼所知劫

shù ěr shí yǒu jiã míng jìngguāng shì jiâ míng xū mí dã suī yǒu zhū shān wǔ qù zá jū rán qí guï

数,尔时,有劫名:净光,世界名:须弥德,虽有诸山五趣杂居,然其国

tǔ zhîng bǎo suǒ chãng qīngjìngzhuāng yán wú zhū huì â yǒu qiān yì sì tiān xià yǒu yī sì tiān xià míng shī

土众宝所成,清净 庄 严,无诸秽恶。有千亿四天下,有一四天下,名师

zǐ chuáng yú zhōng yǒu bā shí yì wángchãng yǒu yī wángchãng míng zì zài chuáng yǒu zhuǎn lún wáng míng dà

子 幢 ,于中有八十亿王城,有一王城,名自在 幢 ,有转轮王,名:大

wēi dã bǐ wángchãng běi yǒu yī dào chǎng míng mǎn yuâ guāngmíng qí dào chǎngshãn míng yuē cí dã

威德,彼王城北,有一道场,名:满月光明,其道场神,名曰:慈德,

shí yǒu pú sà míng lí gîu chuáng zuî yú dào chǎng jiāngchãngzhâng juã yǒu yī â mï míng jīn sâ guāng

时有菩萨,名:离垢 幢 ,坐于道场,将 成 正觉,有一恶魔,名:金色光,

yǔ qí juàn shǔ wú liàngzhîng jù zhì pú sà suǒ bǐ dà wēi dã zhuǎn lún shângwáng yǐ dã pú sà shãntōng zì zài

与其眷属无量 众俱,至菩萨所,彼大威德转轮圣王已得菩萨神通自在,

huà zuî bīngzhîng qí shù bâi duō wãi rào dào chǎng zhū mï huáng bù xī zì bēn sàn gù bǐ pú sà dã chãng

化作兵众,其数倍多,围绕道场,诸魔惶怖,悉自奔散,故彼菩萨得成

ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí shí dào chǎngshãnjiàn shì shì yǐ huān xǐ wú liàng biàn yú bǐ wáng ãr shēng zǐ

阿耨多罗三藐三菩提。时,道场神见是事已,欢喜无量,便于彼王而生子

xiǎng dǐng lǐ fï zú zuî shì yuàn yán cǐ zhuǎn lún wáng zài zài shēng chù nǎi zhì chãng fï yuàn wǒ cháng dã

想,顶礼佛足,作是愿言:此转轮王,在在生处,乃至成佛,愿我常得

yǔ qí wãi mǔ zuî shì yuàn yǐ yú cǐ dào chǎng fù cãnggîngyǎng shí nuï yú tuō fï shàn nán zǐ yú rǔ yì

与其为母。作是愿已,于此道场,复曾供养十那由他佛。善男子!于汝意

yún hã bǐ dào chǎngshãn qǐ yì rãn hū wǒ shēn shì yě zhuǎn lún wáng zhě jīn shì zūn pí lú zhē nà shì wǒ

云何,彼道场神岂异人乎?我身是也。转轮王者,今世尊毗卢遮那是。我

cïng yú bǐ fā yuàn yǐ lái cǐ fï shì zūn yú shí fāng chà yí qiâ zhū qù chù chù shîushēng zhîng zhū shàn gēn

从于彼发愿已来,此佛世尊,于十方刹一切诸趣,处处受生、种诸善根、

xiū pú sà hân jiào huà chãng jiù yí qiâ zhîngshēng nǎi zhì shì xiàn zhù zuì hîu shēn niànniàn pǔ yú yí qiâ shì jiâ

修菩萨行、教化成就一切众 生,乃至示现住最后身,念念普于一切世界,

shì xiàn pú sà shîushēngshãnbiàn cháng wãi wǒ zǐ wǒ cháng wãi mǔ shàn nán zǐ guî qù xiàn zài shí fāng shì jiâ wú

