大悲咒原文网
大悲咒原文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 妙庄严王本事品 第二十七(注音)

导读:尔时佛告诸大众:‘乃往古世、过无量无边不可思议阿僧祇劫,有佛、名云雷音宿王华智、多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀,国名光明庄严,劫名喜见。’...

法华经卷七 妙庄严王本事品 第二十七(注音)

ěr shí fó gào zhū dà zhòng:nǎi wǎng gǔ shì,

尔时佛告诸大众:乃往古世,

guò wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

过无量无边不可思议阿僧祇劫,

yǒu fó míng yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì duō tuó ā qié dù、ā luó hē、

有佛名云雷音宿王华智多陀阿伽度、阿罗诃、

sān miǎo sān fó tuó,guó míng guāng míng zhuāng yán,jié míng xǐ jiàn。

三藐三佛陀,国名光明庄严,劫名喜见。

bǐ fó fǎ zhōng yǒu wáng,míng miào zhuāng yán,

彼佛法中有王,名妙庄严,

qí wáng fū rén míng yuē jìng dé,yǒu èr zǐ,yī míng jìng zàng,

其王夫人名曰净德,有二子,一名净藏,

èr míng jìng yǎn。shì èr zǐ yǒu dà shén lì,fú dé zhì huì,

二名净眼。是二子有大神力,福德智慧,

jiǔ xiū pú sà suǒ xíng zhī dào,suǒ wèi tán bō luó mì、shī luó bō luó mì、

久修菩萨所行之道,所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、

chàn tí bō luó mì、pí lí yē bō luó mì、chán bō luó mì、bō rě bō luó mì、

羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、

fāng biàn bō luó mì,cí bēi xǐ shè,

方便波罗蜜,慈悲喜舍,

nǎi zhì sān shí qī pǐn zhù dào fǎ jiē xī míng liǎo tōng dá。

乃至三十七品助道法皆悉明了通达。

yòu dé pú sà jìng sān mèi、rì xīng xiù sān mèi、jìng guāng sān mèi、

又得菩萨净三昧、日星宿三昧、净光三昧、

jìng sè sān mèi、jìng zhào míng sān mèi、cháng zhuāng yán sān mèi、

净色三昧、净照明三昧、长庄严三昧、

dà wēi dé zàng sān mèi,yú cǐ sān mèi yì xī tōng dá。

大威德藏三昧,于此三昧亦悉通达。

ěr shí bǐ fó yù yǐn dǎo miào zhuāng yán wáng,jí mǐn niàn zhòng shēng gù,

尔时彼佛欲引导妙庄严王,及愍念众生故,

shuō shì fǎ huá jīng。shí jìng zàng、jìng yǎn èr zǐ dào qí mǔ suǒ,

说是法华经。时净藏、净眼二子到其母所,

hé shí zhǐ zhǎo zhǎng bái yán:

合十指爪掌白言:

yuàn mǔ wǎng yì yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó suǒ,

愿母往诣云雷音宿王华智佛所,

wǒ děng yì dāng shì cóng,qīn jìn、gòng yǎng、lǐ bài。suǒ yǐ zhě hé?

我等亦当侍从,亲近、供养、礼拜。所以者何?

cǐ fó yú yí qiè tiān rén zhòng zhōng shuō fǎ huá jīng,yí yīng tīng shòu。

此佛于一切天人众中说法华经,宜应听受。

mǔ gào zǐ yán:rǔ fù xìn shòu wài dào,shēn zhuó pó luó mén fǎ,

母告子言:汝父信受外道,深著婆罗门法,

rǔ děng yīng wǎng bái fù,yǔ gòng jù qù。jìng zàng、

汝等应往白父,与共俱去。净藏、

jìng yǎn hé shí zhǐ zhǎo zhǎng bái mǔ:wǒ děng shì fǎ wáng zǐ,

净眼合十指爪掌白母:我等是法王子,

ér shēng cǐ xié jiàn jie。mǔ gào zǐ yán:rǔ děng dāng yōu niàn rǔ fù,

而生此邪见家。母告子言:汝等当忧念汝父,

wéi xiàn shén biàn,ruò dé jiàn zhě,xīn bì qīng jìng,huò tīng wǒ děng,

为现神变,若得见者,心必清净,或听我等,

wǎng zhì fó suǒ。yú shì èr zǐ niàn qí fù gù,yǒng zài xū kōng,

往至佛所。于是二子念其父故,涌在虚空,

gāo qī duō luó shù,xiàn zhǒng zhǒng shén biàn,

高七多罗树,现种种神变,

yú xū kōng zhōng xíng zhù zuò wò;shēn shàng chū shuǐ、shēn xià chū huǒ,

于虚空中行住坐卧;身上出水、身下出火,

shēn xià chū shuǐ、shēn shàng chū huǒ;huò xiàn dà shēn mǎn xū kōng zhōng,

身下出水、身上出火;或现大身满虚空中,

ér fù xiàn xiǎo,xiǎo fù xiàn dà;yú kōng zhōng miè,hū rán zài dì;

