大悲咒原文网
大悲咒原文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 陀罗尼品 第二十六(注音)

导读:尔时药王菩萨、即从座起,偏袒右肩,合掌向佛、而白佛言:‘世尊,若善男子、善女人,有能受持法华经者。若读诵通利,若书写经卷,得几所福?’佛告药王:‘若有善男子...

法华经卷七 陀罗尼品 第二十六(注音)

ěr shí,yào wáng pú sà jí cóng zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,

尔时,药王菩萨即从座起,偏袒右肩,

hé zhǎng xiàng fó,ér bái fó yán:shì zūn!ruò shàn nán zǐ、

合掌向佛,而白佛言:世尊!若善男子、

shàn nǚ rén,yǒu néng shòu chí fǎ huá jīng zhě,ruò dú sòng tōng lì,

善女人,有能受持法华经者,若读诵通利,

ruò shū xiě jīng juàn,dé jī suǒ fú?

若书写经卷,得几所福?

fó gào yào wáng:ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

佛告药王:若有善男子、善女人,

gòng yǎng bā bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhū fó。

供养八百万亿那由他恒河沙等诸佛。

yú rǔ yì yún hé?qí suǒ dé fú,níng wéi duō fǒu?shèn duō,shì zūn。

于汝意云何?其所得福,宁为多不?甚多,世尊。

fó yán:ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,néng yú shì jīng,

佛言:若善男子、善女人,能于是经,

nǎi zhì shòu chí yī sì jù jì,dú sòng、jiě yì、

乃至受持一四句偈,读诵、解义、

rú shuō xiū xíng,gōng dé shèn duō。

如说修行,功德甚多。

ěr shí yào wáng pú sà bái fó yán:shì zūn!

尔时药王菩萨白佛言:世尊!

wǒ jīn dāng yǔ shuō fǎ zhě tuó luó ní zhòu,yǐ shǒu hù zhī。

我今当与说法者陀罗尼咒,以守护之。

jí shuō zhòu yuē:

即说咒曰:

ān ěr。màn ěr。mó mí。mó mó mí。zhǐ lì。zhē lí dì。shē miē。shē lǚ duō wěi。

安尔。曼尔。摩祢。摩摩祢。旨隷。遮黎第。赊哶。赊履多玮。

shān dì。mù dì。mù duō lǚ。suō lǚ。ā wěi suō lǚ。sāng lǚ。suō lǚ。chā yì。

羶帝。目帝。目多履。娑履。阿玮娑履。桑履。娑履。叉裔。

ā chā yì。ā qí nì。shān dì。shē lǚ。tuó luó ní。

阿叉裔。阿耆腻。羶帝。赊履。陀罗尼。

ā lú qié pó suō bò zhè pí chā nì。mí pí tì。ā biàn duō luó mí lǚ tì。

阿卢伽婆娑簸蔗毘叉腻。祢毘剃。阿便哆逻祢履剃。

ā dàn duō bō lì shū dì。ōu jiū lì。móu jiū lì。ā luó lì。bō luó lì。

阿亶哆波隷输地。欧究隷。牟究隷。阿罗隷。波罗隷。

shǒu jiā cī。ā sān mó sān lǚ。fó tuó pí jí lì zhì dì。dá mó bō lì cī dì。

首迦差。阿三磨三履。佛陀毘吉利袠帝。达磨波利差帝。

sēng qié niè qú shā mí。pó shě pó shě shū dì。màn duō luó。

僧伽涅瞿沙祢。婆舍婆舍输地。曼哆逻。

màn duō luó chā yè duō。yóu lóu duō。yóu lóu duō jiāo shě luè。

曼哆逻叉夜多。邮楼哆。邮楼哆憍舍略。

è chā luó。è chā yě duō yě。ā pó lú。ā mó rě nà duō yè。

恶叉逻。恶叉冶多冶。阿婆卢。阿摩若那多夜。

shì zūn!shì tuó luó ní shén zhòu,

世尊!是陀罗尼神咒,

liù shí èr yì héng hé shā děng zhū fó suǒ shuō,

六十二亿恒河沙等诸佛所说,

ruò yǒu qīn huǐ cǐ fǎ shī zhě,zé wéi qīn huǐ shì zhū fó yǐ。

若有侵毁此法师者,则为侵毁是诸佛已。

shí shì jiā móu ní fó zàn yào wáng pú sà yán:shàn zāi,shàn zāi!

时释迦牟尼佛赞药王菩萨言:善哉,善哉!

yào wáng!rǔ mǐn niàn yōng hù cǐ fǎ shī gù,shuō shì tuó luó ní,

药王!汝愍念拥护此法师故,说是陀罗尼,

yú zhū zhòng shēng,duō suǒ ráo yì。

于诸众生,多所饶益。

ěr shí yǒng shī pú sà bái fó yán:shì zūn!