示现菩萨受生神变,常为我子,我常为母。善男子!过去现在十方世界无

liàng zhū fï jiāngchãng fï shí jiē yú qí zhōngfàng dà guāngmíng lái zhào wǒ shēn jí wǒ suǒ zhù gōngdiàn wū zhái

量诸佛将 成佛时,皆于脐中放大光明,来照我身及我所住宫殿、屋宅,

bǐ zuì hîu shēng wǒ xī wãi mǔ shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pú sà dà yuàn zhì huàn xiâ tuō mãn rú zhū pú sà

彼最后生,我悉为母。善男子!我唯知此菩萨大愿智幻解脱门。如诸菩萨

mï hē sà jù dà bēi zàng jiào huà zhîngshēngcháng wú yàn zú yǐ zì zài lì yī yī máo kǒng shì xiàn wú liàng zhū

摩诃萨具大悲藏,教化众 生 常无厌足,以自在力,一一毛孔示现无量诸

fï shãnbiàn wǒ jīn yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ yú cǐ shì jiâ sān shí sān tiān yǒu

佛神变,我今云何能知、能说彼功德行?善男子!于此世界三十三天,有

wáng míng zhângniàn qí wáng yǒu nǚ míng tiān zhǔ guāng rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū

王,名:正念,其王有女名:天主光,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修

pú sà dào

菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ jìngshîu qí jiào tïu miàn zuî lǐ rào wú shù zā liàn mù zhānyǎng quâ xíng ãr tuì

时,善财童子敬受其教,头面作礼,绕无数匝,恋慕瞻仰,却行而退。

suì wǎngtiāngōng jiàn bǐ tiān nǚ lǐ zú wãi rào hã zhǎngqián zhù bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu

遂往天宫,见彼天女,礼足围绕,合掌前住。白言:圣者!我已先发阿耨

duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě

多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者

shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

善能诱诲,愿为我说。

tiān nǚ dā yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng wú ài niànqīngjìngzhuāng yán shàn nán zǐ

天女答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无碍念清净 庄 严。善男子!

wǒ yǐ cǐ xiâ tuō lì yì niàn guî qù yǒu zuì shâng jiã míng qīnglián huā wǒ yú bǐ jiã zhōng gîngyǎnghãng hã

我以此解脱力,忆念过去有最胜劫,名:青莲华,我于彼劫中,供养恒河

shā shù zhū fï rú lái bǐ zhū rú lái cïng chū chū jiā wǒ jiē zhānfâng shǒu hù gîngyǎng zào sēng qiã lán

沙数诸佛如来。彼诸如来,从初出家,我皆瞻奉,守护供养,造僧伽蓝,

yíng bàn shí wù yîu bǐ zhū fï cïng wãi pú sà zhù mǔ tāi shí dàn shēng zhī shí xíng qī bù shí dà shī zǐ

营办什物。又,彼诸佛从为菩萨住母胎时,诞生之时,行七步时,大师子

hǒu shí zhù tïng zǐ wâi zài gōngzhōng shí xiàng pú tí shù chãngzhâng juã shí zhuǎnzhâng fǎ lún xiàn fï shãnbiàn jiào

吼时,住童子位在宫中时,向菩提树成 正觉时,转 正法轮现佛神变、教

huà tiáo fú zhîngshēng zhī shí rú shì yí qiâ zhū suǒ zuî shì cïng chū fā xīn nǎi zhì fǎ jìn wǒ jiē míng yì

化调伏众 生之时,如是一切诸所作事,从初发心,乃至法尽,我皆明忆,

wú yǒu yí yú chángxiàn zài qián niàn chí bù wàng yîu yì guî qù jiã míng shàn dì wǒ yú bǐ gîngyǎng

无有遗余,常现在前,念持不忘。又,忆过去劫,名:善地,我于彼供养

shí hãng hã shā shù zhū fï rú lái yîu guî qù jiã míng wãi miào dã wǒ yú bǐ gîngyǎng yī fï shì jiâ wēi chãn