而复现小,小复现大;于空中灭,忽然在地;

rù dì rú shuǐ,lǚ shuǐ rú dì。xiàn rú shì děng zhǒng zhǒng shén biàn,

入地如水,履水如地。现如是等种种神变,

lìng qí fù wáng xīn jìng xìn jiě。shí fù jiàn zǐ shén lì rú shì,

令其父王心净信解。时父见子神力如是,

xīn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu,hé zhǎng xiàng zǐ yán:rǔ děng,

心大欢喜,得未曾有,合掌向子言:汝等,

shī wéi shì shuí,shuí zhī dì zǐ?èr zǐ bái yán:dà wáng!

师为是谁,谁之弟子?二子白言:大王!

bǐ yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó,jīn zài qī bǎo pú tí shù xià fǎ zuò shàng zuò,

彼云雷音宿王华智佛,今在七宝菩提树下法座上坐,

yú yí qiè shì jiān tiān rén zhòng zhōng guǎng shuō fǎ huá jīng,

于一切世间天人众中广说法华经,

shì wǒ děng shī,wǒ shì dì zǐ。fù yǔ zǐ yán:wǒ jīn yì yù jiàn rǔ děng shī,

是我等师,我是弟子。父语子言:我今亦欲见汝等师,

kě gòng jù wǎng。yú shì èr zǐ cóng kōng zhōng xià,dào qí mǔ suǒ,

可共俱往。于是二子从空中下,到其母所,

hé zhǎng bái mǔ:fù wáng jīn yǐ xìn jiě,

合掌白母:父王今已信解,

kān rèn fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。wǒ děng wèi fù yǐ zuò fó shì,

堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。我等为父已作佛事,

yuàn mǔ jiàn tīng,yú bǐ fó suǒ chū jiā xiū dào。

愿母见听,于彼佛所出家修道。

ěr shí èr zǐ yù chóng xuān qí yì,yǐ jì bái mǔ:

尔时二子欲重宣其意,以偈白母:

yuàn mǔ fàng wǒ děng、chū jiā zuò shā mén,

愿母放我等、出家作沙门,

zhū fó shèn nán zhí,wǒ děng suí fó xué。

诸佛甚难值,我等随佛学。

rú yōu tán bō huá,zhí fó fù nán shì,

如优昙钵华,值佛复难是,

tuō zhū nán yì nán,yuàn tīng wǒ chū jiā。

脱诸难亦难,愿听我出家。

mǔ jí gào yán:tīng rǔ chū jiā。suǒ yǐ zhě hé?fó nán zhí gù。

母即告言:听汝出家。所以者何?佛难值故。

yú shì èr zǐ bái fù mǔ yán:shàn zāi,fù mǔ!

于是二子白父母言:善哉,父母!

yuàn shí wǎng yì yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó suǒ,qīn jìn gòng yǎng。

愿时往诣云雷音宿王华智佛所,亲近供养。

suǒ yǐ zhě hé?fó nán dé zhí,rú yōu tán bō luó huá,yòu rú yī yǎn zhī guī,

所以者何?佛难得值,如优昙钵罗华,又如一眼之龟,

zhí fú mù kǒng。ér wǒ děng sù fú shēn hòu,shēng zhí fó fǎ,

值浮木孔。而我等宿福深厚,生值佛法,

shì gù fù mǔ dāng tīng wǒ děng,lìng dé chū jiā。suǒ yǐ zhě hé?

是故父母当听我等,令得出家。所以者何?

zhū fó nán zhí,shí yì nán yù。

诸佛难值,时亦难遇。

bǐ shí miào zhuāng yán wáng hòu gōng bā wàn sì qiān rén,

彼时妙庄严王后宫八万四千人,

jiē xī kān rèn shòu chí shì fǎ huá jīng。jìng yǎn pú sà,yú fǎ huá sān mèi,

皆悉堪任受持是法华经。净眼菩萨,于法华三昧,

jiǔ yǐ tōng dá;jìng zàng pú sà,

久已通达;净藏菩萨,

yǐ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì jié tōng dá lí zhū è qù sān mèi,