尔时勇施菩萨白佛言:世尊!

wǒ yì wèi yōng hù dú sòng shòu chí fǎ huá jīng zhě,shuō tuó luó ní。

我亦为拥护读诵受持法华经者,说陀罗尼。

ruò cǐ fǎ shī dé shì tuó luó ní,ruò yè chā、ruò luó chà、ruò fù dān nà、

若此法师得是陀罗尼,若夜叉、若罗刹、若富单那、

ruò jí zhē、ruò jiū pán chá、ruò è guǐ děng,sì qiú qí duǎn,

若吉遮、若鸠槃茶、若饿鬼等,伺求其短,

wú néng dé biàn。jí yú fó qián ér shuō zhòu yuē:

无能得便。即于佛前而说咒曰:

cuó lì。mó hē cuó lì。yù zhǐ。mù zhǐ。ā lì。ā luó pó dì。qié lì dì。

痤隷。摩诃痤隷。郁枳。目枳。阿隷。阿罗婆第。伽隷第。

niè lì duō pó dì。yī zhì nǐ。wéi zhì nǐ。zhǐ zhì nǐ。

涅隷多婆第。伊緻柅。韦緻柅。旨緻柅。

niè lì chí nǐ。niè lí chí pó dǐ。

涅隷墀柅。涅犂墀婆底。

shì zūn!shì tuó luó ní shén zhòu,héng hé shā děng zhū fó suǒ shuō,

世尊!是陀罗尼神咒,恒河沙等诸佛所说,

yì jiē suí xǐ,ruò yǒu qīn huǐ cǐ fǎ shī zhě,zé wéi qīn huǐ shì zhū fó yǐ。

亦皆随喜,若有侵毁此法师者,则为侵毁是诸佛已。

ěr shí pí shā mén tiān wáng hù shì zhě bái fó yán:shì zūn!

尔时毗沙门天王护世者白佛言:世尊!

wǒ yì wèi mǐn niàn zhòng shēng、yōng hù cǐ fǎ shī gù,shuō shì tuó luó ní。

我亦为愍念众生、拥护此法师故,说是陀罗尼。

jí shuō zhòu yuē:

即说咒曰:

ā lí。nà lí。nòu nà lí。ā nà lú。nà lǚ。jū nà lǚ。

阿梨。那梨。冕那梨。阿那卢。那履。拘那履。

shì zūn!yǐ shì shén zhòu yōng hù fǎ shī,

世尊!以是神咒拥护法师,

wǒ yì zì dāng yōng hù chí shì jīng zhě,lìng bǎi yóu xún nèi wú zhū shuāi huàn。

我亦自当拥护持是经者,令百由旬内无诸衰患。

ěr shí chí guó tiān wáng zài cǐ huì zhōng,

尔时持国天王在此会中,

yǔ qiān wàn yì nuō yóu tuō qián tà pó zhòng,gōng jìng wéi rào,

与千万亿那由他乾闼婆众,恭敬围绕,

qián yì fó suǒ,hé zhǎng bái fó yán:shì zūn!

前诣佛所,合掌白佛言:世尊!

wǒ yì yǐ tuó luó ní shén zhòu,yōng hù chí fǎ huá jīng zhě。jí shuō zhòu yuē:

我亦以陀罗尼神咒,拥护持法华经者。即说咒曰:

ā qié mí。qié mí。qú lì。qián tuó lì。zhān tuó lì。mó dēng qí。

阿伽祢。伽祢。瞿利。乾陀利。旃陀利。摩蹬耆。

cháng qiú lì。fú lóu shā nǐ。è dǐ。

常求利。浮楼莎柅。頞底。

shì zūn!shì tuó luó ní shén zhòu,sì shí èr yì zhū fó suǒ shuō,

世尊!是陀罗尼神咒,四十二亿诸佛所说,

ruò yǒu qīn huǐ cǐ fǎ shī zhě,zé wéi qīn huǐ shì zhū fó yǐ。

若有侵毁此法师者,则为侵毁是诸佛已。

ěr shí yǒu luó chà nǚ děng,yī míng lán pó,èr míng pí lán pó,

尔时有罗刹女等,一名蓝婆,二名毗蓝婆,

sān míng qǔ chǐ,sì míng huá chǐ,wǔ míng hēi chǐ,liù míng duō fā,

三名曲齿,四名华齿,五名黑齿,六名多发,

qī míng wú yàn zú,bā míng chí yīng luò,jiǔ míng gāo dì,

七名无厌足,八名持璎珞,九名睾帝,

shí míng duó yí qiè zhòng shēng jīng qì,shì shí luó chà nǚ,

十名夺一切众生精气,是十罗刹女,

yǔ guǐ zǐ mǔ,bìng qí zǐ jí juàn shǔ,jù yì fó suǒ,tóng shēng bái fó yán:

与鬼子母,并其子及眷属,俱诣佛所,同声白佛言:

shì zūn!wǒ děng yì yù yōng hù dú sòng shòu chí fǎ huá jīng zhě,

世尊!我等亦欲拥护读诵受持法华经者,

chú qí shuāi huàn,ruò yǒu sì qiú fǎ shī duǎn zhě,lìng bù dé biàn。

除其衰患,若有伺求法师短者,令不得便。

jí yú fó qián,ér shuō zhòu yuē:

即于佛前,而说咒曰:

yī tí lǚ。yī tí mǐn。yī tí lǚ。ā tí lǚ。yī tí lǚ。ní lǚ。ní lǚ。ní lǚ。ní lǚ。

伊提履。伊提泯。伊提履。阿提履。伊提履。泥履。泥履。泥履。泥履。

ní lǚ。lóu xī。lóu xī。lóu xī。lóu xī。duō xī。duō xī。duō xī。dōu xī。nòu xī。

泥履。楼醯。楼醯。楼醯。楼醯。多醯。多醯。多醯。兜醯。冕醯。

níng shàng wǒ tóu shàng,mò nǎo yú fǎ shī。ruò yè chā、ruò luó chà、

宁上我头上,莫恼于法师。若夜叉、若罗刹、

ruò è guǐ、ruò fù dān nà、ruò jí zhē、ruò pí tuó luó、ruò jiān tuó、

若饿鬼、若富单那、若吉遮、若毗陀罗、若犍驮、

ruò wū mó lè qié、ruò ā bá mó luó、ruò yè chā jí zhē、ruò rén jí zhē,

若乌摩勒伽、若阿跋摩罗、若夜叉吉遮、若人吉遮,

ruò rè bìng ruò yī rì、ruò èr rì、ruò sān rì、ruò sì rì nǎi zhì qī rì,

若热病若一日、若二日、若三日、若四日乃至七日,

ruò cháng rè bìng,ruò nán xíng、ruò nǚ xíng、ruò tóng nán xíng、

若常热病,若男形、若女形、若童男形、

ruò tóng nǚ xíng,nǎi zhì mèng zhōng,yì fù mò nǎo。

若童女形,乃至梦中,亦复莫恼。

jí yú fó qián、ér shuō jì yán:

即于佛前、而说偈言:

ruò bù shùn wǒ zhòu,nǎo luàn shuō fǎ zhě,

若不顺我咒,恼乱说法者,

tóu pò zuò qī fēn,rú ā lí shù zhī。

头破作七分,如阿梨树枝。

rú shā fù mǔ zuì,yì rú yā yóu yāng,

如杀父母罪,亦如压油殃,

dòu chèng qī kuáng rén,tiáo dá pò sēng zuì。

斗秤欺诳人,调达破僧罪。

fàn cǐ fǎ shī zhě,dāng huò rú shì yāng。

犯此法师者,当获如是殃。

zhū luó chà nǚ shuō cǐ jì yǐ,bái fó yán:shì zūn!

诸罗刹女说此偈已,白佛言:世尊!

wǒ děng yì dāng shēn zì yōng hù shòu chí、dú sòng、xiū xíng shì jīng zhě,

我等亦当身自拥护受持、读诵、修行是经者,

lìng dé ān wěn,lí zhū shuāi huàn,xiao zhòng dú yào。

令得安隐,离诸衰患,消众毒药。

fó gào zhū luó chà nǚ:shàn zāi,shàn zāi!

佛告诸罗刹女:善哉,善哉!

rǔ děng dàn néng yōng hù shòu chí fǎ huá míng zhě,fú bù kě liàng,

汝等但能拥护受持法华名者,福不可量,

hé kuàng yōng hù jù zú shòu chí,gòng yǎng jīng juàn,huá、xiāng、

何况拥护具足受持,供养经卷,华、香、

yīng luò,mò xiāng、tú xiāng、shāo xiāng,fān gài、jì yuè;

璎珞,末香、涂香、烧香,幡盖、伎乐;

rán zhǒng zhǒng dēng:sū dēng、yóu dēng、zhū xiāng yóu dēng、

燃种种灯:酥灯、油灯、诸香油灯、

sū mó nà huá yóu dēng、zhān bo huá yóu dēng、pó shī jiā huá yóu dēng、

苏摩那华油灯、薝卜华油灯、婆师迦华油灯、

yōu bō luó huá yóu dēng,rú shì děng bǎi qiān zhǒng gòng yǎng zhě。

优钵罗华油灯,如是等百千种供养者。

gāo dì!rǔ děng jí juàn shǔ,yīng dāng yōng hù rú shì fǎ shī。

皋帝!汝等及眷属,应当拥护如是法师。

shuō shì tuó luó ní pǐn shí,liù wàn bā qiān rén、dé wú shēng fǎ rěn。

说是陀罗尼品时,六万八千人、得无生法忍。