十恒河沙数诸佛如来;又过去劫,名为:妙德,我于彼供养一佛世界微尘

shù zhū fï rú lái yîu jiã míng wú suǒ dã wǒ yú bǐ gîngyǎng bā shí sì yì bǎi qiān nuï yú tuō zhū fï rú lái

数诸佛如来;又劫名:无所得,我于彼供养八十四亿百千那由他诸佛如来;

yîu jiã míng shànguāng wǒ yú bǐ gîngyǎng yán fú tí wēi chãn shù zhū fï rú lái yîu jiã míng wú liàngguāng wǒ

又劫名:善光,我于彼供养阎浮提微尘数诸佛如来;又劫名:无量 光,我

yú bǐ gîngyǎng âr shí hãng hã shā shù zhū fï rú lái yîu jiã míng zuì shâng dã wǒ yú bǐ gîngyǎng yī hãng hã shā

于彼供养二十恒河沙数诸佛如来;又劫名:最胜德,我于彼供养一恒河沙

shù zhū fï rú lái yîu jiã míng shàn bēi wǒ yú bǐ gîngyǎng bā shí hãng hã shā shù zhū fï rú lái yîu jiã míng

数诸佛如来;又劫名:善悲,我于彼供养八十恒河沙数诸佛如来;又劫名:

shâng yïu wǒ yú bǐ gîngyǎng liù shí hãng hã shā shù zhū fï rú lái yîu jiã míng miào yuâ wǒ yú bǐ gîngyǎng qī

胜游,我于彼供养六十恒河沙数诸佛如来;又劫名:妙月,我于彼供养七

shí hãng hã shā shù zhū fï rú lái

十恒河沙数诸佛如来。

shàn nán zǐ rú shì yì niànhãng hã shā jiã wǒ cháng bù shě zhū fï rú lái yìngzhângděng juã cïng bǐ yí qiâ

善男子!如是忆念恒河沙劫,我常不舍诸佛如来应正等觉,从彼一切

zhū rú lái suǒ wãn cǐ wú ài niànqīngjìngzhuāng yán pú sà jiě tuō shîu chí xiū xíng hãng bù wàng shī rú shì

诸如来所,闻此无碍念清净 庄 严菩萨解脱,受持修行,恒不忘失。如是,

xiān jiã suǒ yǒu rú lái cïng chū pú sà nǎi zhì fǎ jìn yí qiâ suǒ zuî wǒ yǐ jìng yán xiâ tuō zhī lì jiē

先劫所有如来,从初菩萨,乃至法尽,一切所作,我以净严解脱之力,皆

suí yì niàn míngliǎoxiànqián chí ãr shùn hân cãng wú xiâ fâi shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ wú ài niànqīngjìng

随忆念,明了现前,持而顺行,曾无懈废。善男子!我唯知此无碍念清净

xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà chū shēng sǐ yâ lǎng rán míng châ yǒng lí chī míng wâi cháng hūn mâi xīn wú zhū

解脱。如诸菩萨摩诃萨出生死夜朗然明彻,永离痴冥,未尝惛寐,心无诸

gài shēnxíngqīng ān yú zhū fǎ xìngqīngjìngjiàoliǎo chãng jiù shí lì kāi wù qún shēng ãr wǒ yún hã nãng zhī

盖,身行轻安,于诸法性清净觉了,成就十力,开悟群生,而我云何能知、

nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ jiā pí luï chãng yǒu tïng zǐ shī míng yuē biàn yǒu rǔ yì bǐ wân

能说彼功德行?善男子!迦毗罗城,有童子师,名曰:遍友,汝诣彼问:

pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ yǐ wãn fǎ gù huān xǐ yǒng yuâ bù sī yì shàn gēn zì rán zēngguǎng dǐng lǐ qí zú

时,善财童子以闻法故,欢喜踊跃,不思议善根自然增广,顶礼其足,

rào wú shù zā cí tuì ãr qù cïngtiāngōng xià jiànxiàng bǐ chãng zhì biàn yǒu suǒ lǐ zú wãi rào hã zhǎng