已于无量百千万亿劫通达离诸恶趣三昧,

yù lìng yí qiè zhòng shēng lí zhū è qù gù。qí wáng fū rén,

欲令一切众生离诸恶趣故。其王夫人,

dé zhū fó jí sān mèi,néng zhī zhū fó mì mì zhī zàng。

得诸佛集三昧,能知诸佛秘密之藏。

èr zǐ rú shì yǐ fāng biàn lì shàn huà qí fù,lìng xīn xìn jiě,hào lè fó fǎ。

二子如是以方便力善化其父,令心信解,好乐佛法。

yú shì miào zhuāng yán wáng yǔ qún chén juàn shǔ jù,

于是妙庄严王与群臣眷属俱,

jìng dé fū rén yǔ hòu gōng cǎi nǚ juàn shǔ jù,

净德夫人与后宫婇女眷属俱,

qí wáng èr zǐ yǔ sì wàn èr qiān rén jù,yī shí gòng yì fó suǒ。

其王二子与四万二千人俱,一时共诣佛所。

dào yǐ,tóu miàn lǐ zú,rào fó sān zā,què zhù yí miàn。

到已,头面礼足,绕佛三匝,却住一面。

ěr shí bǐ fó wèi wáng shuō fǎ,shì jiào lì xǐ。wáng dà huān yuè。

尔时彼佛为王说法,示教利喜。王大欢悦。

ěr shí miào zhuāng yán wáng jí qí fū rén,jiě jǐng zhēn zhū yīng luò,

尔时妙庄严王及其夫人,解颈真珠璎珞,

jià zhí bǎi qiān,yǐ sàn fó shàng,yú xū kōng zhōng huà chéng sì zhù bǎo tái,

价直百千,以散佛上,于虚空中化成四柱宝台,

tái zhōng yǒu dà bǎo chuáng,fū bǎi qiān wàn tiān yī,

台中有大宝床,敷百千万天衣,

qí shàng yǒu fó jié jiā fū zuò,fàng dà guāng míng。

其上有佛结跏趺坐,放大光明。

ěr shí miào zhuāng yán wáng zuò shì niàn:fó shēn xī yǒu,

尔时妙庄严王作是念:佛身希有,

duān yán shū tè,chéng jiù dì yī wēi miào zhī sè。

端严殊特,成就第一微妙之色。

shí yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó gào sì zhòng yán:

时云雷音宿王华智佛告四众言:

rǔ děng jiàn shì miào zhuāng yán wáng,yú wǒ qián hé zhǎng lì fǒu?

汝等见是妙庄严王,于我前合掌立不?

cǐ wáng yú wǒ fǎ zhōng zuò bǐ qiū,jīng qín xiū xí,zhù fó dào fǎ,

此王于我法中作比丘,精勤修习,助佛道法,

dāng dé zuò fó,hào suō luó shù wáng,guó míng dà guāng,

当得作佛,号娑罗树王,国名大光,

jié míng dà gāo wáng。qí suō luó shù wáng fó,

劫名大高王。其娑罗树王佛,

yǒu wú liàng pú sà zhòng jí wú liàng shēng wén,qí guó píng zhèng,

有无量菩萨众及无量声闻,其国平正,

gōng dé rú shì。qí wáng jí shí yǐ guó fù dì,yǔ fū rén、

功德如是。其王即时以国付弟,与夫人、

èr zǐ bìng zhū juàn shǔ,yú fó fǎ zhōng chū jiā xiū dào。wáng chū jiā yǐ,

二子并诸眷属,于佛法中出家修道。王出家已,

yú bā wàn sì qiān suì,cháng qín jīng jìn xiū xíng miào fǎ huá jīng。

于八万四千岁,常勤精进修行妙法华经。

guò shì yǐ hòu,dé yí qiè jìng gōng dé zhuāng yán sān mèi,

过是已后,得一切净功德庄严三昧,

jí shēng xū kōng,gāo qī duō luó shù,ér bái fó yán:shì zūn!

即升虚空,高七多罗树,而白佛言:世尊!

cǐ wǒ èr zǐ,yǐ zuò fó shì,yǐ shén tōng biàn huà zhuǎn wǒ xié xīn,

此我二子,已作佛事,以神通变化转我邪心,

lìng dé ān zhù yú fó fǎ zhōng,dé jiàn shì zūn。cǐ èr zǐ zhě,

令得安住于佛法中,得见世尊。此二子者,

shì wǒ shàn zhī shí,wèi yù fā qǐ sù shì shàn gēn,ráo yì wǒ gù,

是我善知识,为欲发起宿世善根,饶益我故,

lái shēng wǒ jie。ěr shí,

来生我家。尔时,

yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó gào miào zhuāng yán wáng yán:rú shì,

云雷音宿王华智佛告妙庄严王言:如是,

rú shì!rú rǔ suǒ yán。ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,zhòng shàn gēn gù,

如是!如汝所言。若善男子、善女人,种善根故,

shì shì dé shàn zhī shí,qí shàn zhī shí,néng zuò fó shì,shì jiào lì xǐ,

世世得善知识,其善知识,能作佛事,示教利喜,

lìng rù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。dà wáng!

令入阿耨多罗三藐三菩提。大王!

dāng zhī shàn zhī shí zhě shì dà yīn yuán,suǒ wèi huà dǎo lìng dé jiàn fó,

当知善知识者是大因缘,所谓化导令得见佛,

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。dà wáng!rǔ jiàn cǐ èr zǐ fǒu?cǐ èr zǐ,

发阿耨多罗三藐三菩提心。大王!汝见此二子不?此二子,

yǐ céng gòng yǎng liù shí wǔ bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā zhū fó,

已曾供养六十五百千万亿那由他恒河沙诸佛,

qīn jìn gōng jìng,yú zhū fó suǒ shòu chí fǎ huá jīng,

亲近恭敬,于诸佛所受持法华经,

mǐn niàn xié jiàn zhòng shēng,lìng zhù zhèng jiàn。

愍念邪见众生,令住正见。

miào zhuāng yán wáng jí cóng xū kōng zhōng xià,ér bái fó yán:shì zūn!

妙庄严王即从虚空中下,而白佛言:世尊!

rú lái shèn xī yǒu,yǐ gōng dé zhì huì gù,

如来甚希有,以功德智慧故,

dǐng shàng ròu jì guāng míng xiǎn zhào,qí yǎn cháng guǎng ér gàn qīng sè,

顶上肉髻光明显照,其眼长广而绀青色,

méi jiān háo xiàng bái rú kē yuè,chǐ bái qí mì cháng yǒu guāng míng,

眉间毫相白如珂月,齿白齐密常有光明,

chún sè chì hǎo rú pín pó guǒ。ěr shí miào zhuāng yán wáng,

唇色赤好如频婆果。尔时妙庄严王,

zàn tàn fó rú shì děng wú liàng bǎi qiān wàn yì gōng dé yǐ,

赞叹佛如是等无量百千万亿功德已,

yú rú lái qián,yì xīn hé zhǎng,fù bái fó yán:shì zūn!wèi céng yǒu yě。

于如来前,一心合掌,复白佛言:世尊!未曾有也。

rú lái zhī fǎ,jù zú chéng jiù bù kě sī yì wēi miào gōng dé,

如来之法,具足成就不可思议微妙功德,

jiào jiè suǒ xíng,ān wěn kuài shàn,wǒ cóng jīn rì,bú fù zì suí xīn xíng,

教诫所行,安隐快善,我从今日,不复自随心行,

bù shēng xié jiàn、jiāo màn、chēn huì zhū è zhī xīn。

不生邪见、憍慢、嗔恚诸恶之心。

shuō shì yǔ yǐ,lǐ fó ér chū。

说是语已,礼佛而出。

fó gào dà zhòng:yú yì yún hé?miào zhuāng yán wáng,qǐ yì rén hū?

佛告大众:于意云何?妙庄严王,岂异人乎?

jīn huá dé pú sà shì。qí jìng dé fū rén,

今华德菩萨是。其净德夫人,

jīn fó qián guāng zhào zhuāng yán xiàng pú sà shì。

今佛前光照庄严相菩萨是。

āi mǐn miào zhuāng yán wáng jí zhū juàn shǔ gù,yú bǐ zhōng shēng。

哀愍妙庄严王及诸眷属故,于彼中生。

qí èr zǐ zhě,jīn yào wáng pú sà、yào shàng pú sà shì。shì yào wáng、

其二子者,今药王菩萨、药上菩萨是。是药王、

yào shàng pú sà,chéng jiù rú cǐ zhū dà gōng dé,

药上菩萨,成就如此诸大功德,

yǐ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū fó suǒ zhí zhòng dé běn,

已于无量百千万亿诸佛所植众德本,

chéng jiù bù kě sī yì zhū shàn gōng dé。

成就不可思议诸善功德。

ruò yǒu rén shí shì èr pú sà míng zì zhě,

若有人识是二菩萨名字者,

yí qiè shì jiān zhū tiān rén mín yì yīng lǐ bài。

一切世间诸天人民亦应礼拜。

fó shuō shì miào zhuāng yán wáng běn shì pǐn shí,

佛说是妙庄严王本事品时,

bā wàn sì qiān rén yuǎn chén lí gòu,yú zhū fǎ zhōng dé fǎ yǎn jìng。

八万四千人远尘离垢,于诸法中得法眼净。