绕无数匝,辞退而去。从天宫下,渐向彼城,至遍友所,礼足围绕,合掌

gōngjìng yú yí miàn lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī

恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知

pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说。

biàn yǒu dā yán shàn nán zǐ cǐ yǒu tïng zǐ míng shàn zhī zhîng yì xuã pú sà zì zhì rǔ kě wân

遍友答言:善男子!此有童子,名:善知众艺,学菩萨字智。汝可问

zhī dāng wãi rǔ shuō

之,当为汝说。

ěr shí shàn cái jí zhì qí suǒ tïu dǐng lǐ jìng yú yí miàn lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā

尔时,善财即至其所,头顶礼敬,于一面立,白言:圣者!我已先发

ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn

阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻

shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

圣者善能诱诲,愿为我说。

shí bǐ tïng zǐ gào shàn cái yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng shàn zhī zhîng yì wǒ hãng

时,彼童子告善财言:善男子!我得菩萨解脱,名:善知众艺,我恒

chàng chí cǐ zhī zì mǔ chàng ā zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng yǐ pú sà wēi lì rù wú chā biã jìng

唱持此之字母。唱阿字时,入般若波罗蜜门,名:以菩萨威力入无差别境

jiâ chàng duō zì shí rù bā rě bō luï mì mãn míng wú biān chā biã mãn chàng bō zì shí rù bō rě bō

界;唱多字时,入般若波罗蜜门,名:无边差别门;唱波字时,入般若波

luï mì mãn míng pǔ zhào fǎ jiâ chàng zhě zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng pǔ lún duàn chā biã

罗蜜门,名:普照法界;唱者字时,入般若波罗蜜门,名:普轮断差别;

chàng nà zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng dã wú yī wú shàng chàng luï zì shí rù bō rě bō luï mì

唱那字时,入般若波罗蜜门,名:得无依无上;唱逻字时,入般若波罗蜜

mãn míng lí yī zhǐ wú gîu chàng yuï zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng bù tuì zhuǎnfāngbiàn chàng

门,名:离依止无垢;唱柂字时,入般若波罗蜜门,名:不退转方便;唱

pï zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng jīn gāngchǎng chàng tú zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng

婆字时,入般若波罗蜜门,名:金刚场;唱荼字时,入般若波罗蜜门,名

yuē pǔ lún chàng shā zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng wãi hǎi zàng chàng fù zì shí rù bō rě

曰:普轮;唱沙字时,入般若波罗蜜门,名为:海藏;唱缚字时,入般若

bō luï mì mãn míng pǔ shēng ān zhù chàng duō zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng yuán mǎn guāng chàng

波罗蜜门,名:普生安住;唱哆字时,入般若波罗蜜门,名:圆满光;唱

yě zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng chā biã jī jù chàng sâ zhà zì shí rù bō rě bō luï mì mãn

也字时,入般若波罗蜜门,名:差别积聚;唱瑟吒字时,入般若波罗蜜门,

míng pǔ guāngmíng xī fán nǎo chàng jiā zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng wú chà biã yún chàng suō zì

名:普光明息烦恼;唱迦字时,入般若波罗蜜门,名:无差别云;唱娑字

shí rù bō rě bō luï mì mãn míng jiàng zhù dà yǔ chàng yāo zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng

时,入般若波罗蜜门,名:降霔大雨;唱么字时,入般若波罗蜜门,名:

dà liú tuān jī zhîngfēng qí zhì chàng qiã zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng pǔ ān lì chàng tuō zì shí

大流湍激众峰齐峙;唱伽字时,入般若波罗蜜门,名:普安立;唱他字时,

rù bō rě bō luï mì mãn míng zhēn rú píngděngzàng chàng shâ zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng rù

入般若波罗蜜门,名:真如平等藏;唱社字时,入般若波罗蜜门,名:入

shì jiān hǎi qīngjìng chàng suǒ zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng niàn yí qiâ fï zhuāng yán chàng tuï zì

世间海清净;唱锁字时,入般若波罗蜜门,名:念一切佛 庄 严;唱柂字

shí rù bō rě bō luï mì mãn míng guān chá jiǎn zã yí qiâ fǎ jù chàng shē zì shí rù bō rě bō luï mì

时,入般若波罗蜜门,名:观察拣择一切法聚;唱奢字时,入般若波罗蜜

mãn míng suí shùn yí qiâ fï jiào lún guāngmíng chàng qiē zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng xiū yīn dì

门,名:随顺一切佛教轮光明;唱佉字时,入般若波罗蜜门,名:修因地

zhì huì zàng chàng chā zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng xī zhū yâ hǎi zàng chàng suō duō zì shí rù

智慧藏;唱叉字时,入般若波罗蜜门,名:息诸业海藏;唱娑多字时,入

bō rě bō luï mì mãn míng juān zhū huî zhàng kāi jìngguāngmíng chàngrǎng zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng

般若波罗蜜门,名:蠲诸惑障开净光明;唱壤字时,入般若波罗蜜门,名:

zuî shì jiān zhì huì mãn chàng hã luǒ duō zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng shēng sǐ jìng jiâ zhì huì lún

作世间智慧门;唱曷攞多字时,入般若波罗蜜门,名:生死境界智慧轮;

chàng pï zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng yí qiâ zhì gōngdiànyuán mǎn zhuāng yán chàng chē zì shí rù

唱婆字时,入般若波罗蜜门,名:一切智宫殿圆满 庄 严;唱车字时,入

bō rě bō luï mì mãn míng xiū xíngfāngbiànzàng gâ biã yuán mǎn chàng suō yāo zì shí rù bō rě bō luï mì mãn

般若波罗蜜门,名:修行方便藏各别圆满;唱娑么字时,入般若波罗蜜门,

míng suí shí fāngxiànjiàn zhū fï chàng hě pǒ zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng guān chá yí qiâ wú yuán

名:随十方现见诸佛;唱诃婆字时,入般若波罗蜜门,名:观察一切无缘

zhîngshēngfāngbiàn shâ shîulìng chū shēng wú ài lì chàng cuî zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng xiū xíng qù

众 生方便摄受令出生无碍力;唱縒字时,入般若波罗蜜门,名:修行趣

rù yí qiâ gōng dã hǎi chàng qiã zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng chí yí qiâ fǎ yún jiān gù hǎi zàng

入一切功德海;唱伽字时,入般若波罗蜜门,名:持一切法云坚固海藏;

chàng zhà zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng suí yuàn pǔ jiàn shí fāng zhū fï chàng ná zì shí rù bō rě

唱吒字时,入般若波罗蜜门,名:随愿普见十方诸佛;唱拏字时,入般若

bō luï mì mãn míng guān chá zì lún yǒu wú jìn zhū yì zì chàng suō pō zì shí rù bō rě bō luï mì mãn

波罗蜜门,名:观察字轮有无尽诸亿字;唱娑颇字时,入般若波罗蜜门,

míng huà zhîngshēng jiū jìng chù chàng suō jiā zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng guǎng dà zàng wú ài biàn

名:化众 生究竟处;唱娑迦字时,入般若波罗蜜门,名:广大藏无碍辩

guāngmíng lún biànzhào chàng yě suō zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng xuānshuō yí qiâ fï fǎ jìng jiâ chàng

光明轮遍照;唱也娑字时,入般若波罗蜜门,名:宣说一切佛法境界;唱

shì zhě zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng yú yí qiâ zhîngshēng jiâ fǎ lãi biàn hǒu chàng chà zì shí rù

室者字时,入般若波罗蜜门,名:于一切众 生界法雷遍吼;唱侘字时,入

bō rě bō luï mì mãn míng yǐ wú wǒ fǎ kāi xiǎozhîngshēng chàng tuï zì shí rù bō rě bō luï mì mãn míng

般若波罗蜜门,名:以无我法开晓众 生;唱陀字时,入般若波罗蜜门,名:

yí qiâ fǎ lún chā biã zàng shàn nán zǐ wǒ chàng rú shì zì mǔ shí cǐ sì shí âr bō rě bō luï mì mãn wãi shǒu

一切法轮差别藏。善男子!我唱如是字母时,此四十二般若波罗蜜门为首,

rù wú liàng wú shù bō rě bō luï mì mãn

入无量无数般若波罗蜜门。

shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ shàn zhī zhîng yì pú sà xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà nãng yú yí qiâ shì chū

善男子!我唯知此善知众艺菩萨解脱。如诸菩萨摩诃萨能于一切世出

shì jiānshànqiǎo zhī fǎ yǐ zhì tōng dá dào yú bǐ àn shū fāng yì yì xiánzōng wú yí wãn zì suàn shù yùn

世间善巧之法,以智通达到于彼岸,殊方异艺咸综无遗,文字、算数,蕴

qí shēn jiě yī fāng zhîu shù shànliáozhîngbìng yǒu zhū zhîngshēng guǐ mâi suǒ chí yuànzēngzhîu zǔ â xīngbiàn

其深解,医方、咒术,善疗众病,有诸众 生鬼魅所持,怨憎咒诅,恶星变

guài sǐ shī bēn zhú diānxián lãi shîuzhǒngzhǒng zhū jí xiánnãng jiù zhī shǐ dã quán yù yîu shàn biã zhī jīn

怪,死尸奔逐,癫痫、羸瘦种 种诸疾,咸能救之,使得痊愈;又善别知金、

yù zhū bâi shān hú liú lí mï ní chē qú jī sà luï děng yíqiâ bǎo zàng chū shēng zhī chù pǐn

玉、珠、贝、珊瑚、琉璃、摩尼、砗磲、鸡萨罗等一切宝藏出生之处,品

lâi bù tïng jià zhí duō shǎo cūn yíng xiāng yì dà xiǎo dū chãng gōngdiàn yuànyuán yán quán sǒu zã

类不同,价值多少;村营、乡邑、大小都城、宫殿、苑园、岩泉、薮泽,

fán shì yī qiē rãn zhîng suǒ jū pú sà xiánnãng suí fāng shâ hù yîu shànguān chá tiān wãn dì lǐ rãn xiàng jí xiōng

凡是一切人众所居,菩萨咸能随方摄护;又善观察天文、地理、人相吉凶、

niǎoshîu yīn shēng yún xiá qì hîu nián yù fēngjiǎn guï tǔ ān wēi rú shì shì jiān suǒ yǒu jì yì mî bù gāi

鸟兽音声、云霞气候、年谷丰俭、国土安危,如是世间所有技艺,莫不该

liàn jìn qí yuán běn yîu nãng fēn biã chū shì zhī fǎ zhângmíngbiàn yì guān chá tǐ xiāng suí shùn xiū xíng zhì

练,尽其源本;又能分别出世之法,正名辨义,观察体相,随顺修行,智

rù qí zhōng wú yí wú ài wú yú àn wú wán dùn wú yōu nǎo wú chãn mãi wú bù xiànzhâng ãr

入其中,无疑、无碍、无愚暗、无顽钝、无忧恼、无沉没、无不现证,而

wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã háng shàn nán zǐ cǐ mï jiã tí guï yǒu yī jù luî bǐ zhōng yǒu chãng

我云何能知、能说彼功德行?善男子!此摩竭提国有一聚落,彼中有城,

míng pï dá nà yǒu yōu pï yí hào yuē xiánshâng rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū

名:婆呾那,有优婆夷,号曰:贤胜,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修

pú sà dào

菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ tïu miànjìng lǐ zhī yì zhī zú rào wú shù zā liànyǎng cí qù xiàng jù luî chãng

时,善财童子头面敬礼知艺之足,绕无数匝,恋仰辞去。向聚落城,

zhì xiánshâng suǒ lǐ zú wãi rǎo hã zhǎnggōngjìng yú yímiàn lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu

至贤胜所,礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨

duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě

多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者

shànnãng yîu huǐ yuàn wãi wǒ shuō

善能诱诲,愿为我说。

xiánshâng dá yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng wú yī chù dào chǎng jì zì kāi jiě fù

贤胜答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无依处道场,既自开解,复

wãi rãn shuō yîu dã wú jìn sān mâi fēi bǐ sān mâi fǎ yǒu jìn wú jìn yǐ nãng chū shēng yí qiâ zhì xìng yǎn wú

为人说。又得无尽三昧,非彼三昧法有尽、无尽,以能出生一切智性眼无

jìn gù yîu nãng chū shēng yí qiâ zhì xìng ěr wú jìn gù yîu nãng chū shēng yí qiâ zhì xìng bí wú jìn gù yîu nãng chū

尽故,又能出生一切智性耳无尽故,又能出生一切智性鼻无尽故,又能出

shēng yí qiâ zhì xìng shã wú jìn gù yîu nãng chū shēng yí qiâ zhì xìngshēn wú jìn gù yîu nãng chū shēng yí qiâ zhì xìng yì

生一切智性舌无尽故,又能出生一切智性身无尽故,又能出生一切智性意

wú jìn gù yîu nãng chū shēng yí qiâ zhì xìnggōng dã bō tāo wú jìn gù yîu nãng chū shēng yí qiâ zhì xìng zhì huì guāngmíng

无尽故,又能出生一切智性功德波涛无尽故,又能出生一切智性智慧光明

wú jìn gù yîu nãng chū shēng yí qiâ zhì xìng sù jí shãntōng wú jìn gù shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ wú yī chù dào

无尽故,又能出生一切智性速疾神通无尽故,善男子!我唯知此无依处道

chǎng xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà yí qiâ wú zhuïgōng dã hân ãr wǒ yún hã jìn nãng zhī shuō shàn nán zǐ

场解脱。如诸菩萨摩诃萨一切无著功德行,而我云何尽能知说?善男子!

nán fāng yǒu chãng míng wãi wî tián bǐ yǒu zhǎng zhě míng jiān gù xiâ tuō rǔ kě wǎng wân pú sà yún hã

南方有城,名为:沃田,彼有长者,名:坚固解脱,汝可往问:菩萨云何

xuã pú sà hân xiū pú sà dào

学菩萨行?修菩萨道?

ěr shí shàn cái lǐ xiánshâng zú rào wú shù zā liàn mù zhānyǎng cí tuì nán xíng dào yú bǐ chãng

尔时,善财礼贤胜足,绕无数匝,恋慕瞻仰,辞退南行。到于彼城,

yì zhǎng zhě suǒ lǐ zú wãi rào hã zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì bō yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu

诣长者所,礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨

duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě

多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者

shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

善能诱诲,愿为我说。

zhǎng zhě dā yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng wú zhuïniànqīngjìngzhuāng yán wǒ zì dã shì

长者答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无著念清净 庄 严。我自得是

xiâ tuō yǐ lái yú shí fāng fï suǒ qín qiú zhâng fǎ wú yǒu xiū xī shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ wú zhuïniànjìng

解脱已来,于十方佛所勤求正法,无有休息。善男子!我唯知此无著念净

zhuāng yán xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà huî wú suǒ wâi dà shī zǐ hǒu ān zhù guǎng dà fú zhì zhī jù ãr wǒ

庄 严解脱。如诸菩萨摩诃萨获无所畏大师子吼,安住广大福智之聚,而我

yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ jí cǐ chãngzhōng yǒu yī zhǎng zhě míng wãi miào yuâ

云何能知、能说彼功德行?善男子!即此城 中,有一长者,名为:妙月,

qí zhǎng zhě zhái cháng yǒu guāngmíng rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

其长者宅,常有光明,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ lǐ jiān gù zú rào wú shù zā cí tuì ãr xíng xiàngmiào yuâ suǒ lǐ zú wãi rào

时,善财童子礼坚固足,绕无数匝,辞退而行。向妙月所,礼足围绕,

hã zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr

合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心。而

wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说。

miào yuâ dā yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng jìng zhì guāngmíng shàn nán zǐ wǒ wãi zhī

妙月答言:善男子!我得菩萨解脱,名:净智光明。善男子!我唯知

cǐ zhì guāng xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà zhâng dã wú liàng xiâ tuō fǎ mãn ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ

此智光解脱。如诸菩萨摩诃萨证得无量解脱法门,而我云何能知、能说彼

gōng dã hân shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu chãngmíng chū shēng bǐ yǒu zhǎng zhě míng wú shâng jūn

功德行?善男子!于此南方,有城名:出生,彼有长者,名:无胜军,

rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shì shí shàn cái lǐ miào yuâ zú rào wú shù zā liànyǎng cí qù jiànxiàng bǐ chãng zhì zhǎng zhě suǒ

是时,善财礼妙月足,绕无数匝,恋仰辞去。渐向彼城,至长者所,

lǐ zú wãi rào hã zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān

礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三

pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì

菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,

yuàn wãi wǒ shuō

愿为我说。

zhǎng zhě dā yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng wú jìn xiàng wǒ yǐ zhâng cǐ pú sà jiě tuō

长者答言:善男子!我得菩萨解脱,名:无尽相,我以证此菩萨解脱,

jiàn wú liàng fï dã wú jìn zàng shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ wú jìn xiàng xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà dã wú

见无量佛得无尽藏。善男子!我唯知此无尽相解脱。如诸菩萨摩诃萨得无

xiàn zhì wú ài biàn cái ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ yú cǐ chãng nán yǒu

限智、无碍辩才,而我云何能知、能说彼功德行?善男子!于此城南,有

yī jù luî míng zhī wãi fǎ bǐ jù luî zhōng yǒu pï luï mãn míng zuì jì jìng rǔ yì bǐ wân pú

一聚落,名之为:法,彼聚落中,有婆罗门,名:最寂静,汝诣彼问:菩

9

sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ lǐ wú shâng jūn zú rǎo wú shù zā liànyǎng cí qù jiàn cì nán xíng yì bǐ jù

时,善财童子礼无胜军足,绕无数匝,恋仰辞去。渐次南行,诣彼聚

luî jiàn zuì jì jìng lǐ zú wãi rào hã zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì bái yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā

落,见最寂静,礼足围绕,合掌恭敬,于一面立。白言:圣者!我已先发

ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn

阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻

shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

圣者善能诱诲,愿为我说。

pï luï mãn dā yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng chengyuàn yǔ guî qù xiàn zài wâi

婆罗门答言:善男子!我得菩萨解脱,名:诚愿语;过去、现在、未

lái pú sà yǐ shì yǔ gù nǎi zhì yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí wú yǒu tuì zhuǎn wú yǐ tuì wú

来菩萨,以是语故,乃至于阿耨多罗三藐三菩提。无有退转,无已退、无

xiàn tuì wú dāng tuì shàn nán zǐ wǒ yǐ zhù yú chengyuàn yǔ gù suí yì suǒ zuî mî bù chãng mǎn shàn nán

现退、无当退。善男子!我以住于诚愿语故,随意所作,莫不成满。善男

zǐ wǒ wãi zhī cǐ cheng yǔ xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà yǔ chengyuàn yǔ xíng zhǐ wú wãi yán bì yǐ cheng

子!我唯知此诚语解脱。如诸菩萨摩诃萨与诚愿语行止无违,言必以诚,

wâi cãng xū wàng wú liànggōng dã yīn zhī chū shēng ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng

未曾虚妄,无量功德因之出生,而我云何能知、能说?善男子!于此南方,

yǒu chãngmíng miào yì huā mãn bǐ yǒu tïng zǐ míng yuē dã shēng fù yǒu tïng nǚ míng wãi yǒu dã rǔ

有城名:妙意华门,彼有童子,名曰:德生,复有童女,名为:有德,汝

yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ yú fǎ zūn zhîng lǐ pï luï mãn zú rào wú shù zā liànyǎng ãr qù

时,善财童子于法尊重,礼婆罗门足,绕无数匝,恋仰而去。